Hilafet ve..

03 Mart 2019 Pazar

1 Kasım 1922’de saltanat ve halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı. Halifenin yetkileri dinî konularla sınırlandırıldı. Vahdettin’in ülkeden ayrılmasından sonra, Osmanlı hanedanında Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından halife seçildi.

Mustafa Kamal 1924 yılı başında halifeliğin kaldırılmasına karar verdi, Bu talep milletten gelmiyordu. Zira Kurtuluş savaşı, Kuvayı Milliye ve Müdafayı Hukuk, Hilafetin ve saltanatın kurtarılması ile ilgili idi ve zaten Mustafa Kamal de Samsun’a bunun için gönderilmişti. Sıvas ve Erzurum kongrelerinde alınan karar da bu yönde idi. Mustafa Kamal Ankara’ya geldiğinde İstanbul’a gönderdiği yazılarına “Halife ve Hakan efendimiz” diye başlıyordu. İnönü’nün Lozan öncesi “Hilafetin müdafaası için Türk milleti kanını dökmeye hazırdır” derken, Lozan sonrası Mustafa Kamal’ın “Hilafet milletimize baş belasıdır” açıklamasına kadar geçen sürede çok şeyler olmuştu.  

 Mustafa Kamal 1 Mart 1924 tarihinde yaptığı TBMM açış konuşmasında, bu düşüncesini açıkladı. 3 Mart 1924›te TBMM›de kabul edilen bir kanunla halifelik mana ve mefhum olarak Cumhuriyetin mana ve mefhumunda mündemiç olduğu iddiası ile hilafet makamı kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine kuruldu. Kuruluş gayesi İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekti.

Aslında Mustafa Kamal yeni yönetim için gelecekte tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. İzmir’deki ordu tatbikatları sırasında ordu komutanlarına hilafetin kaldırılması konusunda düşüncesini açıklayıp onların fikrini öğrendi ve. 1 Mart 1924’teki bütçe görüşmelerinde halifeye ve Osmanlı Hanedanına verilecek ödenek konusunun gündeme getirilmesinden sonra, 3 Mart 1924’te bu konuyu kanun yolu ile fiilen çözmüş oldu. Hilafeti tümden kaldırsa, başka ülkeler Hilafet iddiasında bulunabilirdi. Oysa daha önce zaten İngilizler Hilafeti Osmanlıdan alıp Şerif Hüseyin’e vermek istemiş, bunu başaramamışlardı.

Tunalı Hilmi, “Hilafet ilga edilmiyor. Hilafet burada” diyerek meclisi işaret eder. Tartışmaların sonunda tarihimizin en önemli kararlarından biri 3 saat 20 dakika içinde alınmış olunur. Hilafet makamının kaldırılışından sonra sıra kararın halifeye bildirilmesi ve halline gelmiştir. Saat on buçukta İstanbul’un bütün telefonları kesilir. Dolmabahçe etrafını polisler çevirir ve Vali Haydar Bey saraya girerek kararı Halifeye okur. Halife Abdülmecid kararı tanımadığını söyler. Zor durumda kalan vali durumu Ankara’ya bildirdiğini söyleyerek halifenin zorla çıkarılması yönünde “hayali” bir telgraf okur. Halife 20 dakika buhran geçirdikten sonra görevliler eşliğinde saraydan çıkarılır. Saraydan çıkarken bir gazeteciye, “Ben vatan haini değilim. Yine bu millete dua edeceğim” der. Çatalca’dan trene bindirilen halifeye İsviçre vizesiyle birlikte bin 700 sterlin verilir. Grand Otel’e ulaştığında İsviçre bayrağının yanına Türk bayrağı asılır.

Tarihçi Arnold Toynbee, hilafetin kaldırılmasını Türk milliyetçilerinin sabırsızlığından, Ankara’nın halifeliği Vatikanlaştırmayı başaramamasından kaynaklandığını ileri sürdü. The Daily Telegraph, Türkiye’nin İslam milletleri liderliğinden üçüncü sınıf Tatar cumhuriyetine dönüştüğünü iddia ediyordu. Hilafetin kaldırılmasının arkasında Fransız-İtalyan-Selanik kaynaklı radikal localar olduğunu ileri sürüyordu. The Observer, Türkiye’nin batılılaşma uğruna “Doğu itibarı”nı terk ettiğini söylüyordu. Paris merkezli Le Journal, İstanbul’un dini saygınlığını yıkmaya çalışan İngilizlerin bu şansı hayal bile edemediğini yazıyordu. Evet, Lozan’ın imzalanması için Hilafet makamının kaldırılması beklendi.

3 Mart 1924(1340)-Hicri 26 Recep 1342 tarihli “Hilafetin makamının kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti ülkesi Dışına çıkarılmasına dair kanun”, TBMM’de kabul edildi. 6 Mart 1924’te ise Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 431 sayılı bu kanun toplam 13 maddeden oluşmaktaydı. Kabul edilen maddelere göre: Madde 1-Halife görevinden alınmıştır. Halifelik, hükümet ve Cumhuriyet’in anlam ve kavramı içinde esasen mevcut bulunduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır. Madde 2-Görevden alınan halife ve Osmanlı saltanatına mensup tüm erkek ve kadınlar, damatlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oturmak hakkından ebediyen mahrumdurlar. Bu soya bağlı kadınlardan doğmuş kimseler de Osmanlı addedilirler. Madde 3-İkinci maddede zikredilen kimseler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ülkesini terk etmeye mecburdurlar. Madde 4-İkinci maddede zikredilen kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku kaldırılmıştır. Madde 5-Bundan böyle ikinci maddede anılan kimseler, Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal edinemezler. Türkiye’deki ilişkilerinin kesilmesi için bir yıl süre ile vekil tayin ederek, devlet mahkemelerine başvurabilirler. Bu müddetin sona ermesinden sonra hiçbir mahkemeye başvurma hakları yoktur. (Sadeleştirilmiştir). Bu arada Osmanlı ailesinin malları millileştirilerek bu sayfa “ebediyyen” kapatılmak istendi.

Lozan’ın bir diğer önemli sonucu da Ege Denizi ve buradaki adaların aidiyeti ile ilgili yapılan düzenlemeler oldu. Türkiye, aralarında Midilli, Sakız ve Sisam’ın da olduğu bazı adaları Yunanistan’a veren 1913 tarihli antlaşmaları kabul etti ve 12 ada üzerindeki haklarından da feragat etti. Bununla birlikte Bozcaada ve Gökçeada’nın kontrolü Türkiye’ye bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Lozan Antlaşması’nın bazı şartlarıyla ilgili rahatsızlığını bir süredir dile getirdi ve “1923’te Lozan’ı bize razı ettiler. Birileri de bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik” dedi. 

1921 Anayasası; Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslamdır. 1928 yılındaki düzenleme ile “Devletin Dini İslamdır” İbaresinin Anayasan Çıkarıldı. Zaten Arapça yasaklandı, Harf, kıyafet ve takvim olarak İslami olan ne varsa yasaklanma yoluna gidildi. Yoksa inkılablarla yeni bir düzenlemeye gidilmedi.

İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 günü Manisa temsilcisi Kazım Karabekir, Asım ve Fevzi Çakmak Paşalar ile Rus Büyükelçisi Aralof ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilof›un katılımları ile başladı ve 2 hafta sürdü.

Lozan konferansı 11 Kasım 1922’de başladı ve 24 Temmuz 1923’de imzalandı. 6 Mart 1924’de Hilafet makamı kaldırıldı. Bu vesile ile bir defa daha hatırlatayım ki, İş Bankası 26 Ağustos 1924’de Mustafa Kamal’ın yönergeleriyle ve Hilafet fonundan aktarılan paralarla kuruldu. Bu paralar, kendi, İnönü, Bayar ve Mustafa Kamal’ın yakın çevresi adına sermaye olarak kaydedildi. Daha sonra bu bankaya Osmanlı İtibarı Milli Bankasındaki paralarla, Afyon Terakki Bankasındaki paralar da aktarıldı ve sözkonusu şahıslara hisseleri oranında taksim edildi. Ardından parti vasıtası ile Anadolu esnafından toplanan paralar da sermayeye eklendi. 1980 darbesi sonrası sermaye tezyidi sırasında Mustafa Kamal’ın hissesi karşılığı sermaye tezyidi için Çankaya üzerinden Hazineden para aktarıldı. 

Bu konuda bugünlük de bu kadar. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • osman yalçınosman yalçın15 gün önce
  Çoç çok uzun yazmaya lüzum yok hasılı kelam cumhuriyetle gelen rejimin tek gayesi. milletimizi 1000 yıllık milli tarihinden ve 1400 yıllık islam dininden uzaklaştırma harekatıdır. bunu da maalesef başardılar. gelinen noktada dinsiz,ahlaksız, edepsiz. hakkı ve hakkaniyeti umursamayan, sadece nefsini ve menfaatini düşünen puta taptırılan,behaimi arzularını da put edinmiş on milyonlarca insan tipli mahluk yetiştirildi. yani tarihin en şanlı milleti en aşağılık tipler haline getirildi. ağır olmuş diyorsanız. şu istiklal caddesinde 8 mart günü yürüyen, bu milletin en büyük şiari olan, hürriyetimizin de sembolu olan ezanı yuhalayan sapkınlara bakın.ezan okunduğu halde yüzde doksandan fazlasının icabet etmediği nesillere bakın. bu toprakları yüzlerce yıl kanı ile canı ile muhafaza etmiş selçuklu ve osmalıya küfreden milyonlarca mahluka bakın. fuhuş sektörünün türkiye de en büyük sektör haline gelmiş olmasına bakın. türkiye de hiç kimsenin kimseye güvenmeğeceyi ortama nasıl getirildiğimize bakın.bakında bakın, iffetin edebin yok edilip kadınımızın nasıl şehvet malzemesi haline getirildiğine bakın. boşanmaların birinci sebebinin aldatma olmasının yüz kızartıcı olmasına bakın.bakında tarihin en şahsiyetli şanlı milleti nasıl rezilliklerle perişan edildiğini görün.laiklik ve çağdaşlık adı altında milletimizi bu hale getirenlere lanet olsun. ON YILDA 15 MİLYON GENÇ YARATTIK DİYEN SAPKIN ZİHNİYETLİLER, MEYDANA GETİRDİKLERİ ESERLE ÖVÜNEBİLİRLER. HERŞEYE RAĞMEN, DİNİNİ İMANINI, İFFETİNİ NAMUSUNU, TARIH ŞUURUNU MUHAFAZA ETMİŞ OLANMİLYONLARA SELAM OLSUN.
 • ERDALERDAL19 gün önce
  PEYGAMBER EFENDİMİZ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V)’in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:SıralamaHalifeDönemi1.Ebu Bekir632 – 6342.Ömer bin Hattab634 – 6443.Osman bin Affan644 – 6564.Ali bin Talib656 – 661Emevîler dönemindeki halifelerdir. Bu dönemde halifelik ilk defa bir hanedanlığın kontrolüne girmiştir.MuaviyeYezidII. MuaviyeMervanAbdülmelikVelidSüleyman bin AbdülmelikÖmer bin AbdülazizII. YezidHişam bin AbdülmelikII. VelidIII. Yezidİbrahim bin VelidII. MervanAbbâsîler DönemiAbbâsîler dönemindeki halifelerdir:SeffahMansurMehdiHadiHarun ReşidEminMemunMutasımVasıkMütevekkilMuntasırMustainMutazMuhtediMutemidMutezidMûktefîMuktedirKahirRâdîMuttakiMustekfiMutîTâiKadirKaimMuktadîMustazhirMustarşidRaşidMuktafîMûstencidMûstezîNâsırZâhirMustansırMustasımFâtımî HalifeleriKahire’de hüküm sürmüş olan Şiî-Fâtımî halifeler. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.MehdiKaimMansurMu’izzAzizHakimZahirMüstensirMusta’liÂmirHâfızZafirFaizÂzıdMemlûk Himayesi DönemiAbbâsî Hanedanının Mısır’daki Memlûk Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:MustansırI. HakimI. MüstekfiI. VasıkII. HakimI. MutezidI. MütevekkilII. VasıkMustasımI. Mütevekkil (ikinci sefer)MustainII. MutezidII. MüstekfiKa’imMustencidII. MütevekkilMustamsıkIII. MütevekkilOsmanlı Devleti’nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı’na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:SelimSüleymanII. SelimIII. MuratIII. MehmetAhmetMustafaII. OsmanMustafa (ikinci kez)IV. MuratİbrahimIV. MehmedII. SüleymanII. AhmetII. MustafaIII. AhmetMahmutIII. OsmanIII. MustafaAbdülhamidIII. SelimIV. MustafaII. MahmutAbdülmecitAbdülazizV. MuratII. AbdülhamitV. MehmetVI. MehmetPadişah olmadığı halde Halife olarak TBMM tarafından göreve atanmış bir Osmanlı Hanedanı üyesidir:SıralamaHalifeDönemi1.II. Abdülmecit1922 – 1924 (Son Halife)Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924OS 2016
 • Ehli beytEhli beyt20 gün önce
  Arapça dilbilgisinden, fonetiğinden, semantiğinden bi haber olanlar kemalinde kamalında ne olduğunu nereden bilecekler. Aradaki farkı bilmedikleri gibi. İnsan bilmediğinin düşmanıdır denir ta bilmiyorlar ve biliyirmuş gibi ahkam kesiyorlar. Bunlar osmanlıcayıda bir dil sanıyorlar hala. Osmanlıca bir yazım şeklidir. Arabi ve farsi harflerle bir yazım şekli. Bu kadar basit. Osmanlıda halk ne konuşuyorduz? Türkçe. Bilim dili ne idi? Arapça. Edebiyat dili ne idi? Farsçca. Tıp dili ne idi.Fransızca. Diğer taraftan, biri üstat demiş bilindik bir haine. Rum dölü münafık ne zaman üstat oldu. Rum dölü ancak hainler için üstat olur.
 • mikail okuroğlumikail okuroğlu21 gün önce
  atatürkün bilinen tarafından bilinmeyen tarafı çook en iyisi koruma kanunun dan kurtulup iyice tanımak lazım herkesin bir atatürkü olmasın dan bıkmadıkmı 4 görmeyenin fil tarifi gibi.
 • ataata21 gün önce
  yani sonsuza kadar lanetlendik....ya da necip milletimiz ne sevmesini ne de dövmesini bildi.... ya kardeşim aldınız sevdiniz saydınız yücelttiniz de batırmak da neyin nesi???
 • Mahmut OzMahmut Oz21 gün önce
  M. kamal hakkinda ucuk goruslere sadece haydar bas sahip degilmis demekki,"peygamber soyundan 'oldugunu iddia eden biriside cikmis gulermisin,aglarmisin misali oysa gercek ne? Sunu suraya birakayim;Mustafa kemal islam dinine 'beyni sulanmis hafizlarin Din'i diyor'.yani bunu niye sakliyoruz yahu/ Bunu kivirmayalim artik. Senelerdir boyle yapiliyor. Ataturk'un sozleri acikca dine reddiyedir.Bunlari demek dusmanlik degil/.Adamcagizin kendi yazdiklarini soylemek dusmanlik oluyor yahu. ( Murat bardakci )
 • Mahmut OzMahmut Oz21 gün önce
  Ne diyor ustat kadir Misiroglu? 'Madem adaminiza bu kadar guveniyorsunuz,kaldirin su koruma kanununuda gorelim,ne diye koruma kanunlariyla koruyorsunuz,fatih'in,Yavuz'un,kanuni'nin,Abdulhamit'in karonmaya ihtiyaci varmi? Yok! ( Aslinda kamalistlerin tarihi hakikatlarin gun yuzune cikmasindan odleri kopuyor,cunku biliyorlar yillardir bir hulyaya,masala inciler dizdiklerini oysa tarih masal kitabi degildir. Tarih ne eksik,nede fazla yasanmis olaylarin kendi sahitliginde gelecek nesillere aktarildigi vakialar dizisidir.
 • KEMALİSTKEMALİST21 gün önce
  sAYIN 1453 ŞU KAMALKONUSU YANLIŞI :Çünkü bunu bilmiyorsun,Atatürk soyadının verildiği 1934'e dek gazete gibi medya organlarında ona sıkça "Gazi" denerek hitap edilirdi. 1935'te, Soyadı Kanunu'ndan sonra çıkarılan nüfus cüzdanlarından ikincisinde, Arapça bir ad olan Kemal'i milliyetçi tavrı doğrultusunda Eski Türkçede "büyük kale" anlamına geldiği iddia edilen Kamâl adıyla değiştirdi. 1934 ve 1935'te çıkarılan iki nüfus cüzdanına da Mustafa adı sonra yazılmamıştır KAMAL yada KEMAL aynıdır Mana bakımları farklıdır AtatürkKemal neden tercih edilmiştir mana olarak onu ayrı tartışırım uzun konudur uyarlanmış halidir amaalfabe devrimi eski TÜRKÇE LATİNCEDEKİ DEĞİŞİMKemal Arapça bir kelimedir? Atatürk Kemal ismini milliyetçiliğinden dolayı tercih etmiştir? Namık Kemal…gibi gelelim KAMAL DİNİNE: Mehmet Şeref Aykut :İşte yok egemenlik,yok devrimcilik ,aile konuları ,gençlik,Araplaşma vs saysakkonuları gibi laflar ettiği için KİTABINDA ,oldu” KAMALİZM” din öylemi? Yani zaten bu adamAbdülhamit dönemi baskılarına karşı çıkma görüşleri nedeni ile 1896 yılında bir jurnal sonucu sekiz kişilik bir arkadaş grubu ile birlikte gizli cemiyet kurma suçundan tutuklandı geçmişi sıkıntılı bir adam o açıdan bakacaksın kitapta nasıl değerlendirmiş,,, o olayları ama Kemalizm Bir din olmamıştır Atatürk Florya’da Kur’an Tilavetiveren eli,yerine geldiğindedua içingelince göğe kalkan.. İçkisi şikayet konusu olduğunda Çırağan Sarayında bir Rakı getirin der ve şunu söyler:” BEN BU İÇKİYİ AÇIKCA İÇİYORUM AMA BUNU PADİŞAHLAR YÜZYILARCA GİZLİ İÇTİ DER BENDE AÇIK AÇIK İÇİYORUM DER.. YANİ LAİKLİĞİ DE İSLAMIDA ÇOK İYİ BİLEN BİR KİŞİDİR ATATÜRK…! DİN ÖRGÜTÜ FALANDA KURMAMIŞTIR …DEVLET MODELİ KURMUŞTUR..!bunun da sebebi kendi değil, son 200 yılda değişen bütündünyadır.
 • canmehmetcanmehmet21 gün önce
  Gerçeği arayanlara: Sıkı Atatürkçü, yazar, gazeteci, siyasetçi ve CHP Milletvekili M.Kemal'in yakını Falih Rıfkı Atay’ı nerede ise tanımayanımız yoktur.(29 Eylül 1929 tarihli The New York Times gazetesi, Atay'dan alıntı yapıyor.)"...Türk Hükümeti, İlerlemenin Gerçek Yolu Olarak, Halkına Amerikanlılaşmasını Emrediyor.(Amerika) Birleşik Devletler’in etkisi, neredeyse hiçbir Amerika’lı bunu farketmeden; Yeni Türkiye’deki, Fransa’nın (önceki) geleneksel kültür etkisininin ve Kur’an’ın ahlâki etkilerinin yerini alıyor. Reformun çok sayıdaki gel-git dalgalarından etkilenen genç cumhuriyet, şimdi yeni bir dönüşüm denizine girmek üzere. Kemâlist hükümet bu denize “Amerikanizm” diyor.Bu sonbahardan başlamak üzere, tüm Türk okullarında İngilizce öğretilmesi için Ankara tarafından emir verilmiş olması, Türkiye’de baskın olan Fransız kültüründen uzaklaşmanın önemli bir işaretidir. Hükümetin önemli sözcülerinden ve Başkan (Mustafa) Kemal’in en yakın arkadaşlarından biri olan milletvekili Falih Rıfkı Bey, günlük resmi gazete olan Milliyet’e şöyle yazdı : “Doğa, şehirler, bilim, bilgi ve insanların, hepsinin tamamen yeniden yapılandırılması gereken bir millette, Amerikanizm ama Avrupalılık değil, reformun temeli olarak vazife görmelidir. İlk adım, İngiliz dilinin geniş bir şekilde yaygınlaşması olmalıdır. Amerikan ruhunu benimsemek için, sadece üretim yöntemlerimizi değil, eğitim sistemimizi de değiştirmeliyiz.”Atay, ne demektedir? "Amerikanlaşacağız." Sonra ne olur? Önce eğitim sistemi, sonra ordu (NATO) Amerikanlaşır. Halk ise, Amerikalıların kötü bir kopyası. Lütfen, tarihimizi farklı kaynaklardan okuyunuz. Doğruya ulaşmanın en kesin yolu, şüphe etmektir.
 • nostaljinostalji21 gün önce
  Atatürk'eve Cumhuriyete ne kadar düşman varsa burada kinlerini kusuyorlar;sözde yorum yapıyorlar . Onların İngilizler ile ittifak içinde olan ataları da öyleydi öyleydi ; ama vız gelir tırıs gider. Biz İÇ Düşmanlarımızın gerçekte kimleolduğunu atı öğrendik!
 • MilletMillet21 gün önce
  Sayın Dilipak bu adamlar İngiltere projesi olan halifeliği kaldırmaktan gurur duyuyorlar.İyi etmediler. Yalnız gözden kaçan bir şey var ki pek mühim . Düşündüğümüzde evet İslamın halifesini kaldırdılar. Pekiyi Fener Rum patriği nedir. Dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanların bir nevi halifesi değil midir. Niye onu da kaldırmadılar. Çünkü gözleri yemedi . Yani aslında ülkemizde bir hilafet var var ama İslam hilafeti değil Ortodoks Hristiyan halifesi
 • ŞükûhŞükûh21 gün önce
  Ehli beyt rumuzlu yorumcu,Atatürk peygamber soyundan geliyor,ehli beyt'tendir,peygamber çocuğudur diyorsunuz,herkesin kendi düşüncesidir lakin,peygamberimiz " Sizin için din olarak islamı beğendim " ayetinin gereği,islamiyeti yaymak ve tanıtmak için gönderilmiş bir elçidir.Atatürk ise Nutuk'ta islamiyet ve diğer dinler de dahil kaldırılarak tek dünya dininin insanlarca kabul edilmesini yadsıyacak değiliz,der.Ne dersiniz ?
 • Ali rızaAli rıza21 gün önce
  Müslümana yalan söylemek hakkı inkar etmek yakışmaz amma insan olana hiçmi hiç yakışmaz , fakat insan aklı her zaman doğruyu ayırt edemiyor , insan budur işte
 • M.pilavM.pilav21 gün önce
  Ee hocam ne oldu sizde aynı tuzağa düştünüz. Bay kamal dediniz. O kamal dediğiniz kemalde olsa kamaldeolsa bir karşılığı var. Ne olucak yani kamallerle kemaller savaşıcakmı.
 • Ehli BeytEhli Beyt21 gün önce
  Birileri o kadar ki cibiliyetsizlikte, hakarette ve haddi aşmada sınır tanımıyorlar. Seviye bu, keşke yunan kazansaydı diyecek kadar hain birini referans gösteren mi ararsın, gizli anlaşma var diyip belge koyamayan, iftiralarla lozan belgeleri sanki ellerindeymiş gibi ahkam kesenlerimi ararsın. Hezeyan içinde kendini tarihçi veya sosyal bilimci sananmı ararsın. Yok, yokKeşke yunan kazansaydı diyen biri gerçekten haindir ve rum dönmesidir. Bu bu kadar net ve kesindir. Bir Türk bunu asla demez. Diyeninde dilini koparılır. Bilmediğiniz o kadar belliki. Atatürk Ehli beyt soyundan gelen asil bir insandır. Peygamber evladıdır, peygamber neslidir. Ve Kutb'ul-Aktabdır. Ona hakaret ve iftira edenlere bir tavsiyem olacak, zira bu halinizle ebu cehillere, süfyanlara o kadar da çok benziyorsunuz ki bu hakaret ve iftiralarla haddi aştığınızdan dolayı kimi, neyi gücendirdiğinizi ve başınıza gelecekleri bir düşünün derim. Son söz olarakta tüm soysuzlara, kanı bozuklara vede hainlere de cevabı o zaten zamanında vermiş. Ey Türk istikbalinin evlâdı! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk20 Ekim 1927
 • 1453145321 gün önce
  Kemalist bey,Peki Kemalizm din değilse 1936 yılında Mehmet Şeref AYKUT'un yayınladığı KAMAZLİZM kitabı ve içeriğinde bulunan; Kamalizm bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi devrimci olmasıdır ve Kamalizm dininin devletçiliği,der yazar.Din değilse Atatürk bu ifadeye neden müsade etmiştir.
 • MehmethanMehmethan21 gün önce
  Yâni ,Hilafet müessese olarak devam ediyor, sadece Halifelik makamı kaldırıldı.. Anlaşılan durum bu, herşey neticede aslına rücu ediyor.. Selâmlar
 • Cahiliye Arapları ve Şimdiki MüslümanlarCahiliye Arapları ve Şimdiki Müslümanlar21 gün önce
  "AKP'li vekil: Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak" demiş. Biraz ahlak sahibi Müslüman yalanların en adisi, en çirkini bu söz için bile oyunu AKP'ye vermez ama artık Müslümanın ahlakı Cahiliye Araplarının da gerisine düşmüş.Ne diyordu Hz. Ömer: "Sabah kendimize helvadan putlar yapar, öğleye kadar bu putlara tapar, acıkınca onları yerdik" diyor.
 • görkem >>> KEMALIST görkem >>> KEMALIST 21 gün önce
  seni sevdim deger verdim o nedenle cevap veriyorum.. Kemalist/Kuvayi milliyeci bir diger degisle Atatürkcü olmak bence cok makbuldur, dogrudur ancak IZM sonuna geldi mi ideolojik olur komünizm, fasizm, Nazizm gibi.. Bunlar ise tartismaya acik degildir dogmatiktir, tartismaya firsat vermezler.. Marksizmi tartismassiniz aksi halde bina cöker(komünizm).. Atatürkcülülk bunlardan üstündür, dogmatik degildir, ilim-fen ne diyorsa odur.. Ben Kemalist kelimeyi degil Atatürkcülügü tercih ediyorum.. selamlar..
 • canmehmetcanmehmet21 gün önce
  Kaynağını önceden verelim:“Kazım Karabekir anlatıyor” Uğur Mumcu, 25. Baskı: Aralık 2009, Ankara,Sahife;75" Karabekir Paşa anlatmaktadır: "...10 Temmuz 1923’te Ankara istasyonundaki Kalem-i Mahsus binasında fırka nizamnamesini müzakereden sonra Gazi ile yalnız kalarak hasbıhallere başlamıştık.-Dini ve ahlakı olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar, dediler. Kendisini hilafet ve saltanat makamına layık gören ve bu hususlarda teşebbüslerde de bulunan din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımla latife eden, fes ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen M. Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce şu izahatı verdi : -'Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur.' ....Ve Lozan Antlaşması: Almanlar bizim gibi Dünya Savaşından mağlup çıktılar ve galipler, Almanlarla 5 (beş) ayda antlaşma yaptılar. Ancak, bizimle yapılan antlaşma, 5 ay değil, beş yıl sürdü. Savaşa Osmanlı İmparatorluğu olarak girdik, Anadolu çanağına sıkıştırılmış ve verimli toprak ve petrolleri kaybetmiş, (kök-kol-bacakları budanmış olarak) çıktık. Ortada ne bin yıllık bir medeniyet ve kültür mirası, ne bir Hanedan ve ne de Hilafet kaldı. Tarih, üç beş mezar taşı değil, yarınları karnında taşıyan hamile bir anadır. Açık ifadesi ile, Tarih, gelecektir.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 21 gün önce
  TRUMP'ın mesleği müteahh İT' liktirarkadaşlar... Dedeside kendibeyanıyla madencilerinotelvekadın ihtiyacını karşılardı.... Yarın temsilcisi Jeffrey ANKARA da.... Bana dostunu söyle, kim olduğunusöyleyeyimdemişler..... Unutmayın U. S. A BÜYÜKŞEYTAN VE BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİNAHLAKSIZLIKLARIN YUVASIDIR.....ABD den değil, ALLAHTANKORKUN.....
 • Benim bildiğimBenim bildiğim21 gün önce
  Lozanda ada vermedik. Adalar zaten bizde değildi. Osmanlı son dönemlerinde, Abdülhamid dönemi dahil donanması çok kötü durumdaydı. Adalar Batı'nın desteği ile Yunanlar tarafından işgal ediliyordu. 12 adayı Yunanlar almasın diye İtalya'ya geçici olarak verdik. Ama ikinci dünya savaşında İtalyanlar adaları İngilizlere kaybetti. İngilizler adaları bize değil Yunana verdi. Almanlar adaları İngilizlere geçmesin diye bize teklif ettiler. İnönü almanlarla anlaşmaktan çekindi. 12 ada böyle kaybedildi. 1920 lerde adaları alacak gücümüz yoktu maalesef.
 • MustafaMustafa21 gün önce
  Diyanet hırsızın , dolandırıcının ,haksız sevet edinin, Kur'an'a ve peygambere küfredenin cenaze namazını kılmaktan kıldırmaktan vaz geçerse acaba diyanet mensuplarının cenazesi kılınmaz diyemi korkuyor.
 • AsafhanAsafhan21 gün önce
  Selamun Aleyküm hocam ALLAH sizden razı olsunÖncelikle şunu belirtmek isterim ki burada sunulanlar insanların kanaatlerini oluşturur yeryüzünde oluşturulan bilgi ve belgelerde dahil tutulmuş kanaat raporlarıdır ve bu belgeler ışığında bizlerde kanaat bildirmekteyizGerçek ve hakikat ancak Hak teala katındadır umut edilirki geniş mutabakatlarla oluşturulmuş kanaat raporları gerçeğe en yakın belgeler olsunİnsan yeryüzündeki nizamın ve intizamın sevk ve idaresi için gönderilmiş halifedirİnanan her insanda halife sorumluluğu vardır aynı zamanda halife inanan insanlar arasında ortak kanaatle ilim ve irfan bakımından zamanının en erdemli kişisi olduğuna insanların inandığı kişidirPeygamber efendimizden sonra dört büyük halife müslümanların seçimiyle göreve getirilmiş ve hakem olayı ile Muaviyenin halife olması sonrası hilafet babadan oğula geçer bir hal almış fakat kanaatim odur ki Osmanlı tarihine baktığımızda her ne kadar Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife olduğu bize aktarılsada her padişahın yanında ilim ve irfan bakımından insanların ortak kanaatleri olan Akşemseddin hz gibi hocalarımız vardıNizamı alemi korumak adına gerçek halife olan bu zaatlar hedef olmamaları için hep korunmuşturFakat günümüze geldiğimizde fetö sisteminin kurgulanmış bir hilafet sistemi olduğu kanaatindeyimHeryere her kuruma her bölgeye her ülkeye her kıtaya bir imam atamışlar ve kainat imamı namı değer sözde halifeyide ABD'ye konuşlandırmışlarAsıl şimdi bizim silkelenip bu sahte hilafet virüslerini temizleyip önce bunlardan arınmamız gerek diye düşünüyorum. Selam ve dua ile...
 • MustafaMustafa21 gün önce
  Dolandırıcılık zirve yapmış . Gıda terörü zirveden inmiyor, Türk halkının gıdada yediği pislik Afrika'da varmı?
 • MustafaMustafa21 gün önce
  Kaybeden hep Allah cc ile değilde kafirle birlik dostluk kuran kaybediyor.
 • HiraHira21 gün önce
  Mustafa Kemal ülkeyi kurtardı diye zırvalayan kemalistler yanındaki gönlü iman dolu halkı görmezler. Birinci meclis dualarla açıldı ama ne yazık ki ülke düşmandan kurtarıldıktan sonra ikinci meclise dönmeler girdi. CHP hala ondan kazanamıyor. Kendini elit sanan rakılı, mini etekli, batı sevdalı bu grup ülkemizin ne bilim üretmesine yardımcı olmuştur ne de teknoloji. Anca dine düşmanlık batı karşısında eziklik. Şeriatı sadece 4 kadın almak olarak tasvir ederler ama kendileri sorumluluk almaksızın kaç sevgili değiştirmiştir o ayrı. Şapka zulmü, tesettür zulmü, Cuma namazını kılmada zorluk vs. bunların yaptığı bütün zulümler bugün AKP ye yarıyor. AKP nin de dine bir hizmeti yok. Bu ülke insanları zaten dinden ahiretten kopartıldı. Dünya başarısı da yok. Ağlasın ülkemin insanları kendi haline. Çünkü maddi manevi çok şey kaybettik.
 • Malkoç Malkoç 21 gün önce
  ABDSuriye temsilcisiJames Jeffrey yarınANKARA da... 3 günöncede Trump 'ın siyonist, EVANGELİSTdamadıKUSHNER sarayda , bizim damatBERAT' laiki buçuksaatbaşbaşaydı....Yarın ağlamakyok.... Rusyaşunu yaptı, Çinbunuyaptı diye.. Öncesindesenne yaptın diye sorarlar adama..
 • KEMALİST: (GÖRKEM BEY)KEMALİST: (GÖRKEM BEY)21 gün önce
  Şimdi :Görkem Bey :Kemalizm diye bir din yok kardeşim ,sana katılıyorum çünkü,Kemalizm :ATATÜRKÇÜLÜK demektir diye bir şey vardır kardeşim,ATATÜRK'ÜN DİNLE İLGİLİ HADİSELERİNİDE ANLATIRIZ ONLAR MERAK EDİYORLARSA EĞER.. Kemalizmgelelim İdeolojisi nedir? KEMALİZM:(ATATÜRKÇÜLÜK) Aşırı sağ ve aşırı sola karşı ödün vermeyen kişi hassasiyet ve onuruna inan ulusal, akılcı ,akıl yolunda ilerleyen ve modernleşen ve pozitif insancıl bir görüştür. Aydınlanma Çağını savunur veulusçudur BU KONU ÇOK ÖNEMLİ BİR KODNUDUR bu düşünce ile hareket eder ama Ülkemizde Kabul edilmiş İslam dinine de saygılı bir düşüncedir tabi ki ,samimi ve dürüst Müslümanları kaile alır ONLARI MÜSLÜMAN GÖRÜR..FAKAT DİN İSTİSMARCILARINI KAİLE ALMAZ kuruluş ve ideoloji felsefesi budurYANİ KEMALİMİZ DENİLEN ŞEY ATATÜRKÇÜLÜK ONU ANLAMAK VE SEVMEK ÖZELLİKLE BU DÜŞÜNCEYİ SAVUNAN KİŞİ AKILCI DAVRANMASI GEREKİR TÜRK DEVRİMLERİNDE BİLEN İNSANDIR.KISA TANIMI BUDUR UZUN OLAN BİR KAÇ SAYFA SÜRER…ATATÜRKÇÜLÜK HALKI SINIFLARA BÖLMEZ,BÖLÜCÜLÜĞE KARŞIDIR BAZI (5 ,6) İDEOLOJİ ATATÜRK’ÜN HALK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BİLİR VE ONUN ÜSTÜNDEN ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİN SALDIRMAKTADIRLAR TABİ BEN AŞAĞIDA YAZDIM SALTANAT NASIL KALDIRILDI GERÇEKLERİNİ ..ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BUNU ANLAMAK LAZIM GELİR
 • nostaljinostalji21 gün önce
  Yazarın bazı hususlarda Örneği Lozan anlaşmasına ilişkin.ya tarihsel bilgi eksikliğinden yada Cumhuriyet,Atatürk ve laikliğe olan kininden dolayı gerçekleri çarpıtma arzususonucubilgi tahrifatı mevcuttur.1 Adların Lozan da verilmesi söz konusu değildir.Savaştan yeni çıkmış bir ülkeYenilmiş,parçalanmış,işgal edilmiş Osmanlıdanson kalanları kurtarabildiği kadar kurtarmaya çalışmıştır. Bu Konuda avukat Tarihçi Yazar Ahmet HÜR'ün Her açıdan lozan anlaşması (isteyen gönderilir elimizde bolca mevcut) adlı kitabı tüm ayrıntıları ile gerçeği ortaya koymaktadır.(son dönem Erdoğan ın Yunana savaşsız-anlaşmasız kaptırdığı 18 Yunan adasını düşünürsek bu adaların verilmemesi için verilen mücadele aşikardır)yazarı n yanıldığı diğer bir konu ise İşbankası kuruluşuna Hilafetin parasının aktarıldığı husu ide yalan dolan ve iftiradan ibarettir. Tarihsel bilgisi olanlar apaçık bilirler kiCumhuriyet yeni kurulduğundailk yapılacak,yapılaniş Osmanlının maceraperest bir şekildeHaksız yere girdiği ve sonuçta kaybettiği savaşıntazminatlarının galip devletlere ödenmesi idi ve bu yıllar aldı. Zaten hangi mal ? Mülk ve para var diki yeni cumhuriyette? Hani altınlardan söz ediliyor.Kahpe hain Vahdet tinin kaçarken kaçırdığı altınlardan mı?.Tüm buyazılardan kasıt Cumhuriyeti yıkıp hilafeti tekrarkuracağız ise , bir kez daha tekrar edelim. Bu Cumhuriyeticanımız ve kanımız pahasına bile olsa koruyacağız. ve İŞİD zihniyetlilere Hilafet asla ve asla KUR- DUR- MA YACAĞIZ: Anlayan anladı. Dieğr yandan Maksat Atatürk e düşmanlık ise biz bazılarının ,sözde dinci ve Siyasi İslamların ve Erdoğan taraftarlarının çoğunun Atatürk düşmanı olduğunu zaten biliyoruz. Biz Atatürk e düşman olanlarıyanı Vatan hainlerini; İÇ DÜŞMANLARIMIZI TANIYORUZ: ve onları da bertaraf etmek için canımız vermeyehazırız. sanırım bunu da anlayan anladı ! Başka söze gerek yok. !
 • canmehmetcanmehmet21 gün önce
  Okumayı bitirdiğinizde lütfen aşağıdaki iddiayı araştırınız. I.Dünya Savaşı, Kasım 1918'de bitmiştir. Ancak, Ocak 1918'de, İngiltere ve Amerika, Osmanlının geleceğini (Wilson ilkeleri ile) açıklarlar. 24 Temmuz 1923'de Lozan'da yapılan antlaşma bu ilkeler üzerinedir. Yunanlıların ülkemize getirilişi ve aynı gemilerle götürülüşü; Hem Anadolu'nun soyulması, hem de Yeni Devletin kurulması için kurgudur. Yunanlılar denize dökülmemiş geri taşınmıştır.Milli Mücadele Tarihi, "Nutuk" üzerine kurulmuş, ancak, İnönü'nün ifadesi ile, "Nutuk" tarihi değil, siyasi bir belgedir. Karabekir Paşa'nın kitaplarının yakılma nedeni de: "Nutuk" taraflı ve çelişkilerle dolu dediği, bunun delillerini göstererek bir kitap yazdığı içindir. Doğru bir tarih olmadan doğru bir gelecek olmayacaktır. M.Kemal Paşa, Karabekir Paşa'nın: "Ben olmasaydım, Milli Mücadele olmazdı" demesiüzerine: "Bu şekilde iddiada bulunan adamları akıl doktorlarına göndermek lâzım…Eğer bu memleketi bir Karabekir’lebir Mustafa Kemal kurtardıysa çok yazık… Oturup ağlamaklâzım!" Bize anlatılanlar böyle midir? Lütfen tarihimizi farklı kaynaklardan okuyunuz.
 • SakinSakin21 gün önce
  Sayın yazar, umarım yazının yorumlarından karşılıklı nefretin nasıl arttığını görmüşsünüzdür. Bu kadar nefretle iki tarafta istediğini elde etse ne olacak ki,
 • Burak beyBurak bey21 gün önce
  Abdurrahman bey ,gerçekten cumhuriyetakıl bilim ne kadar önemli her kez istediğini söyleyebiliyor !!! Kendisini tanımadığımız Atatürk ` ün kurduğu sistemi , fikirleri vesöylemleri 100 yıl öncesinden gelse bile 100 yıl sonrasına hitap etmesi ayrıca bir gurur kaynağı oluyor bizler için.
 • KEMALİST:ŞÜKÜH KARDEŞ YAPMA!KEMALİST:ŞÜKÜH KARDEŞ YAPMA!21 gün önce
  BAK HALA BİRİLERİ BİLMEDEN ATIP TUTUYOR ŞÜKÜH KARDEŞ SEN BANA YAZBANA..SEN KİMLİK KARTLARINI KARIŞTIRMAKTASIN SON HALİNDE BU YANLIŞ DÜZENLENDİ BİZDE BİLMEKTEYİZ NE KONUŞCAĞIMIZI KAYNAKLI KONUŞURUZ:Yeni alfabenin kabulünden sonra yenilenmiş nüfus cüzdanlarından "993.814-B seri ve 51 sıra numaralı" cüzdanda Adı: Kemal, Soyadı:;ATATÜRK"993.815-B seri ve 51 sıra numaralı" cüzdanda Adı: Kamâl, Soyadı: Atatürk, Meslek ve İçtimai vaziyeti: Reisicumhur, Medeni hali: Evli değildir, nüfus kütüğüne yazılı olduğu yeri ise Ankara Vilâyeti Çankaya Mahallesi Hane No. 139, Cilt: No. 56 ve Sahile No. 49 olarak yazılmıştır.EVET BENDE MİLLETİMİZ İÇİNDEKİ O CAHİL KARDEŞLERİ AYDINLATMAKTAYIM..O YÜZDEN SENDE BİLMEDEN ATIP TUTMA, BAK AŞIĞIDA BİZ ANLATTIKKONUYU!
 • saraylisarayli21 gün önce
  Kuranın neresinde halife var insandan halife olmaz
 • HarunHarun21 gün önce
  Ya üstad Abdülmecid halife olarak kalsa ne yazar.Adamın hayatı belli.Ressam müzisyen hertürlü nane hayatında var.MsB nin başka versiyonu
 • ANADOLU KARTALIANADOLU KARTALI21 gün önce
  üstadım bu chp elin gavuru milletimiz üzerinde hangi emeller peşindeyse bu chp de aynı emeller peşindedir.ecnebilerin bıraktığı herşeyi kovduk ama CHP yi kovamadık ermeni rum neyse CHP de odur.
 • ŞükûhŞükûh21 gün önce
  Adam nüfus kayıtlarına Mustafa KAMALolarak yazdırmış,buna rağmen buna kızan ve tepki gösterenler,kendisi adına kayıtlara geçmiş tarihsel gerçekleri de kabul edemeyenler var,akıl alır gibi değil.Gerçekleri dâhi kabul etmeyen millete Türk milleti deniyor galiba.
 • canmehmetcanmehmet21 gün önce
  1453'de, Roma-Bizans İmparatorluğunun, 1458'de, Antik Yunanın Merkez-Başkenti fethedilir. Papalık, bu iki kaybın üzerine, sıranın Roma olduğunu düşünür ve Osmanlıyı ekonomik manada yıkmak için,(kara) İpek Yolunu denizlere kaydırma stratejisi kapsamında, Portekiz-İspanyol gemicilerine görev verir. Coğrafi keşiflerin başlamasının ana nedeni budur. Coğrafi keşiflerle; kara ipek yolunu kullanan tüccarlar deniz yolunu kullanmaya başlar ve Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğrar. Sonradan çıkan isyan-karışıklıkların nedeni de gelir kayıplarıdır. Bu, tarihimizde anlatılmaz. Kanuni'nin Fransızlara verdiği ticari ayrıcalık/kapitülasyonlar, kaybedilen tüccarların yeniden kazanılması içindir. Özetle: Osmanlı Devleti, yaklaşık 500 yılda ve 100 ayrı büyük planla Lozan antlaşması ile sonlandırılır. Bir daha büyük iddia sahibi olmaması için Hanedanlık ve hilafet kaldırılır. Burada yazılan (kahve sohbeti) yorumları okudukça bizlere cennet misali iklimi-toprakları hediye eden atalarımız adına utanıyoruz. Bugün sadece İstanbul'un el değiştirmesi dahi bir dünya savaşı sebebidir. Lütfen, kendi ve ülke geleceğiniz için farklı kaynaklardan okuyunuz.
 • Misafir80Misafir8021 gün önce
  AKP Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın Şanlıurfa’daki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşma, tepkilere neden oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemenin ‘iman’ gereğini olduğunu belirten ​Gülpınar, şunları söyledi:“Allahü Teala sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli. Sadece yöneticiler için idareciler için geçerli değil. Herkes için. Halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Bunun hesabı nerede olacak. Ahirette olacak. Şimdi Allah hepinizden razı olsun. Bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak.”YAHU HILAFET KALKSA NE OLUR GELSE NE OLUR? KAFALAR AYNI BAKSANIZA. BIZIM BEKA DEGIL ZEKA SORUNUMUZ VAR... UTANMASALAR HAŞA BIZE OY VERMEK CENNET TAPUSU DEMEKTIR DIYECEKLER... BIAT BIAT BIAT DERKEN ARTIK BIDAT ISLIYORSUNUZ ... BENIM CANIMDAN ALIP ONA VERSIN ALLAH DIYEN MI DERSİN, ANAM BABAM SANA FEDA OLSUN DIYEN MI DERSİN.... SEÇ BEĞEN AL... HZ. ÖMER KALKIP GELSE NEREYE KACARDINIZ ACABA KORKUDAN?
 • şuraa değil,şura olacakşuraa değil,şura olacak21 gün önce
  şura değil istişare,dikkat çektiniz değil dikkati celp etymek ya da dikkat-i calip olacak,her zaman değil her vakit olacak.mezkur konu değil mevzu bahis olacak.yine eleştyirmek değil,tenkit olacak,sayın değil muhterem olacak.horanın bu dille alakası yok.
 • ŞURAAŞURAA21 gün önce
  sayın dilipak her zaman eleştiriyorum yanlş istikamet üzere oldugunuz için bugun konuya dıkkat cektınız için teşekkür ederiz. yarın da mezkur konunun FARZİYETİNİ VE İKAME EDİLME METODU ÜZERİNE BİR YAZI YAZSANIZ KONUYU BAGLAMIŞ OLUR HALK TABİRİ İLE HORA GEÇER
 • Halil KorkmazHalil Korkmaz21 gün önce
  Son halife ve hanedan mensuplarına reva görülenler öncelikle M. Kemal ve Cumhuriyetin bir ayıbıdır fakat 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca 36 hanedan mensubu tahta çıkarken buna karşılık 74 şehzade veya padişah ile 44 vezir-başbakanın ya bir kirişle ya da zehirlenerek kardeşleri, babaları, amcaları, yeğenleri ya da oğulları tarafından, iktidar uğruna katledildiğini unutmamalıyız. Tabi bunlar sarayın o kanlı ve karanlık dehlizlerinden dışarıya sızabilenler, sızdırılmayanların ne kadar olduğunu elbette kimsecikler bilemez.O allayıp pulladığınız halifelik, padişahlık, Asrı Saadet devirlerinin gerçek yüzünü bilenler için hadi neyse ama çoğunlukla tarihini diziler, politikacılardan yalan, yanlı ve yanlış öğrenen insanlara, hayal satmayın, onların hayalleri ile oynayıp, radikalleştirmeyin lütfen.
 • misafirmisafir21 gün önce
  Ne halifesi yanimizdaki Suriyeye, Suudi Arabistana söz geciremiyoruz, Halifelik/mi§§§.. hem neden ???
 • MehmetMehmet21 gün önce
  Ulu Önder sen ne büyüksün
 • Orhan Veli YavuzOrhan Veli Yavuz21 gün önce
  Yazılarınızı ilgi ile okuyorum.Dünya görüşlerimiz aynı olmasa da duruşunuza,zekanıza ve cesur kaleminizden çıkan yorumlara saygı duyuyorum,Bu kadar engin tarih bilgisi olan bir yazar hilafetin kaldırılmasını nasıl birkaç adamın kararı olduğunu düşünür ve sonuçlarına o şahıslara fatura eder şaşıyorum.Hilafet küresel bir proje idi ve işlevi bittikten sonrada yine küresel güçlerin talebi ile kaldırıldı.Yeni dünya düzeninde ve enerji kaynaklarını ele geçirip ve yönetme arzusu dünyanın en zengin topraklarında yaşayan Müslümanların bölünerek yönetilmesini gerektiriyordu ve bunun planları çok önceden hazırlandı ve uygulamaya konuldu.Geldiğimiz noktada hilafeti kaldıranların sanki hilafeti sürdürecek irade ve gücü varmış gibi yorumlarınız anlamakta zorluk çekiyorum.Yinestatükocu zihniyetin bugün yapılan her şeye yanlış deyip Tayyip bey ve iktidarlarına kafa göz dalması nasıl bir şey ise sizin de o dönem ile ilgili yorumlarınız aynı mantıkta ve bire birbenzerlik teşkil ediyor.Küresel projelerin uygulanmaya konulması sonucu diğer imparatorluklar gibi yerle yeksan edilmiş Osmanlıdan,kurulmuş yeni cumhuriyetle yaşama alanı oluşturmuş ve onu saygın yerlere taşımış her kesimden insanların çaba ve emeklerine saygı duymamız gerekmez miSaygılar
 • OkuyucuOkuyucu21 gün önce
  Bazı okurlar tarihi olayların kaledilmesine de tahammül edemiyorlar. Yazık.
 • canmehmetcanmehmet21 gün önce
  Herkesin gerçeği bilgisi kadardır. Batının hiçbir zaman “Türk”le bir derdi olmamıştır. Onların derdi “Müslüman-Türk”ledir. Bunu açıkça ifade ederek Osmanlıya karşı İngilizlerin bakışını değiştiren ve Türkleştiren! İngilizlerin Evanjelik başbakanı Gladstone, Avam Kamarası’nda elindeki Kuran’ı göstererek konuşmaya başlar, “Bu lanet kitabın takipçileri oldukça Avrupa’ya barış gelmeyecektir” -As longas there were the followers of that accursed book, Europe wouldknow no peace- (Kaynak:Büyük Oyun”, Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, s. 302)
 • Fatih Şıvkın Fatih Şıvkın 21 gün önce
  İyi ki kaldırmışlar. Kavramları birbirine karıştırmaktan vazgeçin artık. Halife demek islam devletinin başkanı demektir. Günümüzde merkezi bir islam devleti mi kaldı da Halife’si olsun. Atatürk sonunda din bezirganlarının elinden devleti aldı. Ama ne yazık ki şimdi yine devleti ele geçirdiler. Yeni bir Atatürk’ün çıkması için İngilizlerle savaş gerekmez umarım
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 21 gün önce
  Allah aşkına sankihilafet vardı..... Allah var,Kuranvar, Peygamber var hilafetyokhocam.. HİLAFETDEDİKLERİ , TAHTKAVGASI.... HÜSEYNİkatleden şerefsizYEZİD , MUAVİYE, sanki ALLAH ınyolundaymış gibi.... Lafa gelincebunlardaHALİFE.... DOSTUMUZ, DİNDAŞIMIZ , KARA GÜN DOSTUMUZKATAREMİRİ , RUM, ABD, İSRAİL li ortaklarıyla KIBRISTADOĞALGAZÇIKARIYOR.... NE hilafeti , dedeleri ŞERİF HÜSEYNde İngilizlerden alıyordu parayı.... Ne değişti... Herkss öncekendi kıçını toplasın...
 • Mehmet ayMehmet ay21 gün önce
  Sayin yazar, halife ordularina savas acan, ordadogudaki devletler hangi dine inaniyorlar di? Vahdettin resmen kacmistir. Bunu dahi goreniyorlar, yazik....
 • emekliemekli21 gün önce
  biriside demişki 2 ayyaş kerhane meyhane açtıtarihe gözat ilk yerleşik kerhane osmanlıda 1812 yılında yılında 2 mahmut döneminde açıldı resmiilk umumhaneler ise 1884 yıolında 11.abdülhamit in izniyle kerhane yönetmelğiyle galata ve perada açıldı istersen meyhaneleride yazarım öğrenirsin yani anlayacağın o bahsettiğin o iki ayyaş daha doğmamışlardı
 • Serpil ÇeliktürkSerpil Çeliktürk21 gün önce
  Selamün aleyküm ,Ben sizi lise öğrencilik yillarimdan beri takip etmeye çalışıyorum.Gaziantep'e her geldiğinde de.Acizane bir isteğim var.Haftalik köşe yazılarınıza bir kitap haline getirmeyi düşünür müsünüz. Selam ve dua ile.
 • AbdülkadirAbdülkadir21 gün önce
  * Kanser tedavisinde kullanılır;Monoterpen ve kemopreventif bileşenler içeren dereotu, bu bileşenler sayesinde, glutation-S-transferaz adı verilen bir enzimin üretilmesini sağlamaktadır. Bu enzim bir antioksidan gibi davranmaktadır ve vücuttaki serbest radikaller ile mücadele etmektedir. Antioksidanlar ise kanser riskini büyük ölçüde azaltan bileşenlerdir. Böylece dereotu, kansere karşı vücudu koruyucu etki göstermektedir. Yeni akit in dere otunun faydalarıyla ilgili bir kesiti buraya aldım. Bakın dereotunun kansere faydasını anlatan bökümde ne kadar yabancı kelime geçiyor değil mi.İşte bunlar batılıların araştırmaları ve isimlendirmeleridir. Batılılara kuru kuruya karşı olmak bize ne kazandıracaktır koskocaman bir hiç. Cübbeliler Kur'ana abdestsiz dokunulmaz diyorlar ama akıllı cep telefonlarında Kur'anı kerin programları var.Yani biz daha hala Kur'ana abdestsiz dokunulamaz uydurma din anlayışını yıkamadık batılılar her şeyi inceleyip duruyor. Bize de onların araştırmalarının sonuçlarını makale olarak sunmak kalıyor.İşte şunda şu var bunda bu var diye.
 • Osman BaşaranOsman Başaran21 gün önce
  Asaiş bekemal Hilafetin kaldırılışını kutlamaya devam!Yeryüzünde ikinci bir devlet ve millet yokki dinine ve hilafetine bu kadar hizmette bulunmuş ölmüş bir liderine talimat verip halen odan yardım beklesin ve kanunlarla korusun!
 • merhaba ben de kapitalizmmerhaba ben de kapitalizm21 gün önce
  Ben Kapitalizmim atatürkün türkiyede izmir iktidat politikalarıyla yaratmak istediği şeyim.ve işyerlerinde çalışıyor olmak yerine protesto gösterilerine katılan insanlar beni çıldırtıyorlar! Dünya çapında yükselen anarşi, bu inatçı protestolar da neyin nesi? Yeni Apple ürünlerini beğenmediniz mi?
 • mrb ben atatürk.mrb ben atatürk.21 gün önce
  şapka inkılabından dolayı 2000 kişiyi astım.ha bir de beni zorla seveceksiniz.beni sevmeyen vatan hainidir.bu şapka devrimini yaparken yanımdaki danışmanlar bana ne içirdi bilmiyorum.beni izleyenelere aynısından içirdiler.o zaman aynısından herkes istiyor.tabii şapkadan zengin olan vitali hakko cebini doldurdu.şapka inkılabından dolayıda ben öldükten sonra halk beni daha çok sevdi.ne kadar zeki bir ata olduğumu bu şapka inkılabı bile isptlamaya yeter.bir de bu vatanı ben kurtradım.sizin tanrınızım.
 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent21 gün önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız;Malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. Oysa 25-30 yıl boyunca Üniversitelerimizde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanmış Yaşlı Doçentler olarak, koskoca 5 yılı boşu boşuna tüketip biyolojik ve psikolojik olarak ezilme sürecine girmemek adına; yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından, EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ Yaşlı Doçentleri kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
 • mustafamustafa21 gün önce
  Hilafetin temelleri ''Tanzimat Fermanıyla '' sarsılmıştır.İttihad ve Terakki'nin gizli çalışmaları,devletin içeriden çürümesi,yerli ve yabancı şeytanların tuzakları,yöneticilerin çapsızlığı ve gafleti yıkımı kolaylaştırmıştır.M.Kemal bitmiş cümleye bir nokta koymuş.Sultan Abdülaziz döneminde ki Ulema Harekatı başarılı olsaydı belki tarih farklı olurdu.İlahi Adalet hak etmeyenlere ne verecekti???Ya M.Kemal halifeliğini ilan etseydi daha mı iyi olurdu???? Hikmetle düşünüp hareket edin ve eksikleri telafiye çalışalım.İbret alıp dersimize iyi çalışalım.
 • kibarcikkibarcik21 gün önce
  görkem sen atanısevebıırsın al mubarek olsun manı olanmı var sevmek ınsanın ıcınde olan bır haslettır mahşerde bile ınsanlar sevdıklerı ıle beraber olacak der haa mekanıcennet olsun derseno senın temennın onuda cenabıhak bılır ölünün arkasından kötü konuşulmaz yanı 1856varya heee herkes sevdıgınle beraberdır veselam
 • Soran adam Soran adam 21 gün önce
  Hatam varsa düzeltin. Hz Muhammed hem Allah'ın resülü idi hem de ulul emr idi. Yani resul olarak dini bir görevi vardı, allahın emirlerini vahiy yoluyla topluma biliyordu, ulul emr olarak da islam devletini yönetiyordu. Peygamberimiz vefat ettiği zaman arkasından gelenler, yani halifeler neyin, hangi görevin halefi oldular. Ulul emr'liğin mi, resulluğun mu yoksa ikisinin birden mi? Benim aklım, mantığım, duygularım hiç kimsenin resullüğe halef olamayacağını söylüyor, o nedenle ancak ulul emr'liğe halef olunmuştur. Ulul emr'lik ise dini değil siyasi bir makamdır. Zaten dört halifenin hiçbirisi kendine dini bir anlam ve önem atfetmemişlerdir. En fazla imam olarak cemaatin önüne geçmişlerdir. Kitapları okuduğumda benim anladığım, halifeliğe yarı peygamberlik diyebileceģim bir kutsallık verilmesi emevilere beraber başlamış. Bununda emeviler saltanatlarını pekiştirmek için yapmış. Bu düzen emekçilerden sonra çekenlerin de işine gelmiş ve devam ettirmişler. Bence bir kişinin "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olduğunu iddia etmesi bile özünde şirk barındırır.
 • AbdülkadirAbdülkadir21 gün önce
  İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din olduğunu belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir" dedi. Hala aynı kafa bunu ben çok yıllar öncede duyuyordum hala duyuyorum.Sayın Dilipak işte bir üniversitedeki bir prof un öngörüsü böyle böyle insanları prof yapmışlar. Valla pes doğrusu. Bunu şeyhler,hocaefendiler mürşidler söylerlerdi.Demek ki bu prof da onlara inanan birisi. İbni Haldun Türklerden bilim adamı olmaz diye bir sözü var.Evet gerçekten ibni halduna hak vermemek elde değil.Sen hangi veriye dayanarak bu tezi ortaya atıyorsun.Tamamen atmasyon bir tez bu.Böyle bir olmaz ama müslümanlardan diğer dinlere ve dinsizliğe geçiş olacak gibi görünüyor.Çünkü bu hocaefendilerin şeyhlerin mürşidlerin anlattığı din Kur'andaki islam değil.Onlar tamamen insan uydurması bir din anlatıyorlar.Efendim gavs azam hazretleri abdülkadir geylani hazretleri her şeyi bilirmiş medet ya gavs medet ya abdelkadir geylani deyince hemen yetişir sana yardım edermiş.Yani abd ve ab bu dini ne yapsın.Sen bir müslüman olarak Kur'ana yöneleceğine nelere yönelmişsin. İsmailağanın şeyhini cam bir fanusa koymuşlar müridleri fanusun etrafında onu seyretmek için sıraya girmişler bir izdiham bir izdiham.Ya böyle bir dini abd ve ab ne yapsın.Yapsa yapsa böyle bir dini kendi çıkarları için kullanırlar.İşte fetö de böyle oldu.abd liler kendi çıkarları için o cemaati sonuna kadar kullandılar.Şunu unutmayın batılılar islama ancak bir şartla girerler kendi çıkarlarını sürekli korumak için islama girmiş gibi yaparlar. Bunun bir örneği kabul ahbar ve ebu hureyredir.Kabul ahbar müslüman olmadığı halde müslümanmış gibi yapıp islamın içine bir sürü yahudi ilahiyatının uydurmalarını sokmuş ve talebesi ebu hureyrede ona bunda yardım etmiştir.Ama bu zamanın müslümanları ebu hureyreyi göklere çıkarıyor sahabe diyor kutsuyor.Bu kafayla nereye gideceksiniz anlamak mümkün değil.Belki bu prof da batılılara hizmet ediyordur kim bilir.
 • görkemgörkem21 gün önce
  Türkiye'mizde "Kemalizm" diye bir din veya ideoloji hicbir zaman olmadi.. Olan, sadece ulu Önder Atatürk'ü sevenler ve O'nun görüslerini, devrimlerini savunan insanlarin coklugudur (Atatürkcüler).. Ki bu görüsler degismez degildir yani Allah Kanunu degildir.. Ulu Önder her zaman bilimi savunuyordu, bilimde primitif KATI görüsler olmaz, olursa, o ideoloji olur yani doktriner olur.. Kimileri "kemalizm" falan diyorlar ama bence SALLIYORLAR.. "Hayatta en hakiki mürsit ilimdir fendir" gerisi masaldir... Bütün bu güzellikleri O'na borcluyuz.. Ulu Öndere binlerce kez minnet, sükran ve tesekkürlerimizi sunariz.. Ruhu §ad, mekani Cennet olsun! Amin..
 • görkemgörkem21 gün önce
  Türkiye'mizde "Kemalizm" diye bir din veya ideoloji hicbir zaman olmadi.. Olan, sadece ulu Önder Atatürk'ü sevenler ve O'nun görüslerini, devrimlerini savunan insanlarin coklugudur (Atatürkcüler).. Ki bu görüsler degismez degildir yani Allah Kanunu degildir.. Ulu Önder her zaman bilimi savunuyordu, bilimde primitif KATI görüsler olmaz, olursa, o ideoloji olur yani doktriner olur.. Kimileri "kemalizm" falan diyorlar ama bence SALLIYORLAR.. "Hayatta en hakiki mürsit ilimdir fendir" gerisi masaldir... Bütün bu güzellikleri O'na borcluyuz.. Ulu Öndere binlerce kez minnet, sükran ve tesekkürlerimizi sunariz.. Ruhu §ad, mekani Cennet olsun! Amin..
 • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 21 gün önce
  Halifelik gelse ce reis halife olsa en çok trump ile putin sevinir
 • AliAli21 gün önce
  İngilizler İstanbul'dan çekilirken anlaşmalı çekildiler amaçları İslamiyet'i bu ülkeden yok etmekti İslamiyet Türkiye'den yok olunca bütün dünyada yok olacak veya çok zayıflayacaktı sistem buydu ama allah fırsat vermedi
 • Üst AkıllıÜst Akıllı21 gün önce
  Tam zamanı!İşgal-bölme sırası İran'a geldiğine göre, Şii Ayetullah, Sünni Halife birbirlerini yerler, emperyalistler de rahat eder.
 • Soran adamSoran adam21 gün önce
  Bazı yorumları okuyunca FETÖ'nün gencecik beyinleri nasıl kolayca kontrol ettiğini bu insanların nasıl düşünmeyi bırakıp her söylenene sorgulamadan inandığını anlamaya başlıyorum. Yorumculardan biri demişki saltanat ailesi çoluk çocuk gemiye bindirilmiş ve Marmara denizinin ortasında gemi batırılmış, çığlıklarını bütün istanbul duymuş. Yahu bugün heybeli adadan büyük adaya sesini duyuramazken denizin ortasından insan sesi nasıl sahile ulaşır. Durup iki saniye düşünse "olur mu yav böyle bir şey" diyecek ama öylesine düşünmemeye, öylesine kendisine her söylenene inanmaya şartlanmış ki, durup iki saniye "acaba mı" diye soramıyor kendine.
 • Soran adamSoran adam21 gün önce
  Bazı yorumları okuyunca FETÖ'nün gencecik beyinleri nasıl köleleştirdiğini, o insanların nasıl düşünmeyi bırakıp her söylenene sorgulamadan inandığını anlamaya başlıyorum. Yorumculardan biri demişki saltanat ailesi çoluk çocuk gemiye bindirilmiş ve Marmars'nın
 • XantiXanti21 gün önce
  Yunanistanda yasayan bir turk olarak yaziyorum biraz arastirin butun ege yunana verildi bundan bile haberiniz yok bu halk nasil bir uykuda yakinda kibrista gidecek goreceksiniz arastirin topraklariniza denizinize sahip cikin.
 • BilalBilal21 gün önce
  Bir iki ayyaşın vatanimizi boyle rezil bir hale getirmesine izin mi vereceğiz. Şu anketlere bakiniz dünyanın en kötü ülkeleri arasindayiz, kerhane, meyhane, içki, kumar, faiz, lúx, israfta dünya birincisi olur mu yahu bir Müslüman ulkesi. Lozani da bilmemne gizli anlaşmalari da tanimiyorum. Bir avuç siyasetçi ve emekli 3-5 paşa saraylarda lüx içinde yaşayacaklar diye köle olamayiz. Şu hale bakin yaşim 43 oldu daha ne evlenebildim ne de düzgün bir iş bulabildim ulkemizin tüm kaynakları ABDnin kulu kölesi kuklasi olmuş bu siyasetçilere gidiyor.
 • AliAli21 gün önce
  Nuran Derves: MK kendi el yazisiyla Mustafa Kamal yazdi, sen ne zirvaliyorsun.
 • KEMALİSTKEMALİST21 gün önce
  Sayın Dilipak siz öylemi zannediyorsunuz ?Hiç Osmanlı Devletininne halde olduğunu içinde bulunduğu durumu yazmamışsınız Yıllar boyu yalan Tarih birilerince anlatıldı gelin düzeltelim biz bunları artık köşenizde ,Mustafa Hoca Efendi mecliste ne demişti,Atatürk’e..GERÇEKLERİ ANLATALIM !hadi o günlere dönelim,Bir filim Kamerası gibi gözümüzde canlandıralım olayları:23 NİSAN 1920'de yönetimi ele alan Büyük Millet Meclisi, bin bir zorluklarla savaşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Türk Ulusunu bağımsızlığına kavuşturdu. Ulusun gerçek temsilcisi olduğunu bütün dünyaya kanıtladık Sayın Dilipak; Artık, İstanbul'daki hükümetin Türk Ulusu adına söz söylemeye hakkı KEMALDI.Yani:onunadıMustafa Kemal Atatürk..Kurtuluş Savaşı başarı ile bittikten sonra Lozan Konferansı başladı. Müttefikler, bu konferansa hem İstanbul Hükümetinin ( Osmanlı Devleti) hem de Anadolu (TBMM) delegelerini ayrı ayrı çağırdılar. Bunun üzerine Sadrazam Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e bir haber göndererek, fikir birliği içinde bulun· mağı ve birlikte hareket etmelerini istedi. Yeni devletin Anayasa'sında "Hakimiyet kayıtsız şartsız ulusundur", böyle bir yönetim ve meşrutiyet ne de saltanat olabilirdi. Bu bakımdan İstanbul Hükümetinin takındığı tutum, saltanat sorununun TBMM'de görüşülmesine yol açtı değil mi? Ulusal Hükümet, büyük bir zafer kazanmış, Saray ve İstanbul Hükümeti ise düşmanla işbirliği yapmıştı. Böyle bir hükümetin delegeleriyle birlikte barış…masasına gitmek hem ulusal savaşın hem de Anayasa’nın ruhuna aykırı olurdu. Müttefiklerin ve İstanbul’un bu tutumu, Ulusal Hükümeti, saltanatı kaldırmaya zorladı. Ancak Meclis'te birçok saltanat yanlısı da vardı. Mustafa Kemal, Meclis kürsüsüne çıkarak hilafet tin tarihi üzerinde durdu. İslam tarihinde hilafete saltanatın ayrıldığı zamanlara işaret etti. Sert tartış malların ve Mustafa Kemal'in kesin tutumu karşısında 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM'nin birinci dönem 130, oturumunda kabul edilen bir yasayla saltanat kaldınldı.Sayın Dilipak ;Saltanatın Kaldırılması Olayını Mustafa Kemal Söylev’inde Şöyle Anlatır Dilipak bey :"1Kasım1922günü saltanatınkaldırılması konusu üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Meclis'te ayrıntılı bir konuşma yapmak gereğini duydum. İslam ve Türk tarihinden söz açarak halifelik ile saltanatın ayrılabileceğini, egemenlik ve ulusal saltanat makamının TBMM olabileceğini, tarihi olaylara dayanarak açıkladım. Şehriye (din işleri) komisyon üyesi hoca efemdiler herkesçe bilinen safsatalara (uydurma sözlere) dayanarak hilafetin saltanattan ayrılamayacağını iddia ettiler. Odanın bir köşesinde tartışmaları diniliyorduk. Ensonunda ·karmakomisyonbaşkanından söz aldım. Önümdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle bir açıklamada bulundum :Efendim, dedim. Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, bilim gereği diye; görüşmeyle, tartışmayla verilemez. Egemenlik, saltanat, güçle, kudrete ve zorla alınır. Osmanoğulları Türk Ulusunun egemenliği saltanatına zorla el koymuşlardı. Bu yol uzluklarını altı yüz yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk Ulusu, bu saldırganlara artık yeter diyecek, egemenlik ve saltanatı, isyan ederek kendi elineymiş bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan, ulusal egemenliğini bırakmayacak mıyız sorunu değildir. Sorun zaten gerçekleşmiş olan bir hakikati ifadan ibarettir. Bu, ne olursa olsun yapılacaktır. Buradatoplananlar, Meclis ve herkes, sorunu tabii görürse, fikrimce uygun olur: Aksi halde yine, gerçek usulünce ifade edilecektir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecek bilimsel yönüne gelince, hoca efendilerin üzülecek ve kaygılanmalarına hiç yer yoktur. Bu konular bilimsel açıklamalarda bulunayım dedim. Ve uzun uzadıya bir takım açıklamalarda bulundum. Bunun üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa efendi; "Bağışlayınız efendim, biz sorunu başka bakımdan ele almıştık; açıklamalarınızdan aydınlandık." dedi. Sorun karma komisyonca bir çözüme bağlanılmıştı." .Saltanat böylece kaldırıldıktan sonra, eski halife Vahdettin, İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Başkomutanı General Harington'a bir telgraf çekerek İngiltere’ye sığınma hakkı istedi ve bir İngiliz gemisine binerek ülkeden kaçtı kaçtı yani Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı Vahdetin böylece 16/17 Kasım 1922 gecesi, ülkeyi Terk etti meydana gelen durum karşısında TBMM’ce Vahdettin çıkarılmış ve O'nun yerine, sadece Halifelik sorumluluklarını kullanmak koşuluyla Abdülmecit Efendi sonuncu halife seçilmiştir.Tarihsel Doğrusu da budur.!
 • AydınErdanAydınErdan21 gün önce
  "dahilek" rumuzli arkadaş yazdıkların ya da birilerinden aktardıkların palavra şeyler. Tarihi gerçekler değil. Lütfen her duyduğunu okuduğunu doğnu kabullenip paylaşma.
 • Rıfat Rıfat 21 gün önce
  Hocam kalemine sağlık, 5816 sayılı Kanun kaldırılmadan gerçekleri yazmak zor, o zaman gerçek kahramanlar ve hainler ortaya çıkacak!
 • Veysel POLATVeysel POLAT21 gün önce
  Bütün Ortadoğu ve Balkanlar'da Müslüman halklar Osmanlıya karşı isyan hareketlerini başlattıklarındaOsmanlı Devleti'nin başkentinde Halife vardı. Dünya Müslümanlarına Kur'an'ın mesajını anlatamayanlar hiçbir zaman İslam coğrafyasında huzur ve barışı sağlama imkânı bulamazlar.Bugünkü Müslümanların temel problemi Halifelik değilCehalettir.
 • Kocasolak Kocasolak 21 gün önce
  Uydurma tarih öğretilen kamalistler gerçek tarihi görünce AL GÖRMÜŞ DANA gibi saldırırlar. Koca reis üstad K. Mısıroğlu tarihi vesikaları ortaya koyunca da, kana susamış vampirler saldırır. Hepsibir yana, kendi beslememiz A. H. Namıdeğer saldır coo bile fesli deli diye FİNO havlaması sesler çıkartır. Kamalistler işi o kadar azıttılar ki, inançlarını kaybedip müşrik oldular. Allah’a ortak koşup, Kuran’ı Kerim’in ahkâmının artık bu devirde uygulanamayacağını söylüyor. Ben soruyorum, İslam şeriatine KARŞIYIZ diyorlar. Böyle diyen, bu dediğine inanan adam, kıp kırmızıMÜŞRİK mi? KÂFİR mi? Yoksa halâ müslüman mı? Sadece ben müslümanım diyerek müslüman olunur mu? Kuran’ı Kerim’in ahkamını eskilerde kaldı o demek, nedir?
 • Nuran Devres Nuran Devres 21 gün önce
  Mustafa Kemal'e 'Kamal' diyen bir insan kendini, kinini, ne olduğunu beyan eder.O kișinin dediğinin bir değeri yoktur.
 • bay abdurrahmanbay abdurrahman21 gün önce
  Kılıçdaroğlu: 9 Eylül Üniversitesi, bilim üretmek yerine manavcılığa başladı. Üniversitenin görevi, Türkiye'nin neden üretimden kopartıldığını araştırmak olmalı. Manavlık yapan üniversite olarak tarihe geçecektir. Allah bilir sattıkları ürünler de ithaldir
 • çağ atlayan türkiye ve RTEçağ atlayan türkiye ve RTE21 gün önce
  Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunurken bu rakam Fransa’da 65 bin, İtalya’da ise 29 bin...
 • nurettinnurettin21 gün önce
  günün egemen güçü halkı sömürmek için kendineput gerekir ve taptırılır
 • dahilekdahilek21 gün önce
  hocam eksik olmuş;tabi satırlar yetmemiş.bu gün koca osmanlıdan son padişah ve bir kaç kişi dışında kimse ortada yok bunlar ne oldu?? o anlara tanıklık eden bir yaşlı: "bunlar maalesef o gün çoluk çocuk bebek kadın yaşlı bir gemiye bindirildi, marmara denizin ortasında gemi batırılıdı" . "gemi batarken çocukların bağrışmaları istanbuldan duyuldu hala kulaklarımda çınlıyor, çok acı ve vahimdi" diyor. 1950 ye kadar yakın tarih yalan iftiralarla dolu, yeniden yazılmalı biz biliyoruz ama çokları bilmiyor, gençlerimize doğrular yazılıp öğretilmeli. Ecevit sadece bir pencere açıp"vahdettin hain değil" demişti. "yani büyük kurtarıcı ve büyük kahraman" demek istemişti. yani...........demek istemişti. ölmeden bir kaç ay önce lozanın senei devriyesinde TRT İNÖNÜ ile canlı yayında radyoda bir röportaj yaptı lozanı sordu;inönü "lozanın 25 000 sayfa olduğunu, tek nüsha olduğunu, bizde nüshası olmadığını, 4 günde kendisinin bu kadar sayfayı okuyup müzakere edemeyeceğini. bu sürede birilerinin sayfa çevirerek kendisinin her sayfayı imzaladığını,bu kadar sürede sadece imza atılabileceğini, içeriğini okuyamadığını okumadan imazladığını" söyledi. anlayan bunlar çok şeyler anlatır
 • çalışançalışan21 gün önce
  Çok merak ediyorum İngilizler İstanbul'u işgal ediyor ama tek kurşun sıkmadan geri gidiyorlar,insanın aklına takılmıyor değil, kim kimlerlene pazarlık yaptı ne tavizler verildi de amacı istanbulu ele geçirmek olan bir ülke tatile gelmiş turist gibi geri gitti.
 • şenay doğanşenay doğan21 gün önce
  allah gani gani rahmet eylesin ve taksiratını affetsin halife kanuni zamanına bakalım dünya titriyorosmanlanın en ihtişamlı zamanı ne yapmış halife kanuni kuduse la ilahe illallah ibrahim halilullah yazdırmış muhammed rasulullah yazdırmaya yüreği elvermediği gibi yahudi ve hiristiyanlara ortak peygamberimizde buluşalım mesajı vermiş lisanı hal ile acı ve ızdırap içinde inleyen ama ibrahim ne yahudi ne hiristiyandı o tertemiz bir müslümandı diye iman eden bir islam alemi dünyayı titreten bir islam aleminden çok daha şanlı ve şerefli idi elbette allaha emanet olun
 • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 21 gün önce
  12 ada lozanda verilmiştir sözü doğrudur ancak eksiktir12 ada 1912 yılında lozan şehrinde imzalanan Uşi anlaşması ile verilmiştir
 • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu21 gün önce
  Sayın hocam ben tarihçi ve yazarda değilim ama velakim 10 senedir derin tarihle ilgim var,,NEDEN SİZ YAZARLAR VE TARİHÇİLER BU MİLLETE DOĞRUDUNU DERİNDEN ANLATMIYORSUNUZ ( ben derin türk tarihi,yahudi tarihi ,İngiliz tarihi,Masonluk,Vatikan,Üst Akıl ,Şeytani Akıl,Tovistok ve Ezoterik Örgütlerini ve diyerlerini okudum) Hocam Gavurlar mezarımızı,1453 İstanbu fethinden başlıyor,,düymeye1492 basıyorlar,,Uygulamasına İngilizler 1663 Kraliçe Elezabth oluyor,,Hilafetin kaldırılmadı Tasarlanması İngiliz ve Yahudi iş birliği iyle oluyor,,zeminini Hertzılın hocası Hertzılı devreye sokuyor siyasi ayağı Fikir ayağı ise Osmanlıyı parçalamak için önce Ümmeti parçalamak gerek ancak Hilafet kalkar,,Milliyetçilik kavramını Osmanlıya empoze eden Mohaz kohe yani Tekin Alp ve Ziya Gökalp,,Senaryo tamam ŞimdiCumhuriyete hazırlanıyorlar Osmanlı Mabusan Yahudi Vekili Yayim Nahum devreye,Selanikli Sebataist Askerleriyle ve Sabataistlerin bütün devlet ve sivil toplumlarıyla ve yahudi aydınlarıyla HİLAFETİN KALDIRILMASINA YARDIMCI OLUYORLAR,,BİR YANDA HAYİM NAHUM VE İSMET İNÖNÜ VE DİYER YANDAN ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA İNGİLİZLERLE VE MUSTAFA KAMAL ARASINDA GİZLİ PAZARLIK YAPILIYOR ,,ARACI İSE,,,KEMAL HODRİ,,,MUSTAFA KAMALI ,,,ASKERİYEDE OKU ARKADAŞI,,FOTOĞRAFLA BELGELİ RESMİ VAR BELGELİ ,,YAYA OLARAK VE AT ÜSTÜNDE KEMAL HODRİNİN GÖZLERİ BAĞLI OLARA CEPHEDE GİZLİ OLARAK YAPILIYOR HOCAM BUNLARI VAR İKEN KONUNUN KAYMAĞINI ANLATIYORSUN ,MİLLET DERİNDEN ANLATIRSIN BEN BİR MİMAR OLARAK ,,CİĞERİM YANDIĞI İÇİN ANLATIYORUM,,ATALARIMIZ KANLARI YERDE KALMADIN DİYE,,Vesselam,,
 • FerhatFerhat21 gün önce
  Tarihin akisini bilmek ve ögrenmek cok güzel, tesekkürler hocam. Fakat saltanatciliga dayanan hilafet zaten gayri islami bir uygulama idi. Son halifelerin hal ve tavirlarina hatta kilik kiyafetlerine baktiginizda bunlar zaten artik güzel dinimiz islami terk ettiklerini ve dünyayi yöneten derin güclerin hem kültür hem de ekonomik erozyonuna ugradigini tespit edebilirdiniz. Eger halifelik ilga omasa idi günümüzdeki halifelik aynen ingilteredeki kraliyet sistemi gibi avrupayi yöneten derin güclerin vesayeti altinda olan bir halifelik olacakti (masonik siyonist hanedanliklarin vesayetinde). Siz ister sahlar sahi Cihansah olun yada ister ortadogunun ve dünyanin cumhuru reisi dahi olsaniz Allah c. c. Emirlerine ve sevgili peygamber efendimiz Mohammed Mostafa sav efendimizin sünnetlerine muhalefet eden her olusum yikilip ve yok olmaya mahkumdur. Zira Osmanlinin yönetim sekli babadan ogula gecen saltanatciliga dayanan bir hilafet sistemi idi. Böyle bir sistemin islamda katiyyen yeri yoktur. Islam yönetimde İslamî Şûra Meclisi mevcuttur ve bu yönetmelikte kerim kitabimiz Kur' an da Şûra ayeti olarak tarif edilmektedir. Müslümanlar emirül müminin lerini sececekleri vakit Şûra Meclisinde istisareler ile alinan karar dogrultusunda secerler. Bu dünyamizi ve ülkemizi yönetenderin gücler kurduklari düzenlerinin tehlikeye girdigini anladiklari vakit bize hilafet i dahi kendileri geri getirir tekrar uygulamaya koyarlar. Fakat mevcut liberalizm odakli parlementonun secmis oldugu halifenin kimin hizmetine ve hangi gückerin cikarina calisacagini ve hangi güclerin yasalari ile halki yönetecegini siz düsünebilirsinz. Malesef gecmiste zalim saltanat düzeninde kurtilalim der iken iblisin kucagina düsmüsüz ve iblisin kurdugu liberalizm odakli gayri milli ve gayri ahlki düzeni bize dayatarak kabul ettirmisler. Bizler ahiretimize iman etmis müminler olarak hic bir zaman yese kapilmadik, zira Allah nurunu muhakkak tamamlayacak ve ümmet ve milletimizin tekrar onuruna ve izzetine kavusacaktir. Ümmetimiz insallah asr-zilletten kurtulup tekrar Asr-i saadetini yasayacagi altin cagini yasiyacaktir.
 • AkiAki21 gün önce
  Islamda dini bir makam yok hilafet siyasi bir makamdır, yezit de halifeydi, hattaOrtadoğu'da bir dönem erken kalkan kendimi halife ilan ediyordu. Bir ülke ne zaman din adamlarına boğulmuş ve bunlar devlete çöreklenmişse o ülke hep geri gitmiştir.Her Müslümanbir din adamı ğibidini bilgiye sahip olmalı yoksa müslümanım diye dolaşmamalı,
 • Selami VurgunSelami Vurgun21 gün önce
  Sayın yazar "Erdoğan, yakın zamanda Lozan Antlaşması’nın bazı şartlarıyla ilgili rahatsızlığını bir süredir dile getirdi ve “1923’te Lozan’ı bize razı ettiler. Birileri de bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik” dedi. " diye yazmışsınız, acaba Egede burnunuzun dibindeki 18 adanın Yunanlılar tarafından işgaline neden ses çıkarılmıyor ya da siz hiç yorum yapamıyordunuz. Yandaşlığa devam
 • EmekliEmekli21 gün önce
  Çanakkale savaşından 2 yıl sonra çanakkaleyi geçemeyen bu işgalciler nasıl olduda 1 mermi atmadan İstanbul girebildiler neredeydi bu Osmanlı ordusu yoksa Halife’nin 1dünya savaşında kaybettikleri sonrası girdiği ya bütün topraklar hanedan İstanbul da gider korkusuyla mondros anlaşması sonucumuydu Sevr anlaşması imzalanmadı ancak işgal kuvvetleri Sevr deki kararlara göre hareket ettiler 12 adalar lozanla verilmedi 1.dünya savaşında İtalyanlara geri alınmak üzere verildi Osmanlı 1.dünya savaşını kaybedince vermediler kurtuluş ordusunun Deniz kuvvetleri yoktu ayrıca dayanacak savaşacak güçte kalmamıştı kurtuluş savaşından sonraki bir büyük savaşıda göze almak yok oluş olabilirdi tartışmalar antlaşmalar blöflerle yapılmıştır eğer gerçekten güçümüz ve silahımız olabilseydi 12 adalar Musul Kerkük bugün sınırlarımız içindeydi şartlar zorlanmaz kendisini dev aynasında gören dimyatagiderken eldeki bulgurdan olur
 • RabiaRabia21 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim 9.Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;10 Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var,11 'Şerefli-üstün' yazıcılar.12 Her yapmakta olduğunuzu bilirler.infitar süresi Sayin Dilipak kiramen katibin melekleri bizim her yaptığımızı Allah'ın izniyle tarafsızlık ve ilimle yazmaktadırlar.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz. çok şükür estağfirullah
 • ismailismail21 gün önce
  Sayın Dilipak, bundan sonraki ömrünü hangi "İslam Ülkesinde " yaşayarak geçirmek istersin ?.
 • RabiaRabia21 gün önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimEy insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir? infitar süresi 6.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak Allah razı olsun ne güzel anlatmışsiniz.hz Ebubekir ben rasulullahin halifesiyim , demiş.4buyuk halifeden sonra ne olmuş İslam düşmanı Yahudiler dünyanın başına bela olmuş.is veren işçisinden emeğinin karşılığını isterken, Allah'u Teâlâ nin bunca nimetlerine karşı sukretmemiz gerekirdi.cok şükür estağfirullah
 • BeytuBeytu21 gün önce
  FAZLA SÖZE GEREK YOK BİRİLERİ SİZE LOZAN ANTLAŞMASINI ZAFER DİYE DAYATTIYSA VARIN SİZ DE MONDROS MÜTAREKESİNİ SEVR ANTLAŞMASINI ZAFER DİYE ANLATIN BAKALIM
 • muallimmuallim21 gün önce
  Adı Mustafa Kemal,yani KAMAL değil
 • ArifArif21 gün önce
  Yazar bey Atatürk osmanlının parasını yemiş diyorsunda zamanında osmanlı kazandığı savaş sonrası çöktüğü her topraktan ganimet toplamadı mı roma imparatorluğu yıkıldı istanbul fetih edildi tüm miras alana geçmiyormuydu , şimdi osmanlının parası dediğiniz paralar zaten milletin parası bu millet vatan için savaştı para lafı yapmadıda şimdi siz osmanlının parasını mı savunuyorsunuz ayrıca zamanında yıkımı gören 2. Abdülhamit toprakları kendi üzerine geçirip tapu yaptırmadı mı şam filistin ve birçok toprağı kendi üzerine tapulamadı mı. yahu kaybettiysen savaşı paranda gidecek ozaman savaşı kaybetmiyecektin dua etsinler kendilerini kurtarmışlar. siz hangi savaş kazanıldıtan sonra yerleşilen yerdeki ganimetlerin geri verilidğini gördünüz. buna ganimet demiyorum ama bu osmanlının kendi parası nasıl oldu zekası ile mi oldu ticaret mi yaptı osmanlı. Hilafet kaldırıldı evet hilafet varken millet cephelerde şehit olurken tekke zaviyelerde medreselerde kuran öğreniyorum diye geçinen binlercesi askerden muaftı onları niye söylemiyorsun. osmanlıda tekke zaviyede medresede olanları askere almıyordu acaba peygaber efendimiz zamanında neden tüm müslümanlar savaşıyordu. bu milletn okuyamayanı keriz şehit olsun osmanlı askeri olsun dergahta hocanın ayağını yalayanlar yalakalar askerden kaçıyordu çok iyi oldu dimi. yarım yarım milleti gaza getirmek için yazılar yazmayın devamınıda yazın eğer er iseniz bu yaptığınız günahtır haramdır yapılanın hepsini yaz tamam diyecem ama işine geleni yazıp kalanı saklıyorsun dahası işine gelenide kendince yorumluyorsun
 • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 22 gün önce
  Reisimiz 1 yıl önce lozan ile ilgili ilgili gerçekleri belgeleri ile yakın zamanda anlatacağını söylemişti, yardım edin reisimize belgeler tamamlanamadı bir türlü
 • GurhanGurhan22 gün önce
  Hak dini islam’in mesajini gizleyen ve üzerinde bozgunculuk yapan ne kadar haci hoca şeyh varsa kendinize rehber edinmişsiniz. Allah sizi bu yanlistan kurtarir, gerçek islam da allah ve kurandan başka rehber olamadığını ve yalnizca onun rehberliğinde ve kulluğunda şefaate ereceğimiz gercegini Gönüller’inize hatirlatir insallah
 • Veli Veli 22 gün önce
  Sevgili Üstâd,Yeni Anayasa, bu iktidarın seçim vaadi oldiği halde iktidar bu va'dini yerine getirmedi. Peki neden aceba iktidar bu va'di tutmuyor?Bu bir nev''i zulüm değil mi?Bütün sorunların ana kaynağı bu değil mi?
 • Muammer ARICIMuammer ARICI22 gün önce
  Kaldırılan hilafet müessesinde halife kimin halifesi idi ResuALLAHın değil ALLAHın hiç değil kaldıran hilafet lanet Yezid'in ve Muaviyenin yani umeyyeogullarının emevilerin hilafeti di kaldırılan.Varsa resulALLAHa ait bir hilafet( eskiden halife denmez emirül müminin denirdi. Tabi zalim emeviler onuda değiştirdi)Muaviye ve emeviler tarafından kaldırıldı zaten. Mustafa Kemal kanımca bu noktada çok büyük bir hizmet etmiştir.

Günün Özeti