Güzel söz ve hikmet

12 Şubat 2019 Salı

Bugün size 3 arif insanı konuk edeceğim. Aliya İzzet Begoviç, Ahmet Vefik Paşa ve Ziya Paşa.

Ulvi Saran geçen gün Ahmet Vefik Paşa’nın “yönetici olacak kişiler”de aranması gereken 16 meziyeti yazdı. Bunlara da M16 formülü demiş.

Bu konularda adaylara not verin, sonunda bakalım ne çıkacak. Damat, gelin alırken de bu cetveli kullanabilirsiniz. 1-MUTEBER (İtibar gören, Saygın), 2-MUTEDİL (Ölçülü), 3-MURTEZİM (Kararlı), 4-MUTLİF (Bağışlayıcı), 5-MUVAKKİT (Zamana uyan), 6-MUVAFFAK (Başarılı),  7-MUZAFFER (Galip), 8-MÜCEDDİT (Yenilikçi), 9-MÜEYYİD (Kurallara uyan), 10-MÜDEBBİR (Tedbirli), 11-MÜTEFEKKİR (Düşünen, imali fikr eden), 12-MÜFERRİH (Ferahlatıcı), 13-MÜLTEFİD (İltifat eden), 14-MÜMEYYİZ (Temyiz eden, iyiyi kötüden ayıran), 15-MÜNEVVER (Arif, nurlandırılmış), 16-MÜMTAZ (İmtiyazlı, seçkin).

Aliya İzzet Begoviç’in Müslüman kardeşlerine birkaç sözü var. O bunları yaşarken söyledi. Biz de bu sözleri alkışladık. Şimdi bu sözlerin gereğini yapmamız gerekiyor: “Müslümanlar, Kur›an hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için, Kur’an’ın, nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir ilim ürettiler. Kur’an ve İslam, sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir. İlimle din, birbirinden ayrıldığı takdirde, din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler. Yer yüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım! İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız. Bütün yücelik ve şükran Allah’a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit eder! Din, hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder. Ben olsam Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere ‘eleştirel düşünme’ dersleri koyardım. Batı’nın aksine, Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur. Bir şahsın yüceltilmesi hadisesi, geçmişte ve bugün var ama İslam’a kesinlikle yabancıdır! Çünkü bu bir çeşit putçuluktur! Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder? Hayvanlar aç iken tehlikeli olur. İnsanlarsa tok iken tehlikeli oluyorlar. Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız. Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz. Çok yaşadım, çok yoruldum! Şimdi Sevgilime kavuşmak istiyorum!” Bu sözler aslında farklı zamanlarda ve yerlerde yazılmış ve söylenmiş sözler. Bir dost derlemiş, ben de size aktarıyorum.

Sahi, bu sözler, hangi partiye, hangi politikacının ya da yöneticinin sözlerine veya işlerine benziyor. Karar verirken bunlar anahtar cümleler, hakikatın şifresi olarak aklınızda bulunsun diye yazıyorum.

Ziya Paşa’nın şikayet ettiği konularda sanırım dünden bugüne fazla bir iyileşme olmamış:  İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı / Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı (Yüksek mevkilere erişebilmek için dostlarını çekiştirmek moda oldu; eskiden bu tür çirkinlikleri bilmezdik, bu çeşit hüner ve beceriler yeni çıktı.) Sâdıkları tahkir ile red kâide oldu / Hırsızlara ikram-ü inâyet yeni çıktı (Vatanına, milletine bağlı olanları aşağılamak ve onları reddetmek kural haline geldi, hırsızlara ikramda bulunmak ve yardım etmek ise yeni çıktı.) Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi / Hâinlere amma ki riâyet yeni çıktı (Gerçi eskiden de doğruyu söyleyenlerden nefret edilirdi ama hainlere saygı göstermek, onları koruyup kollamak, onların emirlerine uymak yeni çıktı.) Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık / Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık (Eyvahlar olsun ki bu oyunda yine bizler yandık; çünkü zarar ortada bu konuda ne kazandığımızı bilmiyoruz, daha doğrusu hiçbir şey kazanmadık.) Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadâkat modalandı / Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı. (Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü moda haline geldi, namusu bitirdik, hamiyet yeni çıktı). Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet / Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı. (Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; başkalarına gönül dostlarından şikayet yeni çıktı). Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu / Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı. (Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı). Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi / Hainlere amma ki riayet yeni çıktı. (Her ne kadar doğruyu söyleyenler de önceleri nefretle karşılanmışsa da ancak hainlere uyma yeni çıktı). Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât / Elfâz ile terfîh-i ra’iyyet yeni çıktı. (Bütün düzenlemeler bazı kâğıtlar ile ilan olunur, söz ile halkın refaha eriştirilmesi ise yeni çıktı)  Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarihi / Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı. (Güçsüz olanın en belirgin hakkı saklı tutulur, himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı). İsnâd-ı ta’assub olunur merd-i gayura / Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı. (Gayretli kişiler taassubla suçlanırken dinsizlere özgü derin düşünce yeni çıktı). İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki / Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı. (Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı). Milliyeti nisyan ederek her işimizde  / Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı. (Her işimizde millî benliğimizi unutarak Batı düşüncesine körü körüne bağlılık yeni çıktı). Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık / Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık. (Eyvah bu oyunda bizler yine yandık, çünkü zarar ortada bu konuda bilmem biz ne kazandık). Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz / Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir. (Yüksek ve şerefli mevkilerdeki güçlerine güvenip milyonları çalanlar başı dik, alnı açık dolanırken; birkaç kuruş çalan hırsız kürek cezasına çarptırılır).

“Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” der Ziya Paşa bir bend’inde, (Kişinin aynası yaptığı işlerdir, laflarına bakılmaz; çünkü kişinin aklının seviyesi ancak yaptığı işlerle ortaya çıkar.) Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât / Bin türlü teseyyüp (ihmal ve düzensizlik) bulunur hânelerinde.

Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim / Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzârinde”. (Birçok acemi müneccim, gökte yeni yıldızlar keşfedeyim derken gaflete dalarak yollarının üzerindeki kuyuyu görmez.) “Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma / Zer-dûz palan vursan da eşek yine eşektir” (Kötü yaradılışlı birine üniforma ya da gösterişli, pahalı giysiler soyluluk verir mi hiç; eşeğe altın işlemeli semer vursan da eşek yine eşektir.) “Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar / Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan”. (Nasıl ki yarasanın gözü güneş ışığından, aydınlıktan rahatsız olursa eksiği olanlar, cahil olanlar da olgun ve bilgili insanlardan hoşlanmaz, onları çekemezler.)

Ve son bir söz: “İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah”. Selâm ve dua ile.

Not: Bu makalenin oluşmasında, büyük ölçüde internetteki açık kaynaklardan yararlandım.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • ataata8 ay önce
  diğerlerini okumadım ama begoviç günümüzü ilgilendirdiği için önemli. malesef bir mezhepsizlik kokusu var.... anahtar kelime bir şahsın yüceltilmesi..tabi o nedemiş ne zaman demiş...bilemem.... şahıs yüceltmeyelim. tamam. din bilgisi nakledilerek elde edilen bir bilgi. pisagor gibi elde kağıt kalem hesap işi değil. ben şimdi napiim??? yüceltme kitap yeter... hmmm... hadis, fıkıh???? yani ne anladıysan. o.... mu??
 • MehmetMehmet8 ay önce
  Maliye bakanlığı vergi müfettişliği alımı ne zaman yapacak.A kadrolara hiç alım yapmıyorlar lütfen bu konuya da bir haber yapın.kpss puanlarımız boşa gidecek sınav yapıyorlar. 6 aydan beri alım yapmıyorlar.Hiç bir ilan gelmiyor.
 • MehmetMehmet8 ay önce
  Maliye bakanlığı vergi müfettişliği alımı ne zaman yapacak.A kadrolara hiç alım yapmıyorlar lütfen bu konuya da bir haber yapın.kpss puanlarımız boşa gidecek sınav yapıyorlar. 6 aydan beri alım yapmıyorlar.Hiç bir ilan gelmiyor.
 • OkuyucuOkuyucu8 ay önce
  Konu güzel söz ve hikmet olunca: "hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen merdüm-i didem-i ekvan olan olan ademsin sen" bu beyit Şeyh Galip'in insan tasavvuru ve tanımı. Bir insan tanımı da Necip Fazıl' dan: "insan bir mesut zalim insan bir mağrur cahil, sular azgın tekne delik ve kayıplar da sahil" kanımca iki tanımlama da doğru. Biz diyorum heva ve heveslerimizle, kaybettigimiz erdemlerimizle ,yok olmaya yüz tutmuş adalet duygumuzla bu tanimlamalardan hangisiyiz?
 • Ebu ZerrEbu Zerr8 ay önce
  Taklidi imanla buraya kadarmış! Şakşakçılıkla buraya kadarmış.O fetö alçağına ve o hain yapıya geçmişte methiye düzenler, onlarla birlik olanlar, hala ortalıkta gerine gerine geziyorlar. Üst kadrolar kripto olarak devam ediyorlar. Bir fetöcü görevden alınıyor, yerine başka bir fetöcü getiriliyor. Bürokrasi ellerinde hala. Uzantıları görev başında, işe yerleştirdikleri onbinler değil, yüzbinler var. Ve milyonlarca gencimizin hakkı yenerek kamuya yerleştirilen fetöcü sayısının haddihesabı yok. Sonrada gençler niye yoldan çıkıyor diye feryadı figan ediyorsunuz. Tabiki yoldan da çıkar, dinden de çıkar, insanlıktan da çıkar. Taklidi imanla buraya kadarmış. Bu iş sadece Reisin sorunu da değildir. Reisin yanlışlarına rağmen fetö terörü her halukarda bizim sorunumuzdur. Bukonuda da maalesef sınıfta kaldık. Seçtiklerimizden ise zaten hayır yok. İnsanların mücadele azmi akamete uğratılmış, devletin altıda, üstü de havlu atmıştır. Tam bir zillet hali. Bu mücadele bir avuç gerçek vatansever, savcı, polis, hakim, asker ve birkaç yetkili insanın üzerine bırakılmıştır. İşte onlar, hayatlarını ortaya koyup gece gündüz mücadele ediyor. İşte alın size gerçek Müslümanlar kimmiş görün.Onlara selam olsun. Ve Rabbim onları esirgesin ve mamur eylesin. Onlar aynı zamanda vatanseverde, kahramanda. Öyle lafla olmuyor bu işler. Yattığın yerden ahkam kesmekle hiç olmuyor. Şakşakçı olursan, iktidarıda, muhalefeti de bulunmaz nimetmiş gibi şımartırsan, mazlumun yerine gücün yanında olursan olacağı bu. Onlarda sana tepeden bakar, öylece. Rabbim bu saatten sonra başımıza neyi musallat eder bilinmez. Ama bu gidişat hiçte iyi değil. Çoğu şeyi izliyoruzama bir şey yapmıyoruz. Lak laktan başka nemiz var. Kitap yüklü katırlara dönüşmüş alimlerimiz. Din adına konuşulanlar ise fındık kabuğunu doldurmayan cihetten ve içi bomboş. Pratikte ise karşılığı hiç yok. Sen sen olmadıktan sonra, haksızlığa karşı sustuktan sonra, Kuranın ve Peygamberin öğretisi de kar etmez sana?
 • MirayMiray8 ay önce
  Dünya fani ölüm ani şu insanoğlu birbirlerini üzmeseler olmazmı yani dünya bile yaşlandı sallanıp duruyo yer kabuğu bile yoruldu sanki artık bizlere tahammül edemiyor...
 • Boşbakan'nın baş KalfasıBoşbakan'nın baş Kalfası8 ay önce
  Tanzim kuyruğunda üşüttüm ! Yatak döşek ' kaçıncı yüzyıldayız ya ? Beynim durmuş ! Bir de 3 kg kotası ! Kominizme dönüyoruz ! Türk usulü ' üstelik soğanı ithal ediyoruz ! Allah sen yardım et ' !
 • SILASILA8 ay önce
  Benim bildiğim devletlerin ajanı olur, FETÖ diye bir devlet ben bilmiyorum. Fetöyü devletleştirenler utansın. Ama yüz yok ki...
 • SILASILA8 ay önce
  Bizim millete bir şey yapmadığımız doğru. Allah c.c. bizi vesile kılar, biz de seyrederiz. T.C. deki bütün devlet işletmeleri, KKTC kuşatması, bütün ekonomik atılımlar ve 1994 İstanbul B.Başkanlığı Allah'ın nasip ettiği zafer ve hayırlardandı. Siz AKP kuşağına da ne yazık ki sadece günahlar ve içi boş kampanyalarınız kaldı. Görmüyor musunuz. Bir seçim de vaat olarak sunduğunu diğer seçimde yıkım olarak gösteriyorlar ve suçlusu hep dış güçler oluyor.
 • SILASILA8 ay önce
  Saadet partisine oy verdiğim doğru. En azından partim sandıktan çıkamıyor da kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmiyor, edemiyor, zaten (inşallah) etmez de. Siz iktidar yanlıları nasıl hesap vereceksiniz? Unutmayın İktidarın vebaline de ortaksınız.
 • SILASILA8 ay önce
  çOK TEŞEKKÜR EDERİM. Hakkımda sui zan ettiğiniz için. Günahlarımı aldınız. Allah razı olsun. Ayrıca Niye bu öfke? iktidar da olmanız yetmiyor mu, kalemlerimizi de mı istiyorsunuz?Eğer mutlu edecekse sizi bir daha yazmam canın sağolsun
 • SILASILA8 ay önce
  Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. RTE' nin arkadaşlarını, düşüp kalktıklarını iş adamlarını, sanatçılarını, bakanlarını, belediye başkanlarını,... el sıkıştığı bayları bayanları, eşi Emine hanım'ı, oğlunu,eniştesini... bizler çok iyi biliyoruz. RTE' yi anlatmaya gerek yok; referans olarak yanındakilere bakmak yeterli, ne yazık ki. Sn. yazar sürekli adaylara çatarken aslında büyük resmi gözümüze getirmeye çalışıyor. ANLAYANA
 • çaba sarfet millet için boş konuşmaçaba sarfet millet için boş konuşma8 ay önce
  SILA adıyla yazan saadet partili fetö ajanı.... millet için yapacağınız yaptığınız bir şey var mı...... bunu söyleyin.... birşeyler yapanların yoluna taş koymak için uğraşmayın..... insanlara engel olan taşları yollardan alın...islamın düsturu budur.....
 • SancarSancar8 ay önce
  AMERİKADANKORKMAYIN ,ALLAHTAN KORKUN.... RIZKIN SAHİBİ HÜDADIR,.... AMERİKA NECİSTİR.....HAYR TAHSİL OLMAZ... ŞEYTANDAN KAÇAR GİBİ KAÇIN.... TRUMP DECCAL'DIR.... ŞEYTANİ'DİR, RAHMANİDEĞİL....
 • selamselam8 ay önce
  Cahil olsakta bizleri aydinlattiğiniz için Teşekkurler Abi. hür kalem inaçla Allaha kul olmakla olur.
 • celalcelal8 ay önce
  Guzel bir yazi olmus,unuttugumuzu hatirladik hatirdakileri tekrarladik.
 • Bilal B.Bilal B.8 ay önce
  Ne de çabuk unuttunuz, TAM DESTEK verdiginiz parti ABD ile bir oldu tüm Musluman ulkeleri kan golune cevirdiler milyon can gitti milyon can multeci oldu milyon can dilenci/fuhuş/mafya/teror batagina düştü, hayvanlara tabiata verilen zarar atilan kimyasal bombalar ve sonunda gasp edilen yer alti ve yer ustu kaynaklar petroller gazlar madenler. Şimdi bakiyorum bizim dindar medyaya sanki partilerden milyar $ sus payı almış gibi hemencecik herşeyi unuttular. Tüm tv ler izdivaç kadin programlari 7/24 beyin yikama yeni gundemler falan. Bu kadar Muslumanlari etkileyen olaylar olurken şu yazdiginiz yaziya bakin. Sanki gerćek islamdan ve gerçek gundemden bahsetseniz ANİNDA maaşiniz kesilecek gibi yaziyorsunuz(genelde)
 • bay abdurrahmanbay abdurrahman8 ay önce
  Resmi açıklama geldi: Tanzim satışları seçime kadarmış doğru mu?
 • a.lideria.lideri8 ay önce
  Müyesser Yıldız helikopter kazasını yazmış...iöler acısı durum.yerli helikopteri yapacağızdan kişi başına 3 kg patates satışına gelen bir hükümet.
 • bedirbedir8 ay önce
  yorumcular ne kadar dindar dini bilgileri ne kadar derinKuran olsa ne yazar olmasa ne yazar diyecek kadar derin siz de gazete olarak çok Kuran ı Kerimesaygılısınız beni şaşırtıyordilipak yorumcularının bu ender tefsir ve meal bilgilerinin kaynağını biliyor musun
 • SILASILA8 ay önce
  7 dir Yorumcu ZEKİ YILMAZı OKUMAYA NİYETLENİYORUM 3. satırdan sonra ben "Oofff".
 • SILASILA8 ay önce
  ZEKİ ASLAN nikli yorumcu; bizler Sn. yazarın yazılarını bile paragraf atlaya atlaya okuyoruz. Sen yazmışsın orda kitap. Gaye anlaşılmak ise biraz daha kısa yazsan olma mı?
 • SILASILA8 ay önce
  Bence kimse devletimizi, yönetimimizi... şikayet etmemeli. Baksanıza " kendini" silahla korumaya geçmiş durumda. Savaş çıkarsa, zzZannediyor ki işgal evvela silahla başlayacak. Heyhat!. Aslına bakarsan kendini dahi koruyamayan bir yapı vatandaşını nasıl koruyacak? ZAMAN AHİR ZAMAN. herkes önce kendi paçasını kurtarmalı. Uçaklarda yapılan;"Lütfen, çoçuğunuzdan önce maskeyi kendinize bağlayın" anonsu gibi. Milletin derdiyle üzülerek ahiretimizden olmayalım. Unutmayalım ki; Allah c.c. insanları ve cinleri yalnıZzzz kendisine kulluk etsinler diye yarattı. Biz sadece umutluyuz ve ısrarlıyız. Yarından. O da olmaZzsa ölümden sonra ki hayattan:) YAni inşallah.
 • esereser8 ay önce
  Tırnak içinde eleştirel düşünme deyince bir tanıdıgım olan foxhaber ve sözcü okuru izleyicisi olan kişi geldi adam tgrt ye bile tahammül edemiyor ona ve okuyup izlediklerine göre sağ partilere veya mandacı partilere oy vermeyen herkes gerici sorgulamayan sagcı sorgulayıpta solcu olmayanıda gerici yobaz. Altarnatif medyaya kafa konforum bozulur korkusuyla bakamayan muharremin tabiriyle patolojik vakalar ilk aklıma gelenler. Birde kendi inanmasa bile kendine dükkan tevdi edilip himmete mecbur olanlar
 • receprecep8 ay önce
  boşboş bakanın birisi herğün saltalık hıyar muz yiyecem yiyemiyorum diye tutturuyordu şimdide çok az koyuyorlar diye şikayetleniyor
 • erhanerhan8 ay önce
  Ben dersi ögretmeni olsam dersin son 5-10 dakikasını sınfta mealen okumaya ayırırım çünkü bizzat okumanın fesiri ile duymanın tesiri çok çok farklı. Duydugunuz kişi herkesin bilgisine birikimine söylediklerine yaptıklarınakarşı çelişki olan insanlardan biride olabilir
 • SILASILA8 ay önce
  Canımız sıkıldığında açıyoruz REİSi izliyoruz ne yapalım? Diyor ki; "Dolarla bükemedikleri belimizi, soğanla, patlıcanla, domatesle... bükmeye çalışıyorlar. " zZannedersem dünyayı kendi etrafında döndüğünü zannediyor bAŞKANIM. Tufan çıksa, kıyamet kopsa dış güçlere bağlayacak. HAlbuki tüm bu olumsuz gelişmeler azgınlıktan ve nimetlerin kıymetini bilmemekten geliyor. Ve tabii başımızdakilerin Allah'tan kopuk politikaları nedeniyle. Allah'ım bizleri islah etsin AMİN. nOT: AKparti taraftarları ne olur kızmayın olumsuz yorumlara. Emin olun ki bu seçimi de siz kazanacaksınız ve Allah c.c. bütün azabını mevcut hükümetimizle başımıza yavaş yavaş yağdıracak ve BAŞKAN her zaman olduğu gibi yine her şeyi dış güçlere bağlayacak maazallah...
 • karışıkkarışık8 ay önce
  bir meşhur zad: "Hırs cihetiyle, siyaset efkârını İslâmiyet akaidinin yerlerine kadar isal eden herifler, şan ve şeref değil, belki şeyn ve şenaate mazhar oldular. Nefsânî aşklardaki felâketler, haybetler bu sırdandır. O çeşit âşıkların bütün divanları birer feryad-ı matemdir." diyor. allah sonunu hayretesin
 • gazte haberigazte haberi8 ay önce
  Kılıçdaroğlu: Kartal’daki binaya kaçak kat çıkaran kişi Erzurum’da AKP’NİNBelediye Başkanı adayı...
 • millet bahçesi sebze tanzim satışı hizmette sınır yokmillet bahçesi sebze tanzim satışı hizmette sınır yok8 ay önce
  hebrler ilginç olmaya başladı:Erdoğan: AK Parti yatıyor kalkıyor halkımıza daha iyi hizmet nasıl veririz diye düşünüyor. Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalacağız, devlet ne için var, bunun için var
 • yeni venezuella kim olacak?yeni venezuella kim olacak?8 ay önce
  RTE açıklamış:TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDEN TUTUNUZ MARKETLERDE NELER VARSA BUNLARIN BELLİ BİR KISMINITANZİM SATIŞ YERLERİYLE SATMAYA BAŞLAYACAĞIZ
 • Ebu ZerrEbu Zerr8 ay önce
  AKP den umudu kesmişler, şimdide illede Kuran diyenler var. AKP müslümanların partisi, referansı Kurandır diyerek oy verenler şimdide Yüce Kitabı kendilerine benzetiyorlar. Önce Kuran Ahlakı diyemeyenler, illede kuran diyorlar. Kuranı anlamadıkları ve çıkar için kullandıkları o kadar belli ki. Ne seviyen var ki Kuranı anlayıp, anlatasın. Ulemanın hali ortada, diyanetinde, şeyhinde, hoca vs allame geçinenlerin de. Bunlarla mı Kuranı, şeriatı savunuyorlar. Suç ya hep başkalarında veya sistemde. Kendilerinde hiç suç yok. Esas suçun büyüğü bizde. Mübarek Kuranı dillerine dolayanların insanlığa ne kadar katkısı, faydası olmuş acaba. İslam dünyasında şeriatle yönetilerin de görüyoruz. Yerlerde sürünüyor. Tembel, kaytaracı, bedavacı, gösterişçi, düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan, şakşakçı bir yapımız var. Kuran olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Bu halimizle ne olsa, hikaye. Şakşakçı halihmizle, ne olur akibetimiz. Kuranıda işimize geldiğimiz gibi yorumlamıyormuyuz. Bunlar artık inandırıcı değil. Ahlaklı yaşantın var ise ne ala, yok ise Kuran ne yapa.
 • Biz Biz 8 ay önce
  S.s.aleykum. orhan inan rumuzlu kardesim .olumsuz yazilari editòr hep yayinliyor.i ki gùndur 4.yazim olumlu oldugu icin yayinlanmiyor.Abdurrahman hocama haksizlik.boyle bir deerin kiymetini bilemiyorsak ne diyelim...s.aleykum. 5...
 • mvlütmvlüt8 ay önce
  iyiki anlamlarını anladığımız dile çevirmişsiniz..."cumhuriyetle birlikte bu millet DİLSİZLEŞTİRİLDİ, TARİHSİZZLEŞTİRİLDİ VE DİNSİZLEŞTİRİLDİ"....EN İYİ MİSÂL BU YAZI....OKUDĞUMUZU ANLAMIYORUZ...DAHA DÜN İKEN....BUNLARI YAPANLAR N E KADAR DA VATANPERVERMİŞ.....SİYONİZMİ HER ŞEKLİYLE HER ALANDA ANLAMAMIZ ŞART....
 • gazte haberigazte haberi8 ay önce
  doğru mu bu haber?:AKP'li vekil Tahir Akyürek'in daha önce belediyede iş verdiği yeğeni, şimdi de öğrencisi olmayan bölümdeki iki akademisyenden biri oldu
 • İran ve soğanİran ve soğan8 ay önce
  bay abdurrahman, gözünüz aydın, İran dan soğan ithalatı başlamış.
 • sebzeci sebzeci 8 ay önce
  Yerli araba, yerli uçak , füze falan derken yapa yapa manav sebze tezgahı açtılar o da kotalı 1kg ya da 3kg.
 • reuterreuter8 ay önce
  reuter haber ajansı türk hükümeti sebze satış yerleri açtı diye haber yapmış...Turkey opens government vegetable stalls in battle with inflation.
 • dindar kindardindar kindar8 ay önce
  cem toker yazmış:Bir Romen’den Brüksel’de dinlemiştim:“Komünizm döneminde, haftanın belli günlerinde, semte devletin ucuz tavuk satan kamyoneti gelirdi.Sabah erkenden annem bizi dönüşümlü kuyruğa gönderirdi. Bazen 1 tavuk alabilirdik, bazen alamazdık.”
 • islam diniislam dini8 ay önce
  hucurat 14 peygamber zamanındaki sahabe denilen kişi,lere direk hitabet ve ihtar var : inandık demeyin diye.Kuarnu öğretecek yaşatacak kimseler ihtiyaç yok Kuran direk hitabet HACC Suresi 16, biz onu apaçık ayetler olarak indirdik.
 • Biz Biz 8 ay önce
  S.s.aleykum. sayin hocam cagimizin hastaliginin recetesi KURAN I KERIM ve PEYGAMBERIZIN sùnneti dairesi icinde yasamaktir.. s.aleykum. saygilarimla.
 • Salih Necmi GündemSalih Necmi Gündem8 ay önce
  Hocam ,Allah razı olsun.beni anlayamadığım şey , herkes kendini değerli addediyor bir diğerini değersiz görüyor.Eğer dini guruplar aynı amaca hizmet ediyor , aynı istikamette gidiyorlarsa bu çekememezlik niye?Ben ister sizi okurum , ister başka bir yazarı , ister bir guruba girerim ister başka bir guruba.Örneğin ben sizi okumuyorsam , beğenmiyorsam niçin sizin düşmanınız olayım ?Ben de islamiyeti yaşıyorum yaşamak istiyorum , ülkemi seviyorumsevmek istiyorum.Kısacası kimse kimseyi dışlamasın.Saygılarımla.
 • MustafaMustafa8 ay önce
  Ömrünü Kur'an ve şeriat düşmanlığı ile tüketeni musalladan iyi bilirdik naraları ile cennete servis yapılmıyor mu
 • MustafaMustafa8 ay önce
  Kâfir yasasından adalet bekleyen Kur'an'da adalet yok demiyormu.Kul hakkı naraları atanlar üzerinde ki borçlarla ölünce gömülmüyor mu .
 • Zeki Aslan Zeki Aslan 8 ay önce
  Sayın Abdurrahman Dilipak bey, Sizin "Güzel söz ve hikmet" başlıklı makalenizde, "güzel söz söyleme hasletine ve hikmete ulaşma" formülü, sistemini veriyorsunuz zannettik. Ama sukut-u hayale uğradık. Gazete yazarlarının klasik, sütun doldurma yöntemi, sizinki. Size, "Güzel söz ve hikmet"e nasıl ulaşılabilirin formülünü verelim, inşâallah. Hikmete ulaşma, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilip, yaşanması sistemiyle mümkün olabiliyor.Günümüzde Kur'an'dan uzaklaşılmasının, dolayısıyla hikmete ulaşılamamasının nedeni, merhum Akif'in "Doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham alma" vasiyetini yerine getirmemek. Biliyorsunuz, İslamı TAM olarak Sahabe yaşamış. Onların devrine Asr-ı Saadet deniyor. Sahabe, saadete nasıl ulaşmış? Peygamber Efendimiz (SAV)e tâbi' olarak. Sahabeden sonraki nesle (Tâbiîn) baktığımızda, onların Sahabeye tâbi' olduklarını Tevbe-100 ayetinden öğreniyoruz. İslam tarihi, Tâbiînden sonraki nesle, Tebe-i Tâbiîn demiş. Onlar da Tâbiîni örnek almışlar, onlara tâbi' olmuşlar. Bu sistem, orada bitmiş mi? Hayır. Günümüze kadar Tasavvuf olarak gelmiş. Ve halen devam etmektedir, tâbiiyyet. Peki, tâbiiyyetin, merhum Akif'in "Doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham alma" vasiyyetiyle ilgisi var mı? % 100 var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in öğrenilip, yaşanması sistemi, Kur'an'da verilen sistemle mümkün oluyor. Bakara-151, Âl-i İmran-164 ve Cuma-2 ayetlerinde Allah, Kur'an'ın kim tarafından, hangi sistemle öğretilip, yaşatılacağı açıklanıyor:1-Kur'ân-ı Kerim'i öğretecek ve yaşatacak kimseleri, BİZZAT ALLAH TA’YİN EDİYOR, GÖREVLENDİRİYOR. (İnsanlar, Akademik kurullar değil. Günümüzdeki ilahiyat sisteminin yetkilendirdiği kişiler, bir veli-rasülün, veli-mürşidin eğitiminden geçip, Allah’tan görev almadıkça (veya Allah’ın görevlendirdiği kişiler tarafından yetkilendirilmedikçe), islamı öğretmeye ve yaşatmaya yetkili değillerdir.)2-Bu görevlendirilen kimseler, ÖĞRETİLECEK İNSANLARIN YAŞADIĞI ZAMANDA/ÇAĞDA VE ONLARIN İÇLERİNDE YAŞAYAN OLMAK DURUMUNDA. Geçmişte yaşamış, nebi-rasül, veli-rasül, veli-mürşidlere hayalî tâbiiyyet geçerli değildir (Günümüz insanı, diyanet ve ilahiyat camiası, Tabiînden, Tebe-i Tabiînden daha akıllı olmalılar ki, hadisleri okumanın, O'nu(SAV) örnek almak, O’na Tâbi’ olmak olduğunu zannedip, 1400 küsur yıl önce yaşamış Nebi-Rasül'e tâbi' olunabileceği BATIL inancıyla yaşıyorlar ve bunu yayıyorlar.) 3-Bu görevli (Allah’ın görevlendirdiği) kişiler:a) Önce Allah'ın âyetlerini tilâvet ediyor, anlatıyor, tebliğ ediyor. Eğer insanlar, tebliğin gereğini yapmak isterlerse,b) Bu görevliye ittiba' ve itaat sürecinde NEFS TEZKİYESİgerçekleştiriliyor ki,c) Kitabın (Kur'ân-ı Kerim'in) ruhuna nüfuz edilebilsin (Lâ yemessühû illel-mütahherûn) ve ileri seviyede yaşanabilsin.d) Sonra HİKMET eğitimi aşamasına geçiliyor.e) Hikmetten daha ötede olan bilgilerin öğretilmesi. Günümüz ilahiyatçıları, Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizin, sadece Kur'ân-ı Kerim'in indirilmesine aracılık ettiği, başka bir görevi olmadığı inancında veya bu inanç çevresinde dolaşan bir düşüncededirler. Bu şekildeki düşüncede, (b), (c), (d) ve (e) görevleri yapılmadığı için, günümüz insanları Sahabe gibi Kur’an’ı, mutlu bir hayatı (islamı) yaşayamamaktadırlar. Çünkü “Tabiiyyet sistemi” işletilmiyor. Günümüz insanı da, 1400 küsur yıl önce yaşamış Nebi-Rasul'e, tabi' olmaya, O'nu örnek almaya çalışıyor, BOŞU BOŞUNA. Âl-i İmran 31. ayetindeki geçen şekliyle Rasülullah SAV.e tâbiiyyet emri, O’nun (SAV) muhatabı olan sahabe içindir. Çünkü tâbiiyyet, “yaşayan”, irşadla görevli kişiye yapılır. Örnek de, yaşayan olmak zorundadır. Hele hele, yazılı metne tâbiiyyet, asla geçerli değildir. (Show-roomlarda, eşyanın broşürü değil, bizzat kendisi, sergilenir, örnek olarak.)− Sahabe, kendilerinden binlerce yıl önce yaşamış bir elçiyi mi örnek aldılar da, veya kitaplar okudular da mı "sahabe" oldular? − HAYIR. (Sahabenin kütüphanesinde, kaç bin kitap vardı?)− Tâbiîn, sahabeye tabi' olmayıp, Hz. Muhammed SAV.e mi tabi' oldular? − HAYIR(Tevbe-100 ayeti, Tâbiînin, sahabeye tabi' olduklarını bildiriyor). Günümüz insanı, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn’den daha akıllılar mıdır ki, “Ben Hz. Muhammed SAV.e tabi' oldum/olurum, O'nu örnek alırım.” diyebiliyor?---------Günümüzde, Hıristiyanlar da aynı hatayı yapıyorlar: Hz. İsa AS.ı örnek aldıklarını söylüyorlar. Oysa “Kutsal Kitap”larını doğru anlasalar, örnek alma konusunda, doğruyu bulacaklar. (1. Korintoslular, 11/1’de Pavlus diyor ki: “Ben Mesih’i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın. Her şeyde beni hatırladığınız ve geleneklerimize, size aktardığım şekliyle bağlı kaldığınız için sizi övüyorum.” Filipililer’e Mektupta, 2:17 de Pavlus, “Kardeşler, hepiniz beni örnek alın, ayrıca bıraktığımız örneğe göre yaşayanları da dikkatle izleyin.” diyor.) -----------Tâbiiyyet olmazsa, tasavvuf ehlinde var olan, hikmetli olma, gönül derinliği, aşk ve heyecan kazanılamaz. Çünkü tasavvuf, yani orijinal İslam, sadece ve sadece, tâbiiyyetle öğrenilir ve yaşanır.(“Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.” (Yunus))Ayrıca, Yunus-7 ayetinde de, Kur'an'ı anlamak ve yaşamak isteyen kişinin özelliği bildiriliyor. Bu ayette, Allah'a ruhen ulaşmayı istemeyenlerin, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu bildiriliyor. Bu demektir ki, Allah'ın ayetlerine ârif olmanın ön şartı ruhen Allah'a ulaşmayı istemek. Yani, ermiş-evliyadan biri olmayı istemek.Bir kimse eğer, Allah'tan, şöyle bir kalbî talepte bulunursa, "Yâ Rabbî, ben senin istediğin gibi bir kul olmak istiyorum" veya "Yâ Rabbî, ben senin ermiş-evliyandan biri olmak istiyorum" gibi, Allah, derhal o kişiyi, bu konuda yardımcı olacak birisiyle (veli-mürşid) tanıştırıyor ve sistem işlemeye başlıyor. (Bi't-tecrübe sabittir.)------------Kur'an'ı öğrenip, yaşamak isteyen kişi, Allah tarafından tanıştırılan veli-mürşide tâbi' olmasıyla, dersler başlıyor.İslam, kitabiyyat dini değil, tâbiiyyet dinidir. Sahabe, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn ve günümüze kadar tâbiiyyetle yaşamış ve halen yaşanmakta olanlar, bu konuda örnektir. Ceddimiz Osmanlının, padişahtan dağdaki çobana kadar toplumun her kesimi büyük çoğunlukla bir veli-mürşide tâbi olarak yaşamış olmaları, bu hikmet sebebiyledir.İnşaallah anlatabilmişizdir.Esselamu aleyküm
 • Ahmet KoçakAhmet Koçak8 ay önce
  boşbakan yorumcu,gerçektende hayatada bobakıyorsun.işiniz gücünüz nefis,yemek ,içmek,dünya müslümanlarının yıllardır mahrum nimetlere uzanmamız biraz şorlaştı diye yapmadığımız hakaret,küfür kalmıyor.ne için, zaten kış yiyeceği olmayan ama azgınlaşan nefislerin tatmini için yazın bol olup da kışın olmaması gereken sebzeler için.eskiden bu sebzeler kışın gündemde olmazdı lakin elimiz biraz para gördüya kışın da nefsimiz ne isterse yemeliyiz değilmi.yesen ne olacak vücuda hiç bir faydası yok bunların.herşey zamanında güzeldir.kardeşim ezan okunup vakit girmeden namaz kılsan kabul değildir.düşmüşsünüz domates biber patlıcanın peşine yazıklar olsun nefsine dur deyemeyen biz müslümanlara.yemende ve bir çok beldede ekmek bulamayan gariban müslümanlardandamı utanmıyoruz.varsa yoksa patlıcan biber.yazın göreceğiz 2 liradan satamayacaklar.nerdesin ey sabır...
 • İLBEYHANİLBEYHAN8 ay önce
  CİA + MOSSAD+SAUDİ + BAE+ İNG bu günlerde UYGURTEZGAHI peşindeler.....Bu defa hedef HEMRUSYA, HEMDE ÇİN'leARAMIZI BOZMAK vekendi kucaklarınaoturtmak....daha doğrusu kucaktan kaldırmamak....Menderesdeson nefeste yeltenmişti ,,öldürdüler....kimler uygur sevdasına tutuldu bakalım....FETÖ , MERAL AKŞENERGİLLER ,RABİA KADİR ,SEYİT TÜMTÜRK ,AMERİKA ,NATO .... ENVER ALTAYLI ,BURHAN KAVUNCU , İYİ PARTİ İST.İL BAŞK .BUĞRA KAVUNCU.....Enver Altaylı TÜRKEŞ'in casus danışmanı ,şimdilerde fetöden tutuklu....MeşhurÖZBEK asıllı CİA CASUSURUZİ NAZAR'ınkuzenleri ,yeğenleri...KAVUNCULAR dan BURHAN ESKİ ÜLKÜCÜ , DEVAMEN GÖREV İCABI YERYÜZÜ HİZBULLAHCISI ,ŞİMDİLERDE UYGUR KONFEDERASYON BAŞKANI , dingilBURHAN bizde yedik....senin cemazielevvelini biliriz....80 öncesinden beri çalışırsın,bu gün çalıştığın mahfile....TÜRKEŞİN KIZI,RUZİ NAZAR ANKARAYA GELİNCEbizim evdekalırdı diyor ...AYZIT TÜRKEŞ ..Adımı da o koydu diyor... bunlar aynı zamanda CHP genel sekreteriMASON KASIM GÜLEK le can ciğerler...ESAS BOMBA ŞİMDİ , BU zevat özellikle KASIM GÜLEK , FETOŞ laSIRDAŞ DOSTLAR....KASIM GÜLEK namazımı Fetullah kıldırsın diye vasiyet ediyor...İYİ PARTİ İST İL BAŞK BUĞRA KAVUNCU ,Kazakistan ve Almanyada hangi şirketlerde , hangi mahfillerde faaliyette bulunmuştur...buraların FETÖŞLE. İLTİSAKI NEDİR....KAVUNCUGİLLER ,KAVAKÇIGİLLER,ZAMAN GAZETESİYAZARLARI BERİL DEDEOĞULLARI ,İSKENDER PALALAR , FETTAH TAMİNCELER,DIŞİŞLERİNDEN HAMİ AKSOYLARUYGURCULUK ROLÜNÜ KİMİN HESABINA YÜRÜTMEKTEDİRLER.......DOSTU AMERİKA OLANIN ..... BANA DOSTUNU SÖYLE demişler....
 • SILASILA8 ay önce
  Üstad; yazacak yorum bırakmadın, bütün yorumları adeta mısralara döktün.
 • MaraşlıMaraşlı8 ay önce
  Milli manevi ve islami tüm değerlerimizi yedik bitirdik ve kendimize yeni putlar edindik. fazla söze gerek yok sona yaklaştık. başımıza gelecek bela ve musibetlere hazırlıklı olalım. artık nasihat kar etmez oldu. Konuşsan tesir etmiyor sussan gönül razı değil
 • Boşbakan Boşbakan 8 ay önce
  Bir zamanlar Tüp kuyruğu vardı, şimdi patates! Üstelik kotalı patates 3 kg ! :)
 • İLBEYHANİLBEYHAN8 ay önce
  RUS uçağınıdüşürenler , RUSBüyükelçiyikatledenler FETÖ CİAörgütü mensuplarıdır....HedefTÜRK -RUS İLİŞKİLERİNİ BOZMAKTI.....HER İKİSİNİNDE HESABINI VERECEKLER... Aynı ekip ve yerli işbirlikçilerişimdi UYGURtezgahıpeşinde....
 • sancarsancar8 ay önce
  PKK=İSRAİL+İNG+USA....FETOŞ= İSRAİL+İNG+USA.....IŞİD = İSRAİL+ USA+İNG.... BunlarAybike ,Necmettin öğretmenlerin , Ömer Halisdemirlerin ,Hablemitoğlu ,Fırat Çakıroğlu,ve Türk askeri ve Türk polislerinin ,vatan evlatlarının katilleri....DOST VE STEATEJİK ORTAĞIMIZAMERİKA VE TRUMP.....İSRAİLLE TİCARETİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR.... İNGİLTERE KRALİÇESİ ZATENGÜL KARDEŞLİĞİ ....GÜL ,ŞİMŞEK VE HUZURLARINIZDA ASSOLİST ADAYI ALİ BEYBİCANINANA KRALİÇELERİ'nin eteklerialtındauygun zamanı bekliyorlar....mavi marmaraya binerken banamı sordulardemiştiBÜYÜK ....BÜYÜK kim demeyin herşeyin teki olduğu gibi, büyükde TEK....DOSTUMUZ ABD,İSRAİL (arasıra bağırıp çağırsakda ), İng.....Bana DOSTUNU SÖYLE ,SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM ....demiş atalar...
 • ORHAN İNANORHAN İNAN8 ay önce
  AŞAĞIDA SIRALI 5-6 YORUMU OKUDUM. HER ZAMANKİ GİBİ,İMANSIZLIĞINI ,İNKARINI KUSANLARI,KONUYLA İLGİSİ OLMAYAN ZERZEVAT KONULARINI YAZANLARI VE TABİİ AKL I SELİM BİR ŞEKİLDE EDEBİNİ BOZMADAN FİKRİNİ İFADE EDENLERİ GÖRDÜM..ANCAK,ZERZEVATÇILAR İLE İTİKADSIZLIĞINI,İMAN EKSİKLİĞİNİ YAZANLARIN DAHA ÇOK OLDUĞUNU GÖRDÜM..ŞİMDİ ÖNEMLİ BİR KONU DA ŞU; ÖZELLİKLE AKİT GAZETESİ YAZARLARI HER FİKİR MENSUBU TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR.BU YAZARLARDAN SİZİ,KARAHASANOĞLU BEYİ VE BAHADIROĞLU BAYİ TAKİP EDENLER DAHA FAZLA..SEBEBİ MALUM..SİZLERİN OLAYLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ ÖNEMSENİYOR..SİZLERE FİKRİ YAKINLIĞI OLANLAR FAYDALANMAK İÇİN,DİĞERLERİ İSE "KARŞI TARAF"OLARAK NİTELENDİRDİKLERİ KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TAKİP EDİYORLAR.BAZILARINI YAZILARINIZDAN MALZEME DEVŞİRMEYE KALKIYOR,BAZILARI SADECE SULANDIRMAYA VE MORALİNİZİ BOZMAYA ÇALIŞIYOR.YAZINIZDA İBRETLİ VE GÜZEL ÖĞÜTLERE YER VERMİŞSİNİZ.İNSANLIK TARİHİ İYİYİ VE KÖTÜYÜ HER DAİM BARINDIRMIŞ,SADECE GÜÇLER YER DEĞİŞTİRMİŞ.BAZEN İYİLER BAZEN DE KÖTÜLER BASKIN ÇIKMIŞ.ALLAH(CC) İYİLERİN SAYISINI VE GÜCÜNÜ ARTTIRSIN İNŞAALLAH.ELLERİNİZE SAĞLIK.
 • Hasan BaysalHasan Baysal8 ay önce
  Üstü kapalıda olsa doğruları fazlaca olan bir yazı. O da bir devi derleme olmasından olsa gerek. Yalnız örtünenlerin milyonda biri ancak Allahı için örtünüyor. Diğerlerinin, erken seanslarda, sinema salonlarında neler yaptıklarını bir takip et. Yani üst kapalı alt açık. Kaşını aldırıp dudağını boyayan götünü değirmen taşı gibi fırfır döndürerek yürüyen biri örtünse ne yazar?! Hem sonra Allah kapatsın diye koyuna koca bir kuyruk verirken keçininkini açık bırakmış. Aygırın ki sallanırken, deveninki görünmüyor. SizAllahtan iyi mi biliyorsunuz. Adem ile Havva'ya sadece edep yerleri için birer incir yaprağı verilmişti(!) diyen siz değilmi siniz. İsteseydi o meymenetsiz suratlarınızı ve başlarınız için de birer yaprak ihsan ederdi. Başını kapatması için saç vermiş zaten. Örtü örtü ile kapatılırmı. Allah'ın sana verdiğinden utanıyor musun da kapanıyorsun. Ha cevap ver Apo bey.
 • a.lideria.lideri8 ay önce
  20 yıldır uyguladığı ekonomi politikasi ve yönetimin sonucu gazte haberlerinde yazılı değil mi?:binlerce kişi iş kuyruğunda binlerce kişi patetets kuyruğunda,üstüne cumhuriyet deönminde yapılanlar da satılmadı mı?
 • yeni türkiye yeni türkiye 8 ay önce
  karne düzeni başladı ,bunları yazsana kotalı ürün satışı var 1kg ile sınırlı 4 kişilk aileye ne yeter ? aç mı kalsın?Başkan olunca ahdım var şunlar şunlar inecek diye neleri saymıştı hatırtlatın.
 • asımın nesliasımın nesli8 ay önce
  günümüz gündemi güzel resmedilmiş ama anlayana.çocuğun sekeratında,başında yasin okuyan hocaya söylenen bir söz var; "hocaam sen güzel güzel okuyorsun da çocukta ölüyor",fuzulide “Derdime vâkıf değil canan beni handan bilir/ Hakkı vardır şad olanlar herkesi şadan bilir/ Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil/ Çektiğim âlâmı bir ben birde Allah’ım bilir.”, bir zadda " kabahati yüzüne söylenmeyen yaptığını maharet zanneder"der. firavunların nemrudların zalimlerin oluşması etrafındaki rirayakar sahtekar menfaatçı dalkavukların yağcıların hokkabazların meddahların sayesinde olmuştur. onun için son sultanlar paralı görevli tutup"padişahım senden büyük allah varı" söyletirlerdi. Hint Hükümdarı Debşelem filozof Beydeba dan nasihat istemiş oda Kelile ve Dimne yi yazmış. günümüze de ışık tutmaktadır. Allah kaleminize kuvvet versin. söz çok ama nasihat alan yok. buda hayra alamet değil. zira Hz Ebubekir (ra) ve Hz. Ömeri (ra) ayakta tutan onların akıl hocaları Hz. Ali (ra) idi. Hz Osman (ra) ve Hz. Ali (ra)bu eksiklerinden dolayı sıkıntı yaşadılar ""Karga ile arkadaş olanın gagasından bok eksik olmaz," deyimi meşhurdur," kişi arkadaşının dinindendir" hadisince etrafına topladığın, referans olduğun kişiler senin ahlakın ve dininle ilgili bir mesaj verir,veriyor söze hacet yok. Rabbım Müslümanlara feraset, akıl, izan versin memleketimizi ve alemi islamı münafıklardan işgalden terörden temizlesin.
 • AbdülkadirAbdülkadir8 ay önce
  Allah arş da peygamber Muhammedi sağ tarafına oturttu.Şimdi uydurma din diyoruz.İşte uydurma dinden bir din öğretisi daha. Allahın bir yeri mi var ki böyle bir hadis rivayet ediliyor
 • DayıDayı8 ay önce
  Allah hepimizi İslam in yolundan ayırmasın.Amin.

Günün Özeti