• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Hasan Karakaya
Hasan Karakaya
TÜM YAZILARI

Elin oğlu “Uçan Tank” yaparsa halimiz nice olacak?

29 Ocak 2016
A


Hasan Karakaya İletişim: [email protected]

HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...

Vakit/16.04.2002 tarihli yazısı

Ken­dim­den şüp­he­len­me­ye baş­la­dım... Ya “yaş­lan­ma­ya” baş­la­dım, ya da “ke­mik eri­me­si” gi­bi, ben­de de “ze­kâ eri­me­si” baş­la­dı!..

Öy­le ol­ma­sa, “ke­riz” ye­ri­ne ko­yup da, hep ay­nı plâ­ğı çal­maz­lar!..

Bak­sa­nı­za, o “kı­rık plâk” hep dö­nü­yor:

“İs­ra­il’e 170 tan­kı­mı­zı mo­der­ni­ze et­ti­re­ce­ğiz!.. Ge­ri­si­ni, biz ken­di­miz ya­pa­ca­ğız!”

İyi de, ola­yın bu yö­nü­ne za­ten iti­raz yok ki!..

İti­raz, “Ni­ye İs­ra­il’e?” ko­nu­sun­da!..

Bir de;

“Ni­ye ken­di­miz de­ğil?”

O ZA­MAN N’OLA­CAK?

De­di­ğim gi­bi;

Ya, biz iyi­ce “ke­riz”leş­tik, ya da iyi­ce ap­tal­laş­tık ki, “söy­le­ne­ni” bir tür­lü kav­ra­ya­mı­yo­ruz!..

Ve­ya on­lar an­la­mak is­te­mi­yor!..

Söy­le­nen şu:

“Bi­zim tank­la­rın, yü­rür­ken ateş et­me ka­bi­li­ye­ti yok!.. Bu yüz­den de, 33 yıl­lık bu tank­la­rı­mı­zın 170’ini İs­ra­il’e mo­der­ni­ze et­ti­re­ce­ğiz!.. Ge­ri ka­lan 2830 tan­kı da ken­di­miz mo­der­ni­ze ede­ce­ğiz!”

Ta­mam, an­la­dık da;

Bir 33 yıl son­ra elin oğ­lu, me­se­lâ, “de­niz­de yü­zen” ve­ya “ha­va­da uçan tank” ya­par­sa, biz o za­man ne ya­pa­ca­ğız?..

O za­man da;

“Bi­zim tank­lar yü­rür­ken ateş edi­yor, ama de­niz­de yü­züp, ha­va­da uça­mı­yor!” de­yip, ye­ni­den baş­ka­la­rı­na mı mo­der­ni­ze et­ti­re­ce­ğiz bu tank­la­rı?..

Ya­ni;

Bir 33 yıl da­ha, eli­miz böğ­rü­müz­de otu­rup bek­le­ye­cek mi­yiz?..

Yok­sa;

Bu “çe­lik yı­ğın­la­rı”na “ka­nat” ta­kıp, de­niz­de yü­züp, ha­va­da hız­la uç­ma­sı­nı ve ay­nı za­man­da da ateş et­me­si­ni mi sağ­la­ya­ca­ğız?..

İş­te be­nim so­rum bu!..

Ve ta­biî, ce­va­bı­nı da bek­li­yo­rum.

MO­DER­Nİ­ZE İS­RA­İL’DEN AMA MO­TOR AL­MAN­YA’DAN!

Ce­vap­lan­ma­sı ge­re­ken bir so­ru da­ha var:

Ma­lûm, İs­ra­il’le ya­pı­lan pa­zar­lık, “300 mil­yon do­lar”la baş­la­dı, son­ra “700 mil­yon do­lar”a ka­dar çık­tı!..

An­laş­ma­nın “de­tay”la­rı­nı bil­me­di­ği­miz için, “ara­da­ki fa­hiş fark”ın ne­re­den kay­nak­lan­dı­ğı ko­nu­sun­da bir fik­ri­miz yok!..

Ne var ki;

Bil­di­ği­miz bir şey var ve “so­ru”muz da, bu­nun­la il­gi­li!..

Efen­dim;

Bi­le­bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la, iha­le­yi alan İs­ra­il’in “IMI fir­ma­sı”, mo­der­ni­ze ede­ce­ği Türk tank­la­rı­nın “mo­tor”la­rı­nı Al­man­ya’dan ala­cak­tı!..

Ya­ni;

Türk tan­kı­na “Al­man mo­to­ru” ta­kı­la­cak ve bu iş için de “700 mil­yon do­lar” ve­ri­le­cek­ti İs­ra­il’e!..

An­ca­aak...

Al­man­ya; İs­ra­il’in Fi­lis­tin’de gi­riş­ti­ği “soy­kı­rım”dan son­ra, “ge­çi­ci” de ol­sa, İs­ra­il’le olan “as­ke­rî sa­tış söz­leş­me­le­ri”ni as­kı­ya al­dı!..

Ya­ni;

Bi­ze ve­re­ce­ği Le­opar tank­la­rı­nı “Gü­ney­do­ğu’da kul­lan­ma­ma” şar­tı ge­ti­ren Al­man­ya, şim­di ben­ze­ri bir şar­tı da İs­ra­il’e ge­ti­ri­yor!..

Di­yor ki;

“İn­san hak­la­rı ih­lâl­le­ri­ni de­vam et­tir­di­ğin sü­re­ce, sa­na as­ke­rî sa­tış yap­mam!”

Ta­biî, bu bi­raz da­ha “dip­lo­ma­tik li­san”la ifa­de edi­li­yor, ama ne­ti­ce de­ğiş­mi­yor;

“İs­ra­il’e as­ke­rî sa­tış­lar as­kı­da!”

Hâl böy­le iken; Tür­ki­ye ne ya­pa­cak­tır şim­di, İs­ra­il’in IMI fir­ma­sı ne ya­pa­cak­tır?..

İs­ra­il, “Al­man­ya en­ge­li”ni aşa­maz­sa, ne ola­cak bu tank ye­ni­le­me işi?..

Ya da;

Ay­nı Al­man­ya, bu de­fa “IMI fir­ma­sı üze­rin­den” şart da­yat­ma­ya kal­kar­sa, ya­ni “Al­man mo­tor­lu bu tank­lar Gü­ney­do­ğu’da ve­ya fi­lan­ca yer­de kul­la­nı­la­maz!” der­se?..

İş­te o za­man ne ya­pa­cak Tür­ki­ye?..

Yan­dı gü­lüm, ke­ten hel­va!..

AZ­Mİ ATEŞ’İN SO­RU­LA­RI

Be­nim ak­lı­ma ge­li­ve­ren “so­ru”lar şim­di­lik bun­lar...

Ama, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li sa­yın Dr. Az­mi Ateş’in da­ğar­cı­ğın­da epey so­ru var.

Ve 9 Ni­san gü­nü, tüm bu so­ru­la­rı Baş­ba­kan Ece­vit’e yö­nelt­miş...

Ba­na gön­der­di­ği fak­sa, “Ya­zı­la­rı­nı­zın da kat­kı­sıy­la ha­zır­la­mış ol­du­ğum so­ru öner­ge­mi tak­dim edi­yo­rum” de­miş sa­yın Ateş...

O hal­de, sı­ra­la­ya­lım so­ru­la­rı ve ce­vap bek­le­ye­lim Bay Ece­vit’ten:

lÖn­ce­lik­le; hak­kın­da ka­mu­oyun­da bu den­li şa­ibe ve söy­len­ti­le­ri olan “Tank Mo­der­ni­zas­yo­nu An­laş­ma­sı” met­ni­nin -Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şa­rı muh­te­va­sıy­la il­gi­li ola­rak, kıs­mi izah­lar­da bu­lun­ma­sı­na rağ­men- ba­na bir nüs­ha­sı­nı ve­re­bi­lir mi­si­niz?

lBu an­laş­ma­da İs­ra­il’in ba­tık du­rum­da­ki dev­let şir­ke­ti olan IMI (Is­ra­el Mi­li­tary In­dust­ri­es) fir­ma­sı İs­ra­il’in Fi­lis­tin’de­ki sal­dı­rı ve ku­şat­ma­la­rı­nı yo­ğun­laş­tı­ra­rak, in­san­lık dra­mı­nın mü­seb­bi­bi ol­du­ğu bir or­tam­da -üs­te­lik de iha­le­ye çık­ma­dan-ne­den ter­cih edil­miş­tir? Ni­çin iha­le ya­pıl­ma­mış­tır?

lTank mo­der­ni­zas­yo­nu­nun İs­ra­il’e ve­ril­me­si­nin ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri­si ola­rak sa­yın Er­tuğ­rul Öz­kök’ün de söy­le­di­ği gi­bi, “Bu tür si­lah pro­je­le­ri­ni Ame­ri­ka, Al­man­ya ve­ya baş­ka bir ül­ke­ye ver­di­ği­niz za­man bir sü­rü po­li­tik en­gel or­ta­ya çı­kı­yor. Bu si­la­hı Gü­ney­do­ğu’da, Kıb­rıs’ta kul­la­na­maz­sı­nız gi­bi şart­lar öne sü­rü­lü­yor. Ba­zen kong­re­ler en­gel çı­ka­rı­yor” ifa­de­le­ri gös­te­ri­le­bi­lir mi?

lSa­yın Umur Ta­lu’nun da ga­ze­te­de­ki kö­şe­sin­de sor­muş ol­du­ğu sa­yı­sız so­ru­la­rın­dan bi­ri­si olan, “ABD şir­ke­ti Ge­ne­ral Dyna­mics’in ay­nı fi­yat­la ye­ni tank ver­me öne­ri­si” -üs­te­lik de ha­zır pro­to­tip­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men- ne­den ka­ale alın­ma­mış­tır?..

Ay­rı­ca, Ge­ne­ral Dyna­mics, “Bi­zim­ki da­ha iyi bir ürün, bi­zim M60 mo­der­ni­zas­yon pa­ke­ti­miz Tür­ki­ye Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı’nın tüm ta­lep­le­ri­ne kar­şı­lık ve­ri­yor. Yer­li ima­lat ve iş gü­cü, bir ulu­sal ta­sa­rım bü­ro­su­nun ku­rul­ma­sı gi­bi” di­ye açık­la­ma yap­ma­sı­na ve ABD yö­ne­ti­min­den Tür­ki­ye’ye ye­ni M1 “ma­in batt­le”, ya­ni sa­vaş tank­la­rı ver­me iz­ni­ni ge­çir­me­si bi­lin­me­si­ne rağ­men, ni­çin “bek­le­me­yi de ge­rek­ti­ren” İs­ra­il’in tank mo­der­ni­zas­yo­nu ter­cih edil­miş­tir?

lİs­ra­il’e ta­ri­hi­nin en bü­yük dış pro­je­si­ni ka­zan­dır­mış olan 170 adet M60A1 tan­kı­nın mo­der­ni­zas­yon an­laş­ma­sı­nın IMI ile ya­pıl­mış ol­ma­sı­nın ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri­si ola­rak da, ra­kam­lar de­fa­lar­ca de­ğiş­ti­ri­le­rek, 688 mil­yon do­la­ra mal ola­ca­ğı ifa­de edi­len bu pro­je­nin 350 mil­yon do­lar­lık kıs­mı­nı Tür­ki­ye’nin -bi­la­ha­re İs­ra­il’in vaz­geç­ti­ği ve bun­dan do­la­yı İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve IMI’nın tank iha­le­si­nin bu yüz­den kay­be­di­le­bi­le­ce­ği­ni du­yur­ma­sı­na rağ­men- Ma­nav­gat Su­yu ile kar­şı­la­ya­cak ol­ma­sı gös­te­ri­le­bi­lir mi? Bu­na rağ­men, bu iş ne­den İs­ra­il’e ve­ril­di?..

lE­ko­no­mik kri­zin pat­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye, ye­ni tank ve yer­li üre­tim pro­je­le­ri­ni as­kı­ya alır­ken, tank mo­der­ni­zas­yo­nu pro­je­si­ni ne­den iha­le­ye bi­le çı­kar­ma­dan ale­la­ce­le ola­rak İs­ra­il’e ver­miş­tir.

BU İS­Tİ­FA­LAR Nİ­YE?

l Ka­mu­oyu­nun tep­ki­si üze­ri­ne yar­dım­cı­nız sa­yın Me­sut Yıl­maz, “Keş­ke as­kı­ya al­say­dık” di­yor. Bu­na kar­şı­lık, hü­kü­met söz­cü­sü sa­yın Yıl­maz Ka­ra­ko­yun­lu da yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nda iha­le­nin bü­rok­rat­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı ve im­za­lan­dı­ğı ifa­de edil­miş­tir” di­ye söy­le­mek­te­dir. Sa­yın Baş­ba­kan, şim­di si­ze sor­mak is­ti­yo­rum. Or­ta­da Tür­ki­ye’nin gü­ven­li­ği­ni, dış po­li­ti­ka­sı­nı, ha­zi­ne­si­ni ve ge­le­ce­ği­ni çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ren, yak­la­şık 700 mil­yon do­lar­lık bir an­laş­ma bu ifa­de­ler­le ge­çiş­ti­ri­le­bi­lir mi?

lMo­der­ni­zas­yon Da­ire­si Baş­ka­nı sa­yın Sa­dık Ya­maç ni­çin gö­re­vin­den alın­mış­tır? Sa­yın Ya­maç, bu an­laş­ma­ya ne­den kar­şı çık­mış­tır? Sa­yın Ya­maç’ın en­di­şe­le­ri ni­çin ka­ale alın­ma­mış­tır?

lSa­yın Sa­dık Ya­maç’ın ye­ri­ne ge­ti­ri­len sa­yın Se­zai Öz­türk de an­laş­ma­nın he­men ön­ce­sin­de ne­den is­ti­fa etmiş­tir?

lTür­ki­ye’nin 170 adet M60A1 tan­kı­nın mo­der­ni­zas­yo­nu için -Ka­ra Kuv­vet­le­ri’nin ye­dek par­ça için is­te­di­ği 30 mil­yon do­lar­la bir­lik­te- bu işi 5 yıl­da ta­mam­la­ya­cak olan İs­ra­il’in IMI fir­ma­sı­na top­lam 688 mil­yon do­lar öde­ne­ce­ği doğ­ru mu­dur?

Sa­yın Umur Ta­lu’nun ifa­de et­ti­ği gi­bi, bu ra­kam -han­gi kri­ter­le­re gö­re- ön­ce tank ba­şı­na 2.5 mil­yon do­lar ola­rak ko­nu­şu­lur­ken, da­ha son­ra 170 tank için na­sıl 1 mil­yar do­la­ra ula­şı­yor­du?..

Son­ra, na­sıl 688 mil­yon do­lar ol­du? Ne­ler ol­du da tank ba­şı­na 4 mil­yon do­la­rı bul­du?

lSa­yın Umur Ta­lu, Tür­ki­ye’nin “tank mo­der­ni­zas­yo­nu an­laş­ma­sı” yap­tı­ğı İs­ra­il’in dev­let şir­ke­ti olan IMI ile il­gi­li ola­rak tes­pit­le­rin­de şöy­le de­mek­te­dir:

“Son yıl­lar­da za­rar eden, ka­pa­tıl­ma­sı, özel­leş­ti­ril­me­si, par­ça­lan­ma­sı, iş­çi çı­kar­ma­sı hep gün­dem­de olan, İs­ra­il ha­zi­ne­si­nin 100 mil­yon do­lar da­ha en­jek­te edip et­me­me­si tar­tı­şı­lan IMI (Is­ra­el Mi­li­tary In­dust­ri­es)nin İs­ra­il dev­le­ti­ne yük ol­ma­sı­nı ar­tık Tür­ki­ye ön­lü­yor. An­ka­ra; bu yol­la, şu an­da nam­lu­la­rı­nı Ara­fat’a çe­vir­miş olan, Or­ta­do­ğu’da­ki kan gö­lü­ne tank sı­kan İs­ra­il dev­le­ti­ni fi­nan­se edi­yor.

Üs­te­lik, İs­ra­il’in bu pro­je kar­şı­lı­ğın­da ne­re­dey­se söz ver­di­ği 350 mil­yon do­lar­lık su it­ha­la­tın­dan vaz­geç­me­si­ne rağ­men,

Yer­li yan sa­na­yi­inin dış­lan­ma­sı­na rağ­men!”

Sa­yın Baş­ba­kan, bu ifa­de­le­rin ışı­ğı al­tın­da si­ze sor­mak is­ti­yo­rum. Bu an­laş­ma­yı yap­ma­ya si­zi zor­la­yan se­bep­ler ne­ler­dir?

lSa­yın Baş­ba­kan; An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li sa­yın Ze­ki Çe­lik, “IMI fir­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak, ge­rek­li araş­tır­ma­yı yap­tı­nız mı?” so­ru­su­na si­zin adı­nı­za 28 Ara­lık 2001 ta­ri­hin­de ce­vap ve­ren Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı sa­yın Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, “Evet, ye­te­rin­ce araş­tır­ma ya­pıl­mış­tır? Ya­ni en­di­şe edi­le­cek bir du­rum yok­tur” de­mek­te­dir.

Oy­sa, sa­yın Umur Ta­lu, IMI ile il­gi­li ola­rak yap­mış ol­du­ğu tes­pi­tin­de;

“...Ka­sım 2001’de Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Eko­no­mi Da­nış­ma­nı Da­vid Va­ish, IMI’nın bu ha­liy­le ya­şa­ma­sı­nın mâ­nâ­sız ol­du­ğu­nu, kı­sa va­de­de bir­çok te­si­si­nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı, alt şir­ket­ler­den Aş­hot Ash­ke­lon’un he­men özel­leş­ti­ril­me­si, ile­ri­de IMI’nın ta­ma­men sa­tıl­ma­sı­nı, Uzi gi­bi si­lah­lar üre­ten üni­te­sin­den de he­men kur­tul­ma­yı öne­ri­yor. İş­te Tür­ki­ye bu nok­ta­da can si­mi­di atı­ve­ri­yor” de­mek­te­dir.

Bu du­ru­mu­nu bi­le bi­le mi bu an­laş­ma­yı IMI ile yap­tı­nız?

IMI VE HA­GA­NA!

lI­MI’nın te­me­li, da­ha İs­ra­il dev­le­ti res­men ku­rul­ma­dan, 1931-1933 yıl­la­rı ara­sın­da Ya­hu­di Sa­vun­ma­sı Ye­ral­tı Ör­gü­tü “Ha­ga­na” ta­ra­fın­dan “ye­ral­tın­da” atı­lı­yor. IMI, sa­de­ce İs­ra­il or­du­su­nun si­lah ve teçhizat göv­de­si­ni oluş­tur­mak­la kal­mı­yor, 1998’den be­ri bün­ye­si için­de bir Gü­ven­lik ve An­ti-Te­rör Eği­ti­mi Aka­de­mi­si var.

Kar­şı-te­rör, suç­la mü­ca­de­le, kes­kin ni­şan­cı­lık, kent sa­va­şı, is­tih­ba­rat ve kar­şı-is­tih­ba­rat eği­ti­mi ve­ren aka­de­mi­nin ba­şın­da, giz­li ser­vis Shin Bet’in es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Yi­gal Le­vi bu­lu­nu­yor. Ve İs­ra­il hü­kü­me­ti ka­dar, ya­ban­cı dev­let­le­re, hat­ta özel şir­ket­le­re de hiz­met ve­ri­yor.

Sa­yın Baş­ba­kan, IMI ile bu an­laş­ma­yı yap­ma­dan ön­ce bu fir­ma­nın, yu­ka­rı­da fa­ali­yet ala­nı­nı özet­le­di­ği­miz iş­ler­le uğ­raş­tı­ğı­nı bi­li­yor muy­du­nuz?..

lSa­yın Baş­ba­kan, İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ari­el Şa­ron, 1982 yı­lın­da Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı iken, Sab­ra ve Şa­til­la kamp­la­rın­da bin­ler­ce mül­te­ci­yi -ço­luk ço­cuk, be­be, ih­ti­yar, ka­dın ve kız de­me­den- acı­ma­sız­ca kat­let­ti­ği için İs­ra­il hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan bi­le gö­re­vin­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tı. O gün­den be­ri de Şa­ron “ba­rış sü­re­ci” düş­ma­nı, Arap ka­ti­li ve Bey­rut Ka­sa­bı gi­bi sı­fat­lar­la anıl­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, Şa­ron, Fi­lis­tin­li­le­ri kat­let­ti­ği için ha­len Bel­çi­ka’da in­san hak­la­rı suç­lu­su ola­rak yar­gı­lan­mak­ta­dır.

DSP grup top­lan­tı­sın­da yap­mış ol­du­ğu­nuz ko­nuş­ma­da, İs­ra­il’in bu son sal­dı­rı­la­rı­nı bir soy­kı­rım ola­rak ifa­de et­ti­niz. Sa­yın Baş­ba­kan, şim­di si­ze sor­mak is­ti­yo­rum. Bu­gün böy­le bir in­sa­nın baş­ba­ka­nı ol­du­ğu İs­ra­il dev­le­tiy­le yap­mış ol­du­ğu­nuz tank mo­der­ni­zas­yo­nu an­laş­ma­sıy­la, çok ya­kın dos­tu­nuz ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta ifa­de et­ti­ği­niz Ara­fat’a sa­hip çı­kar gö­rü­nür­ken, di­ğer ta­raf­tan da Fi­lis­tin­li­le­re kar­şı in­san­lık su­çu­nu iş­le­me­de kul­lan­dı­ğı si­lah­la­rı üre­ten IMI’yı bes­le­ye­rek, Ara­fat’ın ku­şat­ma al­tın­da kal­ma­sı­na çok bü­yük bir des­tek ver­miş ol­mu­yor mu­su­nuz?

lSa­yın Baş­ba­kan, “Tank an­laş­ma­sı ip­tal edi­le­mez. İm­za­lan­dı. Ko­nu ge­ri­de kal­mış­tır” de­me­ni­ze rağ­men, ka­mu vic­da­nı­nı sız­la­tan, in­sa­nı­mı­zı de­rin­den ya­ra­la­yıp, üzün­tü­ye gark eden bu an­laş­ma­yı ye­ni­den göz­den ge­çi­re­rek ip­tal et­me­yi dü­şün­mü­yor mu­su­nuz?

............

Sa­yın Dr. Az­mi Ateş’in so­ru­la­rı böy­le... Ba­ka­lım, “Ece­vit’in ce­vap­la­rı” ne ola­cak?..

Ta­biî;

O ce­vap ve­rin­ce­ye ka­dar, mo­der­ni­ze edi­le­cek tank­la­rın da mo­da­sı geç­mez­se!..

Bek­li­yo­ruz efen­dim..

7 Kasım 2003 - Vakit Aydın ikiyüzlülüğü

Zaman zaman şöyle bir “eleştiri” yöneltiliyor bize: “Ucu dindarlara dokunduğunda insan haklarından söz ediyorsunuz ama, solcuların maruz kaldığı muameleleri görmezden geliyorsunuz!”

El isnaf!..

Böyle diyenler; ya bu gazeteyi okumuyor, ya da “görme özürlü”dür!.. Bizde, onların yaptığı gibi “çifte standart” yok!..

Evet; “din”, “dindar”lar ve “başörtüsü” konusunda duyarlıyız... Ama sorarım bu beyzadelere; bir “yazarımız” ve “bu gazete” hakkında tam 312 general tarafından “624 milyarlık tazminat dâvâsı” açıldı... Acaba, bu “özgürlük ve insan hakları şampiyonları” niye suskundur?..

Bakıyorum da, “Üniforma” görünce, anında “deforme” oluveriyorlar!.. Derim ki, Vakit’i eleştirmeyi bırakın da, “kendi ikiyüzlülüğünüze” bakın!..

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23