Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/4

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Derim ki: Ashabının tümü adaletlidir. Allah’ın gerçek veli kulları ve seçkinleridir. Peygamberlerden ve Rasûllerden sonra bütün insanlar arasında seçtiği kimselerdir. Ehl-i sünnetin mezhebi ve bu ümmetin imâmlarının bulunduğu cemaatin benimsediği kanaat budur. Kendilerine aldırış edilmeyen bir azınlık, ashabın durumunun diğerleri gibi olduğunu ve dolayısıyla onların adaletlerinin de araştırılması gerektiğini söylemiş ise de buna iltifat edilmez.

Onlardan kimisi işin başındaki durumları ile sonraki halleri arasında fark gözeterek şöyle demiştir: Onlar o vakit adalet sahibi idiler, fakat daha sonra durumları değişti. Aralarında savaşlar ve kan dökmeler ortaya çıktı. Dolayısıyla araştırmada bulunmak kaçınılmaz bir şeydir.

Ancak bu reddolunur, çünkü ashab-ı kiramın hayırlıları ve faziletlileri -Alî, Talha, Zübeyr ve diğerleri gibileri- yüce Allah’ın kendilerinden övgü ile söz edip, tezkiye ettiği, kendilerinden razı olup onları razı ettiği ve “bir mağfiret ve büyük bir mükâfat” vaad etmiş olduğu kimseler bulunmaktadır. Özellikle Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’ın verdiği haber gereğince cennetlik oldukları kesin olan “aşere-i mübeşşere” peygamberlerinden sonra peygamberlerinin bu hususu kendilerine haber vermesi ile birçok fitnelerle ve cereyan edecek birçok olayla karşı karşıya kalacaklarını bilmekle birlikte, kendilerine uyulacak önder kimselerdir. Bu durumlar onların mertebelerini ve faziletlerini düşürmez. Çünkü bu işler içtihada dayalı işlerdi ve her müctehid (kendine göre) isabet etmiştir. (El- Camai-u Li Ahkâmi’l Kur’ân (İmam-ı Kurtubî) C: 16, Sh: 296-299, Beyrut/ 1965) Kur’an’ın esrarına hakkıyla vâkıf, içtihada ehil, İslâmî ilimlerin bütün ahkâmında mütehassıs olan müctehid içtihadından dolayı suçlanamaz, tekfir edilemez. Müctehid içtihadında isabet etmezse dahi Allah’ın indinde mükâfata nail olur. Günümüzde tek tek kimi sahabîlerden, bir bütün olarak Sahâbe nesli hakkında ileri sürülen iddia ve söylemlerin her birinin arkasında ayrı bir “din telakkisi”ni ikame etme gayret ve hedefinin bulunduğundan şüphe edilmez.

Sahâbeler bu dünyada birer göçmen kuştular. Allah’ın dinini yaymak için uzaklara uçtular. Rahmet-i Rahman’a sırat-ı müstakim üzere kavuştular.

Sahâbe nesli, gücü bilgiye, bilgiyi de imana tabi kılan nizam ve intizam nesildir. Taşköprîzâde Ahmed Efendi (Rh.a.)’in ifadesiyle  “Bilgi güce tâbi olursa nizâ’/kavga; güç bilgiye tâbi olursa nizam ortaya çıkar.”  

Ebû Abdirrahmân en-Nesâî (Rh.a.) der ki: “İslâm, ancak kapısı olan bir ev gibidir. İslâm’ın kapısı da Sahabe’dir. Şu halde her kim Sahabe’ye eza verirse (o) ancak İslâm’a kastetmiştir. (Tıpkı) kapıyı çalan kimsenin (bununla) ancak eve girmek istemesi gibi.” (Hâfız el-Müzenî, Tehzîbu’l-Kemâl Fî Esmâi’r-Ricâl, c.1, s.339, Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1983)

Ebû Zür’a er-Râzî (Rh.a.) diyor ki: “Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) ashabından herhangi birine kem gözle bakan bir adam gördüğünde anla ki o zındıktır. Zira Rasûl haktır. Kur’an haktır. Rasûl’ün getirdiği de haktır. Bunların tamamını bize ileten ise Ashab’tır. İşte bu zındıklar Kur’an ve Sünnet’i geçersiz kılabilmek için şahitlerimizi cerh etmek istiyorlar. Gerçekte ise sapık olduklarından dolayı cerh edilmek onlara yaraşır.” (İzzuddîn b. Esîr Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Ğâbe Fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, (Mukaddime), Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty., I, 23)

Sahâbe fazilet zengini; sahâbeden sonra bulamazsınız bu hususta onların bir dengini. Sıbğetullah’tan başka tarif edemezsiniz sahâbenin rengini. Allah katında kabul görüyordu sahâbeden gelen dilekler. Kur’ân’ın âyetleriyle sabittir ki; düşmanla savaşta sahâbelerin yardımına geldi melekler!

Sahâbeleri kötüleyen sahnede haçlının fosilleri; medeniyet maskeli, kudurmuş nesilleri. Tehlikeli olma hususunda fersah fersah geride bıraktılar kuduz olmuş köpekleri!

Din adına, dindarlık adına Peygamberin sahâbesini kötüleyen, ümmetin gündeminden düşürmek için gayret gösteren Haçlı hayranı, marka züppesi. Ebu Cehile bağlılığın, bağnazlığın adresi; aramızda dolaşan yerli zorbaların, satılmış sesi. Ebu Cehil’in, Ebu Leheb’in günümüze ulaşan nefesi!

Sahâbeler “Allah bir, bir İslâm” dediler. Allah’a karşı ilahlık iddiasında bulunanları temelinden sildiler. Kalbleri mühürlemişse kelime-i şahadet; sahâbenin dinde vazgeçilemez temel olduğu anlaşılacak nihayet!

Tevhiddir kalblerimizin Kâbesi. Bizim için kıyamete dek örnek modeldir Peygamberin pak sahâbesi. Asla ve kat’a unutmayacağız, gönlümüzden, günümüzden ve gündemimizden çıkarmayacağımız ashab-ı Muhammedü’l Emin’i. Çünkü Ashâb-ı Kiram’dır dini Allah’ın muradına göre anlamanın ve yaşamanın en sahih zemini!

Tükürün Peygamber sahabesine laf atan hayâsızın yüzüne. İnanmayın inci elmasta olsa onun imanı zehirleyen sözüne! 

Sahabe yıldızdır, insanlığa rahmet taşıyan buluttur. Varsın dört ayaklı kuduz olmuş köpekleri geride bırakmış günümüzün iki ayaklı köpekleri havlasın. Köpeklerin havlaması, bulutlara zarar vermez!

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • ŞerifŞerif1 ay önce
  Bugün ülkemizde yılarca zülümve dinsizlik yapan ( ifadeyi değiştiriyorum yaptığını sandığımız) bir zihniyet, zulmüne ve dinsizliğine rağmen mazlum konumundadır. Ve Allah mazluma yardımı emrediyor. Bu zalim mazlumu, mazlum konumuna getiren bizim ne islama ne insanlığa ne ahlaka uyan söylemlerimiz, davranışlarımız, yalanlarımız, iftiralarımız, karalama kampanyalarımız ...vs vs. Bu hal ve edvarımıza bakmadan sahabe sözcülüğü yapmamız bir garabet değilimi. Zalimin "her şey çok güzel olcak" ifadesi bizi çok ürkütmesi ve bu ifadeye karşı cephe almamız bir zülümdür. Niye böyle oldu çünkü bir zamanlar biz umut vermek için böyle bir söylem kullandık (islam gelecek....şeriat gelecek... şu olcak bu olacak -ne islam geldi ne şeriat geldi-) ve bir yerlere geldik. Ne oldu, her şey çok kötü oldu ve insanlara eski zalimi aratır olduk. Güzel işler sloganlarla olmaz fiil ile olur. Bir miletin, bir ülkenin kurtuluşu sınanlarla olmaz sınandık kaybettik. Yeni bir hal lazım yoksa izmihlal. Mustafa hocam seni çok seviyorum ve tavsiye ediyorum bir fikri muhasebesinde bulun.
 • ŞerifŞerif1 ay önce
  Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor: "Öyle bir zaman gelecekki ..... Keza o yıllarda haine itimad edilecek, emin kimseye de hainsin denecek. O zamanرويبض RUVEYBİZ, amme işinde söz sahibi olacak. "Ruveybiz" kimdir diye sorulunca:"AMME İŞLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLAN DEĞERSİZ ADAM"diye cevap verilir.
 • ŞerifŞerif1 ay önce
  "Halifeli günlerde İslâm ümmeti hakkını yedirmezdi hırsız kullara. Hainden yana olup girmezdi eğri yollara. Cihad ile cemaati, adalet ile emaneti miras bırakıyordu gelecek bütün yüzyıllara. Tarihin şehadetiyle sabittir Halifeli ümmet umut olmuştu bütün fakir fukaralara!" Ah ne ah keşke söyleme sadık kalınsada, eylem ile kirletilmese siyonizme hizmet edilmese.
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  @: Ali rıza: Razzâk ı Âlem ve Kâdir i Mutlak olan Allâh t.'nın takdîrine "râzî" olmalıyz. Hulefâ yı Râşidîn ( İlk Dört Büyük Halîfe) ki , Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osmân ve Hz. Ali (r.anhüm)'dir, efdaliyet (üstünlük) sırası da böyledir. Hz. Ebû Bekir i Sıddîq, Peygamber Efendimiz (sav)'in işâreti ve hâzır bulunanların tamâmının oracıkta; hâricde bulunanların da sonradan ittifâkıyla, Emir El'Mü'minîn (Halife) seçilmiştir. Hz. Ali (k.v.) de bazı ictihâd farklılıklarından ötürü kısa bir müddet sonra beyât (ittifakını beyân) etmişlerdir... Yani, Ashâb ı Kirâm' ın tamâmının ittifâk ettiği bir meselede bize düşen, onların yoluna yani "Ehl i Sünnet ve Cemâet"e uyup sarılmaktır..! Bu husûsta, Fırka yı Nâciye müntesibleri sayısız muteber eserler yazmışlardır. Bize düşen, fitne ve fesâddan kaçınarak o muhteşem ve kadîm kitâbları sâdece hâlısâne okuyup anlamağa çalışmaktır. ...والعاقبة للمُتّقين
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Doğrusu rumuzuyla yazan lütfen hakkı ve hakikatın üstünü örtüp yalan uyduruk tarih yazmayın Hz Fatima hiç bir zaman birinci atanan halifeye biat etmedi Hz Muhammed veda hudbesinde Hz Ali yi işarat etti , münkir olup kuraanın yanına parelel bir din oluşturmayın ,Hz Muhammed ve onun ehlibeytinin yolundan kuraanı kerimin yolundan başka yol yok,paralel yol yapmayın günahtır haramdır yeniden tarih yazmayın ,
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Mustafa çelikinbir( la) birde (illa) diye iki kitabını okumanızı. Mustafa çelik in de ğözden geçirmesini!
 • Hasan DoğanHasan Doğan1 ay önce
  Geçmiş bir zamanda Akit gezetesi , Cumhuriyette çıkan bir haberi alintiladigi için aleyhinde dava açılmıştı. Haberi yapandeğil, haberi alıntılayan taraf cezalandırıldı. Sizin adaletiniz biraz da bu laikçi kafaların adaletine benziyor. "Cumhuriyet gazetesinin zihniyeti bellidir Akit ise böyle bir alıntı yapmakla art niyetli davranmıştır" gibi bir açıklama yazmışlardı. Şimdi siz 14 asır önce yaşamış ve bazısı bazısını öldürmüş insanlarin tamamını âdil kabul ediyorsunuz.Ortada cinayet olduğunu, birbirini öldürmeye çalışan iki kişinin ikisinin de âdil olamayacağınısöyleyenleri ise reddediyorsunuz. Birinden hadis öğrenmek için uzun bir yol giden ve o kişinin devesini boş çuvalla kandırmaya çalıştığını görüp ondan hadis rivayet etmeyen Âlimi hatırlayın. Sizin bu zihiyete göreDevesini kandıran kişi âdil olamaz ama adam( başka bir sahabeyi )öldüren kişi âdildir. Ben yazdiklarinizdanbunu anlıyorum.
 • Hasan DoğanHasan Doğan1 ay önce
  Islam dininde ponzi sistemi yoktur.Sizin bu, ".. reddolunur, iltifat edilmez" diyerek yaptığınız ön kabuller bu topraklardaki Torpil, Çiftlikbank, feto, vs nin neden bubkadar yaygın ve başarılı olduğunuisbatlıyor.Eski çağda yaşayanların diğerlerine üstünlüğü yoktur.Üstünlük takva iledir. Biz sahabenin bir kısmını yüceltirken onların takvaya uygun hareket ettiğini düşünüyoruz: ilk iman edenlerden olmak, malını mülkünü ailesini bırakıp hicret etmek, Müslüman olduğu içintoplum içindeki itibarından vaz geçmek , Zorluklara sabr etmek, Allah yolunda cihad etmek ve Bu uğurda şehid olmak.. Bunları yapanlar Kuran'da övülmüştür. Fasıklar , dinden dönenler , munafiklar da Kuran'da yerilmiştir. Kuran'ın ilk muhatab olduğu insanlar Peygamber efendimiz zamanında yaşayan insanlardır. Dolayısıyla Kur'an'da iyi ve kötü anılan bütün muhatablar o devirde yaşayan ve sizin tamamınıâdil kabul ettiğiniz kimselerdir.20 yıl boyunca Peygamberimize düşmanlık edip Mekke'nin fethinden sonra ve artık neredeyse bütün kabileler müslüman olduktan sonra Müslüman olanlar;ilk iman edenlerden olup, malını Allah için harcayan,Bedirde şehid olanlar gibi değildir.Hem birbirine aykırıiki şey söyleyenlerden en az biri yanlış değil midir? Birbirine kılıç çekip öldüren kişilerden en az biri yanlış yoldadır.Siz o zamanda yaşayan bir Kadı olsanız ve karşınıza böyle ölümlü bir dava gelseydi ne yapardınız?Ey filan, sen bir sahabeyle kılıçladövüşmüş sonra onuöldürmüşsün. Sen de bir sahabe olduğun için iyi bir sebebin vardır diye düşünüyorum. Öldürülen kişi de bir sahabe olduğu için onun da seninle dövüşmek içiniyi bir sebebi vardır elbette. Hüküm: ölen ve öldüren kisilerin ikisinin de âdil ve sahabe olmalari sebebiyle bu olaya cinayet denmesi uygun değildir. "Ümmetimin ihtilafinda hayır vardır." hadisine göretarafların ikisi de doğru yoldadır. Bu kişiler aynı zamanda müctehid oldukları için yaptıkları bu eylem sebebiyle ikisi de sevap kazanacaktır.Hem bir müctehidin yaptığı seçim nedeniyleburada yargılanmasıyanlıştır. Bu iki kişi tekrar cennette kardeş olarak buluşacaktır. Sonuç :Cinayet davasının reddine karar verilmiştir.
 • ÜnalÜnal1 ay önce
  ALLAH VE ILAHLIK KONUSUNDA KELIMEI SAHADETI BIR YORUMLARMISINIZ ESHEDU ENNE ILAHE ILLALLAHNE ANLAMDADIR AYRICA
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  Allâh t. 'nın, Habîb'i Muhammed Mustafâ (sav)'e vahy i gayri metlüv şeklinde müjdelediği "Aşere yi Mübeşşere" hakkında Ashâb i Kirâm'ın (r.anhüm) tamâmı müttefiqtırlar...Buradaki yorumcu arkadaşlardan Kur'ân ı Kerîm'i okumayan her hâlde yoktur...Büyük Osmânlı Devleti'nin son devir büyük Dîn âlimlerinden ve eski DİB müderris Ömer Nasûhi Bilmen'in şu eserini arzu edenlere tavsiye ederim: "Müslümanların, Ashâb ı Kirâm Hakkındaki Nezîh İtikâdları"
 • FeritFerit1 ay önce
  Aşere-i mübeşşere içinde neden hiç kadın yok? Hz. Hatice, Hz. Sümeyye neden yok? Aşere-i mübeşşere içinde neden Kureyş kabilesinden olmayan, mesela ensârdan hiçkimse yok? Neyse en iyisi düşünmemek. Allah düşünmekten muhafaza buyursun.
 • AliAli1 ay önce
  FAİZ ile Allah ve Resulü düşmanlığı sahabe düşmanlığından daha mı,.... Bakara Sûresi. 279 Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Eğer faizciliğe tevbe ederseniz ana sermaye sizin olur. Böylece ne haksızlık etmiş ve ne de haksızlığa uğramış olursunuz.
 • Mehmet Ali yıldırımMehmet Ali yıldırım1 ay önce
  Allah için kendinize bir iyilik olarak hayatınızda bir kez olsun Kur'an'ı okuyun.
 • safşakirsafşakir1 ay önce
  kesinlikle haklısın hoca..
 • Fırka yı Nâciye: Ehl i Sünnet ve Cemâet...Fırka yı Nâciye: Ehl i Sünnet ve Cemâet...1 ay önce
  Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı her hangi bir "fırka" değildir, belki (muhakkak) İslâm'ın tâ kendisi olan "Savâd ı A'zam"dır. Henüz idrâk edip farkedemeyenlerin tefrîqını kolaylaştırmak maksadıyla kaleme almış olduk..!
 • hasan...hasan...1 ay önce
  ..."أصحابي كانجوم بأيهم إقتدَيتم إهتدَيتم" @...: Eshâb ı Kirâm (r.a), gökteki "yıldızlar" gibidir...Onlar, haqîqaten tâbî olunacak ve taklîd edilip "rol model" alınabilecek pek mümtâz şahsıyetlerdir. Zamânının "ferîd"i insânlar yetiştirmişlerdir. Aralarındaki ihtilâflar sâdece birer "ictihâd farklılığı" dır. Bu meyânda; her zaman mutlak müctehidlerin ve eskimez büyük islâm âlimlerinin yolunu takîb etmek elzemdir. Haqîqî bir "müctehid", ictihâdında isâbet ederse iki sevâb, şâyed edemezse bir sevâbkazanır, meşhûr bir İslâm Hukûku kâidesidir. Vesselâm...
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (Hicr Sûresi, 9) الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (Bakara Sûresi, 1 ve 2) Kur'ân ı Kerîm, Mevlâ yı zül Celâl'in husûsî himâyesindedir. Bir harfi dahî değiştirilmemiştir ve değiştirilemez de..! @hak: "hak"sızlık ekmek, zulümdür: Hakk t.'nın takdîrine "râzî" olmalıyz. Hulefâ yı Râşidîn ( İlk Dört Büyük Halîfe) ki , Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osmân ve Hz. Ali (r.anhüm)'dir, efdaliyet sırası da böyledir. Hz. Ebû Bekr Es'Sıddîq, Peygamber Efendimiz (sav)'in işâreti ve hâzır bulunanların tamâmının o ânda ve hâricde bulunanların da sonradan ittifâkıyla, Emir El'Mü'minîn (Halife) seçilmiştir. Hz. Ali El'Mürtezâ da bazı ictihâd farklılıklarından ötürü kısa bir müddet sonra beyât (ittifakını beyân) etmişlerdir... Yani, Ashâb ı Kirâm' ın ittifâk ettiği bir meselede bize düşen onların yoluna yani "Ehl i Sünnet ve Cemâet"e temessük edip sarılmaktır..! والسلام على من اتبع الهدا
 • hasan çakmakhasan çakmak1 ay önce
  teşekkür ederim,ehli sünnet yazılarını görünce rahatlıyorum,Adam dini anlatıyor 1 saat veya 2 sahife, cümlelerinin içinde Peygamberimizin ismi hiç geçmiyor,Peygambersiz bir din olur mu
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  SAHABE DÜŞMANLIĞI VE O MÜBAREK İNSANLARIN HAYSİYETLERİ İLE OYNAMA ŞARLATANLIĞI HEP YAPILMIŞ..BU GÜN DE BU YOLLA MÜSLÜMANI TEKFİR ,İSLAMI MAĞLUP ETME GAYRETLERİ DAHİLİNDE BUNLAR YAPILIYOR..ÜSLUBU ,TİPİ BİZE BENZEYEN VE BİZİM İMANIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN SAHABE DÜŞMANLARI SADECE BUNUNLA DA KALMAYIP ,HADİSİ ŞERİFLERİN SIHHATİNİ SORGULAYIP İŞİN SALDIRI BOYUTUNU ARTTIRMAK GAYRETİNDELER..ALLAH(CC) DİNİNİN SAHİBİ VE O' NU KORUYACAK OLAN DA O YÜCE YARADAN(CC)..ELLERİNİZE SAĞLIK..ÇOK İSABETLİ BİR YAZI OLMUŞ.HER ZAMAN Kİ GİBİ..
 • Mehmet aydogmusluMehmet aydogmuslu1 ay önce
  Sayin yazar, bu sahabeler, cemel olayinda birbirlerini yediler, bir tarafda Ali taraftari, diger yanda ayse taraftari vesahabeler.Halife osman in katledilmesinde sahabeler vardi. Ebu bekir in oglu da vardi.Muaviye ile Ali arasinda savastada sahabeler vardi.Kerbela olayinda, Muhammed in torunu hüseyin in kafasini kesenlerde müslüman ve halife idiler.Bunlari bize bir anlat, nasil oluyor bu isler.....
 • AhmetAhmet1 ay önce
  Ey haddini bilmez hak rumuzlu yorumcu! bir tutturmuşsunuz emevi uydurmaları diye.kendinizden başka kimseyi beğenmeyen ve kimseden emin olmayan senin ve o kravatlı ağa babalarının neilmi derinliğiniz var dasahabei kirama laf söylüyorsunuz.Meydan boş değil Her daim karşınızdayız.
 • hakhak1 ay önce
  ey yavrum eyyyyyyyyyy. hala emevi uydurmalarını din diye millete yutturmaya devam. haşa allahu teala senin kadar bilmiyormuyduda önce sahabeleri cennetlik yaptıda onlar sonra sahabeleri bazıları sapıtıp birbirlerini katlettiler.size iyi uykular. uyumaya devam. eğer zannımda haklıysam 2sevap yanıldıysam1 sevap ne güzel değil mi?
 • Ensar ŞentürkEnsar Şentürk1 ay önce
  Sayın ÇELİKrabbim sizden razı olsun din adına görünüp islamın içini boşaltmak istiyenlerin kol gezdiği bu zamanda sizin bu paha biçilmez yazılarınız gönüllere su serpiyor hadisi-i şerifleri kabul etmeyen sahabe-i kiramı karalayan bu din adamı görünümlü din düşmanları sizler gibi ehli sünnet yolunda olan muhteremler bulundukça inşaallahu teala yok olup gidecektir.yüce Allah bu gibi art niyetlilere fırsat vermesin
 • mn hcmn hc1 ay önce
  müslümanlarınbugünküdünyasını anlat meyvelerinhep toprağın altında
 • Bestami ERSÖZ Bestami ERSÖZ1 ay önce
  Allah razı olsun. Derdimizi yazıp yıldızlara havlayan kuduzlarin cevabı verilmiş.
 • Kâmil DarkılıçKâmil Darkılıç1 ay önce
  Özlemini çektiğimiz bir yazı olmuş. Ehli imanın hissiyatına tercüman olmuşsunuz. Din düşmanlarını tanımamızı kolaylaştırmışsınız. Beyinleri kibir küpüne dönüşmüş olanların beynine adeta indirilen rahmani bir tokmak olmuş. Sahabe düşmanlıgı ile prim yapmaya çalışanları panikletmişsınız. Allah razı olsun.Böyle bir başlığın bile makaleler literatürüne girmesi büyük bir kazanımdır. Dinde hadsızlıkve hududsuzluk yapmaya kalkışanlara haddini bildirmişsiniz. Bu makaleyi anlayabilmek için din tüccarlarının atmosferinden çıkmak gerekir. Rabbim kendilerinden razı olduğu bu cennetlik neslin yolunda gitmeyi bize ve zürriyetimize nasip eylesin. Dualarımız sizinle.. Allah sizin gibilerinsayısını çoğaltsın.
 • Abdullah Abdullah 1 ay önce
  Kalemine yüreğine sağlık.
 • örnekleri çok var:örnekleri çok var:1 ay önce
  Günümüz sahabe düşmanlığının en tipik örneği; kendisi bir homosexuel gezici vaiz olan m. islamsızoğlan' dır.
 • AliAli1 ay önce
  Kenar mahalleli çok seviyesiz cahil tarikatçı yazısı gibi görünüyor. Müslüman ihtiramlı, seviyeli olur. Çukur konuşmaz. Allah ve rasülü ırkçı ya da toptan seçmeci olmaz. Hz Aişe ya da Hz Ali taraflarından ölenler ya da öldürenler eşit olur mu? Neyi örtüyorsunuz?

Günün Özeti