Soyadında Yazmakla Türk Olunmaz

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Türk demek İslam kahramanı anlamına gelir. Kanı, canı ve imanı ile İslam’a hizmet eden demektir. Türk erkeği, Allah’ın büyük günah saydığı içki içmediği gibi Türk kızı da orasını burasını açıp teşhircilik etmez. İslam’a aykırı davranan her kim görürseniz bilin ki; ya Türk gibi görünmeye çalışan Sabetay Yahudileri veya gayrimüslim unsurların çocukları, torunlarıdır. Türklerin bütün toplumlar tarafından gıpta edilen milli kimliği; İslam’a olan kuvvetli bağıdır.

İslamiyetle Türklük birbirinden ayrılmaz bir gerçektir. Müslümanlıktan çıkan biri aynı zamanda Türklükten de çıkar. Kendini Türkten başka birisi olarak görür. İslam kardeşliğinden kopup Şeytan’ın en kıymetli arkadaşı olur. Adeta topluma veba mikrobu gibi hastalık bulaştıran bir zehir hükmüne geçer.

Örneğin Macarlar; Türk, Hun soyundan gelir. Bugün Katolik Hıristiyan olmuşlardır. Türklükle, İslam ile hiçbir bağları kalmamıştır. Kendilerine Türk denildiği zaman rahatsızlık duyarlar. Demek ki; Türk kalabilmek için Müslüman olmak şarttır.

Türkler; Müslümanlıkla şereflenmezden önce göçebe olarak yaşayan bir topluluktu. Yaşam şekillerini ve kültürel yapısını Orhun Anıtlarından ve daha çok da Çin kaynaklarından öğrenebiliyoruz.

İslamiyetten önceki Türk toplulukları ile övüneceğimiz pek bir şey yoktur. Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar; Gök-Tanrı’ya kurbanlar sunan atalarına kutsallık veren pagan inançları ile yaşayan topluluklardı. Şiddet ve yağmacılık en belirgin özelliklerindendi. Bir rivayete göre Koca Çin Seddi bu toplulukların akınlardan kurtulmak için yapılmıştır.

Bir-iki örnek olması bakımından bu inançların ne kadar çirkin olduğunu nazarlara sunayım zira İslam öncesi dönemi arzulayan bir çok sapkın vardır:

Hunlar, her yıl mayıs ortalarında atalarına kurban sunarlardı. Ata mezarlarına yapılan saldırılar ağır cezalar gerektirirdi. Hatta Attila, Hun hanlarının aile mezarını Bizans piskoposunun soyması yüzünden 2.Balkan seferini yapmıştır. Çünkü bu inançlara göre, aynı Mısır firavunları gibi ölülerin silahları, değerli eşyaları, takıları ile birlikte gömülür ve böylece öteki dünyada, ölen kişinin rahat yaşamı sağlanmış olurdu.

Hunlar’da, yenilen düşmanın kafatasını altınla doldurup kadeh yapma geleneği bile vardı. Asya Hun hanı, Yüe-çi hanının kafatasını içki kabı olarak kullanmış olup bu adet Müslüman olmayan Türkler arasında uzun süre yaşamıştır.

Kısaca söylemek gerekirse Orta Asya Şamanizmi’nin esasları Eski Türklerde de yaygındı. Gök Tanrı, Güneş, Ay, yer, su, ata, ateşe tapan çeşitli topluluklar vardı. M.Ö. 121 yılında Çinliler bir Hun prensini yenip otağı ele geçirdiğinde savaş ganimetleri arasında altın puta da rastlamışlardır. Yani putperestlik dahi inançları arasında vardır. Çin tarihçilerine göre, Hun prensi bu put karşısında Gök Tanrı’ya kurbanlar sunmaktadır.

Bu bilgileri kısaca vermekten maksat İslam’dan önceki Türklerin ne derece berbat bir durumda olduklarını anlatmak içindir. Putperestliğe ve Allah’a ortak koşmaya dayanan bir inanç sistemini benimsedikleri için atamız dahi olsa bunlarla övünemeyiz. Fakat Türk Hakanı Satuk Buğra Han’ın Müslüman olması ile birlikte İslamiyet’i seçen Türk obaları; insan olmanın faziletlerini ve kahramanlığın en güzel şeklini göstermiştir. Hangi dinden olursa olsun aç olanı doyurmuş yolda kalanı misafir etmiştir. İşte kervansaraylar hala taş haliyle ortada durmaktadır.

Bütün dünyayı ateşe veren Moğol canilerini; Türkler durdurmuştur. Cengaver Türk Hakanı Celalettin Harzemşah defalarca Cengiz Han’ın ordularını yenmiştir. Sultan Baybars ise son noktayı Ayncalut’ta vurmuş Moğol çapulcuları daha ileriye gidememiştir.

Daha sonra Anadolu Selçukluları ortaya çıkmış Birinci ve İkinci Kılıç Arslan gibi yiğitlerle Haçlı ordularını defalarca Anadolu’ya gömmüştür. Ordularımız; Türk Hakanları Yıldırım Beyazıt Niğbolu’da Sultan Murat Varna’da, Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul ve Balkanlarda, Sultan Süleyman Mohaç’ta, Haçlı ordularını hak ile yeksan eylemişlerdir. İslam’ı ortadan kaldırmak isteyen Papa’nın çapulcularına en şiddetli tokadı vurmuş Cehennemin dibine göndermişlerdir. İslam’ın keskin kılıcı Türkler sayesinde bütün Müslüman topluluklar derin bir nefes almıştır.

Osmanlı Devleti, sadece savaş meydanlarında değil bilim ve maneviyatta da dünyanın zirvesine çıkmıştır. Dünyanın en medeni şehirleri kurulmuş emsalsiz sanat eserleri ile doldurulmuştur. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir İslam ülkesi ortaya çıkarılmıştır. Adaletli bir yönetim sayesinde tam 600 yıl boyunca Osmanlı Türkleri; Müslümanların gözbebeği haline gelmiştir. Bu sevgi ve saygı bütün karşı engellemelere rağmen hala devam etmektedir.

Zulme uğrayan, yok olma tehlikesi ile karşılaşan Müslim veya Gayrı Müslim yüzlerce topluluk; akın akın bu kahramanlığın hüküm sürdüğü coğrafyaya gelmiştir. Osmanlı Devletine göçedenler arasında İspanya’daki Engizisyon mahkemelerinden kaçan Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan topluluklar; özgürce dinlerinin gereklerini yaşamış kültürlerini koruyabilmiştir.

Çeşitli zamanlarda dünyanın her yerinden kaçarak insanca yaşamak için gelen kavimler arasında; Kuzeyden Polonyalıları, Rusları ve İsveçlileri görebildiğimiz gibi Güneyden Afrika ve Doğu’dan Asya’dan göçüp gelen nice kavimler vardır. Hepsi ile aşımızı paylaşmış dertleri ile ortak olup kederli hallerinden kurtarmışızdır.

Şimdi bazı Dürzüler kalkıp; zulüm ve katliamdan kaçıp gelen Suriyeliler için “bu topraklarda ne işi var” diye konuşabiliyorlar. Demek ki 2019 tarihinde İslam’dan ve kahraman atalarımızdan ne derece uzak düştüğümüz çok açıktır. Bu kötü durumdan kurtulmak için özümüze dönmeli ve bizi biz yapan İslam’a dört elle bağlanmamız şarttır.

Peki, ne oldu da bu çok güzel hasletlerimizi yitirmeye başladık? Ensar gibi Mücahitlere ev sahipliği yaparak İslam kardeşliğinin en güzel örneğini veren Sahabelere ters düştük? Bunun birkaç sebebini biliyorum. Arz edeyim…

Bize tepeden tırnağa Munis Tekinalp ismini kullanan bir Yahudi’nin  yani Moize Cohen’in temelini attığı ideoloji ile İslam’dan uzaklaşmaya başladılar. “Allah” demek yasaklandı. “Tanrı uludur” diye tangır tungur şarkı sözleri, ezan olarak okundu. Mason ve gizli Sabetay Yahudileri, çok çeşitli etnik kökenden gelen vatandaşımızı ayrıştırarak toplumu kamplara ayıran etnik bölücülüğe başladılar.

Yetmedi; Agop Martayan isimli bir Ermeniyi Türk Dil Kurumunun başına geçirdiler. Soyadı kanunu ile “Dilaçar” adını alan bu şahıs; “Güneş Dil Teorisi” ile meşhur oldu ve Türkçenin canına okudu. Harf devrimini yaptığı yetmiyormuş gibi uydurukça kelimeleri belleterek edebiyatımızı; pespaye haline getirdiler. Amaç İslam dininden uzaklaştırılmış yepyeni bir nesil türemesini sağlamaktı. Öyle ki; dedemizin mezar taşlarını dahi okuyamayacak seviyeye düşürüldük. Atalarımızın bize ne söylediklerini veya ne bıraktığını anlayamayacak kadar perişan ettiler.

Basın, medya, askeriye, hariciye ve üniversitelerini Sabetay Yahudileri; doldurdu. Bunlar namaz kılanı ve içki içmeyeni meslekten atarak bürokrasinin dışında bıraktılar. Ordumuzda bütün günahınız bana diyerek askerlerimize din dışı emirler verdiler.

Türk kızlarını başörtülü diyerek okullara almayıp üniversitelerden kovdular. Direnenleri ise hapse atmaktan çekinmediler. Aradan 15-20 yıl geçtiği için olsa gerek; şimdi yaptıkları rezillikleri inkar edip utanmadan başka çirkin işleri planlıyorlar.

En dehşetli icraatları ise namus kavramını ayaklar altına alıp özellikle gençleri “cinsiyetsizleştirme” adını verdikleri sapık anlayışla boğmak istiyorlar. Eşcinsel sapıklık; “İstanbul sözleşmesi” adı altında resmileştirilerek Türk gençlerini ahlaki değerlerden yoksun hale getirmeye çalışıyorlar.

Hazır yeri gelmiş iken bunu Sabetay Yahudileri aracılığı ile yaptıklarını ifade edeyim. Zira Türkler ile evlenmeleri yasak olması nedeni ile aile içi evliliklerden dolayı eşcinsellik başta olmak üzere türlü türlü sapıklıklar çoğunlukla bunlardan türemiştir. “Mum söndü” denilen ahlaksız adetler; bunların kutsal saydığı işlerdendir.   

Türk kızlarını ise “feminizm” denilen din düşmanı anlayışla zehirleyerek sayısız aile facialarına zemin oluşturuyorlar. İşin kötüsü; dindar görünümlü sivil toplum örgütlerini çeşitli zafiyetlerinden yararlanarak kontrol ederek Türk ailesinin canına okumaya çalışıyorlar. Kamu kaynaklarını sınırsız biçimde kullanma imkanına sahip bu insanlara karşı kimse çıkıp cevap veremiyor.

Fakat mesele Suriyeli Müslüman kardeşlerimize gelince aynı Batılı gavurlar gibi “ülkemizde ne işleri var” diye Türklüğe, Müslümanlığa yakışmayan davranışlara giriyorlar. Bu haddini bilmezlere önce şu husussu hatırlatayım. Suriye denilen topraklar; Türklerin 1000 yıldır at koşturduğu meydanlardır. Atalarımız bu coğrafyada yaşamış ve 1000 yıl hüküm sürmüştür. Bir kısmı hala Türkçe konuşabilse de büyük çoğunluğu Araplaşmış Müslüman Türk topluluklarıdır. Bunlar Türkiye’ye gelmeyip de nereye gidecektiler.

İşte Avrupa’nın medeni görünümlü gazetecisi bile çocuğu ile koşturan bir Suriyeli göçmene çelme takıp yerlerde süründürüyor. Nazi zulmünden beter bir ırkçılıkla 21. Yüzyılda dahi çirkin yüzünü gösteriyor. Şimdi kalkıp bu gavurlara özenerek “Suriyelileri” Zalim Esed’in köpeklerine teslim etmek; hangi vicdana sığar…

Suriyeli kardeşlerimizin çok sevdiğim bir özelliğini nazara verip yazıma son vereyim. Ne zaman namazımı camide kılsam ya sağımda ya da solumda bir Suriyeli Müslüman kardeşimi görüyorum. Zira beş vakit namaz kılan bizden daha çoktur. Sabetay Yahudileri yüzünden milli kimliğinden uzaklaştırılmış insanlarımız arasında farz-ayn olan namaz kılma oranı %10’lara düşmüş iken Suriyeli göçmenler arasında bu oran neredeyse %90’lar seviyesindedir. Kendi insanımız taharetsiz, abdestsiz dolaşırken bu canını kurtarmak için ülkemize gelen insanların günde beş defa alnı secdeye varmaktadır. Kuran’da 100’den fazla ayette emredilmiş olan namaz konusunda göçmen kardeşlerimizden öğrenecek çook şeyimiz var, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • AdanalıAdanalı21 gün önce
  Izmir halki yillardir dertlerden muzdarip ama cehapeye bir ders verelim demiyorlar. Ya da yikici elestiri yapmiyorlar. Ya dusunemiyorsun ya da ben bu iste bir art niyet ararim. Zaten etraf partimizi elestirelim diyen ak partili oldugunu sandigimiz kriptolarla dolmusken bu yikici elestirilerin hic geregi yok. Biz buyuksehirleri ondan kaybettik. Malum yapi partiden direk sogutulamayacak Ak partili secmeni bildigi icin soz de oz elestiri yapiyormus gibi gorunerek Ak partiden sogutup vaz gecirdiler. Akitteki dik duruşu ya gorurum ya da fanatigi oldugum bu gazeteden vazgeçerim. Erdogani duzeltecek kapasiteye gelmek icin once bunu diyenlerin kendini duzeltmesi gerekiyor... Benden de vesselam!!!
 • Vehbi KaraVehbi Kara23 gün önce
  İsra Suresi 81.Ayet meali "Hak geldi batıl zail oldu, Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” İşte İslam öncesi batıl inançlara bağlı kalmak nasıl kınanamaz? Şaman inançları neden savunacak mışım?. Şükürler olsun anne ve babam Müslüman. Fakat Müslüman olmasalar bile Kuran ayeti gereğince yaşlandığı zaman "öff bile demeyin" emrine uymak zorundayım. Ne demek Hırıstiyan olsa öldürecek miydin? benim gayem Türkleri; gerçek Türk yapan İslamiyet hakikatının anlaşılmasıdır. İslam öncesi tarihimizi övmek "asabiyeti cahiliye" değil midir? Kızları diri diri gömen Mekke müşrikleri gibi Allah'a şirk koşan putlara taşa toprağa tapanlara karşı nasıl muhalefet etmeyeceğim? Bizi Türk yapan İslamiyettir. İslam dışı her ne varsa reddetmek gerekir. Bu yazıların esas maksadı budur. Zira Türkleri İslam'dan uzaklaştırmaya çalışan gafiller çoktur, vesselam...
 • Kaya TomrukçuKaya Tomrukçu29 gün önce
  Hakan ... Ben AKPli değilim. Partisizim Ama sen. kripto FETO namına ne yazarsan yaz. Bu millet size geçit vermez küfürle işbirliği hâlinde olanların tamamı avucunu yalar.Sövdüğünüze göre Erdoğan doğru yoldadır. Erdoğan'ı yedirtmeyeceğiz. Bu yazar müslümanlıktan haberdar değil. Kişi aslını sevmekle kınanamaz. Baban anan haşa hristiyan olsaydıöldürecek miydin, bakmayacak mıydın sayın yazar?
 • HakanHakan29 gün önce
  ALLAH RAZI OLSUN sizden Vehbi bey, Başkan seçtiğimiz Sayın Tayyip Erdoğan artık vaatlerini yerine getirmeli, oy aldığı halkı dinlemeli, gereğini yapmalıdır. Etrafındaki dalkavuklardan ve nefsine tatlı gelen övücülerden bir an önce kurtulmalıdır. Vatandaş olarak gidişatı beğenmiyoruz. Allah en tepeye çıkardığı gibi en aşağıya indirmesinide bilir eğer Razı olmassa. Allah için o makamda oldunu unutmamalı, nefsini makam, mevki sarhoşluğuna kaptırmamalı öncekiler gibi. Oy aldığı halk ile olmalı, halkı dinlemeli, halkın haklı taleplerini gözardı etmemeli. Selam ile.
 • DinleyciDinleyci1 ay önce
  Gereksiz tartışma yapılıyor. Geleceğe bakıp odaklanmamız gerekir. 1-İslamdan (Peygamberimiz gelmeden önce) yaşayan Türkleri -adeta- "islam gelmeden önce onlar niye Müslüman olmadılar kardeşim" der gibi bir yargılama görüyorum. 2- Bu gün oturupbinbeşyüz yıl önce yaşayan insanları bu günün mantığı ile yargılamak ne kadar doğru? 3- Türkler müslüman olmadan önce yaşayışları bakımında zamanının çok ilerisinde bir hayat tarzları vardı. Hırsızlık, zina, yalan, büyüklere saygısızlık, kadınlara saygısızlık gibi şeyler hoş karşılanmazdı, cezalandırılırdı ki o çağlarda kadının bir değeri yoktu ve alınıp satılırdı neredeyse. Bu yüzdendir ki Türkler Müslümanlığı çok kolay kabul etmişlerdir. Maalesef (burada yazarı ve yorumcuları kastetmiyorum) günümüzde İslama sövmek gibi Türklüğe sövmekte moda. İnşallah geleceğe hep birlikte el ele.
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 ay önce
  Kaleminize..yüreğinize..sağlık.Selamlar..
 • İlyas Usta İlyas Usta 1 ay önce
  Biz sizin gibi düşünmekle beraber 1 senede dört mılyon insanı içeri alıp düşmanların işi kolaylaşmıştır suriye nüfusunun yarısını hicbir pazarlik yapmadan alınmamalıydı biz suriye topraklarının yarisi karşılığında muhafaz edebiliriz o topraklarını kimlere bırakıp geldiler yanlış yanlış tampon bölgede tutulmaliydi ben onların döneceğine inanmıyorum bu siyasi olarak reisin itibar kaybıyla sonuçlanacağını daha kötü şeyler olmaya başladı bile insanları içine girip bir dinleyin bakalım osmanlı dönemi 100 yıl önce bitti bir anda dört mılyon insan alınmamalıydı.
 • Kuddusi KızılçakçakKuddusi Kızılçakçak1 ay önce
  Rahmetli Prof Dr. Şaban Kuzgun'un kanaatlerine göre Eski Türkler Hz. İbrahim dinine benzer bir hanif inacındaydılar. Şamanizm adı üstünde izm, Türkçe değil . Oryantalist bir yafta. Agop Martayan öldü amam dilimize hizmeti vardır. Onun Dilcilik hakkındaki kitabı küçümsenecek çapta değildir... Adam ermeniyse ermeni her ermeni Türk düşmanı değil ya. Her Türkün türk dostu, her müslümanın Allah dostu olduğunu söylebilir misiniz ...
 • Kuddusi KızılçakçakKuddusi Kızılçakçak1 ay önce
  Ali yetimtengricilik bir galdyo işi haberin olsun. Feto gibi ... İçerde birşey aramayın. İçerde sadece ahmak avlıyorlar. Onlar da maalesef bizim çocuklarımız. Böyle şeylerin önüne karanlığa sövmekle geçilemez. Daha ciddi şeyler düşünmeye davet ediyorum.
 • Baydur BelenliBaydur Belenli1 ay önce
  Sayın yazar ... Biz de kimseden nefret etmiyoruz ama her arabı da sevmiyoruz Mesela Suud hanedanını sevmek bana günah işlemek gibi geliyor...
 • Zeki KasadarZeki Kasadar1 ay önce
  Sabetay var diye Türk'e sövmek akıl iş mi? Suud var diye İslama sövenlerden ne farkınız kalır? İslam önce bir gerçektir. Dedelerimizin ne olduğunu bilmiyoruz.Belki devrin müslümanı belki müşriki idiler... Muhtemelen yanlış yarden yanlış kişilere vuruyorsun. Haberin olsun her Arap din kardeşimiz değil her Türk'ün din kardeşimiz olmadığı gibi. Ama sen tutuyor herkesi aynı çuvala koyuyorsun. Araplar da farslar da Türkler de senin onlar baktığın gibi sana ve birbirlerine bakmıyorlar. Hangisini yola getirmeyi düşünüyorsun. Bırak insanlar mesuliyet taşısınlar.
 • münir dalgıçmünir dalgıç1 ay önce
  Tamam Türk tu kaka. İyi de efendiler İslamoğlu, Müftüoğlu, Hocaoğlu, Müezzinoğlu, Mollaoğlu, mümin, dindar, yazınca oluyor mu peki?
 • Osman TürkOsman Türk1 ay önce
  Bu yazının yazılmadan önce Türkçülük taslayan sözde Türklerin karşı hamlesiyle karşılaşacağı belliydi.Mesela “Arap yalakalığı” sözcüğü bu Türk görünen Sabataistlerin kullandığı bir tabir. Peygamber efendimizin o kadar sevdiği amcası Ebu Talib iman etmediği halde ona rahmet dileyen efendimize (sav) bu dileğini çok görmüş ve ayetlerle bunu yapamayacağını bildirmiştir. Yani yediği içtiği giydiği konuştuğu benimle bir olan bir Hristiyan Türk’ün kendine faydası yok, bana ne faydası olacak ? O cehenneme gidecek, ben de iman üzere ölürsem (ya Rabbi, mahrum eyleme) Suriyeli kardeşlerimle cennete gideceğim inşaallah. Benim dilim veya ırkım beni Allah indinde üstün mü kılacak ? Bu insanların içinde aklı selim kimse yok mu ? Veya tamamı Sabataist mi ?Bu arada ben Türk oğlu Türküm: Bozokların Günhanoğlu kolundan Alkaavlı obasındanım. Bu Sabataistler de soylarını açıklasınlar.
 • Vehbi KaraVehbi Kara1 ay önce
  Şahsıma yalaka diyerek hakaret edenlere şu hususu hatırlatayım. Hazreti Muhammed -asm- Araptır. Ben de gerçek Türkler gibi Arapları severim. Allah ı tanımayı ve O na kul olayı Kuran dan öğrendim. Kuran da Arapçadır. Şimdi kndini Türk gibi gösterip İslam a düşman Sabetay Yahudileri, Eski Türklerin Şaman inançlarını görmeyip o vahşi dönemi övmeye çalışıyor. Bu Allah tan korkmaz kuldan utanmazlar Türklerin İslam için döktüğü kanı verdiği canı görmezden geliyor. Türkleri dinsiz yapmaya çalışan bu zavallılar bilsin ki Türkler Allah ı sever, Allah da Türkleri sever. Ayeti dikkatli okuyunuz. İslam düşmanları kahraman Türklerden korksun. Bu dünyayı dahi kendilerine Cehennem yaparız, Allah ın izniyle...
 • misafir-3misafir-31 ay önce
  Yazar, "Soyadında yazmakla Türk olunmaz demiş". Ben genelleştireyim: Lakabında yazmakla hiç Türk olunmaz! Argo kelimeler kullanmakla mert olunmaz.
 • sema emine aydınellisema emine aydınelli1 ay önce
  Sayın yazar, İçişleri Bakanı Soylu, bugün, Türkiye de 500 bini aşkın kaçak Suriye li olduğunu, bunlarınterör amaçlı ülkeye alındığnı ve hepsinin yalalanıp sınır dışı edileceğini açıkladı.
 • SUAT GunSUAT Gun1 ay önce
  VEHBİ KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM. MASONLARIN, SABETAİSTLERİN DEVLETİMİZE/MİLLETİMİZEKARŞI YÜRÜTTÜKLERİ DÜŞMANCA TAVRI CESARETLE AÇIKLIYOR. SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE KARŞI YÜRÜTÜLEN DIŞLAMA VE ZULÜMÜN AHLAKİ OLMADIĞI AÇIKTIR. ALLAH YÖNETİCİLERİMİZE FERASET VE MERHAMET VERSİN.
 • Vedat muricVedat muric1 ay önce
  Islam dunyasi ... muslumanlik= namaz oruc.sadece bu.yahu durustluk temizlik adalet hosgoru tabiat sevgisi baskasina saygi calismak uretmek vatan sevgisi vicdan ahlak gibi konular hic anlatilmaz.bu yuzden 1.5 milyar muslumanbagnazlik yobazlik aclik fakirlik kaos ic savas asiri nufus artisi altinda kivraniyor.
 • Eren Eren 1 ay önce
  Soyadında Türk ifadesi geçen herkese şüpheyle bakarım.
 • İlkerİlker1 ay önce
  BU DA NE adlı yorumcunun yazdıklarına katılıyorum...
 • ali dalali dal1 ay önce
  hepsi doğrudA BEN MARDİNDE CAMİLERDE ÇOK AZ SURİYELİ GÖRÜYORUM.NEDEN ACABABUNUN SEBEBİNİ BİLEN BİLİR .BEN SÖYLEMİYİM OKUYUCUNUN FERASETİNE BIRAKALIM.
 • Bu da ne?Bu da ne?1 ay önce
  (1'inci Paragraf) Yani bu savınıza cevap vermesine vereceğim de; neresinden tutsam elimde kalıyor. Siz şimdi İslam öncesi bütün Türkleri reddetmekle kalmamış, günümüzün gayrimüslim Türklerini de reddetmişsiniz. Örneğin; Gagavuz Türkleri yaşıyor bu dünyada. Geleneklerimiz aynı, yaşam tarzımız aynı, yemeklerimiz aynı, kılık kıyafetimiz aynı. Aynı oğlu aynı; ve bu insanlar Hristiyanlar. Ne yani şimdi bu insanlar Türk değil mi? Siz şimdi Teoman Han'ı, Mete Han'ı, Komutan Balamir'i, Bumin Kağan'ı, Attila'yı ve bunların vatandaşlarını red mi ediyorsunuz? Ayrıca Macarlardan bahsetmişsiniz. Adamlar kendi kökleriyle ilgili olarak seminer düzenliyorlar. Bizzat benim Macar arkadaşlarım var. Kendilerini Macar olarak tanımlasalar da kökenlerinin Türk olduğunu reddetmiyorlar. Siz aydın bir insan ve yazar olarak nereleri araştırdınız, bu bilgileri hangi kaynaklardan elde ettiniz de bu yazıyı yazdınız? (2'inci Paragraf) Sayın Yazar İslamiyet öncesi Türkleri reddetmekle ve/veya Müslüman Türk olmakla onların devamı olduğumuz gerçeği örtbas edilemez. "Ümmet" ve "millet" kelimeleri arasındaki anlam farkını birbirine karıştırmış durumdasınız. Bakın izah edeyim: İslam dininin bir mensubu olmak; yani Müslüman olmak kişinin kendi inancının bir gereğidir. Müslümanlık soydan soya, boydan boya geçen bir ulusal kimlik değildir. Bu dünyada Müslüman Amerikalılar, Müslüman Almanlar, Müslüman Japonlar ve Müslüman İngilizler yaşıyor. Ama hiçbirisi Hristiyan Amerikalıları, Hristiyan Almanları, Şintoist Japonları ve Hristiyan İngilizleri reddetmiyor. Çünkü bir dinin parçası olmak ile bir milletin parçası olmak farklı olgulardır ve her ikisinin ortak noktası bu olguların kişi için yüksek seviyede değeri olmasıdır. Keşke yazınızı somut bir bilgiymiş gibi dikte etmek yerine "Benim görüşüme göre", "Benim fikrime göre" ya da "Bence" diye başlasaydınız. Öyle daha iyi olurdu.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  OSMANLI DAKİ YAHUDİ SEVGİSİ NEREDEN GELİYOR.. TÜRK LERİN HAZAR YAHUDİSİ OLUŞUNDAN MI. Endülüs İslam Devleti yerlebir edildi İspanya'daki kurtuba da. Osmanlı denize terk edilmiş dışlanmış hiç bir devletin kabul etmediği ispanya Yahudileri ni Kuranda ayetlerle lanetli Yahudileri sahiplendi ve batı trakyaya yerleştirdi. BEN HİÇ DUYMADIM OKUMADIM TEK BİR ENDÜLÜS MÜSLÜMAN AİLENİN OSMANLI KABUL ETTİĞİNİ. ALLAH SUBHANEHU VE TEALA LANET ETTİĞİ YAHUDİLER
 • Vahdet M.GVahdet M.G1 ay önce
  SELAMLAR VEHBİ ABİ ÇOK GÜZEL AÇIKLAMA YAPMIŞSINIZ...SOYADINIZ KARA DEĞİL BEYAZ OLMALI YAZDIĞINIZ KONUDA BANA AYAN OLDU BAZI PARAĞRAF ÇAĞRIŞIMLI...AKŞAM --NASA--NIN--ABD UZAY MERKEZİ ..YÜCE PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)MÜCİZESİNİ İSPATLAYAN AYIN İKİYE YARILMASINI GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR-YAYINLIYOR YOUTUBE' TA ..KAPTAN KUSTO -ATLAS OKYANUSU VE AKDENİZİN SULARININ KARIŞMADIĞINI İSPATLAYAN ÇEKİMLER YAPTI.MÜSLÜMAN OLDU....SİZLERİN SÖYLEDİĞİ GİBİ SABATAİST YAHUDİLERİN VE BATININ KUMPAS KOMPLO SENARYOLARIYLA 90-120 YIL ÜLKEMİZİN GENÇLİĞ BU HALE GETİRİLDİ.ATEİST KİSVE ALTINDASON DÖNEMDE KITIPİYOS ŞARKICI MI DERSİNİZ ...İSLAMI SEVMEYEN CHPLİ MİLLETVEKİLİ Mİ DERSİNİZ .SAPKINLARI -MASONİK -SATANİKLER ,V.B LARI BUNUN TEMELİNDE AZINLIKLAR VAR ÜLKEMİZDE KRALLAR GİBİ YAŞIYORLAR ,AVRUPA YA GİRMEYE GEREK YOK KİMLİKLERİNDE TÜRK VATANDAŞI-DİN HİRİSTİYAN VEYA YAHUDİ ,AVRUPA ÜLKELERİ SORUNSUZ VİZE VERME İVEDİLİKLE İŞLEMLERİ AKSATILMADAN YAPILIYOR...(ALMANYADA ÇALIŞAN BİR VATANDAŞ TÜM EVRAKLARI YAPTIĞI -GÖSTERDİĞİ HALDE ANKARADAKİ ALMAN ELÇİLİĞİ VATANDAŞI İHMAL ETTİ VE TEPKİ GÖRDÜ...TARİHİMİZİN OLUMSUZ AKIŞINI GÜZEL BELGESEL OLARAK SUNMUŞSUNUZ..BATININ TARİHTEN BU ZAMAN KADAR DÜŞMANLIĞIDEVAM EDİYOR..İÇİMİZDEKİ HAİNBUKALEMUNLARI KULLANARAK....ATEİZİM KELİMESİNİN ARKASINA SIĞINARAK KAMUFLE YAPARAK YÜCE DİNİMİZE SALDIRIYORLAR DÜNYA TİCARETİ -SİYASETİ ONLARIN ELİNDE MADDİ OLARAK GÜÇLÜLER 100 YIL BEKLEMEK GEREKİYOR MUM GİBİ ERİYECEKLER...ÇOCUK BİR TANE ZOR YAPIYORLAR NESİL DEVAM EDEMEYECEK...BİR ALMAN VATANDAŞ ÇOCUK YAPAYIMDA BAŞIMA BELA MI EDEYİM DİYOR 18 YAŞINDAN SONRA HER TÜRLÜ ŞEYTANİ İSTEĞİ VE YAŞAMI SEÇİYOR..KONTROL EDİLEMİYOR.UYUŞTURUCU ,SAPLANTILI OLUP ÇIKIYOR...CHPNİN EVLATLARIDA BÖYLE DEĞİL Mİ NE KADAR CHPLİ TANIDIYSAM İSLAMDAN UZAK YAŞAMA İLKELERİ....BU ATEİSLER POZİTİFE -REALİTEYE-PRAĞMATİK E -İNANMAKTA ...BİLİMSELLİĞE İNANMAKTA ---NASA--.KURAN KERİMDE GEÇEN MÜCİZEYİ DOĞRULAMAKTA ATEİST LATİN KAVRAMLARLA DİNİ SINIRLAYAN (YANİ DEİST-SADİST-NARSİST-HEDONİST)DİĞER DİNDEKİLER YÜCE DİNİMİZE ŞEYTANIN ÇEŞİTLİ OYUNLARIYLA İNANMAMAKTA...ÇÜNKÜ İSLAMIN HARAM KILDIĞI İÇKİYİ İÇEMEYECEKLER -FAİZ ALAMAYACAKLAR FUHUŞ YAPAMAYCAKLAR(EN BÜYÜK ZAAF SEKSÜALİTE..İNSANIN DOĞASINDA VAR ...YÜCE RABBİMİZ BÖYLE YARATTI NESİL İÇİN (AMA ONU SUİSTİMAL EDENLER ..ZİNA YAPANLAR)İNSANOĞLU ALDIĞI YİYECEK VE İÇİCEKLERLE ENERJİ DEPOLAYIP VÜCUT BUNU BOŞALTMAK ZORUNDA AMA İSLAMI KABUL ETMEYEN BUNU GAYRİ MEŞRU YOLLA YAPMAYA ÇALIŞMAKTA..(ZİNA YAPMAKTA BU TEŞVİK EDİLMEKTE)(ALMANYADA BAŞLADI BU DURUM SEN POL SEMTİNDE.POPÜLER.)DİNİMİZDE BUNU YASAKLADIĞI İÇİN --CEPHE ALMAKTALAR İ ŞEYTANIN TAM TEÇHİZATLI ASKERİ OLMAKTALAR...YAHUDİLER -SİYONİSTLER YÜCE DİNİMİZİ HAYBER YENİLGİSİ VE FİLİSTİNİ YURT EDİNMEK İÇİN DİNİMİZİ TAHKİRLEMEKTE BUNA ÇANAK TUTMAKTALAR..KÖRÜKLEMEKTE..OYSA SAFİYE ANAMIZ YAHUDİYDİ...BAZI YAHUDİLER BİZ HZ PEYGAMBERLE (S.A.V)SAVAŞMAYACAĞIZ DEMİŞLERDİR... BİZİM ENİŞTEMİZ OLDU DİYE.....ATEİSTLER -DÜNYAYA TAPMAKTALARONLARA DÜNYALİST DENMELİ DİĞERLERİDE ..YÜCE DİNİMİZİN YASAKLARINI KABUL ETMEDİKLERİ İÇİN BATILA İNANIYORLAR...NEDEN ATESTLER İSLAMI KABUL ETMİYOR BİLİMSEL DELİL VAR DURDUKLARI YERDE ŞEYTAN -CİN ÇARPIYOR ONLARIADAM UZAYA UYDU GÖNDEREREK İSPATLIYOR GERÇEĞİ (ONLARDA YÜCE PEYGAMBERİMİZİ KABUL ETMESELERDE ABDLİLER)BİZ İMAN ETTİK KALUBELEDAN BERİ ALLAHA ŞÜKÜR*************SİZLERİN SÖYLEDİĞİ GİBİ İSTANBULUMUZUN O GÜZEL CAMİLERİNDE NAMAZLAR KILDIM ..HEP TURİST KARDEŞLERİMİZ (PAKİSTANLI-IRAKLI-SURİYELİ-MALEZYALI-FASLI-MISIRLI-KUVEYTLİ-KATARLI-AFGANLI-SUDANLI-NİJERYALI-GİNELİ- LİBYALI-BOSNALI-SENAGALLİ-BANGLADEŞLİ-HİNDİSTANLI-SİERRA LEONELİ--ZAİRELİ KISACA İSLAM TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELERİN VATANDAŞLARI O GÜZELİM İSTANBULUN CAMİİLERİNİ NAMAZ VAKİTLERİNDE DOLDURUYOR..)NE YAZIK Kİ BİZİM GENÇLİK90 YIL LAİKİZMİN FİTNE FÜCURLUĞUNDAN(HARF DEVRİMİ YAPILDIĞINDAN) KALP VE BEYİN ARASI BAĞLANTI KOPTUĞUNDAN SADECE CUMA NAMAZLARINDA GÖREBİLDİM (ONLARDA 6--REKAT KILIP BİRAN ÖNCE CAMİİDEN KAÇMAK)....SAYGILARIMLA
 • Ali YetimAli Yetim1 ay önce
  Son zamanlarda Tengricilik diye bin hortlatılmaya çalışılıyor. Avrupa'lı misyonerler yerli tengrici putperestleri finanse ediyorlar. Bizim .. da canla başla tengriciliği yaymak için çalışıyorlar.
 • ya huya hu1 ay önce
  Yakın çağda başta memleketimiz olmak üzere İslam ülkelerinde idareyi ele alan Avrupa ajanları dini ve onu ayakta tutan din adamlarını hedef aldılar. Önce iftira ve yalanlarla din adamlarını yıpratıp suçlayıp yok ettiler sonra yaptıkları düzenlemelerle dini tedricen kaldırdılar. M. Kemalin bundan rahatsız olduğu vasiyetinde “şeriatı kaldırmakla büyük hata ettik benden sonra yeniden ilan edin” yazdığı, buna rağmen vasiyetinin yerine getirilmediği dolma bahçe de sandıkta olduğu bilinen gerçekler. Onu sevdiğini izinden gittiğini söyleyen sahtekârlar ise bundan hiç söz etmezler çünkü maskeleri düşer, onu istismar edip dine saldırmaya devam edemezler. Suriyeli düşmanlığı ise içimizdeki ajanların kışkırtmasıyla din düşmanlarının bir oyunu. Yoksa mülüman zorda kalmış bir din kardeşine yardım edip kapısını açmazsa dinden çıkar bu konuda hadis ve ayetler olduğunu herkes bilir. Bu hain kesim nedense memleketin baş belası olan türk ve Müslüman olmayan Suriyelilerin on katı nüfusu olan, memleketteki bir çok suçun kaynağı olan işleri sadece suç işlemek olan 1942 de getirilen çingenelere hiç tepki vermezler. Arapça tabelalara tepki verenler diğer yapancı dillerden tabelalara hiç ses çıkarmazlar, Suriyeli bir dindaşını gördüğü zaman kuduranlar bir zamanında memleketini işgal edip atasını anasını dedesini babasını asan kesen ırzına geçen vatanını işgal eden Avrupalılara saygı duyar memleketimizde ne işi var demezler. Çok önemli konuları ele almışsınız.Dil ya yazı değişikliğini yapanlar bunu kuranı yok etmek için yaptıklarını açık açık açıkladılar bilbordlara astılar. Soyadında yazmakla türk olunmaz demişsin buna açıklık getirmemişsin. din adına görünen sivil toplum kuruluşlarının ihanetinden bahsetmeniz önemli Memleketteki ve İslam alemindeki dini sıkıntıların baş sebebi bunlar dış hainler tarafından kurulan oluşumlar. Susurluk raporunda bununla ilgili açıklama var neredeyse tamamına yakını bu tür kuruluşlar olarak geçer. Biliyorsun Soyadını Türk koyanlar özellikle çoğu Türk olmayıp kendini kamafule etme ihtiyacı duyan başta sabataistler olma üzere gayri müslimler dir. bu aynı zamanda bir parola olarak kullanılır. allah kadir mısıroğlundan razı olsun. yakın tarihle ilgili gerçekleri mertçe dile getirdi. zaten dedelerimizden biz onları dinlemiştik. bu konuda ne yazılsa az. ama maalesef mandalık yüzünden kuyruğumuz kısık ve gerçekler dillelndiirilemiyor.
 • RAMAZAN YURTSEVRAMAZAN YURTSEV1 ay önce
  TÜRKÜM DİYEREK TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPMAK ANLAŞILIR BİR ŞEY DEĞİL! ADIMIZ 'ÖKÜK TÜRÜK'TEN GELİYOR GÖKTÜRK'TEN DEĞİL! MÜSLÜMANLIKTAN VE ÖN ASYA'YA GELEN DİĞER DİNLERDEN ÖNCEDE, TANRI'YA/ALLAH'A VE GELEN ELÇİLERE İNANMANINVE TARAFTAR OLMANIN ADI 'ÖKÜK TÜRÜK' İDİ. TÜRKLÜKTE TAPINMAK İÇİN HİÇ PUT DİKİLMEMİŞ VE TÜRKLER HİÇ BİR ZAMAN PAGAN OLMAMIŞLAR! KENDİ YAZISINI OKUYAMAYAN KUŞAKLAR, TÜRKÜM DEMELERİNE RAĞMEN TÜRKLÜĞÜ ANCAK BU KADAR ANLAYABİLİRLER! SORUNUN KAYNAĞI BİLGİSİZLİK, O DA TÜRKÇE YAZIYI TERK ETMEKLE BAŞLAMIŞ! ARAPLARIN VE AVRUPALI TÜRKOLOGLARIN TEVİLLERİYLE TÜRKLÜK ÖĞRENİLMEZ, ÖNCE TÜRK YAZITLARI VE ÇİN KAYNAKLARI ELDEN GEÇMESİ GEREKİR!

Günün Özeti