Ak Parti’nin Ekonomik Karnesi ve Serbest Piyasa Ekonomisi

21 Ağustos 2019 Çarşamba

14 Ağustos 2001 yılında kurulan Ak Parti ertesi yıl yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti. Tam 17 yıldır iktidarda olan bu parti dikensiz gül bahçesi olan Mecliste daima çoğunluğu sağlayarak bugünlere geldi.

İktidara geldiği yıllarda neredeyse her iki yılda bir büyük ekonomik krizler yaşamaya alışmıştık. Faiz sarmalı içindeki devleti acımasızca soyan IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar utanmadan ensemizde boza pişirmeye devam ediyordu.

28 Şubat 1998’de post modern darbe ile Erbakan Hükümetini yıkan darbeci askerler emekli olduktan sonra her biri bir bankanın yönetimine geçerek devleti hortumlamaya başlamışlardı. Sayısız banka battı ve zararlarını da millet ödemiş oldu. Bu hortumcu generaller ile birlikte Sabetay Yahudileri, yaptıkları bütün yolsuz işleri FETÖ yargıçları sayesinde aklamışlardı. Kısaca ülkemiz yangın ve afet bölgesine dönüşmüştü.

İşte böyle bir ortamda iş başına gelen Ak Parti hükümeti kısa zamanda alınan ciddi önlemler sayesinde krizleri sona erdirdi. Faizlerini dahi ödeyemediğimiz dış borçlar ödendi ve halkımız rahat bir nefes aldı.

Bu yıllarda ülkemiz bölgemizde cereyan eden ciddi sorunlar ile de boğuşuyordu. Baba-Oğul Bush’lar Ortadoğu’yu tam bir kan gölüne çevirmişti. ABD ve Batılı güçler PKK’yı azdırarak ülkemizi bölünmenin eşiğine getirmişlerdi. Fakat bu konuda da Ak parti ciddi başarılar kazanmış PKK Terörünü ülkemizin birinci sorunu olmaktan çıkararak büyük bir rahatlamaya sebep olmuştu. Artık Kürtçe konuştu diye kimse hapse atılmıyor anadilde eğitim imkânları sağlanabiliyordu.

Ülkemiz 2001 yılında kişi başına düşen 3084 dolarlık gelirle sürünürken; 2008 yılına geldiğimizde 10931 dolar ile gelişmekte olan ülkelerin yıldızı haline dönüşmüştü. 6 yıllık iktidarda kalarak böylesine büyük başarılar kazanılmasının en önemli nedeni olarak “yolsuzluğu önleme” gösteriliyordu. Gerçekten de israf edilen bütçe gelirleri ve kamu kaynakları düzene konulmuştu. İşte yapılan en önemli icraat buydu. Kaynak israfının önüne geçilmişti. Hepsi bu kadar…

Ülkemizde bu denli büyük başarılar elde edilirken yapısal değişiklikler ne yazık ki yapılamamıştı. Halkımızı soyup soğana çeviren Sabetay Yahudileri gibi çok küçük bir azınlık, darbeci generaller tarafından destekleniyordu. Buna daha sonra FETÖ örgütü de katılmıştı. Her yerde yolsuzluk ve rantiyecilik almış başını gidiyordu. İşin daha kötüsü kamu kaynakları, devletçilik denilen bela yüzünden “Yağma Hasan’ın Böreği” denilerek çarçur ediliyordu.

Orta gelir tuzağı denilen ve kişi başına düşen 10 bin dolarlık bir noktada saplanıp kalmıştık. İlk defa 2008’de bu miktarı aşmamıza rağmen geçen 10 yılda ilerlemeyi bırakın gerilemeye başlamıştık. 2018 rakamları ile kişi başına düşen milli gelirimiz 9385 dolara düşmüştü.

Orta gelir tuzağına neden yakalandığımızı daha önceki yazılarımda izah etmiştim. Tekrar etmekte yarar görüyorum. Bu tuzağın en önemli sebebi devletçiliktir. Serbest piyasa düzeni yerine her taşın altında devletin bulunması büyük bir rantiye sınıfı meydana getirmiştir. Ak Parti döneminde kısmen azalmış olsa dahi bu modern yağmacılar hala güçlü bir şekilde halkımızı sömürmeye devam etmektedirler.

Eğer Ak Parti hükümeti serbest piyasa ekonomisi yerine artık çağdışı kalmış devletçi anlayışı sürdürmeye devam ederse; 2023 seçimlerini kazanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Özel sektör güçlendirilmezse taşıma suyu ile değirmen dönmez misali bu ekonomi gelişmez; olduğu yerde çakılıp kalır. Bu konuyu biraz detayları ile izah edeyim. Konuya meraklı olanlar uzun çekmiş olsa da yazının devamını okuyabilirler…

Bugün hala en büyük işveren devlettir. Devlet ile iş gören rantiye sınıfı muazzam paralar kazanırken alın teri ile para kazanmaya çalışan küçük işletmeler ve esnaf; milli gelirden daha az pay almaya devam etmektedir. İşte ekonomik problemler burada başlamaktadır. Sovyet Rusya’nın ve Mao’nun Çin’inin yerinde yeller eserken bizde hala devlet eliyle sanayileşme ve kalkınma modeli yürütülmeye çalışılmaktadır.

Bunun zararlarını Adam Smith 300 yıl önce söylemişti. Devletin piyasaya müdahale etmesini eleştirmiş “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” diyerek özel sektörün güçlenmesi gerektiğini öne sürmüştü. Görünmez el teorisi ile serbest piyasanın sorunları kendiliğinden çözeceğini iddia etmiş ve başta ABD olmak üzere bu fikirlerin uygulandığı Batı ekonomileri dünyanın en güçlü ekonomisi olmuştu.

Smith, görünmez el teorisini (invisible hand) muhtemelen İslam dünyasından aşırmıştı. Zira “dest-i gaybi” adı verilen görünmez el; Rezzak olan Allah’ın elidir. İslam dünyasında serbest piyasa ekonomisi meşru olup devletin piyasaya müdahale edilmesi asla kabul edilemez.

Bu görüşe göre bir görünmez el, ekonomiye yön verir. İnsanların kendi menfaatleri gereği piyasalara devletin  müdahale etmesine gerek kalmaksızın düzene kavuşur. Bu konuda sayısız bilimsel çalışma yapılmış ve “görünmez el” teorisi geniş çevrelerde kabul görmüştür. Batı dünyasının ekonomik ve sosyal gelişmesinin en önemli nedenleri arasında bu teorinin çok önemli bir yeri vardır. Batılılar İslam dünyasından çok önemli kazanımlar elde etmiş öğrenmiş oldukları ticari kuralları kendilerine tatbik ederek güç ve kuvvet elde etmişlerdir.

İslam tarihinde bu konulara yer verilmiş yazılan bir çok eser; bazı ayet ve hadislere dayandırılarak izah edilmeye çalışılmıştır. Birkaç örneği verelim:

Medine’de fiyatlar pahalanmıştı. Halk; “Ey Allah’ın Resulu, bize narh koy” dediler. Resul-u Ekrem (asm) şöyle buyurdu: “Şüphe yok ki, fiyat tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem” (Ebû Dâvûd, Büyû’ 49; Tirmizî, Büyü’, 73; İbn Mâce, Ticârât, 27).

Yine Ebû Hüreyre’den rivayete göre, bir kişi; “Ey Allah’ın Resulu bize narh koy” demişti. Hz. Peygamber (asm), “Belki Allah’a dua ederim” buyurdu. Sonra, başka bir adam gelip, “Narh koy” dedi. Hz. Peygamber (asm) ona da şu cevabı verdi: “Fiyatları ucuzlatan ve pahalandıran Allah’tır” (eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, V, 219).

Bu hadislerde de görüldüğü gibi İslam dini; alış-verişte kârı yasaklamadığı gibi, onun için bir sınır da koymamıştır. Ancak alış-verişlerde yalan, hile, malın kendisinde olmayan sıfatlarla övme veya satılacak maldaki bazı kusurları gizleme yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Birbirinizin mallarını bâtıl yollarla yemeyiniz. Ancak bu, sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı olursa müstesnadır” (en-Nisâ, 4/29). “Yeryüzünde yürüyen ve rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir” (Ankebut , 60)

Hz. Peygamber (asm) döneminde piyasaya müdahale edilmeyip, piyasa fiyatlarının serbest rekabetle meydana gelmesi önemsenmiştir. Zira satıcının kendi mülkünde mutlak tasarruf hakkı vardır. Alış verişlerde ise karşılıklı rıza esası getirilmiştir.

İslâm ticaret hukukunda çeşitli mallara yüzde hesabıyla bir kâr haddi belirlenmemiştir. Genel olarak arz ve talep kanunlarına bağlı, serbest rekabet esasları içinde kendiliğinden oluşacak fiyatlar ölçü alınmıştır. Rezzak olan Allah bir dest-i gaybi ile nice canlının rızkını vermektedir. Serbest rekabet esasını korumak ve insanların temel ihtiyaçlarının istismarını önlemek için faiz gibi haksız kazanç yolları ise yasaklanmış ve kapatılmıştır.

Medine Şehir devletinde arz ve talebin karşılaşması ile serbest rekabet sonucu, bir piyasada oluşan fiyatlar ölçü alınarak satış yapılmıştır. Kıtlık, mal darlığı, arzın kısılması veya tüketicilerin alım gücünün yükselmesi gibi sebeplerle veya ekonomik bir sebep olmaksızın sosyal nedenlerle piyasa fiyatları normalin üstünde artabilir. İşte böyle bir durumda dahi devletin fiyatlara müdahalesi doğru bulunmamıştır. Ekonomi; yüzyıllar sonra gelen klasik iktisatçıların öngördüğü gibi “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışı ile sürdürülmeye çalışılmış devletin müdahalesi uygun görülmemiştir.

Çünkü “Şüphesiz rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’tır” (Zariyat, 58) ayetinde geçtiği üzere Rezzak olan Rabbimiz tarafından besleniyoruz. “Dest-i Gaybi” adı verilen “görünmez el” rızkın insanlara ulaşmasını temin eder. Bu görünmez el; Allah’ın Rezzak elidir. İnsanların kirli eli karışmadıkça ve karıştırmadıkça daima en zayıf canlılara dahi Allah’ın rızkı ulaşır.

Peygamber Efendimizden (asm) hemen sonra Dört Halife Döneminde de serbest piyasa modeli uygulanmıştır. Bu konuda en çok bilinen olay; Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fiyatlara müdahaleden kaçınmasıdır.

Halife Hz. Ömer (r.a) Musallâ çarşısında Hâtıb b. Ebî Beltea’ya satmakta olduğu kuru üzümün fiyatını sorar. İki müdd’ünün bir gümüş dirhem olduğunu öğrenince, fiyatı ucuz bulan Halife şöyle der: “Tâif’ten üzüm yüklü bir kervanın gelmekte olduğunu haber aldım. Onlar senin fiyatına aldanırlar. Ya fiyatı yükselt, ya da üzümünü al, evine götür, orada istediğin fiyata sat”. Ancak daha sonra Hz. Ömer kendi kendine düşünmüş ve Hâtıb (r.a)’ın evine giderek şöyle demiştir: “Sana söylediklerim ne emirdir, ne de hüküm. Bu belde halkının iyiliği için arzu ettiğim bir şeydir. Nasıl ve nerede istersen satabilirsin” (Şafii, el-Ûmm, II, 209; İbn Kûdâme, el-Muğnî, IV, 240).

Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî (r. anhüm) narh koymanın yani fiyatlara bir sınırlama getirmenin meşrû olmadığı görüşündedir. Çünkü narh; ticaret yapanları kısıtlamaktadır. Devlet hem tüketicilerin, hem de esnaf ve tüccarın maslahatını gözetmek ve dengelemekle yükümlüdür. Fiyatları narh yoluyla ucuzlatarak tüketicilerin yararını gözetmek, pahalılık meydana getirerek satıcıların maslahatını gözetmekten farksızdır.

Bu konudaki temel anlayış yani mal sahibini razı olmadığı bir fiyatla satışa zorlamak, alış verişte karşılıklı rızayı şart koşan ayete zıttır. Fıkıh uzmanlarının büyük bir çoğunluğu da bu görüştedir. İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu, narh koymanın zulüm olacağı görüşündedir.

Bu hükümlerin uygulandığı Emevi ve Abbasi döneminde Müslümanlar, ekonomik olarak çok güçlü bir hale gelmiştir. Hilafetin merkezi olan Bağdat, dünyanın en zengin şehri olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık bin yıl boyunca Müslüman tacirler serbest piyasa modeli ve ahlaklı tutumları ile bütün dünyaya örnek olmuşlardır.

İslam’ın çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılması “tevhid” yani Allah’ın bir olması inancı ile izah edilmektedir. Gerçekten de İslam, çok tanrılı inanç sitemlerini bir bir ortadan kaldırmıştı. Bundan başka diğer bir önemli husus ise Müslümanların güzel ahlaklı olmaları idi. Sanılanın aksine İslamiyet kılıç yolu ile yayılmamış güzel ahlak sayesinde İspanya’dan Çin’e kadar çok geniş bir coğrafyada hâkim olmuştur.

Müslümanların, İslam’ın emrettiği üzere ticarette dürüstlüğe önem vermesi, asla yalan söylememesi, teknolojiyi en yüksek seviyede kullanması ve temizlik gibi özellikleri; bütün dünya toplumlarını hayran bırakmıştı. Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı dönemleri İslam’ın dünya üzerinde hakim olduğu yıllardır.

Bu dönemlerde Avrupa’da İslami eserler Latince başta olarak yerel dillere çevrilmiştir. Ortaçağ karanlığı denilen ve veba gibi salgın hastalıklardan milyonlarca insanın öldüğü yıllarda; Müslüman toplumlarda  modern tekniklerle tıp alanında birçok hastalığa çareler bulunuyordu.

Batılı ülkeler bilim alanında olduğu gibi ekonomi ve ticaret konusunda da Müslümanları taklit ederek ekonomik başarıya imza atmışlardır. Sırası ile İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler; ticarette kralların ve aristokrasinin sınırlamalarını ortadan kaldırarak büyük bir servet kazanmışlardır.

Batı dünyasını sadece sömürgecilik ile zenginleştiğini söylemek son derece yanlış bir izah tarzıdır. Mülkiyet esasını ve serbest piyasa ekonomisini canlı tutarak bugün dahi dünyanın en zengin devletleri olan; Batılı ülkelerdir. Elbette sömürgeci ve köleci yöntemlerle insanlık dışı uygulamalardan da sorumlu olan bu ülkeleri değerlendirirken ticarete, denizciliğe verdikleri önemi de unutmamak gerekir.

Sovyetler Birliği, katı devletçi tutumu ve özel sektörü yok saymasından dolayı 1991 yılında parçalanarak yok olmuştur. Bu durum; devletçi yönetimin yani piyasaya tamamen devletin hakim olmasının ekonomik hayata verdiği zararı tespit etmek açısından son derece önemlidir.

Batı dünyası hırsızlık yaparak İslam’ın güzelliklerine sahip çıkarken İslam ülkeleri ticaretten uzaklaşıp memuriyet ve askerliğe dönmeye başlamıştır. Hadiste geçen “rızkın onda dokuzu ticarettedir” düsturu son döneme kadar unutulmuştur. İşte Müslümanların iktisadi hayatta gerilemelerinin en önemli nedeni budur.

Ticarette ise esas olan serbest ve rekabetçi piyasa modelidir. Eğer Müslümanlar bu yöntemi yeniden ihya ederler ise beşyüz yıl önceki ihtişamlı dönemlerine dönebilirler. Keza Ak Parti, iktidarda kalmak için çaba göstermek istiyor ise serbest piyasanın güçlenmesine gayret etmelidir, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • DenizDeniz19 gün önce
  Bir kaç şey ilave edilebilir, osmanlı imparatorluğunu artik taslasmis esnaf batırdı, dikkatli olunmazsa türkiye cumhuriyetini de katiligi ve kaynaklari yutmasi ile batıracak. Şu an devlet esnafın bütün borcuna kefil neden sorusunun cevabı yok , esnaftan vergi alınmıyor destek veriliyor vb, narh sistemi osmanlı ekonomisinin temeli idi, batısın bir sebebi de budur, narh sistemi şu an türkiye cumhuriyetinde devam ediyor, minibus ücretleri ekmek fiyatları narh ile yürüyor ve vatandaşa büyük zararı var, her halükarda o dönem en modern en ilerici sınıfı desteklemek toplumun iyiliği için iyidir, ekonomik ve zihniyet olarak gerici kesimleri destekleseniz ne olacak,,,
 • BunBun25 gün önce
  Türkiyede Serbest Piyasa yok.TEKELLEŞME VAR.tusiad , ekonominin %85ine sahip. %85lik ekonominin, SOKAĞA YAYILIMI,Tarikatlarca sağlanıyor.Tusiad Tarikat bağlantısı , SÖMÜRGE EKONOMİSİNİ OLUŞTURUYOR. ekonominin Kökü ABD, gövde TUSİAD, dalları TARİKAT.tarikatın tabanı camide, ortası gizli, tepesi sümüklü.Hepsi mi aynı ?%90 aynı.
 • KARNEKARNE25 gün önce
  vehbi hocam bir karnede benden AKPARTİ çok fazla işadamlarının bürokratların etkisinde kalıyor peki ozaman okadar m.vekilinin danişmanın ne alakası var hep birlikte kara alınamazmı akıl bunu gösteriyor akıl iş olsun diyemi seçiyoruz vekilleri çay -simit hesabı yaparak geçti yıllarımız emeklimaaşları arasında hiç adalet hakkaniyet yok asgari ücret desen rezaletin ötesi tuzu kuru olanlar için önemli değil 2000tl ile bu günkü şartlarda onlar geçinsin emekli intibak bekler akparti sanki görmezlikten gelir çokmu zor 2000 sonrası intibak yasasını çıkarmak herhalde 2023ü bekliyoriktidar o zamanda iş işten geçmiş olmasın .faiz belasına mutlaka ve mutlakaçare bulunmalı yüksek faizle ne kalkınma olur ne yatırım olur nede huzur olur sadece rantiye kazanır olan fakire halka olur ak paeti buna mutlaka çözüm bulmalı
 • haceganhacegan25 gün önce
  bununadı serbes piyasa değil ancak olsa olsa fahiş piyasa olur devlet do ,gömlek ayakkabı satmıyor otelcilik lokantacılık yapmıyor hatta hatta madenleride özel sektör çıkarıyor tabii istisnalar hariç elbette devlet rekabet ettirecek üretimde belkide olmayacak sadece destek verip teşvik edecek sen turizm ayağına milyarları çarçur ettirirsen yatırım yapacak işadamlarına destek verirsen ancak öyle kaıkınma olur kobiler burada çok önemli sanayimizin lokomotifi sanayimizin çakrları onlar olmassa çarkın dişleri dönmez akparti sanayiciye çifçiyehayvancılığa hiç olmadığı kadar destek veriyor arz talep meselsi fiatlar iner çıkar bu kimsenin elinde olan durum değil zaten piyasa kendi kendini oluşturuyor bunda sorun yok tek sorun faiz mikrobudur insanı yer bitirir elbette devlet burada müdahil olacak halkı rantiyenin insafına terk edemez devlet burada gereince devreye girer girmelide sunni olarak fayızların çıkması kimlerin işine geliyorsa onlar havlar burada vatan -millet meselesi gözetilir AKPARTİYE gelince bir karnede ben verecem AKPARTİ 17 yıldır tek başına iktidar günahı -sevabı kendine çünkü bizler inanıp güvenip oyumuzu kullanıyoruz akpartinin en başarılı olduğu konular savunma sanayinde çok başarılı ki fetö alçakları ket vurmasaydı inanıyorumki çok farklı olur idi kahraman ordumuzu tek kelime ile bütün bu olumsuzluklara rağmen mükemmel idare komuta etti ,fetö belasını saymıyorum bile 25 yıl evvel ordumuz nasıl idi şimdi nasıl donanım vede sevk bakımından çoook fark var at bsahibine göredir derler ya işte öyle, akparti 2023 seçimlerini çantada göremezçünkü emekliler de adaleti hiiç sağlayamadı asgari ücrette işverenin ağzına baktı oradada sınıfta kaldı asgari ücret hiçde yeterli değil çok az bu çok önemli akparti nerede yanlış yaptım diyorsa bunlara dikkat etmeli emeklinin intibak hakkı mecliste bekliyor kimsenin umurunda değil kendileri ballı ballı 2şer 3er maaşları dolgun tabiiki vatandaş bunlara çok dikkat eder çünkü aldığı ücret geçinmeye yetmiyor .AKPARTİ EĞİTİM SAĞLIK YOL KÖPRÜ TREN HAVAALANI VB. hizmetleri iyide istinalar var tabiiki eğitim de sorun bitmiyor sanki mahsus yapar gibi durum var .AKPARTİ karnesi 17 yıldır bu ,2023 seçiminde bu aksaklıklara dikkat ederse şanslı kulanın üstüne yatarsa halk hizmetleri unutur gider çünkü serde onun için geçim var sadece iyilik yetmez iyilik herkesi adalet er kişinin işi.
 • Vahdet M.GVahdet M.G25 gün önce
  SABAH ********TREN*** OLAYINI ******YAZMIŞTIM.....ADANA******** ASFİRAMASININ.******..YAPTIĞINI******* KAÇIRMIŞIM.********...AYNI***********OLAYI ************ BEN******** GÜNEY ************ DOĞUDA ***********GİDERKEN--*********-BİR FİRMADA*********** RESMEN*******YATAK**SAHNESİNİ ********** GÖSTEREN ******* AF BUYURUN***********AMERİKAN ******* FİLMİ ** ******* BİR************** TRENİSTASYONUNDA******** KORUMA-*********DENETİMİ*********** ANLATIYOR..TAVAFUK.************.TRENİ*********** ANLATMAMDA....***************.OTOBÜS FİRMALARI**********(PROSTATHASTALIKLI *************OLAN********* YOLCULARIDA GÖTÜRÜYORLAR***BAZAN **************TAM************ YERDE *************** DURMAK ***********İSTEMEYİP....KENDİ******** TANIDIKLARI *************YERDE******* TESİSLERDEDURMAKTA*********** İSTİYORLAR..********.BURADA*************HEPSİNİ******KARARTMAK*********** İÇİN******** YAZMIYORUZ...BU ************ŞİRKETLERİN PATRONLARI********* AİLESİYLE************VEYA *****************ARKADAŞLARIYLAAVRUPAYA****--PARİSE****-LONDRAYA--***-MADRİDE *********KAHİREYE GİTMİŞLERDİR...******(AMA***METROYA**BİNMEMİŞLERDİR ***LÜKS ***RABAYLA***TARİHİ ***İLGİNÇ***YERE GİTMİŞLERDİR...PATRONLAR***ÖZEL***DURUM***OLMADAN***METROYA ***BİNER Mİ****.İNANIN ******** PARİSİN*********** ALTINDA*YOL *******OLARAK*****************YERYÜZÜNDEKİ********** PARİSN********* YOL HARİTASI--METROYLA AĞ VAR -LONDRADA-*******SEUL-********TOKYOİ-*************SİNGAPUR-********TAHRAN--***********AMERİKAN********** ŞEHİRLERİ********** NEWYORK..*UĞLAYA-DENİZLİYE(TRAVERTEN İÇİN)OTOBÜSLE GİDİYORLAR...SIKICI BİR YOLCULUK...HIZLI TREN HATTI -HER İLİMİZE DÖŞENSE ---KONYA--MERKEZ OLARAKHALKIMIZÇOK MUTLU************* OLUR.****..ŞANLIURFAYA-************TİLLOYA--********DİĞER ...DİNİ MAKAMLARA********** DİN ************TURİZMİ-***********-YERLİ..********.YABANCI.***********..ARAP ÜLKELERİNDEN...DİĞER MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN************* GELENLER ******VAR ..********ÖZELLİKLE****** SAKARYA-SAPANCA -***************-GÖLÜ--*************KARADENİZ****** DAĞLIK **********ARASI GÖLLER......ÜLKEMİZ********* BU FİNASMANLIĞIN******** ALTINDAN********* KALKAR MALİYETİ********* YÜKSEK*********...DEMİRYOLU *******OLSADA.....HAVAALANLARI DOLUM******** YAPILARAK******* KARADENİZE ****YAPILIYOR..******HAVALANINDA YİYECEKLER ******BİR ********KÜÇÜK******* SUYU *******ÖRNEK** ALIRSAK******* DIŞARDA *******1TL İÇERDE 5 TL....BUNA ALLAH (C.C)*************RAZI*******OLUR MU????YÜKSEK************ FİYAT..AVRUPALI *********TURİSTLER --KİNG BURGERDEN DİĞERLERİNDEN ******KARINLARINI*********** KEYİFLE DOYURUP..********YERLİ VATANDAŞ.****.SUDA********* İÇMEM- EN FAZLA**********1:30 DAKİKA UÇAKLA (YURT İÇİ)YOLA******..DAYANIRIM ********MANTIĞINDA.......ŞAHİT *******OLDUM************* İSTANBULA ************UÇARKEN *************AVRUPALI******* TURİST***** 500******* AVROYLA ..SERVİS ******SETİNİ ****ALABİLİR UÇAKTAKİ******* (YİYECEK-ARABASINI)*****BU********* OTOBÜS *FİRMALARININ******** TREN ********SEFERLERİNİN HIZLIYI******** İSTEMEDİKLERİ********** HAKKINDA ********GÖLLER ***********YÖRESİNDE ANKET*******YAPILDI .*******.HALK İSTİYOR ..FİRMA *********İSTEMİYOR*****KENDİLERİ******* ZAMANLA ******..AVRUPA******* ÜLKERİNDEKİ *********GİBİ **********HATLARI****I İŞLETEBİLİR.************..BUNU SABOTE DİYORLAR.************.DOMİNANT***********SERVETLERİYLE..***********....SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ************ BUNU *****DEĞERLENDİRMELİ****..BAKANLARIYLA..******.BOĞAZ ...PROJESİNDE ....OLDUĞU ...GİBİ.************..HAYIRLI ******AKŞAMLAR.......**************
 • FerhatFerhat25 gün önce
  Erzurumlu rumuzlu kardeş ben Bolşevik degilim fakat senin gibide aklini Liberalizmin ve Kapitalizmin agababalarina kiraya vermişde değilim, bilakis İslam in en adil düzen olduğuna iman eden biriyim. Fakat ne yazikki sizde siyonist küresel sermayenin liberalizm merkezli serbest piyasa vasitasi ike yeralti ve yerüstü zenginliklerimizin gasp edilmesine selam cakanlardansiniz. Belliki siz siyasal islam dediklri akp zihniyetinde olan librralLEŞmiş mandacilardansiniz. Tek kurtuluş milli bir ekonomi fiyatlarin Londra finans merkezinde kararlastirilmadigi, merkez bankalatinin bagimsiz olduğu bir milli ekonomi. Kısacası siz herhalde tevhid e tabi olmayipta Liberalizmin humanist ve serbest piyasali sistemine tabi olan siyasalci amerikanci olanlardansiniz. Belliki iktisat dan hiç ama hiç haberiniz yok. Arlanmasaniz Liberalizm merkezli faizciliginde helal olduğunu yazarsiniz siz.
 • eyüp yılmazeyüp yılmaz25 gün önce
  sayın yazar.hükümetin ekmeğe narh koyduğunu,ve ekmeği ayağa düşürdüğünü görün.üretilen ekmeğin mübalâğasız yüzde 15,20 çöpe gidiyor....ve fırıncıyı batırdı...fukara dediğin bile ekmeği çöpe atıyor.
 • Hakkı Yılmaz Hakkı Yılmaz 25 gün önce
  Sayın Vehbi Bey, evet, "rizkin onda dokuzu ticarettedir " diye hadis var. Bir sürü işyeri açılıp kapanıyor, iflas edenler var, siftah yapmadan dükkan kapatanlar var. Bunlar da ticaret yapıyor fakat bir şekilde kazanamıyorlar. Sorum şu: "Piyasada para olmayınca veya ürünü satın alacak tüketicide yani vatandaşta para olmayınca bu ticaret nasıl olacak? Üretilen ürünler nasıl satılacak?"Şoyle cozüm olamaz mi: Çalışan kesimin maaşını en az 5 bin tl yaparak vatandaşın alim gücünü yükselt, piyasa csnlanir, ona gore de vergi gelirin artar. Ürünlere keyfi zam yapanları da denetlersin.
 • ErzurumluErzurumlu25 gün önce
  Milletimizi perişan eden faiz belasıdır. Bir sermaye sahibi bankaların faizleri ile bir günde milyonlar kazanırken biçare işçiler yeraltında ölmeyecek kadar bir ücretle çalıştırılıyorlar. Faiz bataklığına en fazla gömülen devlettir. Yazardan ricam çok az değindiği bu konuyu açmasıdır. Sosyal barış başka türlü sağlanamaz. Serbest piyasa İslam ın emridir. Bolşevik baykuşları bunu anlamktan acizdir. Bunlara cevap vermeye değmez...
 • ÖmerÖmer25 gün önce
  Serbest piyasa demek başıboşluk demek değildir evet özel sektör desteklenmeli ama halk da ezdirilmemelidir .doları bahane edip aşırı zam yapanlar dolar düşünce niye indirime gitmediler üretim teşvik edilmeli çiftçi korunmalı
 • MeteMete25 gün önce
  Serbest piyasa kapitalist dünyanın vatandaşı dövmek için kullandığı sopadır. Devlet denetiminde olmayan serbest piyasa halkı ezer, yoksul daha yoksul olur. Suudi Suriye İran gibi devletler piyasayı kontrol eder kimse fahiş fiyatla mal satamaz. Örneğin savaştan önce Suriyede hangi mal kaç paraysa şuanda da ülke yıkılmış olmasına rağmen hala fiyatlar aynıdır. Türkiye böyle bir iç savaş yaşasaydı açlıktan toplu ölümler olurdu. Kapitalist vahşi serbest piyasada zengin daha zengin fakir daha fakir olmaya mahkumdur. Çünkü kaymağı serbest piyasayı elinde tutanlar yer. Devleti de onlar yönlendirir. Altta kalanın canı çıksın zihniyeti hakimdir.
 • MertMert25 gün önce
  Yalnız serbest piyasa ekonomisi kavramı altında yabancılara servetleri tepside sunmak olmamalı
 • ahmet koçakahmet koçak25 gün önce
  alperen kardeş sana katılıyorum,fetöcülerle mücadele ediyoruz diye,bu ülkeye gerçekten faydası dokunacak alnı secdeli beynini kullanan sağ kesimin evlatlarını,perinçekçiler bunlarda fetbenim oğlum ihraç olmadan olayı fark etmiş fetöcü deyip fişleyerek önemli yerlerden attırıp,oralara kendi adamlarının gelmesini sağladılar.tabiiki bunları yıllardır desteklediğimiz hükümetimizle beraber yapıyorlar.perinçek kadroları iyice doldurunca inşaallah fetö hainini mumla aramayız.benim oğlum ihraç olmadan önce"baba perinçekçiler hızlı bir şekilde devlet kadrolarına alınıyor yarın bize bir iftira atıp ayağımızı kaydırabilirler"dedi ve uyduruk bir flaşla bir çok ülke evladını biride benim oğlum,ihraç ettirdi.bunun acısı yavaş yavaş hissedilmeye başladı.ALLAH c.c beterinden korusun.amin.
 • KocasolakKocasolak25 gün önce
  Allah razı olsun hocam. Et fiyatı, patates soğan fiyatı arttı diye üreticiyi BİTİREN kararlar aldılar. Kàr edeceğine inanmadan ÜRETİME kim yaklaşır ki? Devlet bankaları SIFIR dairelere ucuz kredi vereceğini açıkladı. Mütahit şirketleri ANINDA, yakın çevrelerine ve diğer şirketlere SÖZDE satışlar yapıp, aldırdıkları kredileri, gerçekten satıp paralarını almış gibi, özel bankalara PAZARLIKLI yüksek faizle yatırdılar. Faizden gelen paranın içinden, çekilen kredi taksidini ödedikten sonra, % KAÇ ceplerine kalıyor??? Devlet kendi eli ile SOYULMAK için piyasaya MÜDAHALE ediyor. Döviz düşürmek için FAİZ arttıran merkez bankamız var bizim, bunu bilmeyen bir ekonomist O LA Bİ LİR Mİ??? İslam serbest piyasayı NEDEN vaz eder? Çünkü, herkes kaybetmemek için, alıcı parasını, satıcı malını EN İYİ KENDİSİ düşü
 • FerhatFerhat25 gün önce
  Siyonizmin 17. Yüzyilin başlangicinda geliştirdigi Liberalizm merkezli Serbest piyasa ekonomisinde islam ehlilin yaşadığı topraklarda fabrikalarin, yer alti ve yerüstü kaynaklarımızın özelleştirme kapsaminda siyonist ve küresel güçlerin eline geçmesi ve nimetlerin kontrolünü onlarin eline terk edilmesi caizmidir? Eger resullallah efendimiz hyatta olsa idi topraklarimizda ekin ekmek icin kullandığımız tohumlari kabalist siyonistlerdenmi temin ederdi? Yada resuallah efendimiz askeri techizat üreten, kendimizi savunmak icin ve bizim yegane bagimsizligimizin teminati olan askeri techizatin üretimini küresel güclerin eline terkedermiydi? Tank palet fabrikasi malesef bmc nin de ortak oldugu katarli firmaya devredilmeye calisiliyor. Siz Rezak olanin rabbimiz oldugunu söylüyorsunuz fakat Liberalizm odakli serbest piyasa ekonomisinin borsalari ile merkez bankalari ile faiz lobisi ile tamamen siyonizmin cikarlari dogrultusunda isleyen bir sistem oldugunu idrak edemiyormusunuz. Tekrar yazdiklarinizi düşünün lütfen.
 • OGÜNOGÜN26 gün önce
  Hayırlı olsun demek ki siyasal islam ve AK Parti bir zamanlar Sosyalist Enternasyonal’e üye olmaktan bahsederken bugün vahşi kapitalizmi savunma aşamasına savrulmuş.
 • AlperenAlperen26 gün önce
  Sene 2019 ve kutsal devlet geri döndü. Dünün davam diyen İslamcıları simdi devlet diyor beka diyor kemalist genlere sahip derin devleti kutsuyor.Ne kadar alnı secdeli dürüst insan varsa terörist damgası vurulup tasfiye edildi. Meydan Perinçek artığı imansizlara ve kafatasçı capulculara kaldı. Bunu artık ak partili yazarlar da söylüyor. Bugünler daha iyi günler.. Allah sonumuzu hayreylesin.
 • turhan efganturhan efgan26 gün önce
  ÜSTADIM BİRAZDA MEMUR ÇALIŞANLARINI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN BU HÜKÜMETZEVATINI YAZIN BİZLERLE ALAY EDERCESİNE ENDÜŞÜK TEKLİFİ VEREN BU HÜKÜMETİN YAPTIĞI BU HAKSIZLIKLARI YAZINAYRICA KANAL İSTANBUL PROJESİ VE YHT PROJELERİNDE HVERDİKLERİ SÖZLERİYERİNE GETİRMEYEN BU HÜKÜMET ERKANINI YAZIN BU GİDİŞATLARI HİÇ HAYRA ALAMET DEĞİL.HÜKÜMETİN BAKANLARININ YALAN İCRAATLERİNDEN BIKTIK
 • mikiforovmikiforov26 gün önce
  Serbest Piyasa ekonomisi - Liberalizm Ülkemiz için uygun bir ekonomik sistem değildir. Batıdan alma Kanun veya İktisat modelleri milletimiz için kurulmuş çok sinsi bir tuzaktır bu rüyadan uyanabilecek milleti de uyandırabilecek Münevver bulunamıyor memlekette... Serbest Piyasa teorisi varsayımları arasında yer alan ''Piyasaya giriş çıkışlar bizim gibi Ekonomisi Dış yatırımcılara bağımlı sıcak para ihtiyacı yüksek 3. dünya ülkeleri için kolay değildir'' ve Tam rekabet koşullarının oluşması asla mümkün değildir. Ülkede Döviz bazlı Suni veya doğal tüm dalgalanmalarda Şirketler Develüasyon neticesinde Kolayca el değiştirebiliyor. Son teşviklere bakarsanız Artık yabancı sermaye için Ülkemiz ucuz iş gücü ve teşvik cenneti olmuştur ki vergi tahsilatları bile ekin bir şekilde işlememektedir. kayıplar vatandaşın üstüne yüklenmektedir. Serbest piyasa ekonomisi Temel ihtiaç maddelerinde bile REKLAM ile tekelleşen Birkaç oligopolün fiyatları istediği gibi domine etmesine imkan tanımaktadır bilhassa son krizde Gıda fiyatlarının ve temel ihtiyaçların spekülatif yükselişlerini gördük Hiç kimse Serbest piyasa ekonomisini iyi irdelemeden konuşmasın belli bir boyuta ulaşmayan milli şirketler her kriz döneminde ciddi borç batağına düşüp sonra da hisslerinin büyük bir çoğunluğunu yabancıya devretmekle çözüm buluyor. Milli bir iktisadi sistem geliştirmeliyiz. Geliri toplumun tabanına yaydıktan sonra ekstra olarak temel ihtiyaçları karşılayan sektörde faaliyet gösteren şirketlere REKLAM yasağı uygulayarak hem kalite hem fiyat hemde sektöre rekabet edebilecek bir çok yerli kuruluşun önünü açmalıyız. Emeklilik için yaş bekleyen insanlara ulaştırma bakanlığı +Toki+ Tarım bakanlığı+Çalışma bakanlığı+ile ortak bir proje ile şehirden kırsala göç yollarını açmalı belli bir yaştan sonra emekliliği bekleyenler mesela uygulanabilecek içinde sendikanın olmadığı her mensubunun Kooperatife üye olduğu tarım ve hayvancılık çalışanlarının ürün ürettiği atıl toprak ve mera kapasitesinin minimize edildiği şehir nufüsunun azaltıldığı bir sistemi düşünmeliyiz bu kooperatifi TCDD nin piyasadan çok uygun lojistik desteği ile sübvanse etmeli Gıda hayvancılık gibi sektöre sübvanse edilmiş kooperatif düzeni ile (Sendikasız- Kooperatif üyeleri''Çalışanlarla'' ile karşılıklı sözleşme yapılarak uygulamayı kabul edenlerle başlamalıyız) hem özel sektör hem sosyolojik düzen rahatlatılmalı ülkemiz için en hayırlı düzen buna benzer bir çalışma olacaktır.
 • DOĞRU TESPİTDOĞRU TESPİT26 gün önce
  İTHAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİN BÜYÜK BİR KISMI MEMLEKETİMİZDE ÜRETİLEBİLİR VE BU TÜR GİRİŞİMLER HÜKÜMETÇE DESTEKLENMELİDİR. TARIM ÜRETİMİNDE VE HAYVANCILIKTA PLANLANMA SORUNU VAR DEVLET BU PLANLAMAYI İYİ YAPMALI ONA GÖRE DESTEK VERMELİDİR. TESPİTLERİNİZE KATILIYORUM.
 • Turgay Çelebi Turgay Çelebi 26 gün önce
  Üstadım evet bir görünmez el var ekonomimiz dolara bağlı olduğu için ,dolar bazlı görünmez elin elinde olan serbest piyasa mevcut hükümetimizin veya başka bir hükümet dahi olsa vatandaşına yaptığı hiçbir zammı ve iyiliği YAR ETMİYOR. Malum son patates soğan zamlarının olduğugibi vesselam.
 • Vahdet M.GVahdet M.G26 gün önce
  KONU*****BAŞLIĞINIZDA*****EKONOMİ *****KELİMESİNİ**********GÖRDÜM ****BUNUN *****İÇİN***YAZIYORUM****(KONU BUĞÜNKÜ >>>KONU >>>DEĞİL AMA)YILLARCA***İHAMAL****EDİLEN*****MUKADDES****BAYRAMLARIMIZDA***TRAFİK***TERÖRÜNÜ***BADİRESİNİ****FELAKETİNİ****AZALTMAK*****İÇİN*****AK*****HÜKÜMETİMİZLE****18***YILDA ****EKONOMİDE***DEV ***ADIMLAR ***ATILDI**DEVRİMYAŞANDI****İMF****VAMPİR>>>-BALİNAYABENZİYOR---BORÇ>>> VERDİĞİ>>>ÜLKELERİ>>> AĞZINI >>>AÇMIŞ >>>> KATİLBALİNA LARGİBİ<<<<>>BEYAZ>>>BALİNA>>> KATİL>>>BALİNA>>> ,AVINA >>İNSAN OĞLU>> GİBİ TUZAK>>>KURARAK>>>AĞZINA>>> DÜŞÜRÜYOR***ÜÇLÜ--- HÜKÜMETİN ---BIRAKTIĞI----BORÇLAR***ÖDENDİ****AKPHÜKÜMETİMİZİN***ADEATA***ANATOMİSİNİ ***YOLAR---İLE ***OLUŞTURAN****ANADOLU ***ŞEHRİLERİ******BUİŞİN BAŞKENTİ--KONYA----AKP ----ÖNCESİ----ERBAKANA VERMİŞTİ-----AKP** HÜKÜMETİMİZ***KURULUNCA >>>>TEREDDÜTSÜZ >>>>AKP>>>HÜKÜMETİMİZE>> VERDİ –VERİR---A.DAVUTOĞLU…KONYALI…>>> İSTEDİĞİ>>>KADAR >>>PARTİ>> KURSUN>>> ONA>>> OY>>> ÇIKMAZ-(ÇIKSAYDI>>> YILLARCA >>> ERBAKANINI>>>REFAHINA>>>VERDİ…AMA>>>…ŞİMDİ HEP…***AKP…--------OY ---ANATOMİSİNİ---OLUŞTURAN----KONYA---KAYSERİ*****SİVAS****KAHRAMANMARAŞ****G.ANTEP*****SAMSUN****TRABZON***RİZE***ERZURUM***ŞANLIURFA****ELAZIĞ-****ERZİNCAN****MALATYA****YOZGAT****DİĞERVE ŞEHİRLERE(ANTLAYA-MUĞLA---ÜLKE--EKONOMİSİNİN >>> 12>>>AY >>> TURİZMİNCAN DAMARI ***BACASIZ FABRİKA*********BU ŞEHİRLERE*****HIZLI >>>>TREN>>>>TREN ***İSTASYONU****OLMAYAN***ŞEHİRLERE *** ACİLEN *** HATLAR *** ÇEKİLMELİ*****ÜLKEMİZ *****G***20***İÇİNDE ***50 ***YIL****İÇİNDE ***10***ARASINA ** ***GİRECEK****HONG KONG ****ÇİNE**** BAZI ***ŞARTLARLA****İADE***EDİLİNCE*****1997***YILINDA****ÇİNDE***EKONOMİK***DEVRİM***BAŞ***GÖSTERDİ*****>>>OTOMOBİLİ ***SADECE***CUMHURBAŞKANI*****VE ****ÜNİVERSİTE****REKTÖRLERİNİN***KULLANDIĞI****BUNLARIN ****DIŞINDA****KİMSE***KULLANMANDIĞI***ÇİNDE******ÇİN---HALKI--- BİSİKLETLE****KAÇ GÜNLÜK****YOLA ****GİDİYORDU*****ÖĞÜN---OLARAK***PRİNÇ***LAPASI****ÇİNLİ***KADINLARIN***EVDE***YAPTIĞI***UZUN ERİŞTE***YİYORLARDI***??HATTA***BAMBU***KAMIŞ **BİTKİSİNİN**TAZE YAPRAKLARINI***SALATA**OLARAK***YİYORLARDI***(2008DE OLİMPİYATALARDÜZENLEDİ****2005 ***KADAR****DÜNYANIN>>>ÇATISI>>>>OLARAK>>>>BİLİNEN>>>>TİBET>>>>ÜLKEMİZDEN >>>4>>KAT >>BÜYÜK>>>ÇİNLİLER>>>BURAYA>>>>YENİ>>>DEMİRYOLU>>>DÖŞEDİ>>>>ÜLKEMİZİ>>>BU DEMİRYOLU>>>ÜÇ>>>KEZDAİRE>>>İÇİNE>>>>ALIR>>>YÜCE RABBİMİZİNYARATTIĞI YER ALTINDA TOZ- TABAKAHALİDE BULUNANDEMİRİ>>>SOVYETLER>>>>14YIL ÖNCE>>>>ÇİN>>>>KULLANARAK>>>>YÜKSEK>>> PLATO >>>DENİLEN >>>TİBETE>>>>DÖŞEDİ>>>>KARADENİZ>>>>AKDENİZ>>>>SAMSUN>>>AKDENİZE >>>SARKAN>>>BİR>>>DEMİRYOLU>>>>AĞLARI>>>OLMALI>>>AKP>>>HÜKÜMETİMİZ>>>ANCAK>>>BU>>>İŞİ>>YAPAR>>>>DİĞERLERİ>>>BORÇ>>>TAKAR>>>ALLAH>>>GÖSTERMESİN>>>ŞİMDİ>>>A.GÜL…BABACAN….A.DAVUTOĞLU……..TUTUARSIZLIK…YAPSADA…..KONYA>>>KAYSERİ>>>MALATYA>>SİVAS>>>ERZURUM>>>ŞANLIURFA>>>GAZİANTEP>>>TRABZON>>>RİZE>>>YOZGAT>>>KAHRAMANMARAŞ>>>BALIKSEİR>>>KÜTAHYA>>>AFYON>>>TOKAT>>>ÇORUM>>>DİĞER >>>ANADOLU>>>ŞEHRİLER>>>AKP >>>HÜKÜMETİMİZİN>>>>ANATOMİK>>>METABOLİZMASINI>>>> OLUŞTURUYOR>>>>MUKADDESBAYRAMLARIMIZDA ****SON BULSUN***BU >>>TRAFİK>>>TERÖRÜ>>>GÖZ>>>YAŞI>>>KANLI>>>GÖRÜNTÜLER…..LEKELİ TEK ŞEFLİKCUMHURİYET DÖNEMİNDEN >>>KALAN>>>HATLARLA>>>HALA>>>KATARLAR>>>GİDİŞ>>>GELİŞ>>>>YAPIYOR>>>TAMAM>>>YOLARIN>>>DEMİRLERİ…DEĞİŞTİRİLMİŞ…OLABİLİR… >>>>YILLARCA >>>TV>>>DEN>>>İZLEDİK>>>TV>>DEN 1970-1980-1990—REKLAMALARA KADARİZLERDİK….ÖNCEKİ…HÜKÜMETLER….%10>20>30>YATIRIM—YAPTIKLARINDA>>>ANKARA****İSTANBUL****SUNUCULARIN***DİLİNDE ***TÜY **OLMUŞTU***SANKİ***ÜLKEMİZ***İKİ**ŞEHRİDEN ***OLUŞUYORDU***BİRDE ***CHPNİN**KALESİTALİDURUMDA >>>İZMİR>>>HATTA>>>BU ŞEHRİLER>>>İÇİN>>>HABERLER>>>İÇİNDE >>>>BU ŞEHİRLERE ÖZEL>>>>HABER VERİLİRDİ>>>DİĞER >>>>ŞEHİRLER>>>ÖKSÜZ>>>SANKİ….HATIRLANIRSA………….(BEN ..ULUSLAR …ARASI .. TİCARET ..VELOJİSTİK.. YÖNETİM ..OKUMUŞ… EĞİTİMCİYİM)SAYGILARIMIZLA
 • Şaban AkdemirŞaban Akdemir26 gün önce
  Müşteri her malın gerçek değerini bilmek durumunda değildir;ancak hepimiz çok farklı ürünleri kullanmak zorundayız.Müşteri her alışverişinde piyasa araştırması yapmak zorunda kalır.Toplumda güveni sarsar.Sınırsız serbest fiat; müşteriyi nasıl haklıve makul fiatla buluşturacak.
 • RecepRecep26 gün önce
  Peki tarlada 25 kr olan patlıcan rafta nasıl 2.5 3 tl oluyor. Aracıların koyduğu fahiş fiyat farkını nasıl önleyeceksiniz. Kışın tarlada 1 tl olan pırasa nasıl pazarda 7 tl oluyor. Bana bir izah edin. Sakın serbest piyasa demeyin bunun adı serbest piyasa değil fahiş piyasadır.

Günün Özeti