Siyasetin de bir fıkhı olmalı

12 Ocak 2019 Cumartesi

Bizim siyasetimiz”in bir dili olmalı. Kavramları, kurumları olmalı. Bir usulü olmalı. Hepsinden önemlisi bir “fıkhı” olmalı. Ödünç kavram ve kurumlarla medeniyet inşa edilmez.

Fıkıh: Bir şeyi lâyıkıyla bilme, şuurlu olarak idrak etme, kavrama, kişinin leyh ve aleyhinde olanı bilmesi, Fıkıh, anlayış, anlayış tarzı veya derinliği, bir şeyin bütününe vakıf olmak, “İslâm hukuku” anlamlarına gelmektedir. Mecelle’de Fıkıh “mesâil-i şer’iyye-i ameliyye’yi bilmektir” şeklinde tarif edilir. Ayrıca her türlü söz ve fiilin kaynak, sebeb, süreç, hali hazır durumu ve maksadını anlayacak şekilde keskin ve derin anlayışa fıkhetmek denir.

Öte yandan, Fıkıhta diğer çok önemli bir konu “muamelat”la ilgili hükümleridir. Bu bölümde Akit, hukuki tasarruf, suç ve ceza gibi beşeri ve içtimai düzenin sağlanması ile  hükümler ele alınır.. Bunlar, umûmî ve hususî hukuk alanına giren konular da olabilir.. Burada aslolan insanlar arası ferdi münasebet, ferdin toplumla veya toplumun diğer topluluklarla münasebetlerini düzenlemek ve maslahatlarını temindir. 

İşte bu anlamda bizim siyasetimizin de bir fıkhı olmalı.

Fıkıh, sadece “İslam”a dair yönü ile dinin şahsi ve içtimai hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen bir ilim dalı anlamında kullanılır. Bu anlamda Kur’ân-ı Kerim’de Fıkıh çeşitli fiil kalıplarıyla 20 yerde geçer. İslâm›ın ilk iki asrında fıkıh bütün dinî ve dinin çerçevelediği hayata dair ne varsa bilme kastedilmekteydi. Daha sonra fıkıh, amelî alana münhasır hale geldi. İmân ve itikat konuları “ilm-i tevhîd, usuli’d-din, akaid, kelâm” gibi tasnif edilmeye başlandı. Muameler ve erdem ahlâk ve tasavvuf’un konusu haline gelmeye başladı. Fıkıh amelî hayata ait bilgileri ve hükümleri ihtiva eden bir ilim dalı olarak anılmaya başladı. Daha sonra tekrar daha geniş bir ilim dalı haline geldi ve ilmihal dışında, hukuk ve hukuk usulü, iktisad, siyaset, idare, bu anlamda yeni kavram ve kurumların ihdasında takip edilecek yollar, genel  kaideler ve bunların işleyişi ile ilgili tüzükat ve içtihadların şekillenmesi, imamet ve hilafet konusu, fıkıhın tarih içindeki şekillenmesi, mukayeseli hukuk, vergi, kurumlar ve topluluklar arası ihtilafın çözülmesine ilişkin icraatları hepsi bu kavramın içine girmektedir.. Yani konu ibadet ve ukubât’dan ibaret değildir.

Kur’an-ı Kerîm’de: “... O kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya “fıkhetmeye” yanaşmıyorlar?” (en-Nisâ, 4/78) ayetindeki “lâ yefkahûn” “ince anlayış ve keskin idrak” anlamına gelmektedir. Başka birçok ayette kâfirler için “fıkhetmeyenler” denilmektedir (el-A ‘râf, 7/179; Hûd, l l/91). Tevbe suresinde, “...bir topluluk da dinî hükümleri iyice öğrenmek için kalmalıdır” (et- Tevbe, 9/122) ayetinde Fakihlere atıfta bulunulmaktadır.. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurdu: “Allah, kimin için dilerse, onu dinde fakîh (dini hükümlerin inceliğini kavrayan bilgin) kılar” (Buhâri).

Fıkhın konusu, bir diğer ifade ile vahye muhtap olan insanın, Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak adına  İlahi teklife muhatap olarak Halife sıfatı ile mükellef olarak, yaşadığı zamana ve mekana şahidlik görevini yapmak üzere, Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olma iradesinin ortaya konulduğu fiil ile ilgilidir.. Allah, resul ve kitapdan sonra içtihad olarak verilecek hüküm, usul şartına bağlı olarak, kaynak, yöntem ve niyet olarak meşru olduktan başka ilmi bir delile dayanmak zorundadır. Buna, yani Kitap, Sünnet, icma ve kıyas’a  edille-i şer’iyye, diyoruz. Buna “mübahat” olarak, şeriata aykırı olmayan geleneği de ekleyenler vardır.. Şeriat burada, kanundan önce meşruiyetin temeli ve vasıtası olarak “Hukuk” anlamına gelmektedir. Şeriata uygun olmayan her şey bu anlamda gayrimeşrudur.  

Esasen dört halife ve Tâbiûn devrindeki “fıkıh” denildiğinde “ilim” anlaşılıyordu. Hamdi Döndüren’in bir makalesinde ifade ettiği gibi: “Fıkh-ı Ekber tabiri, akâid ve tevhid ilmini, Fıkh-ı Vicdâni kavramı, nefis terbiyesi ve ahlâk ilmini, sadece fıkıh kelimesi ise, ameli konuları kapsıyordu. Usul-i Fıkıh ilmi ise, kişinin lehinde ve aleyhindeki haklarını öğrenmesinde takip edeceği kaide ve tavırlar konu alan ilimdi. (…) Ancak giderek fıkıh ilmi yalnız ibadet, muamelât ve ukubâti içine alacak şekilde “amellerin” ilâvesiyle tarif edilmiştir. (…) Fıkıh yerine yeni kullanılmaya başlanan “İslâm hukuku” deyimi, fıkh yerine nisbî olarak kullanılmaktadır. Bu terim, ibadetler dışında muamelât, ukûbat ve ferâizi kapsamaktadır. Halbuki fıkhın sınırı daha geniş olup, temizlik ve ibadet konularını da içine almaktadır. Fıkhın konusu İslâm; emir ve yasaklarla yükümlü kimsenin fiilleridir. Bu fiiller, namaz kılmak gibi yapma ile gasp gibi terk etme ile ve yeme-içme gibi muhayyer bırakma şekilleri ile ilgili olabilir. Akıllı ve ergin kimsenin şer’î hükümlerle yükümlülüğü ‘ehliyet’ ile ifade edilir. İbadet ve muamelâtla ilgili dini hükümlere «şeriat» denir. Bu kelime, din anlamında da kullanılır. Bu takdirde itikâdi ve amelî hükümlerin hepsini içine alır. Ancak şeriat, genellikle amelî hükümler için kullanılır. Buna göre, ilâhi nizâmın amel ve dış yönünü temsil eder.” 

Fıkıh, İslâm dini›nin amelî ve dünyevî yönünü ifade eder. İslâm fıkhı, Resulullah›ın devrinde Vahiy ve sünnet çerçevesinde oluşmaya başlamış. Selefi dönemde ahkâmla ilgili ayet ve hadislerin sahabe tarafından tefsirleri  gelişmiş, Müçtehid imamlar devrinde İslâm fıkhı için gelişme ve olgunlaşma dönemidir. Saltanat döneminde taklid devri ile birlikte fıkıh ilminde duraklama devri başlamıştır. Fıkhın gelişmesi için Adalet, barış ve hürriyet elzem şarttır.

İslâm fıkhı, şu özelliklere sahiptir: (Kaynak: Döndüren) a) Hükümlerin esası vahye dayanır. Kitap ve Sünnet’te açıkça ifade edilen kesin hükümler hiçbir şahıs veya kurumun tasdikine gerek olmaksızın geçerlidir ve bütün müminler için bağlayıcıdır. Bunlara ‘şer’i şerif’, ‘şer’î hukuk’ veya ‘şer’î hükümler’ denmiştir. b) Kur’an ve Sünnet’te açık hüküm bulunmayan, hakkında İslâm fukahasının icma’ı da olmayan hükümlerde müçtehidler, furuâ ait meselelerde farklı içtihadlarda bulunmuşlardır. Bu hükümlerin dayanağı; istihsan, maslahat (sulhetme / kamu yararı), örf, âdet, sahâbe kavli, önceki şeriatler ve sedd-i zerâyi’ (kötülüğe giden yolu kapama) gibi tali delillerdir. Burada bizden olan (Yetkisini bizden alan, bize soran, istişare ve şûra yapan, bize hesap veren içimizden birinin temsil ettiği, usule uygun hukuk düzeninin başı. AD) ulul emre iteat yükümlülüğü vardır. c) İslâm fıkhının kapsamı insanın kendisi, toplum ve yaratıcıyla olan münasebetlerini düzenler. Çünkü fıkıh, hem dünyevî, hem uhrevî niteliğe sahiptir. Hem din, hem devlettir, kıyamete kadar süreklidir ve bütün insanlığa yöneliktir. Bu hükümlerin özelliği bütüncül oluşudur. Yani iman, ahlâk, ibâdet, muameleler iç içedir, birbirinden ayrışmış hayat alanları veya lâik temellerle dini hükümlerin ayrışmışlığı sözkonusu değildir. 

Müslümanlar alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmeti olarak, yeryüzünden hesaba çekileceklerdir ve bu anlamda karşılığını yalnız Allah’tan bekliyor olarak, bütün insanların, mal, can, namus, akıl, inanç, nesil emniyetini korumak zorundadırlar.

Bu arada, siyasetin bir fıkhı olmalı da ortaklığın, Vakıf, Dernek, Oda, Birlik, Şirket, Kooperatifin bir fıkhı yok mu? Orada durum ne? Cami derneklerinde, Okul aile birliklerinde bile durum hiç de içaçıcı değil, bunu da bir kenara not edelim. Sözün sadece siyasilere değil. “Ha Hasan’a ha sana

Bu konuya yarın da devam edelim mi? Çünkü burada bitmeyecek. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • BeraBera3 ay önce
  Ayrıca biz Amerika ile papazmış, kenevirmiş ıvır zıvır için inatlaşıp ambargo yiyeceğimize nükleer silahlanmaya geçerek kendimizi göstermeli uluslararası alanda söz sahibi olmalıyız ki yediğmiz ambargoya da deysin .Bir İranbir Pakistan dan ne eksiğimiz var.
 • Timur Timur 3 ay önce
  Sayin Dilipak, bakiyorim yine istikamet degistirmisiniz. Daha trafik sorununu hal edememis bir ülkede siz sartli uyusturucu kullaniminin serbest olmasini istiyordunuz, bunuda kenevirin faydalarinin arkasina sakliyarak yapiyorsunuz. Kafaniz iyimi sizin? Hani dindar genclik yetistirecektiniz? Yüzbinlerce eskort kiz herhalde bunun icin var, birde yaninda esrar olursa, gencligin hepsi dindar olur, desene yakinda deist seriati geliyor. Siz kafasi cok bulanik birisiniz, bence inzivaya cekilin.
 • Ali babaAli baba3 ay önce
  Esrar serbest olsun, ülkemizde turis kaynar,,AVRUPAYA göc durur, türkiyeye göc OLUR,issizlik sifirlanir, vergi ödemelerinde rekor kirilir,cari acik kapanir,hatta cari fazlalik OLUR, oyum esrar serbest olsun diyene,
 • RabiaRabia3 ay önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimGöklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur.Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup-sakınıyorsunuz?nahl süresi 52.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak bazen insanlar haşa ulu bir kişilik arayabildikleri için insanlar sahtekarlığa itilebiliyormus.dinde Allah'ındir.saglam durmasını bilip çok okumaliyiz.insaallah.fitrat hep doğru ya sevkeder.aczmendi Sayın Başkanımıza Mehdi diyor.bende zulkarneyn diyorum çok mu.elhamdulillah.meral akşener ve azınlığı yukarıdaki örneğe benzetiyorum.neden hapse girmedigine sasiranlar var.bizde öyle.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 3 ay önce
  YÜZLEŞ-ME (PALU AİLESİ TOPLUMU) VE SENDROMU.....................İşin tuaf boyutu bu aileden biraz hallice olan benzer yaşantıdaki insanlar, Palu ailesinden kendi durumunun farksız olduğunu ayıramıyor. Ne korkunç aile, ne biçim insan bunlar tepkisi veriyor.................Oysa milyonlarca insanın Fetö ve benzer yapılar içerisindeki vaziyeti, Palu Ailesiyle aynı durumu arzetmiyor mu.? Sorgulamayan, ölçüp biçmeyen muhakemeden yoksun insanların senelerce bir lider, önder, siyasi, popüler bir sanatçı hatta televizyon dizilerinin ve baskın karakterlerin ardına takılan milyonlarca insanın toplumu nereye sürükledikleri ve sürüklendiklerini görebildiler mi! uyaranları duyabilecek akıl ve mantığa sahipmiydiler.? Koca ülkenin "Palu sendromuna" sürkülenmesini hangi saiklerle/nedenlerle olduğunu kim açıklayacak.? İdare, kurumlar, manevi önderler, bilim/ilim adamları, öğretmen, sanatçı, hukukçu, doktor ve akıl sahibi/sağlıklı olduğu iddasında olupta, hangi erk/yetki sahibi bu oluşu, bu gidişi açıklayıp hesabını verebilecek ve sorumluluğunu üstlenecek.(?!) Fikir mücadelesi içinde ve günü kurtarmanın değil, ürettiği değerlerle, bilinçle ve sorumluluklar içinde yaşayan, bu sebeple bedel ödeyen biri olarak! Palu Ailesi (toplumunda) yaşamaktan artık çok yoruldum.
 • SuleymanSuleyman3 ay önce
  20 sene önceki ezilen ama hakiki olan hakkını arayan müslümanları çok özlüyorum hakikaten herşey ne kadar güzeldi şu günleri gormeyeydim keşke
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli3 ay önce
  Merve Kavakçı ABD nin derin devletinin elamanı. ''Sivil örümceğin ağında'' kitabında anlatılıyor çalışmaları.
 • Kadim medeniyet Kadim medeniyet 3 ay önce
  Aynı yerde çalışan doktor 20 bin tl alıyor
 • Kadim Medeniyet Kadim Medeniyet 3 ay önce
  Abdurrahman ağabey sizleri sohbetlerinizden tanırım.sizlerde bizleri brokratlara verdiğiniz ve kendinizi dinlettiğiniz sohbetlerinizden tanıyabilirsiniz.Doktorlar en çok Ak partiye söven takım ama hep en fazla maaş ve zammı onlar alıyor.Şehir Hastanesinde eşim hemşire olarak çalışıyor 2200 maaş ve 1000 tl de ek alıyor .dönersermaye alamıyor.Bu hemşireler tüm işleri onlar yapıyor.ama maaşa geldimi yok lütfen bu konuyada dokunurmusun saygılarımla
 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent3 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; Malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. Oysa 25-30 yıl boyunca Üniversitelerimizde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanmış Yaşlı Doçentler olarak, koskoca 5 yılı boşu boşuna tüketip biyolojik ve psikolojik olarak ezilme sürecine girmemek adına; yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından, emeklilik hakkını elde etmiş biz Yaşlı Doçentleri kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
 • MalkoçMalkoç3 ay önce
  Merve Kavakçı’nın babası Yeni Akit'teki yazısında böyle seslendi: Fetullah Gülen son günlerini Türkiye'de geçirsin19.04.2018 12:16MARİAM HANIMINDA DEDESİ OLAN YUSUF ZİYA KAVAKÇI'da ÇOK MUHTEREM Bİ İNSAN.... Gürcü asıllı din adamı AMERİKADA YAŞAMAKTA OLUP, FETOŞA YÜREĞİ ACIMIŞ....VATANINA DÖNÜŞ İZNİ VERİLSİN DİYOR... FETOŞAMUHABBETLİ... GÜLKARDEŞLİĞİ... MADE İN U S A...
 • Oku mayınOku mayın3 ay önce
  Geç kaldınız her kurum kuruluşun bir fıkhı var . Üye olmadığım bir oda bizimle ilsigi yoktur bir a dört kağıda 150 tl aldı . Birçok dernek kumarhane olarak çalışıyor kapısında devlet otosu bekliyor . Her kuruluşun laik fıkhı var zaten.
 • Mesut SarpMesut Sarp3 ay önce
  Siyasetin ve söyledigin ortaklığında fıkhı olmalı da, bunlar 15 yıl sonra mı aklına gelip bunca yolsuzluk ve hırsızlıklardan sonra yazıyorsun. Bu cürumlara senelerce sustugundan sende vebal altındasın, diger susanlar gibi...
 • Nurullah Nurullah 3 ay önce
  Bozkurtlar sahneye çıktığında çakallar kaçacak delik arar.
 • BOP başkanıBOP başkanı3 ay önce
  AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Nihat Zeybekci: İzmir’i tanınmaz hale getireceğiz demiş...RTE de istanbul u berbat ettik demedimi? Bu na yakın mealde sözleri olmadı mı? slogan ne? Durmak yok yola devam....
 • GüzelmişGüzelmiş3 ay önce
  Arkadaşlar Merve Kavakçı gibi nice olaylar vardır bunların başörtüsü ile meclise giremedi oyunu ABD işi tezgahtır önce mağdur ederler sonra halk desteği ile baş tacı ederler kendi adamlarını bakın Merve Kavakçı annesi babası teksas üniversitesinde çalışmış Merve kavakçıda teksas ünicersitesinden mezun kızı mariam da teksas üniversitesinden mezun aynı tornadan çıkmışlar yani eğitim dönüşüm yeridir ve islamcıların eğit,m aldığı ülke hep ABD olur araştırın göreceksiniz hepsinin biyografisini okuyun hepsi ABD menşeilidir daha sonra bu ezilmiş zavallı kadın rolünde sırf başörtüsü olduğu için halkın seçilmiş vekili meclise giremez ve film başlar bu işler Amerikan yapımı senaryolar hep aynı tezgahtır dikkat edin 3 kez evlenmiş Merve hanım ve son evliliği Saadet Partisinde kocası Prof Cihangir İslam artık düşünün biri Saadet partisinde diğeri hep birlkte AK Partide hepsi tezgah Ailece devletin başındalar Merve Kavakçı kuala lumpur da kocası mecliste ama başka partiden bu oyun böyle beyler kusura bakmayında içine girdikçe dehşete düşersiniz daha neler var neler araştırın kendiniz biraz ABD oyunu işler tüm partiler aynı tezgaha hizmet ediyor bu hanım merve kavakçı ilk eşide lübnanlı zengin biri yani bunlar hiçbir zaman fakir olmadı zaten anne baba ünicersitede çalışıyor sizin garibanın halinden bunlar anlamaz ABD nin getirdiği isimler hepsi
 • Mehmet ayMehmet ay3 ay önce
  Bay abdurrahman, isine gelince kivirmasini cok Iyi biliyorsun, 16 yildir turkiye nin geldigi noktayi cok iyi goruyorsun, islam dini dejenere olmus, ahlak yerlerde surunuyor.Bunu uzaylilar yapmadi, senin gorevin toplumu ve iktidarin kotutarafini elestirmek olmali. Ama Sen bunu yapmiyorsun. Sen bunlarda da sorumlusun.Agzini acinca islamiyetten bahsediyorsun, islami siyasetine Alet ederek dini ayaklar altinaalanlarida yazmiyor, teshir etmiyorsun.Birde kalkmis, susan dilsiz seytandir diyorsun.
 • MalkoçMalkoç3 ay önce
  Devletin dini ADALETİR.... İstanbula ihanet ettik, yalnız İstanbul'smı diye sorarlar ama yinede ÇEVRECİNİN DANİSKASIYIZ... PekiATAKÖYSAHİLİNE3 BETON KULEYİCENEVİZLİLERMİDİKTİ... VATANDAŞA DENİZİ KAPATTI... Bilinen Galata kulesi varyaptıkları, onunda kimseye bi zararı yok.. 2018 in en büyük yabancı sermaye yatırımıManisada hizmete girdi..? PEPSİCO , ŞİMDİ SIRACOKE COLA'DA.... YERLİ VE MİLLİ....
 • KUKU3 ay önce
  Üstadım; Ne fıkıh ne de siyaset fıkıhı kaldı. Sadece menfaat ve koltuk derdi hala dörtnala devam ettirme derdindeler. Atalarımız ne demiş "Alışmış kudurmuştan beterdir." Düşünebiliyor musunuz, 15 Temmuz sonrası atanan rektörlerin %90 nında ne devlet ne millet aşkı var. O hain meselesinde de aleni bir şekilde "Devletin savcısı var hakimi var" diyen bir sürü rektör var. Sözde bunlar 15 temmuz sonrası atandılar...
 • Rabia Rabia 3 ay önce
  Euzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler! Eğer siz, Allah'ın davasına yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı İslâm'ın hakkını koruma yolunda sağlam tutar.muhammed süresi 7.ayet elhamdulillah Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.17.ayet.elhamdulillah .Sayın Dilipak işittik ve itaat ettik. Sen bizi bağışla şüphesiz ki dönüş sanadır deriz Saygılar selâm ve dua ile Allaha emanet olun. Teşekkürler. Hasbinallahu ve nimel vekil deriz
 • SANCARSANCAR3 ay önce
  Kardeşler iki tip toplum ve insançeşidi varesas itibariyle....BirincisiYaradanın İnsanoğluna verdiği en büyük nimet olan AKLINIkullananlar.....İkincisiKULLANMAYANLAR...Genellikle hile ,desise ,entrika , yalan ,dolan , tezgah kurma , pusu , ütme kültürü ORTADOĞU ,MEZzOPOTAMYA , ASYAcoğrafyasına hakimdir... en büyük silahlarıda ,uydurma inançlar ve dinlerdir....Çalışmayı sevmezler , kediye kedi demez eğer bükerler ,düello yerine pusuyu tercih ederler...Hz Ali , HZ Hüseyn ,Nesimi , UĞUR Mumcu, Hablemitoğlu ,Fırat Çakıoğlu , Eşref Bitlisler istisnadır....Akla gelmeyen sapıklıkları din kılıfıylaişlerlet ,Karamandaki Kuran kursunda 43 erkek çocuğa tecavüz ,PALU ailesi ,badeci hoca , sümüklü fetoş ,ağlak büloş , parsel parselciler ,yanmaz kefenciler ,internet fenomeni taze danılmanlar hep bu kültürün ürünleridir....Binlerce yıl böyle geçmiş ,dahada geçecektir...Arapça ,farsça terennüm edip , hatmedip ,hıfzetmekbenim ve birilerinin parasını ÇALMA ,İÇ ETMEselahiyeti vermez ,hırsızlığıMEŞRU ve MÜBAH kılmaz.... üstelik yedi sülalemi daha doğmamış bebeleri FAİZLİ DÖVİZ borcuna sokmaruhsatı vermez....Arapça ve Farsçayı istersen hiç bilme,Hatta SANKSRİTÇE'den başka dil bilme istersen ...PARAMI ÇALMA YETER...Bırak siyasetin FIKHINI ,DİNİN. fıkhınıdA bilme istersen...paramı çalma, birde bana sırmadan beni borçlandırma....Ben bilmiyormuyum ,faizciden borç alıp çıtır çıtır yemeyi....benim adıma sen niye yiyorsun, günün sonunda getirip benim önüme koyacaklar aynı DÜYUN-U UMUMİYE gibi....Mişonla Salamonun mal paylaşması gibi , MİŞON ben pay ediym demiş , NAKİT bana , Açık hesapproblemli alacaklar sana demiş ,yine KUPON arsalar bana,dağbaşı kıraç tarlalar sana demiş....Vs vs Salamonda bişeyler demiş velhasıl....Bırakın birazda biz bu milletin hizmetkaaaarıolalım,hakim değil hadim olalım....Bizde aşkımızı ,sevgimizi necip milletimize gösterelim..biz gavurmuyuz ,sevapdan bizde istifade edelim ...YokYASAHH HEMŞERİM, o iş seçilmiş kişilere ait.....Tek yol EĞİTİM, ÜRETİM,AKIL ,AHLAK , LİYAKAT , ADALET , BİLGİ ve tüm dünyaya nitelikli ürün İHRACATI.... SuriyedeBATAKLIK kapıda ...SURİYE , İRAN , RUSYA , IRAK lamutabakat şart .....Erbakanın sözünü hatırlayın , Bir gün SURİYEderlerşe ,bilinkiHEDEF TÜRKİYE'dir demişti....Köprüden önce son çıkış...son nefestede olsa nedametve AKIL....Aksi halde İDLİBDEN en az iki ,üç milyon suriyeli , içlerinde bol miktarda IŞİDÇİkapıya dayanır.....Bırakın herkes kendi devletini yönetsin ,sizde kendi devletinizi...sadece dış borç =500. 000. 000.000 $(yazı ile beşyüz milyar U.S.Adoları.....Akıllı olun , Rusyayla bir öyle bir böyle değil , adam gibi oturun....
 • Rabia Rabia 3 ay önce
  Euzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahim Biz kalbini açıp ferahlatmadık mı?2Ve üzerinden yükünü kaldırmadık mı?3Öyle bir yük ki, çökertmişti belini.4Şeref, itibar ve ününü yükseltmedik mi?5Artık şüphe yok ki, her güçlükle beraber bir kolaylık var.6Şüphe yok ki, her güçlükle beraber bir kolaylık daha var.7O halde bir iş ve ibadetten boşaldın mı; ikinci bir işe ve ibadete başla ve yorul.8İstek ve arzularını geçici dünyaya değil, Allah katında olan şeylere yönelt, sadece Rabbinden iste ve O'na yönel.insirah süresi ayetleri.elhamdulillah.sayin Dilipak sizin aracılığınizla şunu söylemek isterim ki dürüstgazeteciler olarakbirbirinize arka çıkmalısınız. Şu anda popüler inancsizlar, feto terör örgütü ekranlara çıkıyor. Allahın dinine yardımcı olmamız gerekiyor. Muhammed süresi 17.ayet.elhamdulillah. Saygılar selâm ve dua ile Allaha emanet olun. Teşekkürler. Hasbinallahu ve nimel vekil deriz.
 • Arslan EdtArslan Edt3 ay önce
  Hocam, konuyu daha kısa ve özetle nakletmeniz, daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. Başarılarınızın devamını dilerim.
 • senaisenai3 ay önce
  Şeriatı elinin tersi ile reddedenlere rey kullan. Sonra "siyasetin fıkhı olmalı" diye yazı yaz. Senin alkışladıkların zaten bu yola girerken o fıkhı reddetmediler mi? Onlar bir şey soracakları zaman ancak "avrupa'da nasıl?" diye soruyorlar. Görmüyor musunuz yoksa okunmak için mi yapıyorsunuz?
 • İhsanİhsan3 ay önce
  Demokrasiyi kimden aldıysanız fıkhıda onlardan isteyin.Kuranı ve sünneti yunan feylezoflarının yoluna uydurmaya kalkmayın da ne halt yerseniz yeyin. İslamın tüm hükümlerini uygulamayacaksanız islamdan hiçbirşey almayın. Her aldığınız kavramla batıla hak kılıfı giydiriyor ve müminleri küfre boyun eğdiriyorsunuz.Yeter artık...
 • AbdülkadirAbdülkadir3 ay önce
  Mehmet sen bildiğin dinle amel et ben de bildiğim dinle amel ediyorum.Bakalım ahirette hangisi doğru çıkacak seninki mi benim dediğim mi yoksa başka ikimizin dediği dışında mı.Ama şunu sana söyleyeyim. İmanın esaslarını Allah Bakara 177 ve 285 ile nisa 136 da belirlemiştir. Ben buraya nisa 136 yı alıyorum arapça biliyorsan oku ve anlamaya çalış يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه۪ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِه۪ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ٓي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُۜ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ وَالْيَوْم Iالْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَع۪يدً Ey iman edenler! Allaha, O nun resullüne ve ve O nun resulüne indirilmiş Kitaba (Kur'ana ), ve daha önce indirilmiş Kitaba inanınız. Zira HER KİM ALLAHI, O NUN KİTAPLARINI, O NUN MELEKLERİNİ, ONUN RESULLERİNİ VE AHİRET GÜNÜNÜ inkar ederse gerçekten sapıtmış demektir. Evet ben bu ayete göre iman ediyorum. sen kendin istersen bu ayeti bir düşün.
 • hadihadi3 ay önce
  Allahin kanunlarina uymayan toplumlar ne yaparsa yapsin iflah olmaz.faiz,zina,fuhus,kumar yasaklanmalidir.
 • MehmetMehmet3 ay önce
  Abdulkadir saçmalamışsın.Dinin iki kaynağı var kur 'an ve sünnet yani hadisler.Peygamber efendimiz kuran-i okumuş ezberlemiş yazdır mis açıklamış yaşamış ve onun ahlâkı kurandi.Deizmciler gibi yaşanmayan bir din istediğin belli.Namaz,oruç,hac gibi ibadetlerin yapılışını biz resulullahtan öğreniriz.Sonra ahlâkı kur 'an olan,bize rehber olan peygamber olmadan din olmaz.Peygamberimize ve sünnetine inanmayan zaten müslüman degil
 • YaziyorumYaziyorum3 ay önce
  Kavakci ismi inanlarin kisitlandigi birdonem inanlarin temsicisi ve inanalar afina hakarete ugrayan bir temsilciydi bizler biliyoruz ve seviyoruz,sizler sevmesinizde,o bizi sor gunde kendini feda etti zalim hukumdar zamaninda meydan okudu meclisden kovuldu tanimayanlara duyrulur.
 • Deli Kadir Deli Kadir 3 ay önce
  Siyasetçiler fıkıh bilmezler ! Böler parçalar ve yutarlar ! Her gün aile içi şiddet her gün katliam ! Çocuk yaşta doğum yapan çocukcağızlar ! İstismar psikoloji bozuk milyonlarca insan ! Son 10 senede inthar eden vatandaş sayısı 29 000 (yirmidokuzbin) ! Bu da müslüman anlayışı olmadığı göstergesi ! Bizim islam anlayışı göstermelik ! Bu da baştan ! Yönetim den kaynaklı ! Baş örtüsü üstüne Gucci gözlük ! Bu hanımlar bar a da girer saz a da ! Çürümüşlük balık baştan kokar ! Merve Kavakçı nın kızı baş danışma olmuş ' saraylara laik maşallah ! Mariam ismi , hali hazırda ABD vatandaşı ! Annesi belli Merve Kavakçı . Ya babası kim ? Belli delil ! Merve hanım 3 kez evlenmiş mübarek! Baş danışman da annesine 5 çeker yani ! Ne danışacak sa ?
 • YaziyororumYaziyororum3 ay önce
  Yazdiklarinizin ,olmaz kimseye yarari hukumet verir karari duzensiz bir isin olmaz ayari bu yazanlarin boylari uzun deyilsede biraz yerden yokari.
 • ZaferZafer3 ay önce
  Eskiden sokakta çarşıda pazarda yürürken adamlar şöyle yaptı böyle yaptı diye ak parti yi savunan konuşmalar duyardım şimdi ise Allah belasını versin ... bunlar diyorlar son birkaç yıldır akparti yi övenle savunan la pek karşılaşmadım.fakat yöneticilere baktığımda bunun böyle olduğuna pek inanan yok veya rol yapıyorlar ne acı!
 • Ziya36Ziya363 ay önce
  Osmanlı ımparatorluğu bile şeriat kanunlarını fikih yeterli görmemiş, 17 yüzyıldan itibaren BATININ hukukunu (borçlar, ticaret, bankalar vs) .almıştır.Sen neden bahsediyorsun. Şeriatın hüküm sürdüğü arabistan dan size iyi bir haber varBundan böyle erkekler giyaplarinsa boşadiklari eslerine Sms gondermek zoryndalarmus. Meger bugune kadar erkekler eslerini bosadiklatinda eşlerinin haberi bile olmuyormuş. Ne yapsın adamcağız o jadar çok karısı cariyesi varki hangi ni başladığını ne bilsin. Işte senin savundu gün şeriat fikih falan bu. Bozdur bozdur kullan. Hem şunu söyleyeyim o jadar şeriat ozlemcisine hadi size şeriat hukuku uygulanacak dense hiç biri kabul etmez, kaçıp londra ya yada parise siginirlar, buna sende dahil din dilipak.sizin derdiniz dini istismar edip iktidarı kapmak
 • Ziya36Ziya363 ay önce
  Osmanlı ımparatorluğu bile şeriat kanunlarını fikih yeterli görmemiş, 17 yüzyıldan itibaren BATININ hukukunu (borçlar, ticaret, bankalar vs) .almıştır.Sen neden bahsediyorsun. Şeriatın hüküm sürdüğü arabistan dan size iyi bir haber varBundan böyle erkekler giyaplarinsa boşadiklari eslerine Sms gondermek zoryndalarmus. Meger bugune kadar erkekler eslerini bosadiklatinda eşlerinin haberi bile olmuyormuş. Ne yapsın adamcağız o jadar çok karısı cariyesi varki hangi ni başladığını ne bilsin. Işte senin savundu gün şeriat fikih falan bu. Bozdur bozdur kullan. Hem şunu söyleyeyim o jadar şeriat ozlemcisine hadi size şeriat hukuku uygulanacak dense hiç biri kabul etmez, kaçıp londra ya yada parise siginirlar, buna sende dahil din dilipak.sizin derdiniz dini istismar edip iktidarı kapmak
 • AbdülkadirAbdülkadir3 ay önce
  İslam ülkelerinde şirk varsa Allahdan bir yardım beklemeyin. Şirk koşan bir topluma Allah niye yardım etsin ki değil mi.Kutsal hırkalar kutsal sakal kutsal saç kutsal sidik kutsal sümük kutsal kase evet evet kutsal kase bile var hristıyanlardakine benzer ramzan kadirov o kaseyle su içip ağlıyordu. you tube den izleyin de görün.Tabii bunlar hadislerle kutsallaştırılmış.RESULULLAHIN HİÇ BİR EŞYASI KILI TÜYÜ SİDİĞİ SÜMÜĞÜ su içtiği yemek yediği kaseKUTSAL DEĞİLDİR.RESULULLAHIN KENDİSİDE KUTSAL DEĞİLDİR.O ALLAHIN KULU VE RESULÜDÜR O KADAR.ha unutmadan söyleyeyim urfadaki balıklı göldeki balıklarda kutsal değil. O göldeki balıkları yemek gerekiyor
 • AbdülkadirAbdülkadir3 ay önce
  İmam Gazaliye kadar İslam dünyasında temelde üç grup vardı. Reyciler yani Akılcılar,Nakilciler ve Sufiler yani Tasavvufçular. İslam devletlerinde bu grup birbirleriyle mücadele halindeydiler. Ön planda Akılcılar ve nakilciler vardı.Sufiler bu mücadelede fazla tesirli değillerdi. Önceleri Akılcılar Nakilcilere üstün geldi ve İslam devletinde bilim ve teknoloji birden gelişmeye başladı.Kütüphaneler bilimsel eserlerle doldu taştı.Sonra iş tersine döndü.İmam gazali ve arkadaşları sadist nizam mülkün talebiyle nizamiye medreselerini kurdular ve sufileride nakilcilerin içine alarak iş birliği yapıp akılcılları islam beldelerinde yaşayamayacak duruma getirdiler. Akılcıları tekfir ettiler arkası olmayanları öldürdüler onların bilimsel eserlerini yaktılar yağmaladılar.bazı uyanık tücarlar onları yağmacıların elinden alıp sırf para kazanmak için alıp batı ülkelerine götürdüler.ve böylece bilim ve teknolojide artık islam ülkesinden uzaklaşırken batı ülkeleri aydınlanma çağına girmeye başladı.İslam beldeleri perişanlığa sürüklenirken batı bilim ve teknolojide hızla yol almaya başladı. İslam ülkelerinde bu nakilciler ve sufiler bilim ve teknolojiyi şeytan icadı diye dışladı ve yapılmasınıda fetvalarla yasakladılar.bugün bile nakilcilerle sufiler içiiççe geçmiş birbirlerine çok az sayıda olan akılcıları itibarsızlaştıryorlar,aşağılıyorlar. Kur'andaki İslam yerine sonradan yüzyıllarca insanlar tarafından uydurulmuş abuk sabuk bir dine islam demişler ona inanıp duruyorlar ve insanlara da bu inandıkları dini anlatıyorlar. Durum ortada islam ülkeleri ümmet olamamışlar bilim ve teknoloji yok denecek düzeyde perişanlığı yaşıyorlar. Bu halde islam ülkeleri batılılara karşı koyamaz. Bilim ve teknoloji üretemeyen bir islam ülkesi batılılarla mücadele edemez.Zaten bu islam ülkeleri şirk batağında olduğundan ekstra Allah da yardım etmeyecektir.Boşuna Allahtan yardım da beklememek lazım.Çünkü islam ülkelerindeki büyük bir çoğunluk Allaha şirk koşuyor. Ramazan kadirozun kutsal emanetler diye suudi arabistandan getirilen eşyaları nasıl öpüp koklayıp hüngür hüngür ağladığı videosunu izleyinde şirk nasıl yaygın anlayın.Ramazan kadirov bir nakşi şeyhi olduğunuda aklınızın bir tarafında bulunsun.
 • SANCARSANCAR3 ay önce
  Yeni Akit Logoyeni türkiye 1 saat önce eklendi.gazte kavakçı ailesinin dökümünü yazmış: KAVAKÇI AİLESİ: – Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi – Merve Kavakçı’nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı – Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı – Merve Kavakçı’nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili – Merve Kavakçı’nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın moda tasarımcısı....Hah bende tam bunu diyordum SAYIN BAYAN MARİAMhamfendilerdedestilist ,designer , moda tasarımcısı ,Balo veparti organizasyonları (özellikle MASKELİ BALO alanında becerileri sanal ortamda fenomen hale gelmiş meğer ,bizim yeni haberimiz oldu ) YineVatandaşı olduğu U.S.A, Türkiye , Cidde , Mekke ,Medinegibi bir güzegahtaHAC ,UMREinanç ve kültür organizasyonlarını yapabilir ...kendindende bişeyler katarak...Bence 2019 un FENOMENİ MARİAM HANIM ...Benim adayım, hemde TEK GEÇERİM.....Rabbim onu ve tüm KAVAKÇIZADELERİ korusun,herkese KAVAKÇI olmayı nasib etsin....Fakültelerde , kalın kalın anlaşılma ders kitaplarıylaanası dini ağlayacağına....haa sonundada bi işe. yarasaana babalargam yemeyecek....Benim oğlum okudu adam oldu diye sevinecek ..o da yok....adam değil bib..kolmuyor oncagöz nurundan sonra....selam ve dua ile
 • hedeyipgeçmehedeyipgeçme3 ay önce
  "ülkemiz cennet, şahlandık gidiyoruz"'dan, "eskiden çok mu iyiydi sanki?" ye çevrilen siyaset ile nereye kadar gider hocam. 4 milyon suriyeliyi, ıraklıyı, afganı al ülkeye, adamlar gelsin nargile içsin oy verirler iyi olur de, millete bunlara bakacağız de, millet ekonomik sıkıntı yaşarken herşey iyi eskiden sıra vardı bilmem ne de. Bu mudur siyaset fıkıhı, hocam kim veriyor bu akılları anlamak mümkün değil, danışmanı Mariyam olanın yapacağı siyaset bu kadar oluyor kusura bakmasınlar.
 • Meyve cennetten mübarekMeyve cennetten mübarek3 ay önce
  Bu saraya atanan başdanışman ne ! ..
 • İLBEYHANİLBEYHAN3 ay önce
  benim oğlum bina okur ,döner döner yine OKUR....Yav Allahaşkınabugünlere İSTİŞARİ ,MEŞVERİ,İSTİKŞAFİ , Usulet ve Suhulet ,daha binlerce ARAPÇA ve FARSÇAkelimeler ,ağdalı belagatlı , tumturaklıkelimeler ,cümlelerle gelmedikmi...ARAPLARI müslüman ,ARAPÇA'yıda DİN diye yutturdular bize ....PERU'daki bir kulu Allaha niyaz etse kendi diliyle ,haşa ALLAH kabul etmeyecekmi, anlamayacakmı....Önce herkes nasıl bir ALLAHA inanıyor ,baksın....bir kavme imtiyaz verme bizim inandığımız Allahın adaletine sığarmı ....BİZ BÖYLE BİR ALLAHA İNANIRMIYIZ....Toz nesabesinde hakkı teslim eden , ADL olan ALLAHTIR bizim Allahımız...Ümeyyenin oğullarının ,Sultanların ,Kralların ,Hükümdarların ,Hazretlerin ,K...çı b...luşeyh ,hocaefendi bozuntularının tarif ettiği ALLAH değil....velhasıl hocam bugünlere KUR'AN ,SÜNNET ,İCMA , KIYASdiyemeşveret , fıkıh , keşfi keramet , kalp gözü , ledduni tefsir, fenai fillah ,maarifet ,hakikat , normal imam yetmez KAİNATİMAMIbize lazı. diye gelmedikmi?...ALNISECDELİ, AĞZI DUALI ,NUR yüzlülerin devrinde....Bir kere bu taifede zerre miskal vefa yok ...Bu tüccar dincilerin hanımlarıda aynı ,kendileri gibi ,yılanlar gibi hemen gömlek değiştiriyorlar...GaribankenTEKBİR GİYİMMEHMET KARADUMAN beyin envai çeşitkreasyonunda mevcut eşarplarlabaşlarınıörter , sıkarken şimdilerde PİS YAHUDİ dedikleri mağazalarınmallarına koşuyorlar...WAKKO ,BURBERRY'S, LOUISVİTTON , CHANELL , ELİZABET ARDEN , Londra HARROD'S mağazası , hatta sayın GÜLABDÜLÜNmuhterem eşleri , ÇİN VAZOSU KILIKLIHAYRÜNNİSAhanım köselesi KIRMIZI boyalı1000 dolarlık falan markalı aklım ermez , bi ayakkabıyla İRŞAD ve TEBLİĞ için koşturuyordu...Allah rızası içintabii ,nefslerine bir şey istiyorlarsaonlar olmazda haşa , BEN namert olayım...Zaten bunlar başkarını örtünce nefslerinden arınıp ,melekut aleminin bir parçası oluyorlar...Haa yine haklarını teslim edelim ,ALLAH var SAÇLARININ TELİNİgöstermediler...hatta sonrada icad olan siyah bir aparatla içerden iyice tahkim ettilet..ZIRHA ZIRH....selam ve dua ile
 • AbdülkadirAbdülkadir3 ay önce
  İslam dini sadece Allahındır.Resulullah Muhammedin değil. Dolayısıyla İslamın kurallarını sadece Allah koyar kendisine nasıl muamele edileceğini bilmeyen Resulullah Muhammed (ahkaf 9) İslama dair kural koyamaz. Resulullahın tek bir görevi vardı o da İslamı yani Kur'anın ayetlerini insanlara bildirmek yani elçilikti.O görev sona erince elçilik görevide sona ermişti.Hiç şüphe yok ki yeryüzündeki insanların büyük bir kısmı Allaha iman etmeyecektir.Allaha iman edenlerin de büyük bir kısmı şirk koşmadan iman etmeyecektir. Bu geçmişte böyleydi şimdi böyle ve gelecekte de böyle olacak.Umarım ben ve sadece Kur'an diyenler o çok az olan sadece Allaha iman edenlerden oluruz. Amin.
 • AbdülkadirAbdülkadir3 ay önce
  İslam demek Kur'an demektir. Gerisi mi Kur'ana göre sözlerden bir sözdür.Doğruysa kabul edilir yanlışsa o sözden uzak durulur.Hadislerde bir sözdür. Eğer Kur'anın ayetleriyle çelişmiyorsa kabul edilir çelişiyorsa atılır. Kur'an ve sünnet demek şirk tir.Allahın ayetlerinin yanına hadis diye Resulullah Muhammedin sözlerini yerleştirmek kesinlikle şirktir.Şirk üzere olan bir topluma Allah kesinlikle yardım etmez.
 • yeni türkiyeyeni türkiye3 ay önce
  gazte kavakçı ailesinin dökümünü yazmış:KAVAKÇI AİLESİ:– Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi– Merve Kavakçı’nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı– Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı– Merve Kavakçı’nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili– Merve Kavakçı’nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın moda tasarımcısı
 • ileri demokrasiileri demokrasi3 ay önce
  Yeni mezun 720 doktor Bakanlık tarafından güvenlik soruşturmasında sakıncalı bulunarak atanmamış. CHP’li Murat Emir, Anayasa’da yer alan ‘kamu önünde eşitlik’ ilkesi ve ‘kamu hizmetine girme hakkı’nın ihlal edildiğini söylemiş.
 • AliAli3 ay önce
  Sahi hocam ağzı çok ince! bayan yazarınıza noldu?Hadi onu anladık şu meşhur kaleminiz Nurettin hoca niye yazmıyor?
 • Mehmet AliMehmet Ali3 ay önce
  Hocam siyasi sistem değişti. Denetim, menetim yok artık. Başkan canı nasıl isterse asar keser, ne meclis ne muhalefet nede medyanın hükmü yok artık. Yağma, yolsuzluk, adam kayırma, devletin israfı tarihimizde olmamış boyutlarda. Bunu yapan da sözde müslüman yöneticiler. Buna itiraz eden vatan haini ilan ediyor. Ne fıkıhı hocam neden bahsediyorsunuz bu şartlarda. Bir musibet bin nasihattan yeğdir. Bu düzen böyle devam etsin, ahlaki-ekonomik-sosyal olarak dip noktasını herkes görsün derim. Belki toplum olarak sorgulama, denetleme hesap sorma ne demek idrak ederiz! Yeniden ahlaklı bir topluma dönüşme şansımız olur.
 • Deli KadirDeli Kadir3 ay önce
  Merve Kavakçı nın 1. Kocasından olan kızı Saraya Baş danışman olmuş !..
 • UzmanUzman3 ay önce
  Pakardiniler 3 kimliklidir müslüman görünür ve yaşarlar kripto ermenidir ama gerçekte yahudi olan farklı 3 kimliği taşıyan sebatayistlerden çok daha gizli bir yapılanmaları vardır ortaçağda ermeni ve gürcü tarihinde önemli bir rol oynamış ve 1801'de bugünkü gürcistan'ın merkezini oluşturan kartli ve kaheti krallığının 1804'te, gürcistan'ın batısında yer alan imereti prensliğinin 1810'da rusya çarlığı'na bağlanmasıyla sürgüne giden, yahudi kökenli ermeni hanedanı. gürcistan'da bagratid, ermenistan'da bagratuni, avrupa'da bagrationi adıyla bilinen bu hanedanın gürcistan kolu gürcüleşmiştir. pakraduniler 2700 yıldır ermeni cemaati içinde varlıklarını sürdürmekte ve kendi ibadetlerini gizlice yapmaktadırlar asıl kimlikleri yahudiliktir. sonradan ermeni olmuşlardır. şu anda bir kısmı sünnî müslüman, bir kısmı alevî, bir kısmı türk, bir kısmı kürt görünüyorlar. bir pakraduninin kuyuya attığı taşı bir milyon müslüman çıkartamaz. iranda meşhed yahudileri. dıştan şiî gibi görünür, içten yahudidir. kafkasya tat yahudilerinin bir kısmı müslüman postuna bürünmüştür. tatar kökenli kırım kırımçak yahudilerinin bir kısmı da müslüman görünür. pakraduniler, ermeni cemaati içinde son derece etkin bir konumdadır. tarih boyunca kurulmuş ermeni krallıklarından birini de bagratuni sülalesi adı verilen bu pakraduniler kurmuşlardır. çok gizli ve araştırdıkça dehşet yerlerde isimleri çıkar ama çoğunu bulamazsınız ancak soyağacı araştırması ile çok derin titiz çalışmak gerekli asla kabullenmezler Türkiyede müslüman gibi yaşarlar hemde çok derin müslüman gibi yaşar ve etrafı öyle bilir Kürt olarakta yaşayanları var yani kürt olduğunu söyleyen ve çok iyi bir kürt gibi yıllardır yaşayan ama gerçekte yahudi kökenlidir ve bunu gizlerler bir önceki adresleri ermenilerin içine yerleşmiş kripto yahudi olmalarıdır
 • Bilal B.Bilal B.3 ay önce
  Fıkhı da ezberledik Talut Calutu da. Rica etsem halkin %99 Müslüman oldugu söylenen Türkiye'mizin yönetimini kur-an dan neden alamiyoruz ile ilgi yoğunlaşir misiniz? ABD'nin seçip önümüze koyduğu 2-3 partiden birini seçmek zorundamiyiz? Saadet partisi bile biz Natoya bagliyiz demeden mikrofon bile uzatmadilar hiç bir tvye çikarmamişlar. Akşener parti kurdu daha Bismillah demeden biz Natoya bagliyiz dedi. Yani ben bir parti kuruyorum ABDnin kulu, kölesi, kuklasi, maşası, bekçisi, sömürge valisi, uzak karakolu olacagum demeden partinin tabelasini bile asamiyorsun, bu nasil iştir? Düşünür yazarlarimizin bu konudan uzaklaşmamasini rica ve dua ediyorum.
 • adiladil3 ay önce
  tahrim suresi 2 ayet memleketteki siyasette oldukça etkin, merak etmeyin o yüzden.bir de hucurat surei 12. ayete göre aksiyon alınırsa tamam.
 • Oku mayınOku mayın3 ay önce
  Ama Abdurrahman abi para kazanıyor. Şimdi para kazanmışken imanlıdavranirsa kazandığını zaman harcayacak . Pırlanta lı perdeler altın varaklı mobilyalar sarayları kıskandıracak evlerde oturuyor. Eskiden sosyeteye imrenenlere şimdi sosyete imreniyor. Boşuna söylenmedi "sonradan görme gavurdan dönme" (galilen ma teşkurun) nekadar az sükrediyorsunuz .ayet meali
 • Kenan kolsuzKenan kolsuz3 ay önce
  Önce iğnenin tadına bakmak gerekir!Çuvaldızı başkalarına batırmak kolaydır.İktidar ve zenginlik sahasında imtihanı ne kadar verebildik?Hesap gününü düşündükmü?Hani ahiret gününe inanıyorduk!Ona göremi yaşadık. Yoksa imkânlara kavuşunca unutanlardanmı olduk!
 • SANCARSANCAR3 ay önce
  ben çocukken milligazeteninbirinci sayfasındaHAK GELDİBATILZAİL OLDUyazardı.....ZAİLolduğu kesin olan bişey var ama , o şeyin BATILolmadığı kesin....ZAİLolan HAKKIN ta kendisi ... Yıllarcaokul ,dersane , yüzbinlerce lira para harcayarak, gençliğini yaşayamadan test kitaplarına gömülmüş, alın teri göz nuru dökmüşİTÜ , ODTÜ , Hacettepe veya yurtdışı eğitimlerle geçenyıllara hiç gerek yokmuş....Soyadı KAVAKÇI veya FATMABETÜL SAYAN KAYA gillerin soyadı olan KAYAolsayetermiş....
 • CevdettCevdett3 ay önce
  Var olmaz mı. Laik, demokratik! bir fıkhı var siyasetin. O yüzden islâm fıkhı rafa kaldırıldı ya.
 • hb38hb383 ay önce
  Sayin yazar size daha önce de yazdim.Derin devlet,Encümeni Daniş, sabataycıların Devlet yömetimindeki yeri.2018 den sonrada Derin Devlet yönetimi Pakardunilere birakılacak diyen yazar cizerler var.Ahmet Yozgatlı, M.şefket Eygi gibi yazarlar ve Fetö kaynaklı bir haber mi onuda bilmiyorum.Bu konuda bir yazı bekliyorun.Gerçek neyse ögrenelim.
 • Kunta KürdeKunta Kürde3 ay önce
  Hoca bizim fıkıh yalan , riya, çamur at , zorlama, baskı ve sindirme üzerine kurulmuş . Fırsatçı koltuğa oturdun mu , ilk iş torba doldurmak ! Torbası dolan hemen yakınlarının torbasına çalışır ! Dualarım gerçek Müslümanlara ! Münafıklara hap lanet okumuşumdur !
 • GerçekGerçek3 ay önce
  Olmalı ama niye yok herşey var olması gerekenler mi yok yazın ozaman siyaset fıkıfı yazın olsun yokmu etrafınızda size yardımcı olacak olan yani madem sorun bu yazılsın görüşülsün çözüm olacaksa buyrun siz başlayın bizde sizi yıllarca hayır ile anacağımız bir kaynağımız olur hoca olmalı yapılmalı gerekli bu kelimelerle siyaset olmuyor ne lazım ise ne lüzümlu ise yapılsın neden bekliyorsunuz yıllardır sizden beklenenleri hala bekliyor ise insanlar demek ki yapılacak olanlar beklenenler olmayacak ozaman birileride sırtını dönecek başka bir tarafa kim cesur ise kim bilgili ise ortaya koyduğu ile daha güzel yaşam islam huzur vaad ediyor ise ozaman insanlarda o yöne dönecek bu işler böyle insanlar sırtını devlete dayar devlet en büyük güçleridir ama adaletli olursa yani adalet yoksa devlette yoktur işte ozaman güven yoktur madem fikriniz var yada yeni aklınıza geldi buyrun deneyin sürekli bahane uydurmak biri beni kıskanıyor demek dış güçlerin işi biz aslında iyiyiz demek mağdura oynamak sıktı artık yeter da vatandaş vereceği desteği verdi de başa gelen vatandaşa bir türlü beklentiyi veremedi hala Aile sorunları konuşuyorsak hala adaletsizlik liyakatsızlık rüşvet yolsuzluk kandırıldık bunları konuşuyorsak ozaman yanlış yoldayız hacı amca inecek var kusura bakmayın da devlet özel şirket değildir özel şirket gibi yönetilmezde akraba talukat hepsini doldur yanına danışman uzman yardımcı müdür diye sonra hala olmadı sistem değiştir başkanlık gelsin Türkiye uçacak falan bu işler sistemle akraba ile adam kayırma ile olsaydı ne sistemler denendi olmadı kandırmak siyasetin karakteri olarak kalırsa ilim irfan fıkıh getir para etmez uygulayan olmadıktan sonra büyük devlet olmanın yolu sadece askeri güç değildir olsaydı biz dünyada ki en büyük 4 büyük ordudan biriyiz işte ozaman en büyüklerden biri biz olurduk büyük devletler güven verir nasıl olur adalet ile olur sisteme herkes güvenir çalışırsa o işe talip olduğunda adam kayırma yoktur işe yerleştirmede eski usul benim adamım yoktur dimi işte ozaman size güvenenler sizinle olur arkanızda olur AK Partinin kurulduğunda olduğu gibi destekleyeni çok olur kimse ters bakamaz ozaman devlet adalet ile büyür ve adaletsiz devleti öldürür çünkü devletin esas işi adalet sağlamaktır iş aş ev konut para dağıtmak değil hak ile hakikat bellidir ve sistemde adaletle hükmederse ozaman kimse sağcı solcu ortacı demez bu adamlar adaletli güven veriyor der arkanda durur sana saldıran olursa seve seve askerede gider ölümede gider seni dinlemeyede gider bakın insanlar sırtını devlete dayama peşindedir kendini sağlama almak için dimi küçük devletlerde sırtını dayamak için büyük devletlere arkasını dayar karşısında olmaz zamanında osmanlı imparatorluğu büyüktü ve nice insan müslüman oldu islamı yaydı sevdirdi demek islama hizmet etmiş bir devlet işte böyle adaletle hükmederse büyür zevk sefaya dalınca dağıldı şimdi ABD ve Rusya 2 kutuplu dünya yaşadıktan sonra şimdi birde Çin Halk cumhuriyeti çıkıyor ortaya artık küresel piyasada söz sahibi parası yuan rezerv para artık ama güvenen ülke varmı yok neden çünkü insana değer yok sadece askeri olarak teknoloji olarak yanında olmak isteyen belki olur fakat adalet dediniz mi bakın Avrupa dünyada en demokratik ve güvenilen ülkeler yalan mı bugün kime sorsak avrupaya gitmeye çalışır yada kaçacak yer arasalar avrupa adresleri olur çocuklarını avrupada okuturlar avrupaya geçmek için denizde boğuluyor insanlar neden insanca yaşamak için demek ki herkese adalet lazım eğer biz güçlü devlet olmak istiyorsak ilk önce kendi içimizde adaleti sağlayacaz sonra insanlar huzurlu güvenli sisteme güvenince etrafımızdaki ülkelerde ABD ye yada Rusyaya yanaşmayacak bize sırtını dayamak için bizimle işbirliği içinde olacak bu işler yurtta sulh cihanda sulh denilen yurtta barış cihanda barış ile insanları toplumları idare ederek olur kendi içimizde sorunlu olursak kimseye tedavi öneremeyiz kendisi hasta olanın iç organları hasarlı olanın başkasına merhem olacağını beklemeyin .çaresi olsa kendine derman olur dediklerinizin doğru olması yeterli değil önemli olan uygulanıyor olmasıdır bunun içinde size güvenin olmasıdır eğer güveninizi kaybettiyseniz artık dediğiniz kusursuz olsada sizi dinleyen olmaz gemi su alıyor ama artık delik büyüdü bu işleri acil çözecek çözümler olmalı siyasetçilere güven yok dedikleri birbiri ile tutarsız sadec seçim kazanmak için bile neler yapılıyor görüyoruz yakın zamanda seçim olmasa bu yapılanların çoğu yapılmaz bunu da halk biliyor asgari ücret vergi indirimi kredi kartı kredileri uzatma imar afffı muafiyetler bunlar hep seçim yatırımı yakında erken emeklilik yasasıda çıkarsa şaşırmam saygılar
 • Ergin YaşarErgin Yaşar3 ay önce
  Bizim siyasetin fıkhı: Benim canım öyle istiyor, ne işime geliyorsao, kazanmak için popülizm, kazandıktan sonra kaybetmemek ,mademki kazandım her şeyi istediğim gibi yapma hakkım var,kendi kararımı kendim veririm,çözemediğim husus olur ise istişare ederim ki vebale ortak bulurum.
 • mertmert3 ay önce
  hocam hergün yazılarınızı takip ediyorum lakin dinleyecek olursanız size bi kaç şey söyleyeyim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ? demokratik ,laik düzeni ıslah etmeye mi uğraşıyorsunuz , Rabbinizin size bahşetmiş olduğu ilmin kaynağında çalışmanızdan başka bir hakkınız yok , bunu bahşeden islam ile Allah subhanehu ve teala'dir. ve siz bu ilminizle demokrasi yi ıslah etmeye çalışıyorsunuz. söyleyecekseniz yapın toplantınızı İSLAM DA YÖNETİM MEVZUSUNU BİR FIKHETMEYE ÇALIŞIN BAKALIM .... bu şekide çalısmak caizmi değil mi görün 70 sene de demokrasiye entegre etmekten baska ne yaptılar mecbur verecek şeyleri verdiler sadece erbakan la erdoğan la laik olduk , bidahaki seferde hristiyan olalım demezler kimse inşallah
 • Ali babaAli baba3 ay önce
  Arkadaslar,,Artik bir yolunu bulup AVRUPAYA is arama ZAMANI geldi galiba, memlekette bir sey birakmadilar, müslüman kardeslerimiz, herkes adamini kayiriyor,Almis villasini sahil köylerinde,altinda 4. # 4arabasi, ikide bir,bizim DAVA, DAVA diye ,bagirmalari,,,düstü benim gibi fakir fukara bizde bagirdik, dava,dava,diye, ya sahi bunlarin DAVASI NEDIR bilen varmi, ?"???

Günün Özeti