el-Mübârekpûri

Hindistanlı hadis âlimi Ebu’l-Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm el-Mübârekpûri (1865-1935)

1935 senesinde Hindistan’da dünyaya geldi.

İlk eğitimini babasından alanMübârekpûrî, Urduca ve Farsça bazı risaleler okudu.

Hüsameddin el-Mievi ve Selametullah el-Ceyracpuri gibi alimlerden Arapça, fıkıh usulü, fıkıh ve mantık dersleri aldı. Tahsilini tamamlamak için Gazipur’daki Çeşme-i Rahmet medresesine gitti ve 5 yıl eğitim aldı.

Hocasının teşvikiyle Delhi’ye Ehl-i Hadis hareketinin kurucusu kabul edilen Nezir Hüseyin’in yanına giderek ondan çeşitli eserler okudu.

Tahsilini tamamladıktan sonra doğduğu yer olan Mübârekpûr’a döndü ve irşad-tedris faaliyetlerine başladı.

Darütta’lim isimli bir medrese açtı. Açtığı medresede ders okuttu, fetva verdi, vaaz ve irşad faaliyetleriyle meşgul oldu.

Tedris hayatı boyunca pek çok talebe yetiştiren Mübârekpûrî, sonraları eğitim vermek için farklı beldeleri gezdi.

İlerleyen zamanlarda doğduğu yere döndü ve eser yazmakla meşgul oldu. Eser yazma meşguliyetinden dolayı Suudi Arabistan hükümetinin Harem-i Şerif’te ve Darü’l-hadisi’r-Rahmaniyye’de hadis dersleri vermesi teklifini geri çevirdi.

Mü­bârekpûrî, sadece telifle meşgul olduğu bu dönemde en önemli eseri olan Tuhfetü’l-ahvezi’ye ağırlık verdi ve eserin yarısına geldiğinde rahatsızlığından dolayı gözlerini kaybetti. Delhi’de ameliyat olduktan sonra gözlerinden biri açıldı ve eserin geri kalan kısmını oğlu Ubeydullah Mü­bârekpûrî ile öğrencilerinden Abdüssa-med Mü­bârekpûrî yardımıyla tamamladı.

22 Ocak 1935’te vefat eden Mü­bârekpûrî, doğduğu yerde defnedildi.

BAZI ESERLERİ

Tuhfetü’l-ahvezi Şerhu Ca-mfi’t-Tirmizi

Mukaddimetü Tuhfrti’l-ahvezi

Şifa’ü’l-ğiiel fi şerhi Kitabi’l-‘İlel

Nûrü’î-ebşâr

Flâmü ehli’z-zemen teb-şıratü Âşâri’s-sünen