• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Hasan Karakaya
Hasan Karakaya
TÜM YAZILARI

Yıl 1923... “Ne reddederseniz, hepsi cebimde”

23 Ocak 2016
A


Hasan Karakaya İletişim: [email protected]

akit
19.05.2001
HASAN ABİ’NİN VEFATINA
İTHAFEN...

Ya­rın­la­ra emin adım­lar­la iler­le­ye­bil­mek için “bu­gün”ü iyi bil­mek ve iyi de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir.

Bu­gün ne­ler olup-bit­ti­ği­ni kav­ra­ya­bil­mek için de “dün”ü çok iyi tah­lil et­mek ge­re­kir.

Dün, bu­gü­nün; bu­gün de ya­rı­nın “tar­la”sı­dır!

Bu­gün ne eker­sen, ya­rın da onu bi­çer­sin!

Tıp­kı;

Dün eki­len­le­rin, bu­gün bi­çil­me­si gi­bi.

Pe­ki; dün ne ek­tik ki, bu­gün “kriz” bi­çi­yo­ruz?

Ma­lum, IMF ha­bi­re da­ya­tı­yor:

• 2001’de ek­si 3, 2002’de yüz­de 5 bü­yü­me.

• Ka­mu ban­ka­la­rı­nı hi­za­ya sok!

• TÜP­RAŞ’ta­ki özel sek­tör pa­yı­nı yüz­de 51’e çı­kar!

• Fon­da­ki ban­ka­la­rı ka­pat!

• Har­ca­ma­la­rı yüz­de 8 azalt!

• Me­mu­ra, ilk al­tı ay için enf­las­yon ka­dar zam ver!

• Ta­rım­da des­tek­le­me fi­ya­tı­nı ka­de­me­li ola­rak kal­dır!

• Ta­rım ürü­nü­ne, enf­las­yon ora­nın­da fi­yat ver!

Bun­la­rın ha­ri­cin­de;

Şe­ker­pan­ca­rı ve “tü­tün” üre­ti­ci­si yo­ğun bir bas­kı al­tı­na alı­nı­yor!

Şe­ker­pan­ca­rı ve tü­tün ekim alan­la­rı da­ral­tıl­dı­ğı gi­bi, alı­na­cak ürün mik­ta­rı da “ko­ta”ya bağ­la­nı­yor!

Bu ne de­mek?

Şe­ker” ve “tü­tün” pi­ya­sa­sı­nın “dün­ya te­kel­le­ri”nin eli­ne geç­me­si de­mek!

Ya­ni;

“ABD stok­la­rının eri­til­me­si için, “Türk çift­çi­si”nin fe­da edil­me­si de­mek!

Zi­ra;

Bir­kaç yıl son­ra, şe­ker­pan­ca­rı eken de kal­ma­ya­cak, tü­tün di­ken de!

AY­NEN İHL Gİ­Bİ!

As­lı­na ba­kar­sa­nız;

İmam Ha­tip Li­se­le­ri”ne oy­na­nan oyu­nun, ku­ru­lan tu­za­ğın ay­nı­sı “çift­çi” ve “köy­lü”ye ku­ru­lu­yor!

“Sis­tem” ay­nı iş­li­yor!..

“Ana­do­lu ev­lâ­dı gi­bi, “Ana­do­lu”nun biz­zat ken­di­si de yok edi­li­yor!

Ne ol­du İHL’de?..

Ön­ce “or­ta” kı­sım­la­rı ka­pa­tıl­dı... Ya­ni, bir ne­vi “ko­ta” ge­ti­ril­di öğ­ren­ci­le­re!

Son­ra, “üni­ver­si­te­ye gi­riş yol­la­rı zor­laş­tı­rıl­dı!.. Nor­mal li­se­le­rin pu­an­la­rı “sı­fır on­da beş ile çar­pı­lır­ken, İHL me­zu­nu­nun pu­anı “sı­fır on­da iki” ile çar­pıl­dı!

Bu; İHL me­zu­nu­nun, nor­mal li­se me­zu­nun­dan “2.5 kat” da­ha per­for­mans gös­ter­me­si­ni is­te­me­si de­mek­ti ki, bu da her ba­ba­yi­ği­din har­cı de­ğil!

Bak­tı­lar ki;

Yi­ne “ter­cih”var İHL’le­re; bu de­fa da “iş alan­la­rı da­ral­tıl­dı!

“Po­lis ola­maz­sın!”

“Su­bay” ve­ya “ast­su­bay” za­ten ola­mı­yor­du!..

Bir sü­re son­ra “me­mur” ol­ma­sı da ya­sak­la­na­cak!

Ama, öte yan­da di­yor­lar ki;

İHL’ler açık... İs­te­yen gi­de­bi­lir!”

Nah açık!..

Sen kalk; bir in­sa­nın ko­lu­nu-ba­ca­ğı­nı bu­da, on­dan son­ra da “yü­rü” de!

Hiç ola­cak şey mi?

Bu ne­ye ben­zi­yor bi­li­yor mu­su­nuz?

“Ca­mi­ler açık” de­yip de, ca­mi­ye gi­den­le­ri “fiş­le­me”ye!

PO­TAN­Sİ­YEL KÖ­LE­LER!

Şim­di ay­nı oyun çift­çi ve köy­lü­ye oy­na­nı­yor!..

Kal­kıp, “Türk ta­rı­mı kat­le­di­li­yor” de­se­niz, he­men şu sa­vun­ma­yı ya­par­lar:

“Ha­yır kat­let­mi­yo­ruz, dü­ze­ne so­ku­yo­ruz!”

Han­gi dü­zen?

“Di­kim alan­la­rı da­ral­tı­lan, “ih­ra­cat” alan­la­rı kı­sıt­la­nan köy­lü ne ya­pa­cak?..

Ya­pa­ca­ğı şu:

Bir sü­re son­ra, “lâ­net ol­sun” de­yip vaz­ge­çe­cek ekip/dik­mek­ten!

Son­ra?..

Son­ra­sı ma­lum;

Gel­sin it­ha­lat­lar, gel­sin ba­ğım­lı­lık­lar!

Evi­rip-çe­vir­me­ye ge­rek yok... Lâ­fı bo­dos­la­ma­sı­na söy­le­mek ge­re­kir!..

Olan ve­ya ola­cak olan şu­dur:

Bu ül­ke­nin in­san­la­rı, adım adım “ABD’nin kö­le­le­ri” ol­ma­ya doğ­ru sü­rük­len­mek­te­dir!

Bu ül­ke­nin fert­le­ri, ge­le­ce­ğin Tür­ki­ye’sin­de po­tan­si­yel bi­rer “Kun­ta-Kin­te” ve­ya po­tan­si­yel bi­rer “Kö­le Isa­ura” ola­cak­lar­dır!

Cep­le­rin­de TL de­ğil, “do­lar” bu­lu­na­cak, ama kim­lik­le­ri­nin gö­rün­me­yen ye­rin­de “üc­ret­li kö­le” ya­za­cak­tır!

Ha­sı­lı ke­lâm;

He­pi­miz ABD’ye ça­lı­şa­ca­ğız!..

On­lar üre­te­cek, biz “it­hal” ede­ce­ğiz!..

Ta­biî;

Bir son­ra­ki aşa­ma­da; ken­di top­rak­la­rı­mız­da “ABD’li pat­ron­lar”ın üc­ret­li iş­çi­le­ri ola­ca­ğı­mız ger­çe­ği de unu­tul­ma­ma­lı!

78 YIL ÖN­CE­Kİ PLAN

So­ra­cak­sı­nız;

“Bu ni­ye böy­le?”

 So­ru­nun ce­va­bı “dün”de!

Bu­gün ya­şa­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız “eko­no­mik kriz”le­rin se­be­bi dün­de!

Tüm bu kriz­ler, tüm bu sı­kın­tı­lar dün­de ko­ta­rıl­dı!

Dün ya­zı­lan “se­nar­yo”lar, bu­gün “sah­ne”ye ko­nu­lu­yor, hep­si bu!

Bi­li­yo­rum, şa­şır­dı­nız.

O hal­de, kü­çük bir “ta­ri­hî anek­dot” ak­ta­ra­yım si­ze.

Mus­ta­fa Müf­tü­oğ­lu ağa­bey, “ta­rih yap­rak­la­rı ara­sın­da do­la­şır­ken, İs­met İnö­nü/Ha­tı­ra­lar” ad­lı ki­ta­bın 89 ve 90. say­fa­sın­da il­ginç bir bil­gi­ye rast­la­mış.

An­ka­ra/1987 ba­sım ta­rih­li ki­ta­bın 2. cil­din­de;

1923’te­ki Lo­zan Kon­fe­ran­sı’nın de­vam et­ti­ği gün­ler­de, İn­gil­te­re Tem­sil­ci­si Lord Cur­zon, bir ge­ce, ya­nın­da Ame­ri­kan de­le­ge­si Mr. Cha­ild bu­lun­du­ğu hal­de, Türk He­ye­ti Baş­ka­nıİs­met İnö­nü’ye di­yor ki;

“Kon­fe­rans­ta bir ne­ti­ce­ye va­ra­ca­ğız, ama mem­nun ay­rıl­ma­ya­ca­ğız.

Hiç­bir iş­te bi­zi mem­nun et­mi­yor­su­nuz.

Hiç­bir de­di­ği­mi­zi ma’kul ol­du­ğu­na, hak­lı ol­du­ğu­na bak­mak­sı­zın red­de­di­yor­su­nuz!

En ni­ha­yet şu ka­na­ate var­dık ki; ne red­de­der­se­niz hep­si­ni ce­bi­mi­ze atı­yo­ruz.

Mem­le­ke­ti­niz ha­rap­tır, imar et­me­ye­cek mi­si­niz?

Bu­nun için pa­ra­ya ih­ti­ya­cı­nız ola­cak­tır.

Pa­ra­yı ne­re­den bu­la­cak­sı­nız?

Pa­ra; bu­gün, dün­ya­da, bir ben­de var, bir de bu ya­nım­da­kin­de. (Ame­ri­kan de­le­ge­si)

Unut­ma­yın; ne red­de­der­se­niz, hep­si ce­bim­de­dir!

Ha­rap bir mem­le­ke­ti na­sıl kur­ta­ra­cak­sı­nız?

İh­ti­yaç se­be­biy­le ya­rın pa­ra is­te­mek için kar­şı­mı­za ge­lip diz çök­tü­ğü­nüz za­man, bu­gün red­det­tik­le­ri­ni­zi bi­rer bi­rer ce­bi­miz­den çı­kar­tıp si­ze gös­te­re­ce­ğiz.”

“EL”İMİ­Zİ VE­RİN­CE

Mus­ta­fa Müf­tü­oğ­lu ağa­be­yin, bu “anek­dot”un al­tın­da düş­tü­ğü not, ga­li­ba “bu­gün ya­şa­dık­la­rı­mız”ın en çar­pı­cı ce­va­bı ol­sa ge­rek.

Di­yor ki Mus­ta­fa Ağa­bey:

“Bu­gün is­te­nen ta­viz­le­rin ta­ma­mı, aca­ba o gün ce­be atı­lan­lar mı­dır?”

Ga­li­ba öy­le...

Ga­li­ba­sı faz­la, ay­nen öy­le!..

Dün is­te­dik­le­ri ta­viz­le­ri ko­par­ta­ma­yan­lar, bu­gün sö­ke sö­ke ve mis­liy­le alı­yor­lar!

Al­lah;

Ya­rın­la­rı­mı­zı ko­ru­sun!..

Ne var ki;

Bu­gün “el”ini kap­tır­mış bir Tür­ki­ye’nin, ya­rın “kol”unu, hat­ta “göv­de”si­ni kur­tar­ma­sı bi­raz zor gö­rü­nü­yor!

He­le he­le;

Bu “it­hal ka­fa­lılar­la çok zor!..

Tür­ki­ye’nin;

“Yer­li” dü­şü­nen­le­re fır­sat ver­mek­ten baş­ka ça­re­si yok!

Ben böy­le gö­rü­yo­rum.

Ya siz?..

------------------------------------------

“İşkence”dir Bu!  -  17 Mayıs 2001 - akit

Bir insanın kendi kendine “işkence” etmesini aklım-havsalam almıyor.

Ama, oluyormuş... İnsan, kendi kendine “işkence” de edebiliyormuş... Bunu, Ecevit’te gördüm!

Önceki gün, TV ekranlarında, hem de 3 defa “sel”  yerine “deprem” deyince, hele hele; Vali’nin önüne uzattığı “sel” yazılı kâğıdı göremeyip, “Rahşan’ın uyarısı”nı duyabilmek için “tin tin adımlar”la  yürüyerek kulağını ona yaklaştırması yok mu, işte o anda acıdım kendisine!

Yapmayın bay Ecevit; kendi kendinize bu kadar “işkence” etmeyin!.. Hadi topluma saygınız yok, bari kendinize “saygı” gösterin!

Anlayın artık, “uzaktan kumanda” ile olmuyor bu iş!

Çekilin köşenize!..

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23