• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ

Yeniakit Publisher
2023-11-29 00:05:00 -

2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1329650

 

1-İdarenin
a) Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4442332 - +90 212 459 35 54
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.250 BİDON Çamaşır Suyu (30 Kg'lık), 1.250 BİDON Sıvı El Sabunu (30 Kg'lık) VE 1.250 BİDON Yüzey Temizleyici (30 Kg'lık) İLE BİRLİKTE TOPLAMDA 64 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : UĞURMUMCU MAH. ATATÜRK BULV. NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, SÖZ KONUSU ÜRÜNLER İDARENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 31/12/2024 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:54 P.K.34265 Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası Kat:1 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sultangazi/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1. Çamaşır Suyu için; üretici firmanın TSE, Çevre Bakanlığından Alınmış Çed Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.
İsteklilerin, TSE Tarafından Akredite Edilmiş 16 Maddelik Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına Sahip Personel Tarafından Hazırlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe Uygun Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikası yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.
2. Sıvı El Sabunu için; üretici firmanın TSE, Çevre Bakanlığından Alınmış Çed Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.

İsteklilerin, TSE Tarafından Akredite Edilmiş 16 Maddelik Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına Sahip Personel Tarafından Hazırlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişikin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe Uygun Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikasını yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.
Ürünün yetkili kuruluştan alınmış dermatolojik test raporu bulunmalıdır.
3. Yüzey Temizleyici için; üretici firmanın TSE, Çevre Bakanlığından Alınmış Çed Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.

İsteklilerin, TSE Tarafından Akredite Edilmiş 16 Maddelik Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına Sahip Personel Tarafından Hazırlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişikin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe Uygun Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikasını yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.
4. Bulaşık Makinesi Deterjanı için; üretici firmanın TSE, Çevre Bakanlığından Alınmış Çed Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Belgesine sahip olmalıdır. İsteklilerin belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.

İsteklilerin, TSE Tarafından Akredite Edilmiş 16 Maddelik Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına Sahip Personel Tarafından Hazırlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişikin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe Uygun Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikasını yeterlik bilgileri tablosunda sunması zorunludur.
 
 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1. İhaleye katılan en avantajlı 1. ve 2. isteklilerden  teknik şartnamenin madde 3' te listelenen 64 kalem üründen tabloda belirtilen numuneler istenecektir.İstekliler, numuneleri orjinal ambalajında T.C. Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No: 54 Kat:1 Sultangazi/İstanbul adresine bir tutanakla teslim etmek zorundadır.
2. İhale komisyonunca numuneler teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre değerlendirilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü temizlik malzemeleri mal alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01937841