THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir

Aydos Kalesi’nin fethi..

Or­han Ga­zi'nin pa­di­şah ol­ma­sın­dan son­ra (726/1326), ilk fet­he­di­len yer Üs­kü­dar'ın do­ğu­sun­da­ki Se­men­di­re (Sa­man­dı­ra) ka­le­si ol­muş­tu.

14 Nisan 2016 Perşembe 16:20
Aydos Kalesi’nin fethi..

728 (1328) ta­ri­hin­de Ko­nur Alp ile Ab­dur­rah­man Ga­zi, Se­men­di­re'nin gü­ney ta­ra­fın­da­ki Ay­dos hi­sa­rı fet­hi­ne gön­de­ril­di­ler.
Bir hay­li sarp bir ka­le olan Ay­dos hi­sa­rı­nın fet­hi­ne he­men mu­vaf­fak ola­ma­dı­lar.

Ay­dos tek­fu­ru­nun gü­zel bir kı­zı var­dı. Bir ge­ce rü­ya­sın­da de­rin bir ku­yu­ya düş­tü­ğü­nü gör­dü.

“Gör­dü ki bir ci­vân-i nu­râ­nî çı­ka­gel­di ha­lâs için ânı.”

Bu hal­dey­ken gü­zel bir yi­ğit gel­di, eli­ni uza­tıp kı­zı çı­kar­dı.
Sa­bah­le­yin hi­sa­rın bur­cun­dan et­ra­fı sey­re­den kız, Ab­dur­rah­man Ga­zi'yi gör­dü ve onun rü­ya­da ken­di­si­ni kur­ta­ran yi­ğit ol­du­ğu­nu an­la­dı. O an­da İs­lâm di­ni kal­bin­de yer et­ti ve he­men bir ka­ğı­da du­ru­mu­nu açık­ça yaz­dı. İs­lâm di­ni­ne gi­re­ce­ği­ni bil­di­re­rek: “Eğer ka­le­nin fet­hi mu­ra­dı­nız ise, fi­rar edi­yor­muş gi­bi bu­ra­dan ge­çip gi­di­niz. Fa­lan ge­ce hi­sar di­bi­ne ge­li­niz. Si­zin için bu ka­le­nin fet­hi ko­lay­ca müm­kün olur” di­ye ya­za­rak, ka­ğı­dı bir ta­şa sağ­lam­ca sar­dı, İs­lâm as­ker­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ta­ra­fa fır­lat­tı.
Atı­lan taş, as­ker­ler için­de­ki Ak­ça Ko­ca'nın atı­nın aya­ğı­na do­kun­du. Ak­ça Ko­ca, “bu ta­şı atan bo­şu­na at­maz” di­ye­rek atın­dan in­di, ta­şı al­dı.

Ab­dur­rah­man Ga­zi'nin ya­nı­na gel­di. Rum­ca bi­len bi­ri­ne ya­zı­yı okut­tu­lar. Du­ru­mu an­la­yan Os­man­lı as­ker­le­ri, bir hi­le ile fi­rar edi­yor­muş gi­bi ya­pa­rak, ora­dan uzak­laş­tı­lar.
Ka­le­de­ki düş­man­lar on­la­rın kaç­tı­ğı­nı zan­ne­de­rek işi gev­şet­ti­ler, zevk ve sa­fa ile meş­gul ol­ma­ya baş­la­dı­lar.

Ab­dur­rah­man Ga­zi ise ka­rar­laş­tı­rı­lan ge­ce­de sek­sen ar­ka­da­şıy­la ka­le bur­cu­nun al­tı­na gel­di. Kız da bur­cun üze­rin­de on­la­rı bek­li­yor­du. Aşa­ğı­ya uzun­ca ve sağ­lam bir ke­ment sar­kıt­tı.

Ab­dur­rah­man Ga­zi bir­kaç ar­ka­da­şıy­la ke­men­de sa­rı­lıp ka­le­ye tır­man­dı. Ön­ce ka­pı­da­ki mu­ha­fız­la­rı kı­lıç­tan ge­çi­rip ka­le ka­pı­sı­nı aç­tı­lar.

Bü­tün ga­zi­ler içe­ri hü­cum et­ti. Böy­le­ce ge­ce ya­rı­sın­dan son­ra Ay­dos Ka­le­si Os­man­lı­la­rın eli­ne geç­ti. Bu kız Ab­dur­rah­man Ga­zi ile ev­len­di. On­dan do­ğan Ka­ra Ab­dur­rah­man ad­lı yi­ğit, za­man­la düş­ma­nın kor­ku­lu rü­ya­sı ol­du.

Bizanstaki kadınlar, yaramazlık yaptıklarında çocuk­larını onun­la kor­kutur­lar­dı.

Haber Tarihi: 14 Nisan 2016 Perşembe 16:20

YORUM YAZ

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018