• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Hasan Karakaya
Hasan Karakaya
TÜM YAZILARI

Yayılmacılık... Filistin’den GAP’a, GAP’tan Ege’ye!

24 Ocak 2016
A


Hasan Karakaya İletişim: [email protected]

 

HASAN ABİ’NİN VEFATINA 

İTHAFEN...

akit/7.8.2001 tarihli yazısı

 

Ha­tır­lar­sı­nız, bun­dan 2-3 ay ön­ce­sin­de, “ba­şı kip­pa­lı adam­lar”ın Ege ci­va­rın­da, özel­lik­le de Ma­ni­sa ek­sen­li ara­zi­ler­de “tu­rist” kı­lı­ğın­da do­laş­tık­la­rı­nı yaz­mış ve sor­muş­tum:

“Bu adam­lar, bu­ra­lar­da ne arı­yor?”

Sor­muş­tum;

Çün­kü Ma­ni­sa ek­sen­li top­rak­lar­da, öte­den be­ri “ha­zi­ne” bu­lun­du­ğu söy­le­ni­yor­du!

“Kre­züs”ün ha­zi­ne­le­rin­den, ya­ni “Ka­run Ha­zi­ne­le­ri”nden söz edi­li­yor­du...

İd­di­ala­ra gö­re;

İş­te bu ha­zi­ne “Sart Ha­ra­be­le­ri” ci­va­rın­da ve­ya “Bin Te­pe­ler” mev­ki­in­de bu­lu­nu­yor­du!

Ta­biî;

Ba­zı “me­zar”lar­dan “küp do­lu­su al­tın­lar” çı­ka­rıl­dı­ğı şa­yi­ala­rı da, “ha­zi­ne av­cı­la­rı”nın il­gi­si­ni bu böl­ge­ye sev­ket­miş­ti!

Ço­cuk­lu­ğum­dan bu ya­na duy­du­ğum bu hi­kâ­ye­ler ile “ba­şı kip­pa­lı adam­lar”ın Ege’de do­laş­tık­la­rı ha­ber­le­ri­ni bir­leş­ti­rin­ce, gay­rı ih­ti­ya­ri sor­muş­tum:

“Aca­ba on­lar da mı ha­zi­ne arı­yor?”

İş­te bu so­ru­yu sor­du­ğum­dan bu ya­na, ku­la­ğım “Ege’den ge­le­cek ha­ber­ler”dey­di!

Ha­ni, “ku­la­ğı ki­riş­te” de­ni­lir ya, iş­te böy­le bir “bek­len­ti” için­dey­dim!

Ana­mın eli­ni öp­mek, rah­met­li ba­ba­mın me­za­rı­nı zi­ya­ret et­mek için git­ti­ğim Sa­lih­li’de öğ­ren­dim ki, “ha­zi­ne av­cı­la­rı” boş dur­mu­yor!

De­ği­şik “kı­lık”lar ve çe­şit­li “kı­lıf”lar al­tın­da “araş­tır­ma”la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar!

Bu­nu öğ­re­nin­ce, Sa­lih­li ile Ak­hi­sar’ı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan yol­da­ki “ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı”na ta­kıl­dı ka­fam.

Ne var ki;

“Bin Te­pe­ler”den bi­ri olan bir “te­pe­cik”, tam or­ta­sın­dan bö­lün­müş ol­ma­sı­na rağ­men, öy­le “Ha­zi­ne”yi an­dı­rır bir gö­rün­tü yok­tu!

Kim­bi­lir;

Bel­ki de, “cam­ba­za bak” nu­ma­ra­la­rı dö­nü­yor­dur!..

Ya­ni;

Bi­ri­le­ri; dik­kat­le­ri “Sart” ve “Bin Te­pe­ler” üze­ri­ne çe­ker­ken, “bir baş­ka yer”de ve “bam­baş­ka bir iş” bi­ti­ri­li­yor­dur!

KİM KA­PA­TI­YOR BU ARA­Zİ­LE­Rİ?

Bak­ma­yın, “bi­ti­ri­li­yor­dur” de­yip de “ih­ti­mal”den söz et­ti­ği­me...

Gör­dük­le­rim ve duy­duk­la­rım, “İs­ra­il ya­yıl­ma­cı­lı­ğı”nın Fi­lis­tin top­rak­la­rın­dan Sa­lih­li’ye ka­dar uzan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor!

Me­ğer;

“Ba­şı kip­pa­lı adam­lar” Ma­ni­sa ci­va­rın­da et­ra­fı “ko­la­çan” edip, “ha­zi­ne etü­dü” ya­par­ken, on­la­rın “yer­li uşak”la­rı da boş dur­ma­mış!

On­lar da;

Sa­lih­li ci­va­rın­da “ara­zi ka­pat­ma” işi­ne so­yun­muş­lar!

Şim­di­lik, sa­de­ce şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim ki; Sa­lih­li-Ala­şe­hir yo­lu üze­rin­de ve özel­lik­le de Sa­lih­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin ci­va­rın­da bu­lu­nan ara­zi­ler tek tek sa­tın alın­mış!

Alı­nan ara­zi­le­rin top­la­mı “4 bin dö­nüm” ci­va­rın­da!

Dö­nü­mü­ne ve­ri­len pa­ra da, ye­ri­ne gö­re “100-180 mil­yon” ara­sı!

Ya­ni; Bu­ra­da­ki ara­zi sa­hip­le­ri­ne öde­nen pa­ra “400-720 mil­yar” li­ra ci­va­rın­da!

İyi de;

Bu ka­dar pa­ra­yı ve­ren adam­lar “kim­ler” ve “amaç­la­rı” ne?

Bi­raz araş­tı­rın­ca öğ­ren­dim ki; bu adam­lar İs­tan­bul’dan gi­di­yor­lar ora­la­ra!..

Hem de;

“34 pla­ka­lı ye­şil Mer­ce­des’ler” ile!

Ha­zi­ran ayın­dan bu ya­na; bir ayak­la­rı İs­tan­bul’da ol­sa da, bir ayak­la­rı sü­rek­li Ege’dey­miş!

Sa­lih­li’ye git­tik­le­rin­de Ber­rak Otel’de ka­lı­yor­lar­mış!

HOL­LAN­DA­LI YA­HU­Dİ!

Ola­cak ya;

“300-400 dö­nüm” top­ra­ğı olan “du­yar­lı” bir va­tan­da­şa da “tek­lif” gö­tür­müş­ler.

So­ra­cak ol­muş:

“Ni­çin alı­yor­su­nuz bu top­rak­la­rı?.. Ne ya­pa­cak­sı­nız bu­ra­lar­da?”

Mu­ha­tap­la­rı, “ser” ve­rip, “sır” ver­me­yen cins­ten adam­lar!..

“Hık-mık” et­miş­ler!

İş­kil­len­miş...

“Bu iş­te bir bit ye­ni­ği var” de­yip, baş­la­mış araş­tır­ma­ya!..

Bir de ne gör­sün!??

Me­ğer “Türk” kim­li­ği ile “ara­zi” ka­pa­tan bu kel­li-fel­li adam­lar, mer­ke­zi Hol­lan­da’da olan, ba­şın­da da bir “Ya­hu­di”nin bu­lun­du­ğu fir­ma­nın “Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­ri”, ya­ni “yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri” imiş­ler!..

Ha­di, da­ha açık ya­za­yım:

“Hol­lan­da­lı Ya­hu­di”nin asıl il­gi ala­nı Sa­lih­li-Ala­şe­hir ara­sın­da­ki So­ğan­lı Kö­yü ci­va­rıy­mış!

İşin ga­ri­bi;

Sa­tın al­dık­la­rı ba­zı ara­zi­ler de, “ta­rı­ma pek el­ve­riş­li de­ğil”miş!

O hal­de?!?

Bu işin al­tın­da bir “ça­pa­noğ­lu” var!..

Ama, ne?..

Aca­ba, o top­rak­lar­da bi­zim bil­me­di­ği­miz “bir şey” mi var?.. Yok­sa “vil­la” ya­pıp sa­ta­cak­lar mı “din­daş”la­rı­na?..

Me­se­lâ;

Bir “ta­til kö­yü” ya­pıp, “çö­rek­le­ne­cek”ler mi ora­lar­da?

Ma­lûm;

“Fi­lis­tin top­rak­la­rı”nda da böy­le böy­le kök sal­mış­lar­dı!

G.DOĞU TOP­RAK­LA­RI­NIN “İPO­TEK” DEĞE­Rİ YOK!

Bu ya­zı­la­rı­mın “Ya­hu­di kö­ken­li” va­tan­daş­la­rı “çok ra­hat­sız” et­ti­ği­nin far­kın­da­yım!..

 Sağ­da-sol­da “ben­den şi­kâ­yet” et­tik­le­ri­ni de du­yu­yor, bi­li­yo­rum!..

Ne var ki;

Bu ül­ke­yi se­ven bi­ri ola­rak, Tür­ki­ye top­rak­la­rı­nın göz gö­re gö­re “iş­gal” edil­me­si­ne de göz yum­mam müm­kün de­ğil!

An­ka­ra’da­ki­ler ise;

Bir yan­dan “Bu top­rak­lar­dan, hiç kim­se bir ça­kıl ta­şı bi­le ko­pa­ra­maz” ede­bi­ya­tı ve uyu­şuk­lu­ğu için­de ku­lak­la­rı­nın üs­tü­ne ya­tar­ken, bir yan­dan da bu ül­ke top­rak­la­rı­nın “dö­nüm dö­nüm iş­gal” edil­me­si­ne göz yu­mu­yor­lar!

Fi­lan­ca köy­de dü­zen­le­nen “mev­lid me­ra­si­mi”nden ve­ya fi­lan­ca ev­de­ki “di­nî top­lan­tı”dan anın­da ha­ber­dar olup he­men “gö­zal­tı me­ka­niz­ma­sı”nı ha­re­ke­te ge­çi­ren ve in­san­la­rın geç­miş­le­ri­ni ıcı­ğı­na-cı­cı­ğı­na ka­dar sor­gu­la­yan “is­tih­ba­rat” ele­man­la­rı, her na­sıl olu­yor­sa, “si­yo­nist ya­yıl­ma­cı­lık”tan ha­ber­dar de­ğil!

Hay­ret bi şey!..

..............

Evet, hay­ret bi şey... Ama asıl “hay­ret” edil­me­si ge­re­ken ne, bi­li­yor mu­su­nuz?..

Gü­ney­do­ğu’da­ki top­rak­lar, “risk­li” sa­yıl­dı­ğın­dan, ar­tık ban­ka­lar ta­ra­fın­dan “ipo­tek” ola­rak ka­bul edil­mi­yor­muş!

Ya­ni;

Ban­ka­dan “kre­di” is­te­yen çift­çi, ken­di ara­zi­si­ni “ipo­tek” ola­rak gös­ter­di­ğin­de, ban­ka şöy­le kar­şı­lık ve­ri­yor­muş:

“Bu top­rak­la­rın ge­le­ce­ği risk­li!.. İpo­tek ola­rak ka­bul ede­me­yiz!”

Bu­nun an­la­mı ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?..

Bu­nun an­la­mı;

“Ver­di­ğim kre­di­yi öde­ye­mez­sen, ben de se­nin top­rak­la­rı­na el ko­ya­rım, ama ben­den ön­ce baş­ka bi­ri­le­ri el ko­ya­bi­lir bu top­rak­la­ra!”

De­mek­tir!..

Ben de­mi­yo­rum bu­nu... Bu ül­ke­yi yıl­lar­ca yurt­dı­şın­da “bü­yü­kel­çi” ola­rak tem­sil et­miş, şim­di emek­li ol­muş Ya­lım Eralp, in­ter­net­te­ki Ha­ber­türk si­te­sin­de di­yor!..

ŞA­RON’UN “KAN­LI EL”İNİ SIK­MA­DAN ÖN­CE!

Ben de di­yo­rum ki;

Bir sü­re son­ra, aca­ba Sa­lih­li’de­ki top­rak­lar da “ipo­tek” edil­me­ye de­ğer bu­lun­ma­ya­cak ka­dar “risk­li” mi sa­yı­la­cak?..

Ha­yır, “komp­lo te­ori­si” üret­mi­yo­rum... Göz­le­rim­le gör­dü­ğüm, ku­lak­la­rım­la duy­du­ğum bir ger­çe­ği ya­zı­yo­rum!..

Ve di­yo­rum ki;

Çe­şit­li “kı­lıf­lar” ve de­ği­şik “kı­lık­lar” al­tın­da, bu ül­ke top­rak­la­rı “adım adım iş­gal” edi­li­yor!

Si­yo­nist İs­ra­il’in, Fi­lis­tin top­rak­la­rın­da baş­la­yan “ya­yıl­ma­cı­lık” si­ya­se­ti, Gü­ney­do­ğu sı­nır­la­rı­nı aşıp, taa Ege’ye ka­dar uzan­mış!..

İş­te bu­nu söy­lü­yor ve ha­ber ve­ri­yo­rum, gö­ğüs­le­rin­de bir “yü­rek”, yü­rek­le­rin­de de  “va­tan sev­gi­si” bu­lu­nan in­san­la­ra!

Da­ha ne ya­pa­yım?..

Eli­me si­lah alıp, da­ya­ya­mam ki “iş­gal­ci”le­rin al­nı­na!..

Be­nim si­la­hım, ka­le­mim!.. Si­la­hın gö­re­vi vur­mak, ka­le­min gö­re­vi yaz­mak!..

İş­te yaz­dım!

Ge­ri­si, Sab­ra ve Şa­til­la kat­li­am­la­rı­nın bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı “Ka­til Şa­ron”u kar­şı­la­ma­ya ve onun “kan­lı el”le­ri­ni sık­ma­ya ha­zır­la­nan “An­ka­ra”dakilere kal­mış!

Tabiî;

Göğüs­lerin­de yürek, yürek­lerin­de de “vatan sev­gisi” var­sa!..

Eğer yok­sa; Ört ki, ölem!..

-------------------------------

Hem suç­lu, hem güç­lü!

Hem “suç­lu”, hem de “güç­lü” de­dik­le­ri bu ol­sa ge­rek... Evet, İs­ra­il’den ve onun eli kan­lı Baş­ba­ka­nı Şa­ron’dan söz edi­yo­rum.

Şu hâ­le ba­kın; adam­lar, “kun­dak­ta­ki be­bek”le­ri bi­le kur­şun­lu­yor, res­men ve ale­nen “ci­na­yet” iş­li­yor ama BBC’nin, bu “kat­li­am”la­ra “ci­na­yet” ve­ya “vah­şet” de­me­si­ni ya­sak­la­tı­yor!

Or­ta­do­ğu’da res­men ve ale­nen “top­ye­kûn sa­vaş” sür­dü­rü­yor­lar ama, An­ka­ra’ya “ba­rış” mas­ke­siy­le ge­li­yor­lar! İşin ga­ri­bi, An­ka­ra’da­ki­lerde, “ku­zu pos­tu”na bü­rün­müş bu “vam­pir”le­re ku­cak açı­yor!

Ha­ni, sü­rek­li “mil­let­ten ko­puk” di­yo­ruz ya An­ka­ra için... İş­te bu­nun son ör­ne­ği Şa­ron’un zi­ya­re­ti!.. Mil­le­tin “ka­sap” de­di­ği­ne, An­ka­ra ku­cak açı­yor!

Ya­zık­lar ol­sun!

 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23