• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci
TÜM YAZILARI
02 Kasım 2020

Dinimizi Parçalamaktan Kurtulalım

Dinin parçalanması insanın da parçalanması sonucunu doğurmuş. Bir hizip insanın yalnız düşüncesine yönelip duygu ve eylemini boş verirken, bir başka hizip de mensuplarının sadece duygu boyutunu öne çıkarıp düşünce tarafını ihmal etmiş. Buna paralel olarak, hizipler yaptıkları tercihe göre, ya toplumu feda edip ferdi öne çıkarmışlar, ya da ferdi feda edip toplumu öne çıkarmışlar. Vahiy ile başlayıp insanla devam eden parçalama süreci, doğal olarak hayatın diğer bütün alanlarına da yansımış. Tabii yalnız dini parçalamakla kalmamışlar. Bu cürmü işleyen bütün hizipler dinin kendi ellerinde bulunan parçasını ‘dinin kendisi’ olarak tanıtmaya çalışmış, hepsi de dinin ellerindeki parçalarını göstererek ‘din budur’ demişler. Dini ahlakileştirenler, ‘ahlak olmasa din olmazdı’ iddiasını savunmuşlar, tabii bunun ardından ‘biz olmasaydık ahlak olmazdı’ iddiası gelmiştir. Bu ve benzeri cümleler idraklerini bozmuş, ‘biz olmasaydık’la başlayan cümleler dini hayatı olan herkesin gündemine girmiş. ‘Şu zat olmasaydı ‘dini hizmet’ biterdi.’ sözleri söyleyenler ‘Bir kâfirle, bir fâsıkla bile dini kuvvetlendiren Rab’lerini unutup, kendi büyüklerini ‘Rab’ yerine koymuşlar.  

Bu ‘kendini âlemlere rahmet sanma’ yarışına dinden elinde bir parça bulunduran herkes katılmış ve herkes dinin elindeki parçasıyla, dinin diğer parçalarını taşıyanlara karşı başlamış övünmeye. ‘Efdaliyet hastalığı’ndan kurtulan, üstünlüğü ‘takva’ da gören bir bakış açısına ne kadar muhtacız.  

Mizaçlar, meslekler, meşrepler, akrabalıklar, mektepler/ekoller, mezhepler, metot farklılıkları çerçevesinde oluşturulan Müslümanların meydana getirdiği topluluk; dini oluşturan her hangi bir rüknü dinin bütününden koparıp kendi malı ilan etmediği ve dinin sabitelerini topyekûn kabul ettiği müddetçe bir problem olmaz. Akide planında tevhide, İslam ümmetinin birliğini doğrudan tehdit etmediği sürece de sosyal planda ‘vahdete’ aykırı değildir.  

Şayet dinin sabitelerini parçalıyor, değişkenlerini sabite haline getiriyor, varlığını tevillerle, kendi ölçüleriyle izah ediyor, dini oluşturan ana rükünleri birbirinden ayırarak kendisini bunlardan biriyle tanımlıyorsa, bu yapılanma akide planında ‘tevhid’ e, sosyal planda ‘vahdet’ e aykırıdır. Bunun adı; cemaat değil, ‘tefrika’dır.   

Cemaat-tarikat-siyaset-ticaret ilişkisi; ölçüsüz ve dengesiz faaliyetleri yüzünden hem kendilerini, hem de temsil durumlarından dolayı dini değerlerimizi yıpratmışlardır.   

Toplumu korumak, topluma kol kanat germek, Müslüman toplumun İslâmî hassasiyetlerini pekiştirmek için gayret göstermekle mükelleftirler. ‘Cemaat’ kavramı tertemiz, kökleri İslâm’ın kurucu kaynaklarına kadar giden önemli bir kavramdır. Tarih boyunca bütün Müslüman toplumlar ‘İslâm cemaati’, diğer dinlere mensup topluluklarsa ‘ümmet’ olarak adlandırılmıştır. Cemaat, bütünleşmenin adıdır. Fitne, fesat, dedikodu, gıybet, vs. Semtine bile uğramaz/uğrayamaz. Yusuf Kaplan’ın bu husustaki cümleleriyle: 

‘Cemaat, müşterek bir şuur yeşertmek, müşterek bir dünya kurmak demektir. 

Cemaat, kişilik ve şahsiyet sahibi olmak, aidiyet bilincine, emanet bilincine ulaşmak demektir. Emanet bilinci, kişinin yalnızca Allah’a iman etmesi, Allah’ın dışındaki bütün dünyevî, şehevî, kapitalistik, nefsanî putları elinin tersiyle itmesi ve kendinden, çevresinden başlayarak yeryüzünde dalga dalga emniyet, kardeşlik, adalet ve hakkaniyeti yayması, tesis etmesi demektir. Cemaat, kişinin, ‘önce ben’ değil, “önce hakikat” diyerek yola çıkmasıdır. 

Cemaat, kişinin kendisini değil kardeşini, ötekini, bütün ötekileştirilenleri düşünmesi, kardeşine ve bütün ötekileştirilenlere kol kanat germesi demektir. Cemaat, kişinin, ekmeğini kardeşiyle paylaşması demektir. Cemaat, ümmet demektir. Ümmet, hem her bir müminin hem de bütün müminlerin aynı anda adıdır. Hem her mümin, tek başına bir ümmettir, yani her şeyin anasıdır; hem de bütün müminler ümmettir, güvenilecek, sığınılacak, nefes alınacak yegâne limandır. Cemaatler kendilerine çeki düzen vermek zorundadır. Yapılan operasyonlar, hayırlı sonuçlara yol açar, cemaatlerin de köklü bir muhasebe yapmalarına yol açar inşallah. Ama toplum da bazı fırsatperesetlerin televizyon televizyon dolaşarak cemaatlere / tarikatlere yaptıkları saldırının, bu toplumun Müslüman omurgasını çökertmeyi amaçladığını aslâ unutmamalıdır.’ 

Devlete elbette ki, adam yetiştirmeli cemaatler. Ama sadece ehliyet, liyakat ilkeleriyle görev yapacak insanlar yetiştirmeli. Cemaat duygu, düşünce ve eylem birlikteliğini gerçekleştirmiş yapılardır. Duygu, düşünce, eylem birliği farklılıkların yok edilmesi demek değildir. Farklılıklarını yok edenler cemaat olamazlar. Eğer öyle olsaydı, kabristan sakinlerine en uyumlu cemaat olarak bakmamız gerekirdi. Çünkü ölüler farklı duyuş, düşünüş ve davranışlar sergileyemezler. Cemaat, farklılıkların insicamıdır. Kesrette vahdet bulmaktır. Farklılıklarını tefrikaya değil, zenginliğe dönüştürmenin yolunu bulmuş erdemli topluluktur. Birlikte yaşamak, birlikte iş yapmak; yalnızca birlikte yaşayarak ve birlikte iş yaparak öğrenilir. Bunun ne okulu, ne kitabı vardır. Bunun mektebi cemaattir. Daha kendi aralarında dahi birlikte yaşamayı ve iş yapmayı beceremeyenler, hangi toplumsal dönüşüme öncülük edecekler? İster fert planında ister cemaat planında yapılacak olan ‘yanlışın farkında olmak ve doğrusunu öğrenip uygulamaya koymaktır. Bayramlarda bile bir araya gelemeyen, İslâmî meselerde istişare edemeyen ‘baş’larla ne yapılabilir ki? Her gün gündemi işgal eden olayları; Müslümanları aydınlatıp, fikri bir ufuk açıp sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri, yük olmayıp yük almaları lâzım değil miydi? Cemaate göre din olmaz. Dine göre cemaat olur. Kavramları, ölçüleri kendi inancımızla görebilmemiz ve uymamız şarttır. Kendi kitabımız Kur’an-ı Kerim’i süs gibi kabında tutup okunup amel edilen hayat nizamımızdan habersiz yaşayamayız. Yaşıyor gözükenler ‘meyyit-i müteharrik’tirler. Yaşayan ölü yahut yaşayan cenaze!   

Kur’an anlaşılmak için indirilmiştir. Tefekkür ve düşünmenin en büyük davetçisidir. Onu her gün anlamak, her yeni hadisede yeniden, ona dönmek zorundayız. Kur’an bizim medeniyetimizin anahtarıdır. Onu anlamadan kendimizi anlamak mümkün değildir. Ayrıca kâinatın sırlarını açıklayan bir kitap olarak Kur’an, bütün insanlık için de çok önemlidir. Ve Kur’an-ı Kerim, yerine hiçbir şeyin geçemeyeceği tek kitaptır.  

Bu ölçüye göre hareket edilmeli, hasreti çekilen boşluk bu şekilde doldurulmalıdır. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Parcalanmayın Âl-i Imrân Sûresi / 103. Hepiniz toptan Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın, (onu hayata hâkim kılın, ihtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup) parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki (İslâm) nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman (kabileler) idiniz de (Allah) kalplerinizi (İslâm’da) birleştirdi. İşte onun (İslâm) nimetiyle (hepiniz) kardeş oldunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi (İslâm ile) O kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. En'âm Sûresi / 159.Dinlerini (bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak) parça parça edenler ve (şirk ve tâğûta mensup liderlerin, hevâ ve hevesleri uğruna dinde) grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin (senin onlarla hiçbir surette alâkan yoktur). Onların işi Allah’a aittir. Sonra (Allah,) onlara yaptıklarını haber verecek (ve hesaplarını görecek)tir. 3/102 - Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin. 3/103 - Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz. Rûm Sûresi / 32.O (şirke sapan) kimseler (ve yahudiler çıkarları uğruna) dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. (Bunlardan) her grup kendi yanındaki (benimsedikleri) ile böbürlenmektedir. Müşrikler Allah’a inanmakla beraber put heykellere, geçmiş hükümdarlara, kâhinlere, rahip ve bilginlere, sahte değerlere, yanlış gaye, arzu ve benzerlerine sarılıp tapınanlardır. Bunlardan her grup kendi benimsediklerini yüceltip onunla övündüler. İhtilaf içinde biri diğerini beğenmez oldu. Hakkı değil menfaati önde tuttular. Halbuki Allah’a gerçekten inananlar yalnız O’na kulluk ettiler; şirkin ve tâğûtun çarkına girip dinde ihtilafa düşmediler ve çekişip gruplaşmadılar. Çünkü Allah’ın dini bölünmez bir bütündür. Herkes ona bağlanır, onda bütünleşir.5 Rum suresi 32 - O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir. 33 - Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman her şeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, O Rablerine ortak koşarlar Kurtula bilecekmiyiz! Kendimize hiç sorduk mu Neden kardeş olamıyoruz.? Kurtulalım kurtarıcılardan tek kurtarıcı Allah subhanehu ve teala ve onun Rasulüne ümet olmaya . Varmısınız haydi vakit tamam  ümmet olma vakti, ümmet , birlik olalım KURAN CATISI altında. Meshep siz tarikat sız örf ve adetlersiz Medine dönemi gibi Ensar olalım Muhacir olalım Allah subhanehu ve teala için Rasulullah sav için iman için ebedi varış yeri olan cehennemden korunmak için. Abdestin farzlarında bile bir karara  varamayanlardan kopup KURTULABİLECEKMİYİZ TARİKATLARIMIZDAN MESHEPLERİMİZDEN ÖZE DÖNEBİLECEKMİYİZ MEDİNE DÖNEMİ ne, mezhep ler yok tarıkatlar yok dinin imanın önünde örf ve adetler yok türbeden, yatırdan şeyh ten istemek, himmet beklemek yüzü suyu hürmetine yok.... Fâtiha Sûresi. 5. Ayet Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.... Var, kuran var Kurani ahlak ve Rasulu ahlakta gercek kurtuluş var. Anlayalım artık bu din adamlarıyla olmuyor . Şu kuran okuyan kişi yarın bir gazetede zulüm gördüğünü görsek  kılımız kıpırdamaz  . her kafadan bir catlak ses çıkar , zulmü hak etmiştir , niye yardım edelim onlar bizim mezhepten değil , hele bizim tarikattan değil , halidi kolundan hiç değil. Nerede müslümanlar kardeşti ayeti nerede hadisi şerifi . 49 / 10 - Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (kâmil mânâda) îmân etmiş olmazsınız.” [Müslim-Ebû Dâvud Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zâlime) teslim etmez. Kim, Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allâh da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeble Allâh da onu kıyâmet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın bir kusurunu örterse, Allâh da kıyâmet günü onun  kusurunu örter.” [Buhârî-Müslim]
 • Yanıtla

sahtekar islamoğlanları

bi..la karşılaştım ve ona bir hadis okudum. anında karşımda dünyanın en otorite adamı kesilip 'peygambere iftira atma' demesin mi bana! neyse hemen telefonumdan bir Kuran sayfası açtım, 'oku' dedim; 'kek, kük, emmm, ımmm, ğğğğ, ıııı' gibi hırıltılar çıkarmaya başladı. elime zopayı aldıyımınan bir kavaladım ki iti, bi daha bana görünmedi.
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23