• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Ahlak ve siyaset

40 Yorum
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

yörük

Yine bazı kimseler, “Dinimiz tek olduğu halde mezheplerimiz neden birden fazla? Allah Teâlâ birlik içinde olmamızı emrettiği halde niçin hepimiz bir çizgide gidemiyoruz? Bu farklılık ve ayrılık neyin sonucu? Biz, Allah’ın birlik olun, emrinin aksine bölünüp parçalanmış olmuyor muyuz?” diyerek ve mezhepler arasındaki farklılıkları göstererek mezheplerin ayrılık meydana getirdiğini söylemekteler. Bir kere, dinî anlayış ve yaşayışıyla ilgili ihtilaf ve ayrılığın iki şekli bulunuyor: Birincisi, ihtilafın “bir şeyin zıddını savunmak ve karşı tavır koymak” anlamının, dine karşı tezahür etmesi. Hak dine muhalif olmak, dinin bildirdiği kesin hakikatlerle ihtilaf halinde bulunmak küfür ve bozgunculuktur. Ayrıca, Allah Teâlâ’nın hükümlerine ters düşen, dinin hiçbir deliliyle uyuşmayan, haramı helâl, helâli haram yapan, kısaca insanı hak yoldan uzaklaştıran bütün görüşler, söz ve davranışlar da sonu azap olan muhalefettir. Diğer taraftan kendisini Müslüman addedip, Kur’an’ı kendi keyfine göre yorumlayan, temel ölçüleri hiçe sayan ve baştan sona bozuk bir anlayışla ortaya çıkan kimseler de bu inat ve düşmanlığa dayalı muhalefeti desteklerler. Bu tür ihtilaf, dünyada fitneyi alevlendirmekten başka bir işe yaramaz ve ilâhî azaba sebeptir. İhtilafın yazımıza konusu olan ikinci manası ise bir meselenin farklı bir yönünü bulmak, başka bir yoldan sonuca varmak, var olanın yanı sıra bir başkasını ortaya koymak ve bunu savunmaktır. İşte dinî anlayış ve yaşantıda bu tür ihtilaf genişlik, zenginlik ve rahmettir. Ashâb-ı kirâmın, müctehid imamların, müfessirlerin, hadis âlimlerinin, Kur’an ve Sünnet ışığında vardıkları değişik sonuçlar ve yeni usuller, işte bu türden ihtilaflar kapsamındadır ve haktır. Bunlar, mubah olan ve hatta faydası bulunan ihtilafa girer. Aslında buna ihtilaf yerine, farklı ictihad demek daha uygundur. İlk devir müctehidlerinden Süfyân-ı Sevrî (r.ah), “Şu konuda âlimler ihtilaf etti demeyiniz. Bunun yerine, ‘Âlimler bu şekilde ümmete genişlik sağladılar.’ deyiniz.” sözüyle bunu anlatır. Hak dinin birtakım hükümlerinde farklı görüşlerin bulunması, o dinin esasında ihtilaf olduğunu göstermez. Bu, aynı hedefe giden farklı yolların kullanılmasından başka bir şey değildir. Her bir ictihad aynı elin parmakları şeklinde de düşünülebilir. İşte bütün hak mezheplerin yaptığı iş budur. Bu iş ana yoldan ayrılmak değil, onu aydınlatmaktır. Fitne değil, faydadır. Azap değil, rahmettir. Hak yolu daraltmak değil, açmaktır. Ve zorlaştırmak hiç değil, aksine kolaylaştırmaktır. Ashâb-ı kirâmdan sonraki neslin büyüklerinden Halife Ömer b. Abdulaziz (r.ah) fıkhî konulardaki ihtilafın ümmete nasıl rahmet olduğunu şöyle ifade eder: “Ashâb-ı kirâm, fıkhî konularda iyi ki ihtilaf etmişler. Bu beni çok sevindiriyor. Eğer onlar her konuda tek bir hüküm söylemiş olsalardı, sonra gelen insanlar dinde büyük bir sıkıntıya düşerlerdi. Hiç şüphesiz ashap, din konusunda kendilerine uyulacak imamlardır. Bir kimse onlardan hangisinin sözünü alıp uygulasa, bir sünnete uymuş olur. Çünkü onların din hakkında söyledikleri Kur’an ve Sünnet’ten başka bir şeye dayanmaz. Böylece onların hangisinin görüşüne uyulsa, bir sünnet ile amel edilmiş olur. Bu da insanlara din işinde genişlik sağlar.” [13] Sonuç olarak, sonuçta din İslâm’dır. Ve İslâm, Âlemlerin Rabbi’nin himayesindedir. Yani dinin koruyucusu, bizatihi onu gönderendir. O, dinini korumada hakiki âlimleri vesile kıldı. Dinin sahibi, bin dört yüz sene onu nasıl koruduysa, kıyamete kadar öyle koruyacak. Ne ‘mezhepler dinin yerini aldı’ diyen mezhep karşıtları endişelenmeli, ne de mezheplerine saldırılan saf gönüllü müminler... Din kıyamete kadar baki. Ve biz, onu yaşadığımız kadar bahtiyar olacağız... Bizim vazifemiz, bin dörtyüz yıllık yolumuzu, usulümüzü değiştirmeye, bizi başka mecralara itmeye çalışanların sözlerine kulaklarımızı kapamak. Kendimiz için olduğu gibi, onların ıslahı için de dua etmek. Çünkü biliyoruz ki, kendini Âlemlerin Rabbi’nin yoluna adamış âlimlerimiz ve mürşidlerimizi reddederek kazançlı çıkan olmadı. Eskiden evlere asılan bir levhada şu söz yazardı: “Edeb ya hû...” Edeb; herkes için, hepimiz için edeb... Mümine daha çok yakışan başka bir hal var mı? [14] Allah Teâlâ, sadatların himmet ve bereketiyle, bizleri Ehlisünnet yolunun itikadi ve ameli mezheb ve güzel meşreblerinden ayırmasın inşallah. Âmin.
 • 3 Yıl Önce

yörük

Seyyid Muhammed Raşid (k.s) hazretleri şöyle buyurmuştur: ‘’Müctehid hata da yapar isabet de edebilir. Hatasında bir sevap, isabetinde iki sevap alır. Bir müctehidin başka bir müctehidi taklidi caiz degildir. Bir meselede Sahabenin ittifak veya ihtilaf ettiği biliniyorsa bu durumda sahabeyi taklid etmek caizdir. Müctehidin en efdali İmam-ı Azam Ebu Hanifedir. Sonra İmam-ı Malik sonra İMam-ı Safi ve sonra da İmam-ı Ahmed bin Hanbel'dir. Nasslar kesinlikle zahiri manalarına alınırlar. Nassları reddetmek caiz değildir. Kişinin kendi mezhebine uyması vaciptir. Zaruret ve ihtiyaçtan dolayı ruhsatı kastederek bir kişinin mezhep değiştirmesi mümkündür, caizdir. Kıble ehlinin bozuk inançlarından ve bunlardan dolayı meydana gelen bozuk mezheperden uzak durmak gerekir. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelî olmak üzere bu dört mezhep hak üzeredirler. Bunun dışında kalan diğer mezhepler bozuk bir haldedir. Sofi Hz. Peygamberin emirlerine ve sünneti seniyyesine uyandır. Sofilerin çoğunluğu Ehlisünnet Ve'l cemaat itikadındadır. Ehl-i sünnet vel cemaatın dışında diğer bozuk fırkalar olduğu gibi sapık sofi mezhepleri de vardır. Ehl-i sünnet Vel cemaat, fırkayı Naciyedir. En efdal ve hak olan görüş ehlisünnet ve'l cemaattır. İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi, İmam Malik, İmam-ı Eşari İmam-ı Safi, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Ehli Sünnet Vel Cemaatın imamlarıdır. Ehli Sünnet Ve'l Cemaat Ku-ran'ın yolu peygamberimizin sünneti, Sahabenin, Tabiinin, Evliyaların ve fakihlerin mezhebidir. ‘’ [8] Dört büyük imamdan ve muhterem müctehidden her birine uyan zatlar arasında öyle derin ve geniş, muhtelif ilimlere sahip kudretli âlimler vardır ki her biri üstün ilim ve irfana sahip iken, ictihad yapaya cesaret göstermemiş, bu imamdan birine uymayı şeref kabul etmiştir. Artık dar bilgili kimselerin, kendilerinde böyle bir yetki görmeye nasıl hakları olabilir. Kabul etmeliyiz ki dinî meselelerle ilgili olayların hükümleri öteden beri herkes tarafından kabul edilen bu büyük müctehidlerden öğrenmek zorundayız. İctihad gücünde olmayan kimselerin dinî konular üzerinde, müctehidlerin mezhebine aykırı olarak, kendi anlayışlarına göre hüküm vermeleri, kendi düşüncelerine göre cevap vermeleri, Allah katında çok büyük bir sorumluluğa sebep olur. Bu şekilde bir kimse vereceği cevap doğru olsa bile, bilmeksizin cevap vermiş olacağından yine sorumluluktan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerifin meali şöyledir: “Sizin ateşe atılmaya en cesaretliniz, fetvaya (dini meselelere) cevap vermeye en çok cesaret göstereninizdir.” [9] Bir düşünelim: Bir kimse tababet, matematik veya astronomi ilmine dair bilgisi olmadığı halde, bunlar üzerinde söz söylemeye ve yazı yazmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olursa, büyük hatalara düşmüş ve kendini çok küçük düşürmüş olur. Artık bu ilimlerden çok daha önemli ve geniş olan, üstelik sorumluluğu daha büyük olan dinî ilimler üzerinde yeterince bilgisi olmayanların, söz söylemeye ve cevap vermeye cesaret göstermeleri nasıl doğru olabilir? Böyle bir cesaret, büyük sorumlulukları gerektirmez mi?
 • 3 Yıl Önce

Saim

"... DAEŞ nasıl ortaya çıktı?! Yaşar Nuriler, Zekeriya Beyazlar, Kalkancılar, tarihselciler, yeşil feministler, Adnancılar daha düzinelerce “cemaat”(!) nasıl ortaya çıktı sanıyorsunuz!" Kendinizi eklemeyi unutmuşsunuz.
 • 3 Yıl Önce

Fethi Bıyıklı

Fetva kelimesini islâmi litaratürden kaldırmamız mı gerekiyor?Hdisleri de islâmi hayatımızdan çıkarıp, okumadan alim yazmadan kâtip olup, kur'andan hüküm çıkarıp kendi fetvamızı kendimiz mi vereceğiz? O zaman ilmiyle amil alimlere ne gerek var.Lütfen insanların aklını bulandırmayın, durup durup icat çıkarmayın.
 • 3 Yıl Önce

Özcan güngör

Bizde maalesef durum böyle değil, adam haram malı hamudu ile götürüyor ancak ses çıkaran yok, bizdeki yanlış nedir biliyor musunuz; bizler bir makama gelene kadar çok düdüst insanlarız veya öyle görünüyoruz ancak o koltuğa oturunca her nedense yemeden edemiyoruz sanırım içimizdeki aç gözlü ben doymak bilmiyor bir de elimize fırsat geçmişken malı götüreyim diyoruz bu bağlamda ihalelere fesat karıştırmaktan tutun da şirin görünsün diye adı hediye şekline bürünmüş rüşvete vatana dek herşey mübah, sistem böyle işliyor, ALLAH dürüst insanların yar ve yardımcısı olsun
 • 3 Yıl Önce

nostalji

bır ulkede hak hukuk ve adalet yoksa onurlu ve ahlaklı sıyasetçiler onu tesıs etmeye calısır dıgerlerı ıse yok etmeye calısıır Turkıye d e de olan budur. Anlayan anladı.
 • 3 Yıl Önce

nostalji

burada mustafa veya ferhat nıklı okuyucuların yaptığı gibi asla okunmayacak; 40 satır 400 cumle ve 4000 kelımeden oluşan ve uzunluğundan dolayı ASLA OKUNMAYAN yazılar yazmaktansa meselenin özünü 3 kelimeyle belirtelim. Napolyon ne demiş PARA,PARA,PARA.... gerisi teferruattır!.
 • 3 Yıl Önce

Vahap kalyoncu

Sayın dilipak sizin söylediğinize göre gizli bir görev için yurt dışına veya herhangi bir yere gitmiş adama o devletten bir görevlisi dese ki "siz kimsiniz" oda ben Türkiye için çalışan gizli bir görevliyim mi demeli? cevabınızı çok merak ediyorum.
 • 3 Yıl Önce

İhsan

Kadının İbadeti evinin en üçra köşesi iken kadın sokağa salındı eve girmesi için yalvarmak gerekiyor. Kadın evine dönene kadar bu çinnet devam eder gibi görünüyor. Kadını ve coçuğu sokağa saldın mı eve girmesi çok zor. Allah ve Resûlü kadının mabedi evi dir. Şeytan ruhlu insanlar kadını sokağa cağırıyor. Sokaktaki kadın özgür değildir hep kem gözler üzerinde dir. Bu kadar kem gözlerin altında olan evde huzurlu olamaz.
 • 3 Yıl Önce

İhsan

Kadın evine dönene kadar bu çinnet devam eder gibi görünüyor. Kadını ve coçuğu sokağa saldın mı eve girmesi çok zor. Allah ve Resûlü kadının mabedi evi dir. Şeytan ruhlu insanlar kadını sokağa cağırıyor.
 • 3 Yıl Önce

davinci

bir kadının katledilmesinin üzerinden erkeklere çıkar devşirmeye kalkıp devlet suçlanıyor yazık.kadıncağızın henüz kanı kurumadı.kadıncağızın akan kanı verdiği canın üzerinden toplumun vicdanı soğumadan hemen başladınız devleti suçlamaya ideolojik kazanç sağlamaya.ilk öneriniz istanbul sözleşmesini kaldırmak oldu.yahu avrupalılar hergün bizdeki gibi kadın mı doğruyorlar.çeşitli örgütlere girip milletin eline kına yakıp askere gönderdiği çocuklarımı kurşunluyorlar.avrupadan şikayet devletten şikayet edip vatandaşı aldatmaya çalışıyorsunuz.kısaca desenizya biz ilkel toplumuz.arkeik kültür davranışları bunlar.barbarız.ne evlenmeyi ne boşanmayı biliyoruz.rehabilitasyona ihtiyacı var bu toplumun.....gibi.
 • 3 Yıl Önce

Müvit Bayram

İnsan dünyada yaratılmış olan en şerli bir mahluktur. Bütün kötülüklerin kaynağı, iblis ve ordusunun mekanı olan beden kokuşmuş ve necis bir çöplüktür. Bu mezbele iblis ve yüz trilyondan fazla cin şeytanına ev sahipliği yapıyor. Sen kendini bilmeden nasıl alimlik ve bilgelik taslarsın ! İblis ve ordusu zerre kadar boş yer bırakmadan cismine yayılıp doldurarak ortak olmuş ve seninle devamlı bedeni ve ruhi olarak taşak geçerken kime ve neye güvenerek her konuda tafra satarsın ! Bil ki şeytanla tam bütünleşmiş olup ameller ve düşüncelerinin  ekseriyeti onun eserleridir. Cismen gaita, bevl ve zarta dolu olduğunu iyi bil. Yoksa gaitanı bal, bevlini şerbet, zartanı misk olarak pazarlarsın. Tersi de aynen vuku bulur. Gerçi bu ticaret dünyada şeytanına belli süre  fayda sağlar. Akebinde beklemediğin bir mekan ve zamanda intikam şiddetli şekilde alınır. İblis insan denilen mahlukata vesveseyle yani akla getirmek suretiyle  her an sayısız emirler verip pislikler, yaldızlı sözler ve edebiyat öğretmektedir. Kendisini ve amellerini süsleyip, övdüverek yaygınlaştırmakta hakka ve taraftarlarına da sövdürüp yerdirmektedir. Kısacası içinde sayısız cin şeytanı olan ve sürekli çoğalan insan vücutu kendisinin şeytanı ve bir cin devletidir. Akla gelen ve çoğunluğu eyleme geçirilen tüm  yararsız ve mutlak doğru olmayan duygu, düşünce ve bilgiler ya kişinin kendi iblis ve cin şeytanlarınının ya da başkalarının iblis ve ordularının yazıp söylediği zarta vesveselerdir. Teknik konulardaki bilgiler hariç okullarda öğretilen bilgilerin tamamına yakınını iblisler ve ordularının eserleri olarak görmek doğru olur. Peygamberler, evliyalar, salihler üzerinde iblislerin sultanlıkları yok gibidir. Zira peygamberler iblisler ve ordularını kelamullahla yenip yok etmişler, bedenlerini ve ruhlarını nurlarla doldurup gölgesiz hale gelmişlerdir. Evliya, salih ve müminler de  iblislerini yenip yok etmekle meşguldurlar. Kur'an'ın sürekli zikredilmesi, bedende bulunan cinlerin çıkarılıp yerine nurdan varlıklar olan meleklerin doldurulmasına en etkin bir vasıta sayılır. İslam'daki tüm ibadetler cinleri derece derece ve zamanla bedenden uzaklaştıran araçlardır. Yöneticilerin kutsal metinlermiş gibi sımsıkı sarıldıkları ve uyguladıkları demokratik kuramlar gavur şeytanlarının yellenme ürünleridir. Yabancı zartalarla bezenmiş icazetli  ileri gelenler toplumu düzlüğe çıkaracaklarını sayıklayıp millete telkin ediyorlar. Kendi iblisleri yabancı iblislerle anlaşıp ortak bir karar almışlar, batılda birleşmişlerdir. Islam'dan devlet ve millette isim ve cisimden başka bir eser kalmamıştır. Devleti kullanarak haram imkanlara    gark olmuş zevat kendilerini ilah sanıyorlar. Türkiye'nin burnu kıyamete kadar necasetten çıkmaz. Çünkü her bakımdan kılavuzu kargadır. Keşke rehber olarak yalnız karga olsaydı. Nice insan görünümlü aslan, kaplan, sırtlan, köpek, tilki, domuz, maymun ve benzeri şerli yaratıklar üstadlık yapıyorlar.
 • 3 Yıl Önce

Ekrem Kayra

Okul Müdürü olduğum yıllarda her görüş ve milletten idareci seçerdim . Sevmesem de . Ama , adil ve dürüst olun , derdim . Ayrıca , hatalarımı hem bana hem başkalarına söyleme hakkını vermiştim . Oto kontrol . Büyük başarılara imza attık .
 • 3 Yıl Önce

saygı

bizdeki sıkandalların milyonda biri batıda olsa hemen istifa ediyorlar. adamlarda onur var. memleket sevdalılığı var. bizde ise bu hırsız bizimdi deyip yargılamaya bile izin verilmiyor. hele yeni adli reformda kamu davası savcıların insiyatifine bırakılmış. isimsiz ihbarlar dikkate alınmıyor. kamu talan edilecek demektir.
 • 3 Yıl Önce

Alper

. İsraf edenler,şeytanın kardeşi, ,ayet mealı böylemiydi?İsraf, s onuç iflas,faturayı, israfcılar ve destekcileri ödemeli değil mi?varmısınız?
 • 3 Yıl Önce

İLBEYHAN

TÜRGEV BAŞKANI FATMANUR ALTUN ; BİZİ TANISANIZ SEVERSİNİZ demiş..... TAM AKSİ , BİZ SİZİ ARTIK İYİ TANIDIĞIMIZ İÇİN SEVMİYORUZ......
 • 3 Yıl Önce

Abuzer Polat

Umut ediyorum bu yorumlara bakıyorsunuz dilipak önce tarafsız Allah için yazı yaz dogru ya dogru yanlışa yanlış de birilerinin haşuma gitsin diye yazma partizanlık yapma fakir fukara nom zavallı esnafın hakları ar cur edilirken yanlışa dogru deme ki önce ahlak önce vicdan diyelim beyahutta hiç yazma günahada girme
 • 3 Yıl Önce

Orhan Çolakoğlu

Abdurrahman bey para ve mevki ortaya gelince utanılacak hale geliyoruz.
 • 3 Yıl Önce

Hakkı GÖZETEN

Sayın yazar. Yatarken; ŞÜKÜRLER OLSUN, BUGÜN KİMSENİN HAKKI ÜZERİME GEÇMEDİ DİYEBİLİYOR MUSUN? Dünyanın en mutlu insanı sensin demek ki !!! Saygılarımla,
 • 3 Yıl Önce

durmak yok

Takıyye yapmak nedir yahu Fetöcüler gibi mi yapalım olmadığımız gibi davranalım. sonu ölümde olsa neysek oyuz bitti.
 • 3 Yıl Önce

Vefa

icinde ahlak ve vicdan olmayan bir iman cennetin kapisindan asla iceri giremez.................Ne namazi, ne orucu, nede haci ve umresi onu kurtaramaz.........::::. Bir gencin 20 yillik okul egitiminden sonra emegi ile hak ettigi memurlugu Mulakatta bosa cikarip yerine akrabasini yada yandasini devlete yerlestiren ey ahlaksiz ve vicdansiz dindar; sayet ibadetlerin seni ahlakli ve vicdanli bir insan yapmayip degistirmediyse bil ki, o ibadetlerin tumu Allah tarafindan red edilmistir...
 • 3 Yıl Önce

erhan

Lafa geldi mi ,herkes "haksızlık nereden,kimden gelirse gelsin..."der. Ama hiç te buna uygun davranılmaz
 • 3 Yıl Önce

ahmet koçak

harun kardeşin yazdığı gibi,haksızlığı ve yanlışı bizim partimiz ve liderimiz yaptığı zaman hemen kılıf bulmaya çalışıyoruz.hayır, ne yapıyorsak ALLAH c.c. için yapacağız.bizim medyamız fetö şerefsiziyle mücadeledeki yapılan yanlışları haksızlıkları ve adaletsizliği hiç bir zaman kaleme dökmedi.bizim sevdiklerimiz yanlış yapamazmı,yapıyorlar.biz 251 kardeşimizi şehid edenleri asın size destek veriyoruz diyoruz,onlar uydurma aslı olmayan sadece zan üzere ulaştıkları bilgilerle kendi dostlarının evlatlarını asmak için ellerinden geleni yapıyor,devletini, milletini partisini seven bizleri 3 senedir ağlatıyor.bakın ayeti kerimede ne diyor"bir topluma olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin"bunu sayın erdoğan ve adalet bakanımız abdülhamid bey bilmiyormu.başkaları zalimce bunları uygulasa 28 şubatta olduğu gibi gam yemem,fakat bunu önceliği islamın değerleri olduğunu söyleyenler yapınca kanımıza dokunuyor.suçsuz bir çok insana gözyaşı döktürdüler ve hala bir düzenleme yapmamak için direniyorlar.kafire diren,zalime diren,insanları ezenlere diren her zaman yanınızdayız,fakat suçsuz ve mağdura karşı adaletli ol ki ALLAH c.c.iktidarını yüceltsin ve ilk kurulduğunuz yıllardaki başarınızı daim kılsın.yok inatla benim her yaptığım doğru deyip yanlışda ısrarcı olursan o zaman sonucuna katlanırsın.mahkemeler ceza verince sesiniz çımasın fakat beraat verince siz hala o kişiyi suçlu kabul edin.biz başkanlığı size bunun için değil gerçek adaleti ve refahı daha hızlı bulalım diye verdik.vallahi pişman olduk.bizim gibi ülkelerde siyasilere çok fazla yetki vemek doğru değilmiş...
 • 3 Yıl Önce

engineer

ahlak ve siyaset- ateş ve barut, mümkünmü birarada olurmu?
 • 3 Yıl Önce

Saim karabey

Mehmet yılmaz ve kürtler olmasaydı diyen arkadaşlar önce munis tekinalp ve ziya gokalpin kim olduğuna bakın.ondan sonra türkçülük yapın.birde türkün türkten başka dostu yok diyen arkadaş tarihe bak yıkılan türk devletlerinin yarısından çoğu kardeş baba oğul amca yeğen kavgasından yıkıldığını göreceksin tarih oluşmadığından sloganlarla idare etmeye çalışıyorsun.cecenden canını seriden malını türkten karını koruyacaksın diye bir atasözü türklerin kimliğini acıkıyor.ben VATANSEVER ve asıl.olarak japonları üstün görüyorum. Türklerde hırsızdık yandaslik çıkarcılık zina uckagitcilik maharet satılmaya başlandı. Ve hep revaçta ortadogululardan farkınız yok.Asil hiç bir özelliğiniz kalmamis
 • 3 Yıl Önce

Dadaş 25

Hocam yerinde bir yazı.Ancak ne bunu anlayan ne idrak için çaba sarf eden var.Dilde var.Kalpte yok.Allah tam manasıyla Kuran dusturüyla yaşayan çaba darf edenlerden eylesin.
 • 3 Yıl Önce

Alpet

Önce faiz haram deyip yeşil holdingler yoluyla ,müslümanların ceplerini boşalttılar , üst duzey yoneticierin burada kaç kuruşu battı?Simdi de dış güçler?ülkeyi mi batırdı?
 • 3 Yıl Önce

kaleli

fazlaca yorum yok sayın hocamız kanada ya kadar uzandığına göre ne diyelim.dünyayı da düzeltecek gibi.
 • 3 Yıl Önce

adem kıral

sayın yazar bir süredir sizi takip ediyorum bugünkü yazınıza hayran oldum hakikaten böyle mi düşünüyorsunuz siz galiba siyasal islamciligi bıraktınız siyasal islamcılık yalan dolan demek insan olmamaktır türk milliyetcisiyim yazınıza baştan sona kadar katılıyorum lütfen hep böyle olun aydınlar doğru olunca toplum düzelir böyle aydınlara ihtiyaç var kim ne derse desin faydası olmazsa dahi cenabı allahın yanında sözünüz olur evet elinden geleni yaptı deriz engin ardıç gibi çıkarına hizmet etti diye lanet etmeyiz ne olursunuz görevinizi yapında bizleri uyarma görevinizi yapmaya devam padişahların yani değil adaletin yanında olun selamlar
 • 3 Yıl Önce

Fatih

Yolsuzluk kabahat midir ,suç müdür...haram mı,yoksa kişiye göre har helal değişimi, bu konuda ayet hadis li bir yazı yazarmisiniz...
 • 3 Yıl Önce

Hikmet Yılmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı bu yazınızı oku yormu.
 • 3 Yıl Önce

Ferhat

Mümin olabilmek için, önce bir müminin emr olunduğu gibi dosdoğru yolda olması gerekiyor, yani rabbimizin emr ettigi dini doğru tutması gerekiyor. Bu da kısacası şu anlam taşımakta, biz islam ehli olarak Allah cc. hükümlerine ve nizamina teslim olmadığımız müddetçe yeryüzünde ne adaleti nede ahlakı tesis edebiliriz, zira yüce rabbimiz yerin ve göklerin nizamını belirleyen yegane kudret sahibidir. Malesef Liderlerimizin ve bizim tabi olduğumuz mevcut Liberalizm merkezli düzen ise ademi merkeziyetciliğe dayanan bir düzendenden ibarettir. Nitekim mevcut düzen merkezinde çıkar ilişkisini gerçek almaktadir ve hayatinin her alanında meta fizik felsefesi ile değerlendirip ölçülendirmektedir. Kısacası Liberalizm merkezli düzen materyalizm merkezli bir düzen olmakla birlikte çıkar ilişkisine dayanan bir nizam dan ibarettir. Dolayısıyla mevcut materyalist odakli düzenin aslında bizim teslim olmamız gereken rabbimizin hükümlerine tamamen aykırı olduğu anlamina gelmekte. Kısacası tabi olduğumuz düzen hayat alanlarımıza şekil verirken META yı, yani metaryalizm felsefesini merkezine alarak şekil vermekte. Aslinda müminlerin tabi olmasi gereken yegane düzen yerlerin ve göklerin ve bu ikisinin arasindakileri yaratan rabbimizin bize emr ettigi Tevhid nizamı olması gerekir, zira rabbimiz bize çikar iliskisini caiz kılmamıştır, bilakis hayat alanlarımızı şekillendirirken fitrata aykırı olmamamızı ve merhamet ve vijdan hissimiz ile hareket etmemizi emr etmiştir. Kısacası mevcut düzen Allah cc nizamina ve Resülünün sünnetlerine savaş açmış olan bir düzenden ibarettir. Nitekim mümin olmanın gereği rabbimizin bize emr ettiği nizam haricindeki tüm düzenleri red etmektir, aksi takdirde itikadi açıdan degerlendirdigimizde iman etmiş sayılmayız ve kıldığımız namazlar fizik terapisi, hac görevini yerine getirnek için yaptığımız tavaflar ise jocking yapmış gibi bir anlam taşır. Mevcut ademi merkeziyetçiliğe dayanan LİBERALIZM mekezli düzen iblisin yeyüzündeki varisleri Masonik ve siyonist güclerin 17. yüzyilda geliştirdikleri düzenden ibarettir. önde giden bir Liberalist bir felsefeci söyle düşünür "18 yaşındaki porno sektöründe çalışan bir kız çocuğunun yövmiyesi açlık sınırının altına düsmediği müddetçe meşru ve sıradan olarak görülmektedir". Peki biz müminlerde böyle mi düsünüyoruz. Eger öyle düsünmüyor isek neden liberalizm merkezli düzenlere tabi oluyor ve onların Liderlerine kulluk edercesine bağlanıp ve herseyi daha iyi bilen rabbimizden yüz ceviriyoruz?
 • 3 Yıl Önce

Ata

Ama yine de Kürtler var olmasaydı, ne güzel olurdu! Kimse de ırkçılık yapmak zorunda kalmazdı :-)
 • 3 Yıl Önce

Mustafa

Delil yerine atalarının uyduğu sisteme göre hayatlarını yönlendirenlere Kuran’ın aşağıdaki ayetlerini okumalarını öneriyoruz. (Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 104, 7 Araf Suresi 28) 21.Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? 22. Hayır dediler ki: “Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerini izleyerek doğruya varacağız.” 23. İşte böyle! Senden önce de bir memlekete elçi gönderdiğimizde, oranın servetle şımarmış elit tabakası mutlaka şöyle demişlerdir:“Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerine uyarak yol alacağız.” 24. O da “Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu biz seninle gönderileni tanımıyoruz.” dediler. 43 Zuhruf Suresi 21,22,23,24 Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. 17 İsra Suresi 36 Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın doğruya ilettiği temiz akıl sahipleridir. 39 Zümer Suresi 18 Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. 8 Enfal Suresi 22 Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır. 10 Yunus Suresi 100 Andolsun size hatırlatıcı bir kitap indirdik. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? 21 Enbiya Suresi 10 O halde sen yüzünü bir Tek Tanrı’cı olarak dine: Allah’ın insanları yaratışındaki fıtrata (yaratılış özüne) çevir. Allah’ın yaratışında bir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. 30 Rum Suresi 30 Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.. 16 Nahl Suresi 89 Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. 12 Yusuf Suresi 40 26. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. 27. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. 18 Kehf Suresi 26,27 Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim vardır? 41 Fussilet Suresi 33 Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. 6 Enam Suresi 115 Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? 6 Enam Suresi 114 Ey iman sahipleri; size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah Bağışlayandır, Merhametlidir. 5 Maide Suresi 101 Rabbin asla unutkan değildir. 19 Meryem Suresi 64 Kendilerine okunmakta olan Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? 29 Ankebut Suresi 51 Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. 6 Enam Suresi 38 154. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? 155. Hiç mi hatırınıza getirmiyorsunuz? 156. Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? 157. Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. 37 Saffat Suresi 154-157 36. Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? 37. Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var? 38 İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu. 68 Kalem Suresi 36,37 Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet. 5 Maide Suresi 49 O yalnızca bir öğüt ve Mübin(apaçık) bir Kuran’dır. 36 Yasin Suresi 69 De ki ” Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” 21 Enbiya Suresi 45 Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik. 13 Rad Suresi 30 Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. 6Enam Suresi 19 Onlara ayetlerimiz açık açık okununca, bizimle karşılaşmayı ummayanlar “Bize bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir.” dediler. De ki “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece vahyolunana uyuyorum.” 10 Yunus Suresi 15 Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura (aydınlığa), O övgüye layık, Aziz olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. 14 İbrahim Suresi 1 Andolsun ki size beyyine (açıklayıcı, açık delil) ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunup, sakınanlar için de bir öğüt indirdik. 24 Nur Suresi 34 … Ta ki ölen beyyine (açık delil) üzerine ölsün, yaşayan da beyyine (açık delil) üzerine yaşasın. 8 Enfal Suresi 42 Bunları Kuran’da türlü türlü şekillerde (sarf) açıkladık ki öğüt alıp hatırlasınlar. Fakat bu sadece kaçışlarını artırıyor. 17 İsra Suresi 41 Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü türlü açıklamalarda (sarrafna) bulunduk. İnsanların çoğu ise tanımamakta ayak diretmektedirler. 17 İsra Suresi 89 Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz(nusarriful). 6 Enam Suresi 65 Bilgiyle uzun uzadıya, etraflıca açıkladığımız (fassalna), inanan bir toplum için doğruya iletici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik. 7 Araf Suresi 52 Bu bir kitaptır ki, Hakim ve Her şeyden Haberdar olan, ayetlerini hüküm ifade edici (muhkem) kılmış ve sonra detaylandırıp(fussilet) açıklamıştır. 11 Hud Suresi 1 Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de arkasından yedi deniz daha katılarak kullanılsa; yine de Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah üstündür, bilgedir. 31 Lokman Suresi 27 32. Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, tek bir defada indirilseydi ya” Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk. 33. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu (ahsena tefsir) getirmiş olmayalım. 25 Furkan Suresi 32,33 1. Rahman 2. Kuran’ı öğretti 55 Rahman Suresi 1,2 17. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düşer. 18. O halde biz onu okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle. 19. Sonra onu açıklamak da bize düşer. 75 Kıyamet Suresi 17,18,19 Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ ı devre dışı tuttular. 25 Furkan Suresi 30 Ve derler ki “Rabbimiz biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de böylece onlar bizi yoldan saptırdılar.” 33 Ahzab Suresi 67
 • 3 Yıl Önce

Mustafa

Ulul emir siz yani başsız lidersiz İslamla olmadı olmayacak. Yüzü aşkın meshep le kurandan kopuk tarikatlar la olmadı olmayacak. İtikad dan habersiz TEVHİD yoksunu onlarca tagut gırtlağa kadar şirk içindeki uydurulan dini benimseyen kştlelerle olmuyor işte olmuyor. Hani Rasulullah sav min hayatı kuran'dı hadisleri kuranın önüne aldılar kuran anlatılmıyor uydurulan Kuranla uzaktan yakından alakasız hadisler le din anlatılıyor. ENAM SÛRESİ 38 -...... . Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır,....... MADEM EKSİK YOK BUKADAR İLAVE KİME NE MENFAAT SAĞLIYOR.
 • 3 Yıl Önce

şenay doğan

Türkiye'de liyakat iman denklemi yok ki sadece kim dümen suyuna girecek her dediğine kafa sallayacaksa ona makam var kafir olur Müslüman olur farketmez ben de hz ömer gibi düşünüyorum kafirden dost da olmaz müslümana liyakat da olmaz işinde ne kadar ehil olursa olsun ilk fırsatını bulduğu yerde küfrünü icra eder allaha emanet olun
 • 3 Yıl Önce

Şıritmak var

Hocam bir kere yöneticisi Müslüman olan İslam ülkesi diye bir yok. Ortadoğu, Yunanistan İran Çin Rusya ABD ve vs olduğu gibi Halkı Müslüman olan ülkeler var. Dünyanın bir çok ülkesinde Müslüman halk var. Ancak hiç bir ülkede Müslüman yöneticiler yok. Hal böyle olunca özellikle bizim de dahil olduğumuz Ortadoğu ülkelerinde yönetimler halkları rahat itaat ettirmek için Müslüman gibi gözükürler. Onun içinde etik değerleri munafikliktir. Yaptıkları hatalardan dolayı özür istifa bir tarafa iyi yaptık anlamında pişmiş kelle gibi pis pis siritirlar. Eğer batıdaki etik düşünce nin %1 i olsaydı, halki Müslüman olan ülkeler de hergun yüzlerce bürokrat siyasetçi istifa eder ve yargı önüne çıkmayı kabul ederdi. Bizde benim hirsizim benim namussuzluk benim teröristin iyi mantığı var. Benden misin her yol mübah. Yoksa bizde her gün bir hükümet istifa edip yenisi kurulması gerekir. Pislige adının karışması dahi yeterli. Din de...... yöneticiler emrinize uymaz da o ülkeyi helak ederiz... Buyuruluyor. Onun içinde halkı Müslüman olan ülkeler de idareciler ilahı emre uymadıkları ve ülkeyi keyfî yönettikleri için sıkıntı bitmiyor.
 • 3 Yıl Önce

Mehmet yılmaz

Sayın dilipak, ülkemizde yeteri kadar takiyyecilik yapan var zaten. Ülke yönetimi de takiyyecilikle yönetiliyor. Onun için de maşallahınız var. Her gün her sahada uçuyoruz. Ayrıca Türk kelimesi ne diye batıyor size. Bir daha tekrar edelim. Türkün Türkten başka dostu yoktur. Var olanı söyleyin, görelim.
 • 3 Yıl Önce

Harun

Ne yazik ki haksizlik muslumandan gelince herkes korumaya örtbas etmeye kalkiyor bu akraba ve tanodiklar icinde gecerli. Ak partinin 30.000 beraat edene yaptigi zulme sesiz kalmak ensara lgbt ye agac katliamina yolsuzluk ve kul hakkini gaspa sessiz kalmak ve korumak. Gercegi soyleyince de vatan hainligiyle suclanmak. Suphesizki islamiyet ve muslumanlik bu degil. Ayni safta dursakta ayni safta degiliz .Yalniz sen Allahn ayetlerini korkusuzca yazıyor ve yaşıyorsun.Biz şahidiz.Keske diğer yazarlarda (akıt yazarları dahil) senin gibi tarafsız ve ölçüsü kuran olsaydı
 • 3 Yıl Önce

tacettin

Allah’ın kullarına sayısız nimetleri vardır, bunları baştan vermesinin veya esirgemesinin de ilâhî adalet ilkesiyle çelişmeyen hikmet ve sebepleri mevcuttur. Ancak Allah verdiği bir nimeti durup dururken, nimete mazhar olan kulda bir değişiklik meydana gelmeden geri almaz, zıddı ile değiştirmez. Önce insanlar, Allah’ın hoşnut olmadığı bir şekilde değişirler, öz değerlerine yabancılaşırlar, ellerindeki nimetin şükrünü yerine getirmez, onu gerektiği yerde, gerektiği gibi kullanmazlar, şımarırlar, nimetlerin Allah’ın lutfu ile ilişkisini unutur, kerameti kendilerine mal ederler; güç, servet, ilim, iktidar gibi ilâhî nimetleri zulüm için kullanırlar... İşte böyle değişen ve bozulan insanların elinden nimet, onu veren Allah tarafından alınır ve yerine zıddı (felâket, mahrumiyet, sıkıntı) verilir. ENFAL SÜRESİ-54 AYET TEFSİRİ
 • 3 Yıl Önce
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23