• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Serdar Demirel
Serdar Demirel
TÜM YAZILARI
18 Aralık 2016

İran mezhep savaşını körüklüyor

Bu köfleyi takip edenler ‹ran’ın Suriye’yi iflgal etmeye bafllamasıyla ‹ran’ın bölge politikaları, ‹ran ve fiiîlik iliflkisi, ‹ran’ın emperyal stratejisi üzerine epey yazı yazdı€ımı bilirler. Aslında flartlar zorlamasaydı bu yazıları yazmazdım. Zira Batı’nın co€rafyamızda “mezhep ve etnik temelli bir savafl” çıkartmak istedi€ini biliyorum.  

Bu yazıları yazmak zorunda kaldım çünkü ‹ran, co€rafyamızda bir mezhep savaflı çıkartmak istediklerini bildi€i hâlde bu yıkıcı projeye bilerek evet dedi. Çünkü bu savafltan kazançlı çıkaca€ını, emperyal niyetlerini ancak bu savaflla gerçeklefltirebilece€ini düflündü.

Afganistan’dan bafllayan ve Akdeniz’e uzanan ‹slâm öncesi dönemde sahip oldu€u gibi büyük bir imparatorluk hayâlleri kuruyor. Askerî gücüne, Sünnî dünyanın parçalanmıfllı€ına, küresel güçlerin kendisine yeflil ıflık yakmasına ve araçsallafltırdı€ı fiiîli€in ince gücüne güveniyor. 

‹ran Devrim Muhafızları Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Selami’nin Halep’in düflmesi ba€lamında kurdu€u flu cümleye bakın: “Halep’teki zafer Bahreyn’i de özgürlefltirecek ve ‹ran’ın genifllemesi Yemen, Musul ve Bahreyn’e uzanacak”.

Türkiye, kurulan “mezhepler savaflı” tuza€ını gördü€ü ve bunun büyük yıkımlar getirece€ini bildi€i için bu savaflı önlemeye çalıfltı / çalıflıyor. Ancak ne kadar geriye adım attıysa ‹ran da o kadar ileriye adım attı. Irak ve Suriye’yi iflgal etti / ediyor. Bölgenin demografisini katliamlar yaparak Sünnîlik aleyhine fiiîlik / ‹ran lehine de€ifltirdi / de€ifltiriyor. Bir taraftan S.Arabistan’ı, Körfez ülkelerini di€er taraftan Türkiye’yi kuflattı.  

fiu soruları mutlaka önemseyin: ‹ran Türkiye’nin mezhep savaflı çıkmasın diye geriye çekilmesini bir zaafiyet olarak mı okuyor? Türkiye nereye kadar geri adım atabilir? ‹ran emperyal hedeflerini gerçeklefltirmek için gerekirse Türkiye’yle bir savaflı göze alır mı? Türkiye uzak durmak için çırpındı€ı bir savafla engel olamazsa, savafl kaçınılmaz olursa, acaba buna hazırlı€ı var mıdır?

Bu soruları soruyorum zira Türkiye ile iflbirli€i yapıp bahsetti€im küresel komployu ifllevsiz kılması gereken ‹ran üstümüze üstümüze geliyor. Öyle ki, ‹ran Ortado€u’da ateflle oynuyor sözü zayıf kalıyor. Çünkü ‹ran, Ortado€u’yu atefle verdi bile.  

2005 yılında Anadolu’da Akit Gazetesi’nde yazmaya bafllamıfltım. Birkaç hafta sonra fiiîli€i tanıtıcı üç yazı yayımladım. Yazılarım hakaret içermeyen, analitik ve fiiî ulemâsının da inkâr etmeyece€i tanıtıcı yazılar idi. Amacım üzerime düflen uyarıyı yapmaktı. Ben o dönem Malezya’da ikamet ediyor, yazıları da oradan gönderiyordum. 

Yazıların üzerinden birkaç ay geçmiflti. Türkiye’ye yaz tatiline geldi€imde epeyce flaflırmıfltım. Çünkü câmiamızın bir kısmı o yazılar yüzünden bana tavır almıfltı. Onlara göre bu tür yazılar vahdete zarar verebilirdi. 

Vahdet önemliydi elbet, ama platonik bir aflkla ba€lanmak rasyonel olamazdı. ‹ran’ı oldu€u gibi görmek ve göstermek yerine zihin dünyalarında görmek istedikleri bir ‹ran resmi çizip gerçekmifl gibi topluma sunuyorlardı. Bunun vakayla uyuflmadı€ını söylesem de muhataplarımı ikna edememifltim.  

Yıllarca ‹ran’ı topluma yanlıfl tanıtmıfl birçok kanaat önderi son yıllarda yafladıklarımıza ra€men ‹ran’a “Müslüman co€rafyayı iflgale son ver, iflledi€in savafl suçlarını durdur” ça€rısı yapamıyor. Kimisi mezhep savaflı çıkmasın diye lakırdılar ediyor ama ‹ran’ın emperyal siyasetine tek kelime etmiyor. Kimisi de sesizli€e bürünmüfl durumda. 

Son olarak flunu da hatırlatmak isterim: ‹ran içerisinde ‹ran’ın akıl ve vicdan dıflı politikalarını elefltiren kesimler de var. Dünya fiiîlerinin bir bölümü de bu siyasete onay vermiyor. Meseleyi ele alan yazı ve demeçlerde bunları ‹ran’dan ayrıfltıran bir dil kullanmak da elzem.

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23