• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2019-09-02 06:31:00 - 2019-09-02 06:36:43
02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDENوَمَنْ يَكْسِبْ خَط۪ٓيـَٔةً اَوْ اِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِه۪ بَر۪ٓيـٔاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَـاناً وَاِثْماً مُب۪يناً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur."

(Nisa Suresi, âyet:112)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”  (Tirmizi)

 


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali soydan

Hasan'dan rivayete göre şöyle demiştir: "Kim sabaha ulaştığında Haşr suresinin sonundan 3 ayet okur, sonra da o gün ölürse o şehitler mührü ile mühürlenir. Her kim onu akşama ulaştığında okur da o gece ölürse yine şehitler mührüyle mühürlenir." (sadece darimi rivayet etmiştir.) Ma'kıl b. Yesar'dan rivayete göre, Rasulullah şöyle buyurmuş: "kim sabaha ulaştığında 3 defa Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm der ve haşr suresinin son 3 ayetini okursa; Allah onun için 70000 melek görevlendirir. Onlar akşama ulaşıncaya kadar ona hayır dua ederler. Eğer söylenenleri akşam söyler ve okursa, sabaha ulaşıncaya kadar bunun aynısı yapılır." (tirmizi, fedail-ül kur'an: 22; müsned: 5/26) 3 kere Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm dedikten sonra 1 kere besmele çekilmelidir. haşr suresinin son 3 ayeti Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul ğaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir subhânallâhi ammâ yuşrikûn Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm soru: Hubbi fillah ve buğdi fillah yani sevilmesi gereken kişiyi Allah için sevmek ve sevilmemesi gereken kişiyi Allah için sevmemek doğru imana sahip olmanın şartı mı? Cevap: Evet her olayın hem iman yönü hem de islam yönü vardır. Örneğin namazı kabul etmek imandır, namazı kılmak ise islamdır. Buna göre, soruda geçen durum iman yönü olduğu gibi, islam yönü de vardır. Biri kalbe aittir, diğeri ise davranışlarımıza bakar. Eğer bir kimsede bu durum az veya yok gibi görünürse, bu durumda iman olmadığı değil, zayıf olduğu anlaşılır. soru: Doğru imana sahip olmanın şartları hakkında bu yazılanlar doğru mu? Doğruysa bunlardan başka doğru imana sahip olmanın şartları varsa onların da yazılmasını istiyorum. - Peygamberimizin haber verdiği hususlara inanmak - İslamdan 1 an ayrılmayı düşünmemek, 3 yıl sonra islamdan çıkacağını söyleyenin o an islamdan çıkacağına inanmak - Müminin imanının korku ve ümit arasında olması gerektiğine inanmak - Can boğaza gelmeden iman etmek - Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek - Gaybı yalnız Allahü teâlâ'nın bileceğine bir de onun bildirdiklerinin bileceğine inanmak - Dînin, îmâna ve ibâdetlere âit bir hükmünün zarûretsiz ve kasten reddedilmeyeceğine inanmak ve Allahü teâlânın varlığını, melekleri, guslün ve namâzın farz olduğunu, ölümle korkutulmak gibi bir zarûret ile reddettiğini söyleyenin kâfir olmayacağına inanmak - İslâm dîninin apaçık bildirdiği zarûrî bilgilerde şüphe ve tereddüt etmemek, meşhûr olan bir harâma helâl diyenin ve helâl olan şeye harâm diyenin kafir olacağına inanmak - İmanın İslâm dîninin bildirdiği şekilde olması gerektiğine inanmak, peygamberimizin bildirdiği şekilde îmân etmek - Kâfirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek - Amentü’deki 6 esasa inanmak - Ehl-i kitabın cehennemlik olduğuna inanmak - Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına uygun itikat etmek Cevap: Genel olarak uygundur. Ancak içlerinde istisnalar olabilir. Örneğin islamiyetten haberi olmayanların ebedi cehennemde kalmayacağıyla ilgili Eşari hazretlerinin içtihadı vardır. Bu açıdan her konuyu tek tek incelemek gerekir. halid b. ma'dan'dan rivayete göre şöyle demiştir: "şu kurtarıcı sureyi yani secde suresini okuyun, çünkü bana ulaştığına göre bir adam onu okur, başka hiçbir şey okumazmış, o günahları da çok olan biriymiş. Nihayet ahirette hesap günü geldiğinde bu sure kanadını o kimsenin üzerine yaymış ve "Ya Rabbi! onu bağışla çünkü o beni çok okurdu" demiş. Allah ta o surenin o şahıs hakkındaki şefaatini kabul etmiş ve şöyle buyurmuş: "ona her günahına karşılık 1 iyilik yazın ve onu 1 derece yükseltin." (sadece darimi rivayet etmiştir.) secde suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif lâm mîm Tenzîlul kitâbi lâ raybe fîhi min rabbil âlemîn Em yekûlûnefterâhu, bel huvel hakku min rabbike li tunzire kavmen mâ etâhum min nezîrin min kablike leallehum yehtedûn Allâhullezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş mâ lekum min dûnihî min veliyyin ve lâ şefîi e fe lâ tetezekkerûn Yudebbirul emre mines semâi ilâl ardı summe ya’rucu ileyhi fî yevmin kâne mıkdâruhu elfe senetin mimmâ teuddûn Zâlike âlimul ğaybi veş şehâdetil azîzur rahîm Ellezî ahsene kulle şey’in halakahu ve bedee halkal insâni min tîn Summe ceale neslehu min sulâletin min mâin mehîn Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn Ve kâlû e izâ dalelnâ fîl ardı e innâ le fî halkın cedîd bel hum bi likâi rabbihim kâfirûn Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkile bikum summe ilâ rabbikum turceûn Ve lev terâ izil mucrimûne nâkısû ruûsihim inde rabbihim, rabbenâ ebsarnâ ve semi’nâ ferci’nâ na’mel sâlihan innâ mûkinûn Ve lev şi’nâ le âteynâ kulle nefsin hudâhâ ve lâkin hakkal kavlu minnî le emleenne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecmaîn Fe zûkû bi mâ nesîtum likâe yevmikum hâzâ, innâ nesînâkum ve zûkû azâbel huldi bi mâ kuntum ta’melûn İnnemâ yu’minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn Tetecâfâ cunûbuhum anil medâcıi yed’ûne rabbehum havfen ve tamaan ve mimmâ razaknâhum yunfikûn Fe lâ ta’lemu nefsun mâ uhfiye lehum min kurrati a’yun cezâen bi mâ kânû ya’melûn E fe men kâne mu’minen ke men kâne fâsikan, lâ yestevûn Emmâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum cennâtul me’vâ nuzulen bi mâ kânû ya’melûn Ve emmâllezîne fesekû fe me’vâhumun nâr kulle mâ erâdû en yahrucû minhâ uîdû fîhâ, ve kîle lehum zûkû azâben nârillezî kuntum bihî tukezzibûn Ve le nuzîkannehum minel azâbil ednâ dûnel azâbil ekberi leallehum yerciûn Ve men azlemu mimmen zukkire bi âyâti rabbihî summe a’rada anhâ, innâ minel mucrimîne muntekimûn Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe fe lâ tekun fî miryetin min likâihî ve cealnâhu huden li benî isrâîl Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyâmeti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn E ve lem yehdi lehum kem ehleknâ min kablihim minel kurûni yemşûne fî mesâkinihim, inne fî zâlike le âyâtin, e fe lâ yesmeûn E ve lem yerav ennâ nesûkul mâe ilâl ardıl curuzi fe nuhricu bihî zer’an te’kulu minhu en’âmuhum ve enfusuhum e fe lâ yubsirûn Ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in kuntum sâdikîn Kul yevmel fethi lâ yenfeullezîne keferû îmânuhum ve lâ hum yunzarûn Fe a’rıd anhum ventezır innehum muntezırûn
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23