• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mehmet Emin Gerger
Mehmet Emin Gerger
TÜM YAZILARI

“Vefatının 82. yıldönümünde Üstad Mehmed Akif Ersoy”

30 Aralık 2018
A


Mehmet Emin Gerger İletişim: [email protected]

İslam Şairi Üstad Mehmed Âkif, 20 Aralık 1873 yılında, İstanbul Fatih’te Sarıgüzel Mahallesi, Sarı Nasûh sokağındaki evde, Arnavutluk’un “İpek” kasabasının “Suşisa” köyünden Nûreddin Ağa oğlu Temiz Tâhir Efendi ile, Buhârâlı bir Şeyh olan Hekim Hacı Baha’nın kızının Buhârâlı Mehmed Emin Bey’den olan Akif ’in annesi Emine Şerife Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. 

1877 - Mahalle mektebine başladı ve iki yıl okudu.

1879 - Fâtih’te Emir Buhârî İlkokulu’na girip, mezûn oldu.

1887 - Fâtih Merkez Rüşdiyesi’ni ve Mekteb-i Mülkiye’nin İdâdî kısmını bitirerek, Âlî kısmına geçti.

1888 - Babasının ölümü üzerine, geçim sıkıntısı sebebi ile gündüzlü okuyamamış ve Mekteb-i Mülkiye’den ayrılarak, yatılı Halkalı Baytar Mektebi Âlî’sine girdi. Şiirle uğraşması bu tarihte başlar.

1894- Okulunu birincilikle bitirerek, baytar (Veteriner Hekim) sıfatıyla Ziraat Nezâret-i Umûr-i Baytâriyye Müdürlüğünde görev aldı. Tophane Veznedarı Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la evlendi. Mehmet Akif Ersoy’un 6 çocuğunun adlarıdır şöyledir: Cemile, Feride, Suad, Emin, Tahir, İbrahim Naim.

1895-2 Mart - İlk şiirini neşretti. “Kur’ân’a Hitâb.” (Mekteb Mecmuası, sayı: 26) 

1898 - Servet-i Fünûn’da Acem Edebiyatı hakkında serî hâlinde makalelerini neşretti.

1908 - Kasım’da İstanbul Dârü’l-Fünûnu Edebiyat Müderrisliğine tâyin edildi. Yine aynı yıl Eşref Edib’in çıkarmakta olduğu “Sırât-ı Müstakim” Mecmuası’nda manzum ve mensur yazılar yayınlamaya başladı. Mecmuâ’nın aynı zamanda Başyazarı idi.

1911 - İlk eserini “Safahat” adı altında yayınladı.

1912 - “Süleymâniye Kürsüsünde” adlı Safahât’ın 2. cildini teşkil eden kitabını neşretti.

1912 sonu ile 1913 yılı başlarında ise Mısır’a iki aylık bir seyahat yaptı. Oradan Medine ve Mekke’ye giderek, Hac farizasını îfâ etti.

1913 - Müdürünün haksız yere görevden uzaklaştırılmasının infiali olarak, Umûr-i Baytâriyye Müdür Muavinliği görevinden istifa etti. “Hakkın Sesleri” adı altında Safahât’ın 3. cildini neşretti.

1914 - “Fâtih Kürsüsü”nde (Safahat, IV C.) adlı eserini, “Sırât-ı Müstakim” mecmuası 8. cildden itibaren isim değiştirerek, “Sebilü’r-reşâd” adı altında neşri süresince yazı ve şiirlerini tefrika hâlinde neşretti.

1. Dünya Harbi sırasında müttefikimiz Almanya’nın karşı taraftan aldığı esirlere nasıl baktığını bize göstermek istemesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi sıfatıyla Almanya’ya, Berlin’e gitti. “Berlin Hâtıraları” şiiri, bu seyahatinin yadigârıdır.

1917 - “Hâtıralar” adını verdiği «Safahat» Cilt 5’i meydana getiren şiirlerini neşretti.

1918 - Mütâreke yıllarında buhranlı günler yaşadı. İstiklâl Harbi başlayınca yeniden kurtuluş ümidine kapılarak, aziz dostu Eşref Edîb Bey ile birlikte «Sebilü’r-reşâd»in klişelerini de yanlarına alarak Millî Kuvvetlerin saflarına katıldı. Kastamonu’da Nasrullâh Camii’nden başlayarak, camilerde vaaz vere vere halkı Millî Mücâdele’ye iştirake teşvik etti. Saîd Halim Paşa’nm Fransızca yazılmış “İslâmlaşmak” isimli eserini Türkçeye çevirip, Sebilü’r-reşâd’da tefrika ederek, neşretti. (Sayı: 378 - 81).

1919 - “Âsım”ı yayınladı.

1920 - Ankara’ya gitti. Birinci Millet Meclisinde Burdur Meb’usu (Milletvekili) seçildi.

1921 - 2 Mart’ta Ankara’da Tâceddin dergâhında İstiklâl Marşı’nı yazdı. Millet Meclisinin ikinci toplantısı münâsebetiyle, İsmet Paşa’nın Garb Cebhesi’nden getirdiği haberlerden sonra, İstiklâl Marşı, Kürsü’den Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından defalarca okunarak, alkışlarla, gözyaşları ve büyük bir heyecanla kabul edildi. Akif, verilen ücreti almayıp, ordu yardım kurumuna bağışladı. Meclis toplantısında, Akif’in şiiri “Millî Marş” olarak kabul olundu.

1922 - Şer’iyye Vekâleti tarafından kurulan Tedkîkât ve Te’lîfatİslâmiye Hey’etine seçildi. Kışı geçirmek üzere Mısır’a gitti. İki sene yazları İstanbul’a geldi. Sonra bir daha dönmedi. Kâhire’de Câmiatü’l- Mısriyye (El-Ezher) Dârü’l-Fünûnunda Türk Edebiyatı Profesörlüğü görevinde bulundu. On yıl bu vazifede kaldı. Kâhire’ye uzakça bir köy olan Hilvan’da kendi başına yaşıyordu. Akif’in annesi doksan yaşında olarak, Beylerbeyi’nde vefat etti. Ve Küplüce Camii civarındaki Kabristana gömüldü. Safahât’ın ilk altı kitabının eski yazı ile son baskısı yapıldı. İlk kitab olan Safahat, üçüncü Süleymâniye Kürsüsünde, dördüncü Fâtih Kürsüsünde, dördüncü; Hâtıralar üçüncü, Âsım ikinci defa olarak ayrı ciltler hâlinde yayınlanmış oluyordu. Mısır’da, yazdığı şiirleri «Gölgeler» adıyla (7. Safahat) orada bastırdı. 

Sıtmaya yakalandı!. Yaz başlarında vatan hasretine dayanamayarak, İstanbul’a ağır hasta olarak döndü. Nişantaşı’ndaki Sağlık Yurdu’na yatırıldı. Orada bir ay kaldı. Mısır Apartmanı’nda kendisine ayrılan dâirede bir müddet oturdu. Daha sonra Alemdağı’ndaki bir çiftliğe nakledildi.

“Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,

İslâm´ı uyandırmak için haykıracaktım.

Gür hisli, gür îmanlı beyinler, coşar ancak, 

Ben zâten uzun boylu düşünmekten uzaktım!

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” diye haykıran İslâm ve İstiklâl Marşı Şâirimiz Mehmed Âkif, 27 Aralık 1936 yılında, dönüşünün altıncı ayında dar-ı bekaya irtihal etti. Soğuk bir kış gününde Müslüman Türk gençliğinin omuzları üzerinde Edirnekapı Şehidliği’ne götürülen cenazesi, en iyi dostlarından Babanzâde Ahmed Na’îm’in yanındaki mezara gömüldü. (1) Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 

Geniş bilgi için şu kitaplarımızı okumanızı tavsiye ediyorum:” Milli Mücadelede Başyazar Mehmed Akif, Gerger Yayınları, İstanbul, 2013/“Bilinmeyen Yönleriyle İslam ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, M. Emin GERGERYrd. Doç. Dr. R. TOPDEMİR, Gerger Yayınları, İstanbul. / Hatıralarla İslâm Şairi Mehmed Akif Ersoy, M. Emin GERGERYrd. Doç. Dr. R. TOPDEMİR, İstanbul.” İstek için İletişim adresi: [email protected] - Tel:0532. 5226164.

 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23