Cesur Alaton Mahzun Necip Fazıl

11 Ocak 2019 Cuma

Leyla Alaton’u tebrik ederim. Çok kurnazca milletimizin hassas duyguları ile oynayıp mükemmel bir provokatörlük yapmıştır. Sonra çok zeki bir biçimde özür dileyerek kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Yerse…

Bereket bu açık kışkırtıcılık karşısında halkımız sağduyulu davrandı. Yapılan edepsizliğin cezasını vermek için hükümetin tavrını beklemeye başladı. Bu sayede bomba Alaton ve Siyonist güçlerin elinde patladı.

Sakın ola “Ne olmuş yani! Bir balerin kız dans figürü sergilemiş de dünya mı yıkıldı” demeyin. Çünkü defalarca bu köşeden dile getirdiğim gibi Ayasofya bir semboldür. Siyonistlerle işbirliği içinde hareket eden Hıristiyan dünyasının küstahça bir girişimidir bu. Öncelikle:

Dindar insanlar Ayasofya’yı, İslam’ın bu topraklardaki hâkimiyetinin bir sembolü olarak görmektedir. Milli mücadele yıllarında yapılma istenen her türlü kışkırtma milletimizin kararlı tutumu sayesinde bertaraf edilmiştir. Fakat “ihtimaldir ki bazı kelleler kesilecektir” zihniyeti otoriter bir yönetim kurup 500 yıllık camiyi müzeye çevirene kadar. Bir de bunu sindirmemizi istiyorlar.
Ayasofya meselesi, dindar insanların onur mücadelesi ve kanayan yarasıdır. İşbaşındaki bütün hükümetler daima meseleyi görmezlikten gelmişlerdir. Fakat hamiyet sahipleri ve gerçek vatanperverler Ayasofya konusundaki vurdumduymazlıktan son derece rahatsızdır.
Ak Parti hükümetinden Ayasofya’nın ibadete açılmasını beklerken bazı kışkırtıcıların gece vakti edepsizlik yaparak 500 yıl secdeye varılan yerde Sabetaycıların akıl almaz edepsizliğine karşı tepki verilmemesi, düşündürücüdür. Allah yöneticilerimize akıl ve izan nasip etsin.
Ayasofya’da namaz kılmak isteyenlere güvenlik görevlileri anında müdahale ederek tekme tokat girişiyorlardı. Hele hele eski Meclis Başkanının yediği dayağı bir Allah bilir bir de kendisi.
Ayasofya’nın ibadete açılması, İstanbul’un yeniden fethedilmesidir. Bu şekilde kaldıkça “haçlı işgali devam ediyor” anlamı vardır.

Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya konusunda konferans vermiş ve milletimize yapılan hakaretin büyüklüğünü gözler önüne sermişti. Şimdilerde Necip Fazıl gibi onurlu ve hamiyet sahibi insan neredeyse yok gibidir.

Okuyucularımın Necip Fazıl Kısakürek’in konferansını hiç olmaz ise bir defa dinlemelerini isterim. Eğer buna imkan bulamazlar ise aşağıda sunduğum şekilde okumalarını tavsiye ederim. Bakın ne demiş Kısakürek:

"Gençler! Ayasofya üzerinde çok lâf ettik! Ama lâfta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz!

Bana öyle geliyor ki, yalnız mânayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın; ondan sonra her şey, küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır.

Biz kimden, neyi istiyoruz. Yemen'den Viyana'ya Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre kare bir zemin üzerinde... Evet, böyle bir zemin üzerinde... Atalarımızın... Ata derken halimize bakıp başımızı doğduğumuz nur insanların... Tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini... 700 bin kilometre kareye indikten ve bu hâlin ismine millî kurtuluş dedikten sonra... Evet, bütün bunlardan sonra... Toprağı kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyoruz?

İnsana gülerler! Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa, bizi oraya sürerler. Âlemde, cüceleşmiş devlerin, eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur.

'- Cüceleşmeyeydin! Şimdi devin hakkından nasıl bahsediyorsun?'

Derler böyle insanlara ve milletlere!..

Evet, sevgili gençler; bir manzumemde söylediğim gibi, kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki dizkapağımıza yerleştirmenin ve sonra ikinci bir başla onu seyretmenin, kısaca ulvî nefs muhasebesine girişmenin artık günü geldiğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki, bizi, şiltesi üç kıtayı kaplayan devi, cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilâve edip, Batının bat pazarı veya bitpazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden de:

'- İşte sana lâyık (özgürlük) ve (uygarlık) budur!'
Dediler.Bu bakımdan Ayasofya... Bakın nedir bu bakımdan Ayasofya?

Bizi bu hâle getiren, annemizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kullanan, ahlâkımızı Paris'in dünya çapındaki kerhanesinden daha aşağıya düşüren, millî kültürümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı kumarhaneye çeviren, zekâmızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 129 yıllık cereyanın, kendi öz evimizde, yüzümüze kapadığı oda, mukaddesat odamız...

Ayasofya budur!129 yıl boyunca, dışarıdan Batı emperyalizmasının, içeriden de onların sâdık ajanları sıfatiyle kozmopolitlerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde, adı Türk, küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı müzeye çevirmekle, sağlık müzelerindeki balmumundan frengili suratlar şeklinde, Türkün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu.

Frenk kelimesinden gelen 'frengi' ismine dikkat ediniz! Türkün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki, 'frengi' mefhumunun tâ kendisidirler ve ciğerlerine kadar frengilidirler...

Şimdi buradan saffet devrimize geçelim. Şairin; Şâyestedir denilse,/Âlem senin mezarın...

Dedikten sonra:

Hâlâ gelir zeminden/ Tekbir-i zâr-ü-zârin...

Diye belirtmeğe çalıştığı; dâva ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetçiliğine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ ve (aksiyon) adamı Fatih, İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını edâ ettiği zaman, Cenubî Fransa'da kırılıp Viyana'da tekrar Batıyı dişleyecek olan İslâm taarruz kıskacının mihver çivisini ele geçirmişti.

Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir; onu İslâm kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmed'dir; ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatamıyanlardadır. Fatih'e düşen şerefse, erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra, Kanunî Sultan Süleyman gibi, iyi ve kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccanî ihtişam kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren muazzam (aksiyon) akışında en büyük hız payı, yine Fatih'indir. Kanunî devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları, Ebussuud gibi şeyhülislâm, Sokullu gibi sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral, sadece ve sadece Fatih'in, hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıskaç yüzüsuyu hürmetine yetişmiş büyükler...

Târihimizde, Fatih'ten başka her hükümdarın (aksiyomu, isterse vatana eklediği toprak Fatih'inkinden bin misli fazla olsun, ulvî kemâl ve noksansızlıkmânasına, tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih'dedir ki, kendi zaman ve mekânına göre, dâva hedefini, muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde buluyoruz.

İşte bütün bunları (sembolize) eden, remzlendiren de cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya...

Salibin ağırlığından kurtarılıp hilâlin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan, böylece Yirminci Asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu onunla gösterilen, Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştiren eski Bizans eseri ve artık yeni tekbir yuvası tarihi kubbe...

Demek ki, Ayasofya, ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi; sadece mâna, yalnız mâna...

İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki (Sen Piyer) ve Paris'teki (Notrdam), bizde ve onlarda daha niceleri, madde ve hattâ gayelerine bağlı mâna kıymeti olarak, Ayasofya'nın eşik taşına bile denk olamaz. Zira bunlardan herbiri, kendi gayesinin tabiî şartları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş bir eser... Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa, öyle bir nasibin sahibi ki, ne madde, ne de tek taraflı mâna ölçüsüyle ona varmak kabil... Ayasofya, bir mânanın, zıdmânaya taarruz ve onu zebun edişinin, bütün dünyada eşi olmayan âbidesi...

Fatih Sultan Mehmed, bu hikmeti sezdi; ve Ayasofya'yı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde, güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti.

Târihimizde daha nice zapt ve fetih hareketinin kahramanı var; niçin hiçbirinin adı, hâs isim olarak Fatih değil?

İmdi:Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, (İmperyumRomanum)dan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türk'ü binbir tarihî saik yüzünden çüceleştiriyorlar, 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre kare fakir bir anavatan kadrosuna kadar indiriyorlar, fakat bütün bu olanlara rağmen, Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar, çekip alamıyorlar.

Zira İstanbul ve Ayasofya, muazzam nasibi icabı, anavatana bitişik ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapılamayınca da, dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felâkete yol açılıyor. Ayasofya Türk'ün öz evi ve anayurdu içinde güya Türk'lerin eliyle mânasından koparılıyor, duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin faziletlerini ilâna memur bir müze, yani içinde İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır.

Öyle bir taş yığını ki, sadece kendisinde kıyılan ulvî mânanın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor, üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle, Türk'ün, ruhiyle beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu Hristiyanlık âlemine peşkeş çeken, 'buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin!' diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden traş edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle, bütün bir milleti ve tarihi her an öldürüp yine dirilten ve tekrar öldüren bir felâket...

Böylece, Batı dünyasının bize içimizden, içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını, ne Haçlılar yapabildi, ne Moskof, ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar...

Milyonluk bir orduda, bir emirle, herkes silahını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse, bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düşman sağlayabilir? Ayasofya'nın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve (klik) zihniyeti, Ayasofya ile Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır.Allah diyen bu millet mutlaka kalacak; ve kalacağına göre, öteki dünyadakinden evvel, bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği, ruhî, ahlâkî, içtimâi, iktisadî, idarî, siyasî felaketler eliyle Batı dünyasına takdim edilen hediye kutusu üzerindeki fiyonklu kordelâdır.

Topyekûn şahsiyetlerini düşmana teslim edici böyle hediyeleri veren milletler ise, hediyeyi alanlar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs dâvası!.. O kadar Batılılaştığımızı, uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz Batının bize muamelesine dikkat etmiyor muyuz? Bizim, kendimizi, kendisinden saymamız pahasına, Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O, ne Doğulu, ne de Batılı, bu mukallit ve bulamaç insanı asla benimsemiyor; ve ismini taşıdığı (Greko-Lâtin) medeniyetinin piçleşmiş uzvunu, sefil Yunanlıyı, şımarık çocuğu halinde her ân tatmin ve bize tercih etmekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord (Baynn)ın Türklere karşı Yunan istiklâl çarpışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti, Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılıya Batılı görünmek özenişinde arıyor.

Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görülecektir.Bütün bu mânalar Ayasofya'ya bağlı... Daha neler ve neler! Türk İstiklâl Savaşı'nın temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet temsilcilerine rağmen, kazanılmış bir istiklâli topyekûn tersine çevirme yoluna girmişlerdir.

Belirttik ki, kendi öz mukaddesat ve târihini kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukaddesat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte, dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için kapanıyor. Doğrudan doğruya bunun için olmasa da dolayısıyla bunun için... Şahsiyetsizliğin ceremesi... Bunun içindir ki, Avrupa, köküne kadar şahsiyet heykeli İkinci Abdülhamid Han'a hürmet ediyordu. Almanya imparatoru (Vilhelm) siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens (Bismark) tam bir Abdülhamid düşmanı olduğu halde, onu, asrın en büyük siyaset dehası diye gösteriyordu. Eğer Abdülhamid'e, Ayasofya'yı müze yapması karşılığında bütün dünya hazinelerini vereceklerini söyleseler, nefretle reddeder, imparatorluğunu elinden almakla tehdit etseler son damla kanına kadar akıtmakta tereddüt etmezdi.

İnkarcı (Volter)in Allah'ın Sevgilisine ait piyesini Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bunun harp sebebi olacağını Fransa hükümeti'nin suratına çarpan, Ulu Hakan Abdülhamid Han'dan başka kim olabilmiştir? O Abdülhümid Han ki, bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını, onlara Ayasofya'dan bahsettirmek yerine (Akropol) önünde ordugâh kurmakla cezalandırmıştı. Şimdi o Yunanlı, baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe Rumelihisarı'nın hayali, İstiklâl Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti içinde dikilip duruyor da, bizde, onun iki gözünü birden çıkaracak (enerji)den eser görünmüyor.Sebep?

Çünkü Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Her mâna, her hikmet, her münasebet Ayasofya'ya bağlı...

Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır.Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya 'ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!' demekten farksızdır.

Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler'den Afrikalı yamyam devletlerine kadar aleyhimize rey verdirip kendileri müstenkif geçinen Batılılara 'artık benim hayat hakkım kalmadı!' demektir.

Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semâları tutuşturan lanetine hedef olmaktır.Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'ana tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını satmaya denk bir suçtur.

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!.. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler.

Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek...

Ayasofya açılacak! Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak...

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak...

Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak...Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel yakındır."

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • serdarserdar3 ay önce
  allah sizden razi olsun umitle ve hasretle bekliyoruz ah garib ayasofya ah
 • oguzoguz3 ay önce
  Aslı kilise olarak yapılan bir yapının fetihle cami yapılması bence uygun birşey değil avrupalılarda osmanlıdan kalma camileri kilise yaparsa bu hoşumuza gidermi.
 • ŞerifŞerif3 ay önce
  Amacınız Ayasofyayı ibadete açmak değil, öyle olsaydı 16 yıldır açardınız. Kim elinizi tutuyor?
 • KadimKadim3 ay önce
  Bu övdüğünüz Necip Fazıl şu şiirini bilir misiz? Kadın kumar ve alkol düşkünü Necip Fazıl’ın.“Her ayağın bastığı yerde sanki kalbim var,Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden.Ömrümün geçtiği yolda bana sorsalar,Gidiyorum bir kadın bacağının peşinden.Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü,Gözlerinden ziyade bacaklarına yakın”
 • OnlarOnlar3 ay önce
  Kansız savaşı kazanmıştırlar. Buna izin verenler de terfi ve taltif almışlarmışlarmıdır?
 • alkanalkan3 ay önce
  sayın yazar kimikimeşikayet ediyorsunuz.aya sofyayı tekrar ibadete açmayı anlı secdeli iktidarınızın başaracagı işdeğil. işkişinin aynasıdır lafa bakılmaz.türkiye cumhuriyeti kuruluşundan günüzekadar kiliseonarım veya sıfırdan kilise yapılmadı.fakat akp iktidarı döneminde 70 e yakın kilise camaati varmı yokmu sorgulanmadan restore edilip ibadete açıldı.ermeni kilisesi yapımı içinermeni asıllı akp milletvekili katkılarından dolayı erdogana teşekkür ediyordu.aya sofyayı ibadete açabilmek şuur işidir.sultan ahmetcamisini doldurun aya sofyayı ibadete açalım diyenlerdede şuurda yok aya sofyayı ibadete açacak iradede yok.gerçekten o irade olsaydı cemaati olmayan kiliseleri ibadete açanlar aya sofya camisi gündeme gelince bahaneler üretmezlerdi.
 • MUŞLUADAMMUŞLUADAM3 ay önce
  Vehbi Hocam ALLAH razı olsun, yine kanayan bir yaramıza el attınız. Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK bir dava adamıydı ya şimdikiler mücahit gelip müteahhit olan tipler. RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMASA BEŞ PAARA ETMEYECEK TİPLER ÇOĞALMIŞ.Ne kadar BİZANS ARTIĞI VELET VARMIŞ. Şuursuz, izansız tipler.
 • ihsanihsan3 ay önce
  abd bükemediği eli öptümü yazsana sevgili yazar ne oldu çok erken ötmüştün kafan bizim sokakta geziyor
 • Veli ÜnügürVeli Ünügür3 ay önce
  Allah razı olsun puthane haline getirilen Ayasofya Necip Fazıl merhumun dediği gibi tekrar cami olacak ve İstanbul'un tekrar fethi tamamlanmış olacaktır inşaallah
 • SuriyeliSuriyeli3 ay önce
  KESKE ABD VATANDASI MERVE KAVAKCININ AKRABASI OLSAYDIM BALLI KAYMAKLI MAAS FALAN FILAN
 • ihsanihsan3 ay önce
  Son Saray atamasıen güzel örnek.İsmi "Mariam"... İncil'de "Meryem" anlamında kullanılıyor. Üç kez evlenen Merve Kavakçı'nın ilk evliliğinden olan çocuğu… Kavakçı ailesinin tüm fertleri gibi devletin kritik noktalarında görev alıyor.Sosyal medyada paylaşım yaparken bağlı bulunduğu atmosferin değerlerini pek yansıtmıyor.Topuklu ayakkabıların havaya kaldırılarak ayakların çekildiği fotolar,Kuran-ı Kerim üzerine pasaportla, ilginç maskelerle…Daha bir sürü enteresan poz… İnsanların yaşamları, özel hayatları tarzları elbette özgürdür, elbette karışılmaz.Ancak bu fotoğrafları toplumla paylaşıp, sonrasında da ailenizin geri kalan fertleri gibi yüksek maaşlarla Saray'a, hem de "başdanışman" olarak atanıyorsanız vatandaşın sorgulama hakkı devreye girer.
 • Rıfat Rıfat 3 ay önce
  Hocam kalemine sağlık, yahudi yahudiliğini yapacak tabi ki, bu sabataycı takımının işi zaten fitne üretmektir, bu Osmanlı da da böyle olmuştur, şimdi de böyle, esas üzücü olan iktidarın bu yapılan rezilliklere göz yummasıdır!
 • Nalan ozcepniNalan ozcepni3 ay önce
  Yazar kendi kafasinda kurguladigi fantazi dunyasinda yasiyor
 • YOBAZSAVARYOBAZSAVAR3 ay önce
  SANKI OSMANLI FATIH SULTAN DONEMINDE PARCALANDI.YAZIYI OKUYAN BOYLE ANLAR.YAHU OSMANLI 17.YUZYILDAN ITIBAREN ZATEN PARCALANMAYA BOLUNMEYE ZAYIFLAMAYA BASLADI.NEDENIDE SANAYI DEVRIMINI KACIRMASI MATBAAYI 250 SENE GEC ALMASI ANADOLUYA BILIMI YAYAMASI MEDRESELERIN POZITIF BILIMLERDEN ( CEBIR GEOMETRI COGRAFYA) KOPMASI CEHALETIN YAYILMASI TEKNOKOHI URETEMEMESI HURAFELER FAKIRLI YUZUNDEN.OSMANLI YIKIK HASTA BITIK BORCLU VE MAGLUPTU.BALKANLARI TEK KURSUN ATAMADAN TESLIM ETTIK.ALLAHUEKBER DAGLARINDA SAVASAMADAN 90 BIN SEHIT VERDIK.YEMENE TRENLE YOLLADOGIMUZ YOGITLERIN CESETLERI BILE GELMEDI .HER SAVASI KAYBEDIYORDUK .SEN HALA HAYAL DUNYANDAKI OSMANLIYI ANLATIP DURUYORSUN
 • hulusihulusi3 ay önce
  Allah razı olsun Vehbi Abi gene döntürmüşsün Maşaalahkalemine sağlık.Yaşzede Hulusi
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer3 ay önce
  Muhteşem..Kaleminize..sağlık..

Günün Özeti