• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mehmet Emin Gerger
Mehmet Emin Gerger
TÜM YAZILARI

Yeni Türkiye’nin kuruluş destanı

31 Ekim 2023
A


Mehmet Emin Gerger İletişim: [email protected]

Millî Mücadele kahramanı ve “İstiklâl Madalyası” sahibi gazeteci, mütefekkir, başyazar Velid Ebüzziya, Millî Mücadele hatıralarında, “Yeni Türkiye’nin Kuruluş Destanı” hakkında derslerle dolu, şu ibretli tespitlerde bulunmuş. Hep birlikte okuyalım ve dostumuzu, düşmanımızı iyi tanıyalım!

“Zaten Mücahede-i Milliyemiz, hakimiyet-i Milliye esasını daha ilk günlerden itibaren kurmaya muvaffak oldu. Anadolu’da, her tarafla ihtilatı kesilerek kendi kendine kalmış olan millet, kendini kurtarmak için yine kendi kuvvetine istinattan başka çare olmadığını gördü ve bu suretle dört senedir devam eden Mücahede esnasında, efrad-ı millete hiç şüphesiz pek büyük bir intibah geldi. Bugün Mücahedemizin tecelli etmiş olan netayicine her Türk; “Bunda benim de hissem vardır” diyerek iftiharla bakabilir. Maamafih şurasını da unutmayalım ki, Türk’ün harp esnasında gösterdiği bu intibah ve ittihat, bilhassa düşman tazyiki karşısında husule gelmişti. Yoksa yine hepimizin bildiği bir hakikat var ki, o da şu dört senede gösterdiğimiz bütün havarika, bütün âsar-ı intibaha rağmen, halk kütlesi henüz tamamiyle tenevvür etmemiş, tamamiyle kendi istiklalinin sahibi olmamıştır. Eski Osmanlı Devleti’nin tarumarından çıkardığımız yeni Türkiye’nin bundan sonra daima itilâ ve tekâmül ederek paydar olabilmesi ise, istiklal-i haricîden sonra, bu istiklal-i dahilînin de tam olarak teessüs edebilmesine mütavakkıfdır.. Bugün ahkâmını tahakkuk ettirmek üzere bulunduğumuz Misak-ı Millimiz, haricî düşmana karşı tanzim olunmuş bir ahitname idi. Bundan sonra istiklal-i dahilîmizi temin edecek programı muhtevi olmak üzere bir de irfan Misak-ı Millî’sine muhtacız. Eğer sulhun akdiyle beraber diğer Misak-ı Milli’miz gibi bütün efrad-ı milleti etrafında toplayabilecek böyle bir yeni Misak-ı Millî tanzimine muvaffak olursak, ancak o zaman memleketimizin âtisine emniyetle bakmak hakkını iktisap eylemiş oluruz…”

“Her halde Amerika, Avrupa milletleri gibi emin olsun ki, Türkiye’nin artık bundan sonra hiç bir yabancı memleket ve devletin bir nevi müstemlekesi olmasına imkân yoktur. Biz tamamiyle hür ve müstakil bir milletiz, bizimle bundan sonra münasebata girişmek ve memleketimizde iktisadî (ekonomik) menfaatlar te’min eylemek isteyenler, her şeyden evvel istiklalimiz karşısında hürmetle ve ihtirazla eğilmeye mecburdurlar. Bu şart-ı esasiye riayet etmeyecek olanların, memleketimizde her hangi bir menfaat te’min edebilmelerine de hatta yüzümüze bakmalarına bile müsaade edemeyiz!”

“Biz bugün meydana, yeni bir Türkiye Devleti çıkardık. Bu yeni devletin temellerini yüz binlerce Müslümanın kanı ve canı pahasına te’sis ettik..” “İzmir Zaferi’ni kazanmış olan bugünkü Türk ordusu, taarruzdan evvelki Türk ordusuna nisbetle manen ve maddeten laakal iki misli kuvvetlidir. Bu ordu bugün bütün Âlem-i İslâm’ın ümidini, kalbini, temenniyatını rabtetdiği bir ordudur…” “En zayi, en bikes (kimsesiz) alduğumuz zamanlar, biz velev ki manevi suretde olsun, yegâne muaveneti (yardımı), yegane saday-ı teşcii Şark’dan gördük ve işittik. En me’yus ve metruk zamanlarımızda samialarımıza yegâne avaze-i teselli yine Şark’dan aksetti. Şimdi muzaffer ve çok kuvvetli olduğumuz, İstiklal-i tamımızı ihraz ederek Milel-i İslamiye (Müslüman Milletler) içinde olmamız, nuranî bir haile-i şan u gaza ile muhat olarak bir kat daha yükseldiğimiz günlerde mi, yüzümüzü Şark’dan çevirerek, Lozan Konferansı’nın son gününe kadar bile o kadar su-i kastlarına maruz kaldığımız Garbe (Batı’ya) tevcih edeceğiz?” 

 “Esas itibariyle İslam Medeniyeti de, Türk desatir-i milliyesi de Medeniyet-i Hristaniyeden ve Garp desatirinden çok yüksektir. Nitekim Medeniyet-i İslamiye bir vakitler ziyay-ı şaşaa payiyle bütün dünyayı tenvir eylemiş, Türkler medeniyetleriyle, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini vücuda getirmişlerdi!..” “İşte takip edeceğimiz siyâseti ta’yin ve tesbit eyleyecek hakiki âmiller, yalnız bu kanlı şehitler, bu şanlı gaziler ve dünyanın her türlü nimetine, her türlü şerefine ve en büyük istiklaline layık olan Türk Milletidir. Yoksa İngiltere, Fransa, Amerika gibi devletler veya Osmanlı Bankası gibi müesseseler değil!” 

“Türk, akvam-ı İslamiye’nin en kuvvetlisi, en şecii, en bahadırı, en fedakârı, en cür’etkârı ve en zindesidir. Türk, bu evsafı haiz olduğu için yeryüzündeki bütün Müslümanların bi hakkın alemdarı olmuştur. Dünyada ne kadar Müslüman varsa hepsinin enzarı bizim üzerimize müteveccihdir. Hepsinin âmali bizim muzaffer olmamıza ma’tufdur. Hepsinin temenniyatı, bizim müstakil ve kuvvetli olarak payidar olmamızı mutazammındır. Biz yaşadıkça ve müstakil oldukça âlem-i İslam’ın istikbali emindir. Biz gaileden kurtulup kuvvetlendikçe bütün Müslümanlar münşerih ve müteselli olurlar. Çünkü Türkiye bütün mazlum ve esir Müslümanların son ilticagahı, son rehagâhı ve son istinadgahıdır…” (1)

“Bastığın  yerleri ‘toprak!’  diyerek  geçme, tanı:

 Düşün altındaki  binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” (İstiklâl Marşı, Mehmed Akif Ersoy)

 (1) Başyazar Velid Ebüzziya’nın Milli Mücadele Hatıraları Yeni Türkiye’nin Kuruluş Destanı (1-6), Mehmet Emin Gerger, Cilt, 1, Gerger Yayınları, İstanbul. Kitapları istemek için iletişim: [email protected], Tel: 0(532) 522 61 64

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

evet, hâlâ cumhuriyet dönemindeyiz

ismet inönü 50 nci yılda öldü, amerikan baskısıyla zoraki DP’nin kurulmasına mecbur oldu; ama dayanamadı 14 yıl sonra DP’yi kuran şahsı astı (atatürk fethi beyi asmamış sadece kovmuştu ve politik alanda yine tek kalmıştı) şimdi bizimkiler işte bu olayların uzantısı olan 100 ncü yılın kutlamalarını yaptılar! ne yani kuzey kore cumhuriyetten anlıyor da biz anlamıyormuyuz sanıyorlar, keh kehh..

M. Ali Seyitmahmutlu

Selamün aleyküm. Teşekkürler Muhterem Yazarımız Mehmet Emin Gerger..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23