• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Vehbi Kara
Vehbi Kara
TÜM YAZILARI
07 Haziran 2019

Meclis’in 23 Nisan 1920 Açılışı ve Türkiye’nin Kurucu İradesi

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve kurucu iradesi hakkında bilip bilmeden her kafadan sesler çıkmaktadır. Güya dinden soyutlanmış ve tamamen materyalist bir felsefe ile bu ülke kurulmuştur. Bu değerlendirmenin ne derece yanlış olduğunu tarihsel belge ve bilgiler ışığında değerlendirmeye çalışalım.

Öncelikle Bü­yük Mil­let Mec­li­si açı­la­ca­ğı za­man; ül­ke­nin her ye­rin­de dini merasimler yapılmıştır. Çünkü Türk Milletinin Milli Mücadelede başarılı olabilmesi için din ve iman gücünün ne derece önemli olduğu bütün yöneticiler tarafından gayet iyi bir şekilde biliniyordu.

Bu nedenle Anadolu’nun her yerinde Heyet-i Temsiliye üyeleri tarafından milli ve dini hislerin uyandırılması adına konuşmalar yapılmış hatta bu sözlerin tatbikata konulabilmesi için Kuran ve hadis hatimleri yapılması kararlaştırılmıştır. İşte Türkiye’nin kurucu iradesinin nasıl olduğunu anlayabilmek için yapılan bu çalışmalara ışık tutulması mecburidir.

Kuran hatmi herkesin bildiği bir şeydir. Lakin hadis kitaplarının hatmedilmesini pek kimse bilmez. Fakat ülkemizde kurucu irade dini hisleri ayağa kaldırmak için bu yolu kullanmış ve büyük ölçüde başarılı olmuştur.

Nitekim Meclis’in açılışından önce Sa­hih-i Bu­ha­ri ha­tim­le­ri ya­pıl­mış­tır. 21 Ni­san 1920'de He­yet-i Tem­si­liy­ye adı­na 61. Fır­ka ku­man­da­nı Rı­fat Be­ye çe­ki­len tel­graf­ta:

"Bi-men­ni­hi'l-Ke­rim Ni­san'ın 23. Cu­ma gü­nü Cu­ma Na­ma­zı­nı mü­te­akip An­ka­ra'da Bü­yük Mil­let Mec­li­si kü­şat edi­le­cek­tir (açı­la­cak­tır)" denilmiş  "Yevm-i mez­ku­run te­yid-i kut­si­ye­ti için bu­gün­den iti­ba­ren vi­la­yet mer­kez­le­rin­de va­li be­ye­fen­di haz­ret­le­ri­nin ter­ti­biy­le ha­tim ve Bu­har-i Şe­rif ti­lavetine baş­la­na­ca­ğı”  ­talimatı verilmiştir.

Ni­ha­ye­tin­de Bu­har-i Şe­rif'in dua ni­ye­tiy­le hat­mi, Kur'an-ı Ke­rim cüz­le­ri­nin ay­rı ay­rı şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan okun­ma­sı iş­le­mi ta­mam­lan­mış ve Ha­cı Bay­ram Ca­mi­in­de­ki na­maz ve dua­dan son­ra Mec­li­si­miz açıl­mış­tır. Bu hususu yalan yanlış bilgilerle ortaya çıkan riyakar ve yalancı tarihçilerin gözlerine sokuyoruz.

Ha­tim de­yin­ce, Kur'an-ı Ke­rim'i ez­ber ve­ya yü­zün­den, baş­tan so­na ka­dar oku­mak ak­la ge­lir.  Enes bin Ma­lik'ten ge­len bir ri­va­yet­te Hz Pey­gam­ber (asm):

"Amel­le­rin en ha­yır­lı­sı, Kur'an oku­ma­ya baş­la­mak ve hat­met­mek­tir" bu­yur­muş ve biz­zat ken­di­si de Kur'an-ı Ke­rim'i da­ima okumuştur.

Özel­lik­le Ra­ma­zan ay­la­rın­da bir ki­şi­nin Kur'an-ı Ke­rim'i oku­yup ha­zır bu­lu­nan­la­rın da ta­kip ede­rek ve­ya din­le­ye­rek hat­met­me­le­ri ya­ni Mu­ka­be­le ge­le­ne­ği doğ­muş­tur. Buna mukabil hadis kitaplarının hatmedilmesi pek yaygın bir gelenek değildir. Fakat Meclis’in açılışında da görüldüğü gibi Türkler tarafından uygulandığı bilinmektedir. İşte bu konuyu biraz açmaya çalışalım ki; kurucu iradeyi tanımak adına gerçek bilgilere ulaşılabilmiş olunsun…

İs­la­m’ın Kur'an-ı Ke­rim'den son­ra­ki en önemli kay­na­ğı Ha­disler ve Peygamberimizin (asm) sünnetidir. Ha­dis ki­tap­la­rı ara­sın­da en faz­la rağ­bet gö­re­ni de İmam Bu­ha­ri'nin der­le­miş ol­du­ğu "Sa­hih-i Bu­ha­ri" ad­lı eser­dir.

Bu nedenle Türkler Müslüman olduktan sonra daima ha­dis eğitimine bü­yük önem vermişlerdir. Medreselerde "Da­ru'l Ha­dis" adı ve­ri­len kurumlar yer almıştır. Bu­ra­lar­da bin­ler­ce ha­di­si ez­be­re bi­len ha­dis ha­fız­la­rı­nın ya­nı sı­ra Sa­hih-i Bu­ha­ri ha­fız­la­rı da ye­tiş­miş­tir.

Bu­ra­lar­da ye­ti­şen alim­ler, ca­mi­ler­de ha­dis hal­ka­la­rı oluş­tu­ra­rak Müs­lü­man­la­rı ay­dın­lat­mış­lar­dır.  Ülkemizde Sa­hih-i Bu­ha­ri'nin sı­kın­tı­lı gün­ler­de okun­du­ğu tak­dir­de in­sa­nı hu­zu­ra ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­na, düş­ma­na kar­şı koy­ma­da et­ki­li ola­ca­ğı­na dair yaygın bir inanç vardır. Zira sa­vaş­lar­dan ön­ce ve za­fer­ler­den son­ra Kur'an-ı Ke­rim ve Bu­har-i Şe­rif ha­tim­le­ri­nin okun­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.

Ta­rih­te Mo­ğol is­ti­la­sı kar­şı­sın­da bü­tün or­du­lar aciz kal­mış­ ve özellikle Mo­ğol­la­rın Mem­lük­lü­le­re sal­dı­rı­ya geç­ti­ği sı­ra­da Bu­hari Hat­mi­ne baş­lan­mıştır. Mo­ğol or­du­sun­da boz­gun or­ta­ya çık­ması ile birlikte Anadolu’da yaygın bir gelenek haline gelmiştir.

Bu za­fer­ sayesinde savaşlarda Müslümanları mağlup ederek devamlı ilerleyen Mo­ğol or­du­su Ay­ni­ca­lut de­ni­len yer­de ilk defa dur­du­rul­muş­tur. Daha sonra Mı­sır'da Bu­har-i Şe­rif ha­tim­le­ri sık sık tek­rar­lan­mış bu ge­le­nek; Tu­nus, Ce­za­yir gi­bi Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­rin­de de de­vam et­miştir.

Os­man­lı padişahları da Bu­ha­ri-i Şe­rif ha­tim­le­ri­ne önem ver­miş­ Kur'an-ı Ke­rim hat­mi­ne ben­zer bi­çim­de her bir kişinin bel­li bö­lüm­le­ri oku­ma­sı ve mu­ay­yen bir sü­re­de ki­ta­bın ta­ma­mı­nın bi­ti­ril­me­si şeklinde hatimler tamamlanmıştır.

Hat­ta bu ha­tim­le­ri sis­tem­li bir hal­de sür­dü­re­bil­mek için bü­yük ca­mi­le­re Bu­ha­ri Han kad­ro­la­rı tah­sis edil­miş­tir. Bu­ha­ri han­lar, bir hal­ka oluş­tu­ra­rak hadis kitaplarını oku­muş­lar­dır. Son kıs­mı­nda ise merasim şeklinde ka­la­ba­lık bir ce­ma­at hu­zu­run­da okunmuştur. Son ha­di­s-i şerife ge­lin­di­ği­ne; her­kes aya­ğa kal­kar ve bu son kı­sım 101 de­fa tek­rar edi­lirdi. Sul­ta­nın, ve­zir­le­rin, dev­let ek­ra­nı­nın, alim­le­rin ve me­şa­yı­hın hu­zu­run­da Bu­har-i Şe­rif hat­mi için dua ya­pı­lırdı.

İşte Yunan, Ermeni işgali ve Rum yağmacıların saldırıları esnasında du­aya şid­det­le ih­ti­yaç du­yul­du­ğu bir zamanda Müslümanlar, Bu­har-i Şe­rif okuyarak hatimler indirmiştir. Bu nedenle kurucu iradenin şekillenmesinde Kuran ile beraber hadislerin yeri çok büyüktür.

Ayrıca ya­kın ta­ri­hi­miz­de Bal­kan Sa­vaş­la­rı es­na­sın­da Ez­her Şey­hi, Os­man­lı or­du­la­rı­nın za­fer ka­zan­ma­sı­nı ni­yaz ede­rek ce­ma­at­ten Sa­hih-i Bu­ha­ri oku­ma­la­rı­nı is­te­miş­tir. Bi­rin­ci Ci­han Sa­va­şı sı­ra­sın­da Ba­lı­ke­sir'de or­du­mu­zun Ça­nak­ka­le'de mu­zaf­fer ol­ma­sı için Bu­har-i Şe­rif hat­mi ya­pıl­mış ve Ho­ca Ali Ca­mi­in­de ce­ma­at hu­zu­run­da dua­lar okunduğu tarihi kayıtlarda yer almaktadır.

Yine Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si sı­ra­sın­da Lib­ya­lı Şeyh Ah­met es-Sü­nu­si ta­ra­fın­dan Bu­ha­ri hat­mi ya­pıl­mış­tır. Ya­kın ta­ri­hi­mi­zin en unu­tul­maz tab­lo­su ise Meclis’in açılması esnasında 1920 yı­lın­da ger­çek­leş­miş­ emirle tamim edilerek Buhari hatimleri ve dualarla Meclis açılmıştır.

Elbette İs­lam'ın iki te­mel kay­na­ğı Kur'an-ı Ke­rim ve Ha­dis-i Şe­rif­le­rin okun­ma­sı, öğ­re­nil­me­si ve ge­re­ğiy­le ya­şan­ma­sı, Müs­lü­ma­nların ha­ya­tın­da çok önem­li­dir. Sık sık dile getirilen ve gerçeklerin tam zıddı olarak; İslam’a aykırı davranış şekillerinin “kurucu irade” adı altında insanlarımızı aldatmaya çalışması karşısında çok dikkatli olunmalıdır. Meydanı İslam düşmanı ve çoğu Sabetay Yahudisi olan bu kişilere bırakmamak lüzumu vardır.

Bir de “Kuran Müslümanı” adı altında güya hadis öğrenmek ve uygulamak ayıpmış gibi kendi sapkın ideolojilerini İslam’ın içine sokmak isteyen kişilere karşı da uyanık olunmalıdır.  Çünkü İs­lam ta­ri­hi bo­yun­ca tef­sir il­mi­nin ya­nı sı­ra ha­dis il­mi­ne de önem ve­ril­miş ol­ma­sı, bunların ne derece milletimizden toplumumuzun değerlerinde uzak insanlar olduğunu göstermektedir. Özellikle İran’ın Şia ideolojisini toplumun içine sokmak için akıttığı milyarlarca lira ile palazlanan bu Ehli sünnet düşmanlarına karşı uyanık olmak bir zaruridir.

Kur'an-ı Ke­rim ha­fız­la­rı­nın ya­nı sı­ra Ha­dis ha­fız­la­rı­nın ve Bu­ha­ri han­la­rın ye­tiş­miş ol­ma­sı da İs­lam dün­ya­sı­nın bir zen­gin­li­ği ve Hz Pey­gam­ber'e olan sev­gi­nin bir işa­re­ti­dir. Bunu hiçbir Vahhabi veya İran Rafızisi bozamaz ve Allah’ın izni ile bozamayacaktır.

İşte Sel­çuk­lu­lar ve Os­man­lı­lar­dan mi­ras ka­lan bu ge­le­ne­ğin en iyi ör­ne­ğini Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nin açı­lı­şı ön­ce­sin­de Kur'an-ı Ke­rim hat­mi­nin ya­nın­da Bu­ha­ri hat­mi­ni de yaptır­ılmış ol­ma­sı ­ile gördük. Bu ör­ne­ği gü­nü­mü­ze, Suriye ve Irak ben­ze­ri ha­re­katlarda da tatbik etmek mümkündür. Ramazan aylarında bütün camilerimizde Kur'an ha­tim­le­ri ya­pılmaktadır. Şimdi ise Irak’ta yıllardır örgütlenen PKK terörüne karşı geniş ve kapsamlı bir harekat yapan ordumuzu desteklemek için Buha­ri hat­imlerinin yapılması pek güzel olacaktır.

Zira ABD başta olmak üzere resmen hiç utanmadan Haçlı Seferleri adı altında İslam’a saldıranlara karşı; or­du­mu­zun mu­zaf­fer ol­ma­sı ve şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı için bu şekildeki dua ve hatimlere ihtiyacımız vardır, vesselam…

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı