Ziya Gökalp’a Osmanlı Tokadı

17 Haziran 2019 Pazartesi

Ziya Gökalp’a aşk edilen iki tokattan bahsedeceğim.
Daha doğrusu, Ziya Gökalp’a yalnızca iki kişinin attığı tokatlardan...
(Yediği diğer silleleri merâk edenler ayrıca araştırıp başka yerlerden öğrensinler.)

***
“Şimdi nerden çıktı bu mevzû?” diye sorabilirsiniz.
Aslında üç sebep bir araya geldi:

1) Arapça ezan okuyanları ve kaamet getirenleri üç aya kadar hapse ve para cezâsına mahkûm eden kaanûnun 526. maddesi, bundan 69 yıl önce (16 Haziran 1950) TBMM’de iptâl edildi ve bugün (17 Haziran 1950) gazete haberleriyle duyuruldu.

2) Ziya Gökalp “Türkçe ezan” diye tutturan gürûhun fikir babalarındandı.

3) Ziya Gökalp’a dehşetli tokatlar aşk eden iki kişinin ölüm yıldönümleri geçen günlerdeydi: birininki 27 Mayıs, diğeri 13 Haziran...

***

17 Haziran 1950 târihli “Cumhuriyet” gazetesinin manşeti: 
“Meclis, Arabca Ezan Yasağını Kaldırdı” 

Altında da şu kayıt vardı:

“C. H. P. milletvekilleri de kanunu tasvib ve kabul ettiler.” 

“Son Posta” gazetesi şu notu düşmüştü:

“Arapça ezan ve kamet aleyhtarları C. H. P.  grupunda da yenildi.”

***

Önce, Ziya Gökalp’ın meşhur sözlerini hatırlayalım:


“Bir ülke ki, câmiinde Türkçe ezân okunur,
Köylü anlar mânâsını, namazdaki duânın.
Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kur’ân okunur,
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdâ’nın,
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın...”  

***

Eğer Ziya Gökalp’ın yukarıdaki hükümleri doğruysa biz şu an yanlış bir vatandayız demektir.

Çünkü ne câmimizde Türkçe ezân okunuyor ne de mekteplerimizde Türkçe Kur’an....

***

Peki, Ziya Gökalp’ı tokatlayan adamlar kimlerdi?..

Birincisi, zamânında Küçük Hamdi Efendi diye anılan, büyük İslâm âlimi Elmalılı M. Hamdi Yazır...
Hani, şu “Hak Dîni Kur’an Dili” isimli muazzam eseriyle tanıdığımız ve 27 Mayıs 1942’de yitirdiğimiz meşhur müfessir, mütercim, hattat, şâir...

Gelelim, bu Küçük Hamdi Efendi’nin koca Ziya Gökalp’ı nerde ve nasıl tokatladığına... 
Elmalılı M. Hamdi Efendi’nin Ziya Gökalp’a tokat patlattığı yer “Hak Dîni Kur’an Dili” kitabı...

İşte Gökalp’ın suratında patlayan şamar:
“Türkçe Kur’an mı var behey şaşkın!”
(Bu cümle aruz vezninin “fâ’ilâtün /  mefâ’ilün / fa’lün” kalıbına uygun... Bence Elmalılı M. Hamdi Efendi’nin şâirliğinden nişan veriyor. Ama bu söz tam Ziya Gökalp’a giydirilmiş gibi. Kalıp gibi oturmuş.)  

***

Kocaman Ziya Gökalp’ın ve onun “Türkçe ezan-Türkçe Kur’an” fikrini benimseyenlerin Küçük Hamdi Efendi’den yedikleri dayak bir tokatla bitmiyor.

Alın, bir tokat daha:
Kur’ânı tefsîr etmek üzere Peygamberin îrad buyurduğu ‘hadîs’e bile ‘Kur’andenemez, denirse ‘küfr’ olur.”

Hak Dîni Kur’an Dili” isimli kıymetli eserin “Mukaddime”sinde Elmalılı M. Hamdi Efendi bir dilin bir başka dile çevrilmesindeki zorlukları da ifâde ediyor.

***

Ziya Gökalp’ın bu çürük dînî inanış ve görüşleri, elbette böyle sağlam duvarlara toslayacaktı.

Fakat şu işe bakın ki Ziya Gökalp’ın şiirleri de Elmalılı M. Hamdi Efendi’ninkiler yanında çakır çukur ve takır tukur...

Hamdi Efendi’nin şiirleriyle tanışmadıysanız tez zamanda tanışın:

Hâke düşmüş katreyiz, deryâya girmiş çıkmışız,
Gâh serrâya, gehî darrâya girmiş çıkmışız...
Pür-gubâr olsak da pâkiz, bir Hanefî-meşrebiz,
Dâmeni kirletmeden dünyâya girmiş çıkmışız...”

***

Ziya Gökalp böyle sille tokatları yedikten 30-40 sene sonra bir sürü aparkat da yemiş, meğerse. 
Hem de kör bir boksörden...
Evet, gözleri görmeyen; fakat “Türk tefekkür ringi”nde karşılaştığı en azılı rakiplerine bile havlu attıran Cemil Meriç’ten bahsediyorum.

Şimdi de sırada o aparkatlar:

- Gökalp minnâcık bir adamdır.

- Ziya Gökalp, Batı’nın sofra artıklarıyla geçinen bir zâttır; onları atıştırır, zaman zaman da kusar.

- Peyâmî Safâ’nın çektiği ruh çilesini çekmemiştir.

- Sahtekârdır.

- Her devirde dalkavukluk yapmıştır.

- Târihin şımarttığı bir adamdı...

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Ergün acarErgün acar21 gün önce
  Elmalilinin gökalp'e atiigini söylediğiniz birinci tokattan hiç bir şey anlamadım.aruz bilmek tokat atmak mı yani. O halde o tokattan karacaoglan Köroğlu, aşık Veysel gibi büyük halk sanatçıları da mı nasiplendi. Altı bomboş bir yazi
 • Alaettin Emre Yapar Alaettin Emre Yapar 28 gün önce
  Herkese hakkını vermek adâletse Ziyâ Gökalp'in hakkını vermek de öyle. Tarih ve tefekkür cihetiyle de. Teşekkür ederim Yakup Hocam.
 • Sen ne biçim gazetesinSen ne biçim gazetesin28 gün önce
  Yahu bu gazetenin maksadı gayesi nedir. Sürekli fitne fesat derdinde maşallah. Yıl olmuş 2019 17 yıldır iktidar sizin elinizde, halen daha eskilerden medet umuyorsunuz. Yazıklar olsun size
 • Kürşat Kürşat 1 ay önce
  Ziya gökalpbir kürtmilliyetcisidir. Kürtalfabesiüzerine çalışmalaryapmaktadır. Bu sıradameşhur yahudi emanuelkarrasso ile karşılaşırlar,karasso'yauzerindeçalıştığıkürt alfabesindenbahseder. Karassoaynen şu cevabıverir. Kürtalfabesi ilebir yere varamazsın,türkçülüküzerineesaslıeserler ,şiirlermakelelerneşretmelisinki ileride meyvesinitoplayasın(etki tepki meselesi).Evet, ziyagö-kelbbir kürtolmasınarağmenbu görüşmedensonratamamen türklükve türkçülüküzerineeserler ortaya koymuştur, malumunuzzamanınidarecilerideziyanıneserlerini resmi ideolojilerinemuvafık olduğundan dolayıdırki bilatereddüdkabul etmişlerdir. Ziyanıneserleriartıkdevletinresmi yayınlarıgibidiradeta. Türkçülüktürkçülükhep türkçülük. Ezan türkçe, kur'antürkçe, kamettürkçe, herkes türk, kürt'te türk arap ta türk anadoludayaşayan her ferttürk. Nihaisonuç;Anadoludayaşayan diğer kavimleri asimileetmektir. Kürtçeyasak arapçayasak sairdilleryasak. Varsa yoksa türkçe,türkçülük ve ırk'a dayalıtürkmilliyetçiliği tezi işlenmiştir. Yahudi emanuelkarasso'nundadediğigibi etki tepkisinivermeye başlamıştır. Anadoludayaşayan ve müslümanolan diğerkavimler(kürt'ler, araplar vs) resmiideolojininasimilasyonunakarşıtepkisizkalmamışlardır ve aynı zamanda türk milletide asimilasyona uğratılmış tarihîve manevi köklerikesilmiştir.Bu sıradabiz içimizdekidiğerkavimleriasimile etmeyedışlamaya uğraşırken, komünistrusyadakürtenstütülerikurulurve türkiye'den, ırak 'tan, suriyeden daha neredekürt halkıyaşıyorise oralardankürtgençlerinitopluyorlar ve komünistideolojidoğrultusundaeğitiyorlardı. Biz kendi insanımızıdışlayıpasimilasyonatabitutarkenkomünistrusya, kardeşlerimizolan kürtgençlerinisapıkideolojilerininağınadüşürmüşlerdibile. Artık, ziyagö-kelbve karassoyahudisiektikleritepkininmeyvelerinitoplayabilirlerdi. Evet, yıllarsonrao tertemizpir-ü pakkürtgençlerikomünizmmücadelesiveriyorlar devletinbölünmesi,türk milletininyani Anadolununyıkılıp parçalanması ve kardeşin kardeşevurdurulmasıdönemibaşlatılmıştı. Artıkziya gö-kelb, emanuel karrasso ve resmi ideoloji sahipleri kınalarınıyakabilirlerdi. Anadolununkürt, türk, arap vesair müslüman gençleri tarihive manevîköklerinden koparılmış,birbirlerine düşmanedilmiş ve artıkırk'adayalımenfi milliyetçilikhükmünüicra etmeye yüztutmuş, ülkekan gölünedönmüş hergünonlarca genç fidanlar toprağadüşerken şefkatabidesianalarınyürekleridaģlaniyor sineleri paramparçaoluyordu. Kürtyahudisiziya gö-kelb, istanbulyahudisikarrassove resmi ideoloji sahipleriemellerine ulaşmış, kainatınefendisiHZ. MUHAMMED'in (SAV) ümmetiolan gençnesillerdenanarşistlerteröristler çıkarmanınkeyfini sürebilirlerdi. Evet,bugünpkk, ypg,dhkpc, tikko ve benzerikomünistörgütler kürtve türk gençlerini ağlarınadüşürüp,emperyalistdevletlerinmenfaat ve çıkarları uğruna, zamanında aldıkları egitimler doğrultusunda Anadolununbölünüpparçalanması için, zavallıkürtve türkgençlerinin dimağlarınıiğfaledip kâfirbatılılara peşkeşcekerek asker ediyorlar Anadoluya karşı, Mehmedçiğe karşı savastrıyorlar. Buradan kurt ve türkannelereve babalara sesleniyorum, ALLAH'ın(cc) lütfüilahisi olan evlatlarımıza sahip çıkalım, onlara tarih ve maneviyat köklerimizi anlatalım öğretelim. Bu bayrak bizim, bu vatan bizim, bu devlet bizim. ALLAH'ımızbir, Kitabımız bir,Peygamberimiz bir, kıblemizbir, bir birbir binlerce birimizbir.Biz biroldukça yedi düvelkâfirbiraraya gelse, vallahide billahidetallahidebu milletebu ümmetesille vuramazlar. ŞanlıecdadımızBedir de, Uhudda, Kut'ülamarede, Çanakkalede birolupdiri olupiriolup, ehliküfrünve ehlisalibinhakkındangelmisler ve halletmişler. Bizlere ne olmuş kişanlıecdadımızı inkârediyoruz, onlarınyolu olan ilayıkelimetullah,tan geri kalıyorve yüzçeviriyoruz. O şanlıecdadlarımız, güngibi aşikarolanAhirette,yakalarımızdantutup davacıolmayacaklarmı zannediyorsunuz........... .Aşikardüşman, gizli dosttanyeğdir. Müslümanne kadarcahil ve ami'deolsa feraseti ile düşmanınıtanır. Eğertanıyamıyor isekmüslümannlığımızı ALLAH(cc) rızasıiçinyenidengözdengeçirelim. ALLAH(cc) yâr ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile.
 • GERÇEK rumuzlu yorumcuyaGERÇEK rumuzlu yorumcuya1 ay önce
  Lütfen torbacınızın adını ve telefon numarasını verir misiniz, zira bu kafaya ulaşmayı çok isterim.
 • İbrahimalkılıç İbrahimalkılıç 1 ay önce
  Ziya Gökalp'in şiiri elbette kielmalılı hamdi yazır'ın şiirininyanında basit kalacak.Ziya gökalpın ana dili Türkçe değil ki!Muhtemelen bir Yahudi veya Ermeni.TekinalpAdını kullanıp ön adıMoiz kohen-i gizleyen yahudi gibi.
 • Harun Özgen Harun Özgen 1 ay önce
  Ikinci şiiri anlayan beri gelsin.. Gubra mubra.. Ne o öyle.. Yarı Farsça, yarı Arapça, tamlamalar Türkçe.Halkın dilinden kopuk.. Saray dili...Oysa,Ziya Gökalp'ın şiiri, içinde yad sözler olsa da,anlaşılır, sımsıcacık..
 • GERÇEK GERÇEK 1 ay önce
  Ziya GÖKALP'ı tanımak anlamak istedim.Bir Kürt nasıl olurda Türkçülüğün esaslarını yazar.Aklıma Tekin ALP geldi.Adam yahudiydi ama bizden gibi görünüp,Türkçülüğü ırkçılığa götüren bir tavrı vardı.Ziya,Işık vs.yahudilerin çok kullandığı isimlerdi.Biraz araştırınca Tekin ALP gibi Ziya'nın da yahudi olduğuna dair iddialar vardı.Nitekim ikisi de aynı yolun yolcusuydu.Şimdi PKK'yı kimlerin nasıl kurduğunu daha iyi anlıyorum.
 • kemal kamiloglukemal kamiloglu1 ay önce
  Türkçe ezan ve ibadet şart.
 • Hayrettin AliHayrettin Ali1 ay önce
  Ziya Gökalp, bir münevverdi. Eleştirmek için fikri namus, seviye, ahlak, bilgi ve mantık gerekir.
 • Angaralı abiAngaralı abi1 ay önce
  Kaleminize , emeğinize sağlık...Tebrik ediyorum...
 • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 ay önce
  Ziya Gökalp Milliyetçi çok yazıları var Ben bir Milliyetçi kesimi olarak ,Bu adamı hiç Sevmedim hayatını okumadan Sevmedim hayatını araştırıp Okuduktan Sonra daha nefret ettim Hocam çok Özet olarak anlattı,,Kafa tasçılık Milliyetçi , Aşırıya ve Türkiyede veya Sana insanlık ,dostluk gösteriyorsa Sen Ona karşı Milliyetçilikle sırt çeviremesin ,,Yani Ümmetçi olacaksın ,,Ama Senin Ümmetine ,Dinine,Diline,Ecdadımın Şerefine namusuna dil uzatanlara,,Toprağıma gözü olan,,İçerideki işbirlikçilere karşı ve dışarıdaki Hainleri bi taraf etmek içinO Zaman Milliyetçi hakkı doğar,, Ama ziya Gökalpın Amacı 1000 senelik kök salmış Ümmeti parçalamaktı,,bunu içi yazdı bunun için Şiirler yazdı,,Şizeforni bir hayat geçirdi,,çevresi tarafında sevilmeyen biridiydi,,Vesselam,,
 • hasanhasan1 ay önce
  Sema hanım, İslam dini hem manada hem şekildedir. Şekli inkar eden kelime-i şehâdeti, namazı; Manayı inkar eden hikmeti izah edemez. Kuran'ın Arapça olduğunu birçok ayette Allah buyurmaktadır. Buna rağmen Türkçe derseniz Allah'a isyan etmiş olursunuz. Bu ise sizi dinden çıkartır. Türkçe meal (açıklama) ise farklıdır. (Karş. A'raf 7/204) Bir şeyin aslı ile taklidi bir olmaz. Taklidinden de haz alırsınız lakin aslı gibi olmaz. Sayın yazarın bahsettiği Mukaddimeyi okursanız orada oldukça kapsamlı izah edilmiştir. Bununla birlikte İslam dini sadece iyi ve temiz insan olmak değildir. İyi ve temiz neye göre olunur? onun şartlarını da belirlemektedir. Örneğin Nazilere göre iyi ve temiz olan beyaz ve sarışın ırktır. Sonradan değiştirilmiş tevrata göre ise yahudiler dışındaki tüm canlılar (müslüman/hiristiyan) goyim (hayvan) dir. Onlara göre bu iyi olsa da, İslam'a göre bunlar iğrençliktir. Kısaca iyi ve temiz olan, zamana ve mekana göre değiştiği gibi kişiye, inanışa göre de değişmektedir. Ku'ran ise Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirleri, kişilerin zevklerine, ihtiraslarına, düşüncelerine göre oluşmamış, mutlak doğrulardır. İslam dini iyi ve temiz şeyleri kapsadığı gibi yasakları, yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri de kapsar. Nasılki tek kanatla uçulmaz ise sadece iyi ve temiz olmakla da Allah'ın emir ve yasakları yerine getirilmiş olunmaz. Eskiler dilini, dininin diline yaklaştırırken bizler ise uzaklaştırmayı doğal karşılar olduk. Meal olsun lakin temel kavramlarla oynanmasın, mümkün olduğunca dinimizin dilinden eklemeler olsun içerisinde. Selam ve sevgiler
 • sema emine aydınellisema emine aydınelli1 ay önce
  Sayın yazar, hep şekil, hep şekil...Din şekilde değil, özdedir, iyi, temiz insan olmaktır din.Ezan ın orijinali tabii ki güzeldir defaydası varsa. Kura ın orijinali muhteşemdir de insanın Kuran ı Kerim i anlayacağı dilde okuyup, özümlemesitartışmasız en güzelidir.
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 ay önce
  Kaleminize..sağlık.Selamlar.
 • Son söz:Son söz:1 ay önce
  Türkçülük yapan bir kürdün (gökelb' lerin ziyanın) asıl amacı tersinden kürtçülük yapıp Türk' ü dövdürmektir! Pkk manen onun eseridir, ırkına çok büyük hizmeti olmuştur!
 • yüksek islam enstitü' lü hödükyüksek islam enstitü' lü hödük1 ay önce
  Ziya Gökelb çok eski bir olay; demode! Daha tazeleri var: meselâ kel fehmi! Şu an zarar hanesinde oturan böyle hainler Gö-kelb' den çok daha etkili. Takkesi düşeli çok oluyor bu kelin; de hâlâ ötüyor chp namına; eklem dumanoldu nam ve hesabına! Fetö' ye de az mı hizmet etti; parası karşılığı tabii..

Günün Özeti