Seçim 2019 Sayfası

Aydos Kalesi’nin fethi..

Or­han Ga­zi'nin pa­di­şah ol­ma­sın­dan son­ra (726/1326), ilk fet­he­di­len yer Üs­kü­dar'ın do­ğu­sun­da­ki Se­men­di­re (Sa­man­dı­ra) ka­le­si ol­muş­tu.

14 Nisan 2016 Perşembe 16:20
Aydos Kalesi’nin fethi..

728 (1328) ta­ri­hin­de Ko­nur Alp ile Ab­dur­rah­man Ga­zi, Se­men­di­re'nin gü­ney ta­ra­fın­da­ki Ay­dos hi­sa­rı fet­hi­ne gön­de­ril­di­ler.
Bir hay­li sarp bir ka­le olan Ay­dos hi­sa­rı­nın fet­hi­ne he­men mu­vaf­fak ola­ma­dı­lar.

Ay­dos tek­fu­ru­nun gü­zel bir kı­zı var­dı. Bir ge­ce rü­ya­sın­da de­rin bir ku­yu­ya düş­tü­ğü­nü gör­dü.

“Gör­dü ki bir ci­vân-i nu­râ­nî çı­ka­gel­di ha­lâs için ânı.”

Bu hal­dey­ken gü­zel bir yi­ğit gel­di, eli­ni uza­tıp kı­zı çı­kar­dı.
Sa­bah­le­yin hi­sa­rın bur­cun­dan et­ra­fı sey­re­den kız, Ab­dur­rah­man Ga­zi'yi gör­dü ve onun rü­ya­da ken­di­si­ni kur­ta­ran yi­ğit ol­du­ğu­nu an­la­dı. O an­da İs­lâm di­ni kal­bin­de yer et­ti ve he­men bir ka­ğı­da du­ru­mu­nu açık­ça yaz­dı. İs­lâm di­ni­ne gi­re­ce­ği­ni bil­di­re­rek: “Eğer ka­le­nin fet­hi mu­ra­dı­nız ise, fi­rar edi­yor­muş gi­bi bu­ra­dan ge­çip gi­di­niz. Fa­lan ge­ce hi­sar di­bi­ne ge­li­niz. Si­zin için bu ka­le­nin fet­hi ko­lay­ca müm­kün olur” di­ye ya­za­rak, ka­ğı­dı bir ta­şa sağ­lam­ca sar­dı, İs­lâm as­ker­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ta­ra­fa fır­lat­tı.
Atı­lan taş, as­ker­ler için­de­ki Ak­ça Ko­ca'nın atı­nın aya­ğı­na do­kun­du. Ak­ça Ko­ca, “bu ta­şı atan bo­şu­na at­maz” di­ye­rek atın­dan in­di, ta­şı al­dı.

Ab­dur­rah­man Ga­zi'nin ya­nı­na gel­di. Rum­ca bi­len bi­ri­ne ya­zı­yı okut­tu­lar. Du­ru­mu an­la­yan Os­man­lı as­ker­le­ri, bir hi­le ile fi­rar edi­yor­muş gi­bi ya­pa­rak, ora­dan uzak­laş­tı­lar.
Ka­le­de­ki düş­man­lar on­la­rın kaç­tı­ğı­nı zan­ne­de­rek işi gev­şet­ti­ler, zevk ve sa­fa ile meş­gul ol­ma­ya baş­la­dı­lar.

Ab­dur­rah­man Ga­zi ise ka­rar­laş­tı­rı­lan ge­ce­de sek­sen ar­ka­da­şıy­la ka­le bur­cu­nun al­tı­na gel­di. Kız da bur­cun üze­rin­de on­la­rı bek­li­yor­du. Aşa­ğı­ya uzun­ca ve sağ­lam bir ke­ment sar­kıt­tı.

Ab­dur­rah­man Ga­zi bir­kaç ar­ka­da­şıy­la ke­men­de sa­rı­lıp ka­le­ye tır­man­dı. Ön­ce ka­pı­da­ki mu­ha­fız­la­rı kı­lıç­tan ge­çi­rip ka­le ka­pı­sı­nı aç­tı­lar.

Bü­tün ga­zi­ler içe­ri hü­cum et­ti. Böy­le­ce ge­ce ya­rı­sın­dan son­ra Ay­dos Ka­le­si Os­man­lı­la­rın eli­ne geç­ti. Bu kız Ab­dur­rah­man Ga­zi ile ev­len­di. On­dan do­ğan Ka­ra Ab­dur­rah­man ad­lı yi­ğit, za­man­la düş­ma­nın kor­ku­lu rü­ya­sı ol­du.

Bizanstaki kadınlar, yaramazlık yaptıklarında çocuk­larını onun­la kor­kutur­lar­dı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2016 Perşembe 16:20

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019