Kemal Paşazâde Ahmed Şemseddin Efendi

Kemal Paşazâde Ahmed Şemseddin Efendi Osmanlı Padişahı Kanûni Sultan Süleyman devrinin en büyük simalarındandır.

Edirne’de doğmuştur. Kemal Paşazâde, Süleyman Bey’in oğludur. “İbn-i Kemal” unvanıyla meşhurdur. İbn-i Kemal gençliğini ilim öğrenmekle geçirdi. Babası ümeradan olduğu için, kendi de ümerâ sınıfına dahil oldu. Sultan İkinci Beyazıt zamanında birçok Seferler’de bulundu. Askerlikte büyük bir dirâyet gösterdi. Bir gün, 30 akçe ile Filibe Müderrisi (Profesörü) olan Molla Lütfi’nin, Evrenoszâde’ye takdim ettiğini görünce, Ulemâ zümresinin Umerâ’ya üstün olduğunu anladı. O tarihten itibaren, Ulema (Âlimler) sınıfına dahil olmaya karar verdi. O yıl, Sefer’den dönüşünde hemen Meslek değiştirdi. Hatipzâde’den ve devrinin diğer alimlerinden İlim tahsil etti. Edirne’de Taşlık ve Halebî Medreseleriyle, Üç Şerefeli Câmi’ye, Üsküp’te İshak Paşa Medresesine Müderris (Profesör) oldu. Bir süre sonra Edirne Kadılığı’na, Anadolu Kazaskerliği’ne yükseldi (922). Üç yıl son sonra azledildi (görevden alındı). Bununla birlikte, Yavuz Sultan Selim zamanında şan ve şöhreti yine yayıldı. Yavuz Sultan Selim’in yaptığı bütün Seferler’de bulundu. Mısır Seferi’nde kahraman Yavuz Sultan Selim’in yanından ayrılmadı. Mısır Seferi dönüşünde, İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamurlar, Yavuz’un elbisesine konduğu (bulaştığı) zaman, Yavuz Sultan Selim; Âlimler’in ayağından sıçrayan çamurun, medâr-ı zînet ve bâdi-i mefharet olacağını beyân ederek (söyleyerek), çamurlu elbisenin, vefatından sonra Sanduka’sı üzerine konulmasını vasiyet etmiş, İbn-i Kemal’in fazilet mertebesini bir kat daha yükseltmiştir. Hicrî 932 yılında, Müftiyü’l Enâm olarak atandı. Şer’i meselelerin halli (çözümü) ve tahlilinde gösterdiği iktidardan (üstün başarıdan) dolayı, “Müfti’s- Sakaleyn (İnsanların ve Cinlerin Müftüsü) ün sahibi oldu. Vefat ettikten sonra, İstanbul dışında Mahmud Çelebi Zâviyesi’ne defnolundu. Vefatına düşülen tarih: “İrtehalel ulûmu bi’l- Kemâl “ 940/1534’tır. Şeyhülislamlık müddeti (süresi) sekiz senedir. İbn-i Kemal, Osmanlı Ulemâsı’nın en büyüklerindendir. Âlim, şâir ve müverrih (tarihçi) idi. Yazdığı Eserleri’nin toplamı ikiyüz (200)’e yakındır. Başlıca Eserleri: “Dekâyıkü’l- Hakâyık, Yusuf ve Züleyha, İdrîs-i Bitlîsî’nin Heşt Beheşt Tercümesi, Tağyîr ve Tenkîh, Islâh-ı Miftâh, Keşşâfa Nâtamam Bir Hâşiye, Şerh-u Miftâh, Mühimmât, Muhîtü’l-Lüğa ve Osmanlı Tarihi.” Şiirlerinin en meşhuru, Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine yazdığı Mersiye’dir.