Ehli Sünnete Göre Mehdi

30 Temmuz 2018 Pazartesi

Mehdi-i ali Resul yani Peygamber Efendimizin (asm) neslinden gelecek ve İslam düşmanlarına karşı mücadele edecek zat, günümüzde fazlası ile inkâr edilmektedir. Herhangi bir dini eğitimi olmamasına rağmen İslam dininde böyle bir kavramın olmadığını söyleyenlerin sözleri itibar görmekte ve sesleri her geçen gün daha fazla çıkmaktadır.

Feto zındığı yetmiyormuş gibi bir de Adnan Oktar denilen sapığı bahane ederek; hem dine hem de İslam kaynaklarında yer alan “Mehdi” kavramına karşı büyük bir algı operasyonu yürütülmektedir. Bu kadar inkârcıya karşı elbette cevap verme zaruriyatı bulunmaktadır. Aksi takdirde cehaletleri ile meşhur bu insanların sözlerinde hakikat var, zannedilip ciddi hataya düşme ihtimali vardır.

İnkârcıların en önemli argümanı; Mehdi ve mehdilik kavramının Kuran’da geçmediği iddiasıdır. Bunlara verilecek cevap çoktur. Ehli sünnetin muteber gördüğü eserlere müracaat ederek kısa ve akla gelen birkaç tanesini arz edelim.

Öncelikle Kuran’da yaş ve kuru her şey mevcuttur. Fakat her konuyu herkesin anlaması mümkün değildir. Zira insan aklı ve ilmi, bu kadar büyük hakikatleri anlamaya kâfi gelmez. Bazen işaretle bazen peygamber kıssaları ile çok büyük hakikatler; Kuran’da izah edilerek inananlara yol gösterilmektedir. Lakin bütün dikkatini dünyanın siyasi olaylarına hasreden, mal mülk, para, makam ve mevkii peşinde geçiren insanların bu derin hakikatleri anlamaya ne vakti ne de zihni melekeleri yeterli değildir. İşte bu yüzden atalarımız “idrak-i meali bu akla gerekmez zira akıl bu kadar sıkleti çekmez” demişler.

“Leyselilinsane illa ma’sa-insana ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuran Rabbimiz diğer ilimler ile birlikte Kuran ilminin de çalışıp çabalayarak öğrenilmesi gerektiğini emreder. Peygamberimiz (asm) ilim (hikmet) öğrenmenin kadın erkek bütün müminlere farz olduğunu bildirmiştir.

Buraya kadar ilim ve hikmet konusunun nasıl geniş bir konu olduğu derya hatta okyanus kadar derinliği bulunduğunu ifade etmeye çalıştık. Bundan sonra çok sual edilen “Mehdi” hakikatine bir bakalım.

Kuran’da açıkça ifade edilmemiş olmakla birlikte hadis kitapların çoğunda açıkça “Mehdi-i Al-i resul” hakkında geniş bilgiler mevcuttur. Birkaç tane Vehhabi kafalı veya mezhepsizin sahih hadisleri inkâr etmesi yüzünden; bu hakikatleri bizim de inkar etmemize gerek yoktur. Burada sadece şu hususu zikrederek mevzuyu en basit zihinlerin dahi anlayabileceği şekilde ifade edelim:

Evet, Mehdi vardır ve Hazreti Muhammed Aleyhissalâtü vesselam söylemişse,hakikattir. Çünkü o ancak kendisine vahyedileni söyler. (İn hüve illa vahyun yuha) Düşmanlarının tasdikiyle dahi en küçük bir yalanına rastlanmamıştır.

Burada bir kısım kişilerin asıl sorunu; hadis kitaplarında Mehdi’den bahsedildiği bilinmekle birlikte her asırda gelen mehdiler ile ahir zamanda gelecek “Büyük Mehdi’nin” özellikleri birbirine karıştırılmasıdır. Eğer bu hususa bir parça dikkat edilse bu konudaki kafa karışıklığı giderilecektir.

Şimdi gelelim “Mehdi” hakikatının anlaşılmasına ve lüzum-u hikmetine. Evvela: Mehdi meselesinin çok önemli bir hakikat olduğunu; günde beş vakit kıldığımız namazdaki dualarda görebiliriz. Zira 1400 yıldır Ümmet-i Muhammedin (asm) en çok ettiği dua; namazlardaki salli ve barik dualarıdır ve bu “Mehdi hakikati” dualarla yakından alakalıdır.

Bu dualar;bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra, Teravih namazının ikinci rekâtınınsonunda, ve cenaze namazında ikinci tekbirden sonra okunur. Okunuşu ve meali şu şekildedir:

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd”.

Meali: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin”.

“Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin”.

Müminler; beş vakitte günde en az 10 defa bu duaları okuyarak Hz. İbrahim'in ali (evladı) gibi Hz Muhammed (asm)'ın da aline salat ve bereket duası ederler. Bu kadar çok edilen ve namaz gibi makbul zamanlarda yapılan duanın elbette bir karşılığı olacaktır. Müminler başları sıkıştıkça Rabbimiz, Seyyitler cemaatinden bazı zatları gönderir ve onlara rehberlik yaptırır. Zaten her asrın başında bir Müceddid gelmesi sahih hadisle sabittir.

Bu dualar, Müslümanların en kötü durumda dahi ümit içinde olmak gerektiğini hatırlatmaktadır. “La taknetü min rahmetillah-Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin” ayeti gereğince en kötü zamanda dahi ümitsizliğe düşmek caiz değildir. İnnemaelüsriyüsra “her zorlukta bir kolaylık bulunur” buyuran Rabbimizin, her türlü zorluk karşısında bir çıkış yolu yaratması kendisine güç değildir. Eğer bunu yaratmamışsa bilmek gerektir ki sonsuzluk ülkesinde sabrımızın karşılığını vermeyi murat etmiştir.

Ümitsiz kalmak ve Allah’a dua etmemek, mü’mine yakışmaz. Ene inde zanniabdibi. “Ben kulumun güzel zannı üzerineyim”  diye buyuran Rabbimize her daim el açmalı ve her talebimizi ona yaparak muvaffakiyeti Ondan beklemeliyiz.

İkinci olarak: Kıyametin çıkmasına yakın bir zamanda Deccal ve İslam Deccalı Süfyan zuhur edecektir. Bu dualarda geçen "Allahümme Salli ala Muhammedin...(barik ala Muhammedin)" dualarının elbette Allah katında makbul olacağına ve olduğuna delil şudur ki, Mehdi-i Ali Resul zuhur edecek Deccal ve Süfyanın yaptığı tahribata engel olacak, tamir edecektir.

İslam Deccalı yani Süfyan isimli kişinin kim olduğu konusunda birçokâlim zat müttefiktir. Burada önemli olan; Deccal ve Süfyan kavramlarının da sahih hadis kitaplarında yer aldığını bilmek yeterlidir. Deccal ile beraber hareket eden bir komite olup Süfyaniyetin 4 büyük başı (rüknü) vardır.Onun yardımcıları da elbette bulunacaktır.

Şimdi şu soruyu kendimize soralım; din yıkıcısı Süfyan zuhur etmiş ve ortaya çıkmış ise onun tamirini kim yapmıştır. Bu sorunun cevabı araştırıldığı takdirde tamircinin; beklenen Mehdi-i ali Resul olduğu çok rahatlıkla söylenebilecektir.

Birçok cemaat ve tarikat kendi mürşitlerinin, şeyhlerinin “mehdi” olmasını düşünür ve öyle muamele eder. Mehdi düşüncesi ve iman konusu ile direkt alakalı olmadığı için yani bu zatın kim olduğunu bilmemek; kişinin Allah’a olan imanı zedelemez. Yanlış bir kişiyi bilmek dahi “muhabbetin fazlasından zarar gelmez” düşüncesi ile bu düşüncede olanlara itiraz edilmez ve edilmemiştir.

Üçüncü olarak: Mehdi olan zat; bunun kendisi olduğunu açıklamaz bilakis gizlemeye çalışır. Zaten söylediği takdirde o kişinin Mehdi olmadığı ortaya çıkar. Siyasi mülahazalar buna engeldir. Gerçek mehdi; makam, mevki, para ve şöhretyerine Cenab-ı Allah'ın rızasını esas maksat yapması gerekir.

Dördüncü olarak: Mehdi'nin üç vazifesi vardır ki bunlar:“iman, hayat ve şeriat konusudur. Bunlardan en önemlisi ise imandır. Çünkü imansız cennete gidilmez. Materyalizmin en güçlü olduğu dönemde elbette Mehdi, en fazla bu konu üzerinde yoğunlaşacaktır.

Mehdi’nin; Hayat ve şeriat konusunda Kuran'dan aldığı düsturları günümüze tatbik etmesi ikinci planda kalmaktadır. Bunun nasıl olduğu konusunda halen yazılmış dini eserlere müracaat etmek gereklidir. Konu derin olduğu için makale sınırlarını aşmaktadır.

Beşinci olarak: Eğer bazı insanların zannettiği gibi Mehdi, Deccal ve Süfyan gibi meseleler açıkça Kuran ve hadislerde yer almış olsa imtihan yani teklif sırrı ortadan kalkacaktır. Böyle olsa;Ebu Cehil ile Hz. Ebubekir aynı safta yer alırdı. Bu ise Allah’ın hikmetine ve Kuran'ın mesajına terstir. Cenab-ı Allah, insanları imtihan ederek yüksek ruhlu olanlar ile aşağılık ruhlu insanları birbirinden ayırmıştır.

Mehdi ve Deccal gibi konular ehlisünnet dışındaki mezhep ve eserlerde de yer almaktadır. Hatta Şia’da bu konu; imanın şartları gibi önemlidir. Ehlisünnetten ayrılan en önemli tarafı budur.

İşin garip olanı ise Vehhabi- Selefi akımlarda dahi bu konu önemli olup bu yöntemi takip ettiğini söyleyen bir kısım kişiler; Mehdi hakikatini inkâr edecek kadar ileri gitmektedirler. Bu zatlara öncelikle söylenmesi gereken söz: değer verdikleri kendi hocalarının kitaplarına müracaat edip ondan sonra ehlisünnete muhalefet etmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde kendileri ile ciddi bir çelişkiye düşecekleri açıktır, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Bu nasil yazi? Bu nasil yazi? 6 ay önce
  Mehdi diyorsun hatta inkar edenleri sucluyorsun! Ama sahih hadislerden, imamlardan bir tane kaynak gostermiyorsun?  Sapik Şii'nin taptigi mehdi var. Şii zaten 4 buyuk halifeyi hangi hakla curetle yargiladiysa yargilamis hukum de vermis. Birini peygamber, hatta haşa Allah duzeyine yukseltmis tapiyor, diger 3 halifeyide sucluyor, hakaretler ediyor. ...
 • HalitHalit6 ay önce
  Lafım Hz. Mehdiye inanmayan inkarcı cahilleredir, Rabbime şükürler olsun kafam hiçte karışık değil çok net bi şekilde Hz. Mehdiye inanıyorum ve Hz İsa (as) ın gökten ineceği ve Hz Mehdi (as) kalkacağı o günü hasretle bekliyorum Rabbim bana görmeyi nasip etsin. Ben inandım, Kim inanır kim inanmaz hiiiiiç umurumda değil.Hz. Peygambere inanmayanlarda vardı, Hz Ebubekirin Hz. Ömerin ve Hz Osmanın halife olmadığına inanan cahil sahte sahabeler ve Tabiinlerde vardı ve kendilerine şia diyen sahte müslümanlar halen var. peki bunlar inkar etti diye Ümmet Peygamber efendimizi şuandada halen sevmiyormu inanmıyormu. Hz Ebubekiri, Hz. Ömeri Hz. Osmanı sevip onların da halife olduğuna iman etmiyormu ediyor. Haaa demekki inkarcılar ne yaparlarsa yapsın günü gelince Allah (cc) onların uğraşlarını boşa çıkarır ve kendi dostlarını bu ümmete sevdirir.
 • ferhat ferhat 6 ay önce
  Mehdi falan yok.Hepsi palavra. ;Boş muhabbet bunlar Tek bir gerçek var. din çok işe yarar bir aletmiş adetaİsviçre çakısı gibi. Gerektiğinde onu kullanarak insan kafası kesiyorlar ve adına din diyorlar gerektiğinde ise kitleleri onunla uyutup,"ya boş verin zammı,sömürüyü,halinize şükredin,cenneti hayal edin" diye onu toplumsal afyon veya uyuşturucu olarak kullanıyorlar. Çağlar boyu böyle ve hala öyle.
 • cccccccc6 ay önce
  yazarin bu konuyu neden gundeme getirip yazdi anlalmis degilim. eger muslumanlari birbirini tekfir derecesinde tartistirmak ise bu dogru degil. muslumanlarin farkinda olmadiklari daha dehsetli itikadi yaralari var. bu konularla ilgili yazilar yazsaniz faydali olur.
 • cemilcemil6 ay önce
  mehdi ve deccal meseleleri hadis kaynaklarinda vardir. bir soz vardir her musanin bir firavunu vardir. islamin nurunu sondurmek isteyen deccaller ciktigi gibi bu deccallerin yikici tahribatina karsi olumu hakir gorup mucadele eden mehdi misal mucahitler, muctehitlerde cikmistir. imtihan dunyasi elmas ruhlu insanlar ile komur ruhlu insanlarin birbirinden ayrilmasi icin kaderin hassas cilveleri var. her asri calkaliyor. biz kendimize bakalim deccaliyetin tahrip edici cereyaninami kuvvet veriyoruz, mehdiyetin yapici, imana kuvvet verici cereyaninami kuvvet veriyoruz. sathi dusuncelerle imanli kardeslerimizin uhuvveti sarsici tartismalari daha cok deccaliyetin sahsi maneviyesine kuvvet verir kanatindeyim.
 • cemilcemil6 ay önce
  mehdi ve deccal meseleleri hadis kaynaklarinda vardir. bir soz vardir her musanin bir firavunu vardir. islamin nurunu sondurmek isteyen deccaller ciktigi gibi bu deccallerin yikici tahribatina karsi olumu hakir gorup mucadele eden mehdi misal mucahitler, muctehitlerde cikmistir. imtihan dunyasi elmas ruhlu insanlar ile komur ruhlu insanlarin birbirinden ayrilmasi icin kaderin hassas cilveleri var. her asri calkaliyor. biz kendimize bakalim deccaliyetin tahrip edici cereyaninami kuvvet veriyoruz, mehdiyetin yapici, imana kuvvet verici cereyaninami kuvvet veriyoruz. sathi dusuncelerle imanli kardeslerimizin uhuvveti sarsici tartismalari daha cok deccaliyetin sahsi maneviyesine kuvvet verir kanatindeyim.
 • İrfan İrfan 6 ay önce
  Ömer öngüt oktar feto mezarcı diyer cemaat liderleri hepsi kendisinin mehti olduğunu söylüyor Afganistandada her dörtbin kişiden biri bunu söylüyor islama kuranda olmayan şeylerle zarar veriyorsunuz
 • irfanirfan6 ay önce
  80 milyon müslümanın yüzde 99 kelimeyi tevhid anlamını bilmiyor hayatında hiç kuran okumamış birileri siz okuyup anlamazsınız dediği için sonra her önüne geleni mehti şeh evliya görürsün oda sana yanmaz kefen yazdığı kitabı okuduğu suyu sabunu satar Allah cc okuyup anlamıyacagımız kitabı bize gönderip eçnebilere paspas yaptırmaz kuran okuyun akledin din Bezirganlar'ının peşinden gitmeyin
 • İrfan İrfan 6 ay önce
  Ömer öngüt oktar feto mezarcı diyer cemaat liderleri hepsi kendisinin mehti olduğunu söylüyor Afganistandada her dörtbin kişiden biri bunu söylüyor islama kuranda olmayan şeylerle zarar veriyorsunuz
 • İrfan İrfan 6 ay önce
  Ömer öngüt oktar feto mezarcı diyer cemaat liderleri hepsi kendisinin mehti olduğunu söylüyor Afganistandada her dörtbin kişiden biri bunu söylüyor islama kuranda olmayan şeylerle zarar veriyorsunuz
 • İrfanİrfan6 ay önce
  Yen'i Oktar'larafetolara mı ihtiyaçınız var kuranda olmayan Tevrat'ta olan şeyleri din diye anlattığınız için islam ve müminler kaos içinde Ortadoğu'ya gidin kendini mehti ilan etmiş binlerce şeh kisvesinde adam var
 • İrfanİrfan6 ay önce
  Allah cc okuyup anlamıyacagımız bir kitabı kullarına neden göndersin hocam ve oku desin.islam tarihi boyunca binlerce mehti türemiş ve islam dinine yahudilerden fazla zarar vermiş Allah'ın Resul'ü sisin kadar düşünemedimi haşa mehtiyle ilgili bir şey yazmadı kuran apaçık ortadayken Allah ve Resulkuranı işaret etmişken neyin peşindesiniz kendine bile faydası olmayan aciz şeh evliya mehti niye arıyorsunuz kuran size yetmiyormu
 • AHMED KILICKAYAAHMED KILICKAYA6 ay önce
  Konu ile ilgili bir makale linki:NEBEVÎ HADİSLERDE GELECEĞİ HABER VERİLENMEHDİKURULMASI MÜSLÜMANLARA FARZ OLANRAŞİDÎ HİLAFET DEVLETİ’NİNBİR HALİFESİDİRhttp://www.islamiyontem.net/mehdi-kurulmasi-muslumanlara-farz-olan-rasid%C3%8E-hilafet-devleti%E2%80%99nin-bir-halifesidir_80
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 ay önce
  Kaleminize.. sağlık .. . Mehdi .. konusunda .. daha..açıklayıcı .. yazılarını ..bekliyoruz.
 • DervişDerviş6 ay önce
  İlmin haricinde olanı inkâr etme güzel kardeşim. Biraz kitap okursan anlarsın.
 • Nurcan nurNurcan nur6 ay önce
  Halit kadesim KALKIS GNÜ dedigin hangi gün ve tarih biliyormusun. Biz gelecek hakindabosa kürek cekiyoruz ve Kuyuya bir tas atiyoruz,,,ve gayb hakkinda Allahin isine karistigimizin farkindamiyiz Eger Düsünecesevgileksek biz Kendi kalkis günümüze hazirlanalim
 • Tayyib Tayyib 6 ay önce
  Hadis inkarı , selefi, harici ,vahhabi bilimum ne kadar aptal varsa cahilse Allah cc akıl versin hain se belasını.Müceddit ğelmesi dini ihya eden her devirlerdehaktır çapı ve yararlılığı az veya çok Allah cc bilir .MEHDİkurtarıcı beklemek islam Diniruhuna ters iken kurtarılmak israiloğulları karakterinin ana omurgasıkendisidir .İslammilleti halkı topluluğu içinmehdi anlayışı islamın tebliğ, cihat, devlet yol yürümeharitasını bozan (Harici )Beleşcilik içeren bir fantazi hülyadır . ilğili hadislerde tabi ki yalandır .Mesele kolaycılıkla red veyakabul meselesi değildir. Ama bundan sonra tartışıp doğruya varacağız hem İSA as ğelme saçmalığınıda tüm dünyaya BATI nın hayellerini yıkarak ve DOĞU cephesininYÜZÜNE vurarak ilan edeceğiz.inşaallah.
 • Mehmet ali IbrahimogluMehmet ali Ibrahimoglu6 ay önce
  levent15kadesim Bu konu zaten RIVAYET bunun kiriterigini yapanlarda bos bir isle urastiklarini ya farketmediler yadabilerek bizim inancimiza birisrailiyati yerlestirdiler ve bunda basarilida oldular. bak seninle ben ve yazarimiz bunu konu ediyoruz.. yetmezmi birbirimizi yiyelim bu konuyda bizim dinimize katanlardasevinip dursunlar Kuran Buyurmuyormu" Hakkinda bilgin bulunmayan seyin ardina düsme , cünkü kulak göz ve gönül bunlarin hepsi ondaan sorumludur "ayeti ölcümüz olmali degilmidir(17:36)Mehdi ve Isa bekleyenlerin hic bir tutar delilleri yok ne zaman gelecek tarihi saati vakdi belli degil kiyamet ne zaman kopacak belli degil... Sunu sana bir örnek olarak vereyim Kerbele vahseti yasandiginda Kiyamet bugün koptuAllahin buyurdugu kiyamet Bugünmüs Diye inandi ümmet.Hembir mesele ortaya konulurken ilkin KURANDA BUNUN HAKKINDA NE VAR? diye sormamiz gerekmiyormi? yoksa (Hasa) Allah kuranda bu konuyu unuttu biz tamamlamaliyiz"midenmek isteniyor Kuran cikarma ve ekleme ikiside Kfür degilmidir bu ne melem celiskidir ? Allah Ümmeti bu hurafelerden temizlesin , Ama ne varki kisi önce temizlenmeyi kendisi isteycekki SünnetAllahin sünneti tecelli etsin,,
 • AbdullahAbdullah6 ay önce
  Mehdi eğer varsa be eğer biraz kafası çalışıyorsa bu tembel Müslümanları kutarmak gibi bir riski almaz bu nedenle de gelmez. Gelmediğinde de varlığının bir anlamı kalmaz. Varlığı anlamsız bir şeyin varlığına inanmak daha da anlamsız olacaktır. Sayın yazarın bunları anlamasını beklemiyorum çünkü o bir kesin inançlı. Baki selam.
 • Zehra KipZehra Kip6 ay önce
  Halit Kardesim kafan bayagi karisik . Tek kurtaricimiz Yüce Allah (cc) ve onun vahyi ve onderim ölcüm örnegim Sevgili efendimizin yoludur . Sevgili efendimiz Son Resul ve son elcidir ve din tamamlanmiatir , 124bin elciye iman etmele beraber bütünbu elcilerin dini de Islam dir. Mehdi geldiginde farzetsek Kimin mümin kimin kafir oldugunu ne bilecek insanlari kalbinimi yarip bakacak ? diye sorsak hemen KERAMETine basvuracaksin, Bak, Sevgili efendimiz Allahin elcisi iken Hz Aise annemize atilan bir Iftira (IFK Olayinda) Annemizin sucsuz olduguna dair ayetler inedigine kadar Annemizin kalbini bilmiyordu,, Masaallah bugun kalbimizi okuyanlar bayagida bol(örnek Halil netacioglu, Bilenler biliyorlar bu rahmerliyi ve hocasi icinmethini)Milyonlarcasalih kullar gelmistir ve gelmeye devamda edecektir Rabbimizin Izniyle Ama , Sevgili efendimiz hz Nebi (sav) bize örnek verilmistir baskalari degil. Kafani kiraya vermeve kontrol et kafan ne kar karisik yada degilKuranda ismi Gecen Tüm resllerin nebierin (Hepsine salat ve selam olsun Ibret ve ders alacagimiz kimselerdir..Kissalarin ana temasi budur Selam ve dua ile
 • gamzegamze6 ay önce
  Salli ve Barik dualarini Mehdiye nasil DelilTeskil ettiginizidogrusu anlayamadim bu kadar zoplamayiniz istersebiz
 • Levent15Levent156 ay önce
  Hem Kur'an-i Kerim'den hem de Hadis-i Seriflerden kaynak isteyenler,merak edenler icin "Prof.Dr.Murat Saricik , Deccal ve Deccaliyet" kitabinin okunmasini herkese tavsiye ederim. Orada yeterince bilgi var.Kafa karistiracak bir durum yok.
 • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU6 ay önce
  Vehbi bey elinize sağlık tebrik ve teşekkür ediyoruz
 • Zehra KipZehra Kip6 ay önce
  " BASINIZ SKISTIGINDA MEZARDAKILERDEN YARDIM DILEYINIZ" diye hz Nebi (sav) ye isnad edien bir söz (iftira) ya inanan ama "Biz yanliz sana iman eder ve sadece seden yardim dileriz" Ayetine uyarak yukaridaki sözü SIRK addettigimizde Vahhabi Oluyoruz. Tesekkür ederim sevgili agbey, Iftiranizi ve bu yaftalamaniziAffediyorum Allahda Sizi Affetsin
 • Mehmet CİNKARAMehmet CİNKARA6 ay önce
  bekleyin o mehdiiyi çok gelir.Diyanet İşleri Başkanı Kuran-ı Kerimde ve sahih hadislerde mehdi ve mesih inancı yoktur dedi. FETÖ ve Andan oktarda mehdi diye diye milleti kandırdı Akıllnmayacak mıyız?.
 • Isa polatIsa polat6 ay önce
  Svgili kardesiiz "Kuranda acikca ifade edilmemis olmakla birlikte" diyor ve Hadisten bir kapi aciyor"Kuranda yas ve kuru her sey mevcutur"dan iceri giriyor ve aciklanmamis bír konuyuKONU ediniyor veDelil lendirmek icinBinbir yola basvuruyor Buna nicin ugrasiyor anliyamiyorum,, "müslümanliginin güzel olmasi müslümanin malayaniyi terkidir " buyurdugu rivayet edilen de sevgili efendimizdir. Yani bos isleri terk etmek müminin güzelligindendir,Mehdi gelecek mesih inecek deccal bilmem ne cikacak gibi ZAN lari inkar edince dinden cikacaginimi ZANnediyor kardesimiz bilemiyorumAllaha emanet olun degerli kardesim----
 • Ahmet YÜCELAhmet YÜCEL6 ay önce
  Birkaç tane sahih Hadis-i Şerif yazmak çok mu zor ve sakıncalı sizce?
 • HalitHalit6 ay önce
  Çok uzun yıllardır bizim Diyanetin hocaları hep Vahhabilik düşüncesinin etkisi altına girmiş ve aynen onlar gibi fikirler beyan etmiştir. Yüzlerce hadiste Hz. Mehdiden bahsedilmesine rağmen bu hadisler hep bu hocalar tarafından ya saklanmış yada sahte hadis diye inkar edilmiştir. Peygamber efendimize peygamberlik geldiği zaman da o zaman ki müslüman olan hristiyanlar ve diğer müşrikler hep ona karşı çıkmış ve inkar etmiştir. ama onların inkarı işe yaramamıştır ve millet Peygamber efendimizin gerçek bir peygamber olduğunu anlayıp ona tabi olmuştur. Mehdi (as) peygamberlik iddiasıyla gelmeyecek sadece Peygamber efendimizin ümmetine dinini hatırlatıp zalimleri ve kafirleri ortadan kaldırmak için gelecektir. Son olarakta şu "kurtarıcıya ihtiyacımız yok" diyenlere şunu söyleyeyim kurtarıcıya ihtiyacımız yoktuda neden Allah (cc) bize 124.000 Peygamber ve milyonlarca salih kullar gönderdi.kendi başlarına Allahı tanıyıp kurtulsalardı ya!!!
 • ferhat karasariferhat karasari6 ay önce
  Sevgi deger kardesim makalenze konu edindiginize bir masal oldugu icin aldirmiyorumda, su Rabbimizin vahyeetigini"Biz anlayamayiz"türünden " Kuranda yas ve kuru hersey mevcuttur, fakat her konuyu herkesin anlamasi mümkün degildir"gibi bir tezi kabul etmenize katilmiyorum. Yüce rabbimizianlamadigimiz bir vahiy gönderip bundan bizi sorguya cekeceginden tenzih ederim. Elbette Kuranin MUHKEM---Manasi acik---MÜTESABIH kisimlari vardir. ZatenRabbimizde Ayetete "MUHKEMLERI BIRAKIPTA MÜTESABIH LERI PESINE DÜSENLERI kinamaktadir, Mümin kardesleri anlayamiyorumIndigi toplumde Mekkenin ebu cehili anliyor bugün bz anlamiyoruz Bu ne bicim akildir , Bu isi is edinen görev bilen ve anlamaya calisarak hayatina aktaracak kisi kapasitesi kadar anlar ve imani ahlakisiyasi konulari anlamaya calisir ki nekadar anladi ve yasadiysa ödülü de o gayretine göre olacaktir--" Herkes Anlayamaz" diyerek Kuranikendi tekeline kim Aliyorsa O kimseleri Rabbime sikayet edecegim, Buna kimse cüret edemez, Rabbim bize akil verecek ve anlayamadigiz bir vahiy indirecek bu Rabbimize Ihanettir Iftiradir, Herkes kapasitesi kadar anlar ve ondan sorumludur , Böyle" anlayamayiz" iddiasini önümüze sürenler ve bizi Kurana gelmeyi engelleyenler bunun hesabini veremeyeceklerdir, Önümüzden cekilin,Bari gölge etmeyin Baska ihsan istemiyorum. Sahsi olarak görüsüm budurkatilir katilmazsinizSelam ve dualarm ile
 • Güney DoğuluGüney Doğulu6 ay önce
  وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾22 HACC 16 - Ve kezâlike enzelnâhu âyâtin beyyinâtin ve ennallâhe yehdî men yurîd(yurîdu.1.ve kezâlike: ve işte böylece2.enzelnâ-hu: onu indirdik3.âyâtin: âyetler4.beyyinâtin: beyyineler, açıkça, apaçık5.ve ennallâhe (enne allâhe): ve muhakkak Allah6.yehdî: hidayete erdirir7.men yurîdu: dilediği kimseyi, dilediğini(((Diyanet İşleri meali: Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler hâlinde indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir.))) Allah c.c. bize anyacağımız şekilde gönderdim diyor. Ama kşm anlar kim anlamaz onada yine Allah c.c. karar kılar. Cenab ı Allah c.c. Peygamberleri göndermiştir niçin ? Ahir i zamanın ve son peygamber kimdir? Hz. Mohamed s.a.v. Allah c.c. tarafından son Peygamber olarak bize gönderilmiştir; Kuran ı Kerim ve Ehl i Sünneti yaşayalım diye. Onu bunu beklemiyelim. Çok çalışalım ve imanımızı kuvvetletledirecek ibadetler yapalım Allah c.c. için.Niçin bekleyelim ?O çıksın bu çıksın, nasıl olsa bir kurtarıcı gelecek, deyip gündeme algılar sokuşturmanın nedeni nedir efendiler ? Elinize geçirdiğiniz bir tefsir kitabı Kuran ı Kerimin kendisi değildir. Sahih Hadis kitabı da değildir. Yeter artık hurefelerle Müslümanları aldattığınız. Sizin gibi düşünmüyeni de itibarsızlaştırdığınız....
 • HalitHalit6 ay önce
  Mehdi (as), ben mehdiyim demeyecek ama hadislerde kalkış günü geldiğinde gökten bir münadi insanlara seslenecek "falan oğlu falan beklenen mehdidir"diye. Ayrıca insanlar ona inansın diye bir çok kerametlerde gösterecektir.Yazar herhalde uzun bir meseledir diye bu konuya girmedi.
 • SevdeSevde6 ay önce
  Küfrün zirveyi zorladığı zamanda,iman hakikatlerinin dellâlı ortaya çıkmış,küfrün belini,Kur’an hakikatlerinin elmas kılıncıyla kırmıştır.Allah,Kur’an ve iman hakikatleri yoluyla,küfür ordularıyla mânen savaşan kardeşlerimizi muhafaza buyursun.Gaflet perdelerini,iman nuruyla aralasın inşaAllah.
 • Ahmet Faruk ÇarıkcıoğluAhmet Faruk Çarıkcıoğlu6 ay önce
  Adnan Oktar ve fetöş mehdi değil, olsa olsa keferenin gayri meşru çocuğudurlar. Bir din kültürü öğretmeni Hz. İsanın geleceğini inkar etmişti. Ayet var dedim, yok dedi. Kendimden şüphelendim. Büyük imam Ebu Hanifenin eserine akşam bir daha baktım.
 • ahmetahmet6 ay önce
  fetö ve adnan oktardan sonra şu an ki mehdimiz tuncer çiftçidir!!!!.. bu mantıkla bu ülkede sahte mehdiler bitmez...
 • Kübra KerimKübra Kerim6 ay önce
  Ümmette bu israiliyat durdugu sürece daha cok(hasa) resul elci mehdi kainat imami cikarir bu toplum,, Yillar önce bu Israiliyat diye bir kitap yazilmisti ve kabulde görmemisti.. Öyle bir toplum oldukki bir tane MÜCTEHID cikaramadik,, Adam ciksada kabul görmez. ama yasayanin degeri yok bizim ülkede ÖLMÜSLEREN MEDET UMMAKda, Mehdi, mesihBeklemekde Sehhhane diyelim
 • Selahadin polatSelahadin polat6 ay önce
  Önce Kavramlarizi kaybettik ve Elimizde ici bosaltilmis kavramlar kaldi( Sehid, cihad, seriat,veli Ve daha nice Kurani kavramlar . Onlarca kavramin icini kendi akli melekelerize,(ve kurandan ve Hz Nebiden (sav)Onunsünneti ve hayatindan) yerlestiremedigimiz icin Kuran bize Konusmuyor . Ümmet onun yüzüne Kuranda okuyanin-- Ama anlamayanin-- yüzüne bakiyor Bin küsür yildir
 • isa polatisa polat6 ay önce
  Bu ümmetin haline üzülmekten baska elimden bir sey gelmiyor, Bir delil göstermeden bir konu konu edilor ama bir ayeti kerimeye dayandirilamiyor. Hani Kuran BIRINCI kaynakti? Tarihe dönüp baktimda Kuranin Birinci kaynak olarak kullanilmadigini görmemek icin kör olmak lazim
 • abdül kerimabdül kerim6 ay önce
  Mehdi Rumuzlu kerdesim dogrusunu söylemistir bu konuda , geriye baska mesele kalmamistir isi özü özetide budur vesselam
 • nisa nur beyaznisa nur beyaz6 ay önce
  NE akil ama "mehdi gelecek ama kimse onu tanimayacaktir. Böle bir akli kabul etmek ne demektir. Mümin kardesimi anlamak mümkün degildir, Selamlarim ile
 • Zehra KipZehra Kip6 ay önce
  KURANI kerim YÜCE Rabbimiz tarafindan KORUNMUS tur fakat RASULLULLAH(sav) in söyledigi söylenilen Rivayetlerkorunmamistir. Bu bir hakikattir. Bu su demek degildir . "Tüm hadisleri atalim" Hayir buna hic kimsenin hakki yoktur- Sunu da demeyelim "Hadislerin hepsini alalim" Secelim Ms "Iki Müslüman birbirine kilic cekerese ölende öldürende Cehennemdedir" kutbi sitte ye alinmistir, Böyle bir söz Vardiysa Siffin ler Cemeller nasil vuku bulmustur? Kurana söylemedikleri seyleri hadis Kapisindan iceri girerek her seyi söyletmislerdir.. Kuranda konusu olmayan bir konu imanin konusu olamaz. Bir kurtarici beklemek bizi tembellige düsürmüstür , Halimiz ortadadir.. Yol vahiy ve Sevgili Efendimizin Kurani Hayata gecirisidir . Bu yolu kabul edip kendini kurtarmayani Allah (cc) dan baska hic kimse kurtaramayacaktir. Kulu Allah in elinden kimse alamayacaktir. Affedecek olanda O dur Affetmeyecek olanda O dur. Bu mehdi gelecek Hz Isa Inecek Müslümanin konusu degildir. Kiyamet alametleri diye uydurulan sözleri Resulullah (sav) söylemis olabilirmi? ohalde "Gaybi Allah dan Baska hic kimse bilemez" ayetlerini nereye koyalim, "Biz hic bir kimseye ebedilik vermedik" ayeti kerimesini nereye koyalim,Bir Kurtarici beklemek müslümanlarin konusu olmamalidir. Allahdan baska Kurtarici fikri Sirktir Ve Israiliyattir Ve Sirk afedilmeyen bir hatadir (4:48-116)Sirk Allaha ihanet oldugu icinTevbe etmeden Affi mümkün degildir. Konu budur. Selam ve dua ile,,,
 • AliAli6 ay önce
  İlla gerçeği görmek için bi işlem mi yapılmalı
 • SedatSedat6 ay önce
  mehdi gücü kaybeden şiilerin uydurması bir kavram
 • MehdiMehdi6 ay önce
  Allah ın ayetlerine itibar etmeyerek sahih olup olmadığı belli olmayan hadislere itibar ederek dini yaşamak Allah a ve Peygamberine ihanet değilmidir. Vehbi bey sayfalarca yazmış ama en ufak bir kanıt göstermemiştir. Müslümanları hep kandırdılar nasıl olsa Mehdi gelecek çalışmayın mücadele vermeyin diye. Ayet i Kerime lerde kaç defa aklınızı kullanın denmiyormu. Biz aklımızı bir kenara koyup kurtarıcı Mehdiyi mi bekleyelim. Mehdi "hidayete ermiş hidayet bulmuş" demektir. Allah yolunda çalışan mücadele veren herkes birer mehdidir. Bunun bilincinde olan mümin kardeşlerime selam olsun. Diğerleri Mehdi yi beklesin.
 • MOHAÇMOHAÇ6 ay önce
  ....Teşekkürler
 • maraşlımaraşlı6 ay önce
  Hocam peki bu zamanın müceddidi kimdir bilgi verirmisiniz.
 • süleyman mehdisüleyman mehdi6 ay önce
  işimiz mehdiye kaldı. isa da gelecek .bunlarla kendimizi oyalarsak vay başımıza gelenler. gelipte ne yapacak .allah akletmezmisiniz diyor.yapmayın kardeşimmilletin duygularıyla oynamayın.
 • Recep akdenizRecep akdeniz6 ay önce
  Diyanet bu Mehdi konusunda hiç konuşmaz son noktayı koymaz
 • Sadece Oktar cahil değil,Sadece Oktar cahil değil,6 ay önce
  Evet, sahte mehdileri bahane ve sebep gösterip bu vesile ile Mehdi' yi inkar eden çuvallar dolusu teolog var. S. Ateş bunlardandır. Hepsi sahte ilahiyatçıdır, sakın ha itibar etmeyiniz.
 • ferhat karasariferhat karasari6 ay önce
  Islam dünyasinin neresine giderseniz gidin DÜSÜNMEKten korkuldugunu göreceksiz. Simdi ben Vehbi agbeye ne deyim, Hemen Ehli sünnet der,Hads der Saidi Nursi Derde derEn iyisi ben hic bir sey demeyeyem sedece sunu deyim . Müslümanin Rasullullah ve vahyin Hayafa gecirilisi olan sahih uygulamalara uymak ve yasamaktan baska kutaricisi yoktur,, Kurtarici yi Gödermistir Yüce Rabbimiz, Oda son NebiVe Son Resul dür (sav) Bir daha kimse gelmeyecektir ve din tamamlanmistir, Bilmeden Allaha Yalan Isnad etmekten kacinalim derim degerli agbeyim Selam ve dua ile
 • Zehra KipZehra Kip6 ay önce
  Ayet-i Kerimede mealen " Biz senden önce hicbir besere ebedilik vermedik, Simdi sen ölürsen, Sanki onlar ebedimi kalacaklar. Her canli ölümü tadar- Bir deneme olarak siziHayr lada Ser lede Imtihan ederiz. Ve siz ancak Bize döndürüleceksiniz" 21: Enbiya 34-35 ortada kapi gibi ayet varken neleri bekler müminlerHz Nebi efendimiz Ve vahiy bize yetmedi demekki 29;51 Allah bizlere akil versin,,,,

Günün Özeti