Sadece Bin TL arsa

Beş adet taşınmaz satışa çıkacak.

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2014/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ILAN I

Satılrnasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Boyabat İlçesi, Darıözü Köyü, Köyiçi mevkii, 907 Ada olup,
üzerinde iki katlı betonarme karkas bir bina bulunmaktadır,birıanm ilk katı ahır, 2. katı mesken
olarak inşa edilsede karkas halde olup hiçbir ince işciliği yapılnıamıştır.Birıa yaklaşık 30 sene önce
yapılmıştır.Tarım arazisi değildir.

Yüzölçümü : 235,00 m2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy Yerleşik Alam içinde Kalmakta olup,Palansız Alanlar İmar
Yönetmeliği'nin 5.Bölüm hükümleri geçerlidir.Yola cephe durumu var, İmar planı yoktur.

Kıymetı' : 10.106,25 TL

KDV Oram : 

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü : 01/11/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : BOYABAT ADLİYE YEMEKHANE SALONU,ADALET SARAYI
BOYABAT -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Darıözü Köyü, Köyiçi mevkii, 879 Ada olup, üzerinde bir adet ahşap
kargir samanlık bulunmaktadır.samanlık ahşap olup çatısı mevcuttur.

Yüzölçümü : 38,00 m2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy Yerleşik Alam içinde Kalmakta olup,Plansız Alanlar İmar

Yönetrneliği'nin 5.Bölüm hükümleri geçerlidir.Yola cephe durumu var, İmar planı yoktur.Tarım
arazisi değildir.

Kıymetı' : 912,00 TL

KDV Oram : 

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü : 01/11/2016 günü 10:10 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:10 - 10:20 arası

Satış Yeri : BOYABAT ADLİYE YEMEKHANE SALONU,ADALET SARAYI
BOYABAT -

3 NO'LU TAŞINMAZIN
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.

Özellikleri : Sinop İli, Boyabat İlçesi, Danözü Köyü, Köyiçi mevkii, 990 Ada Harman
yeri vasfındadır, üzerinde tarım yapılmamaktadır ve boştur, killi tın toprak yapısı olup besin
maddelerince fazla zengin değildir, hafif meyilli kuru tarım yapmaya müsaittir.

Adresi :

Yüzölçümü : 303,00 m2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy Yerleşik Alam içinde Kalmakta olup,Palansız Alanlar İmar
Yönetrneliği'nin 5.Bölüm hükümleri geçerlidir.Yola cephe durumu var, İmar planı yoktur.

Kıymefi : 1.169,27 TL

KDV Oram : % 18

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü : 01/11/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : BOYABAT ADLİYE YEMEKHANE SALONU,ADALET SARAYI
BOYABAT

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Boyabat İlçesi, Darıözü Köyü, Beyce yanı mevkii 616 Ada, Tarla
vasfındadır, halihazırdabuğday anızı olup,killi tırılı toprak yapısında olup, besin maddelerince
zengirıdir.Hafif meyilli ve sulu tarım yapmaya müsaittir.

Yüzölçümü : 1.450,00 m2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy Yerleşik Alam Dışmdadır,Yola cephe durumu yok, İmar
planı yok, İnşaat izni yoktıır.

Kıymefi : 6.841,73 TL

KDV Oram : 

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü : 01/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : BOYABAT ADLİYE YEMEKHANE SALONU,ADALET SARAYI
BOYABAT

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Boyabat İlçesi,Danözü köyü, (kartaloğlu)köyü taşh mevkii 514,
tarla vasfındadır, halihazırda içinde yonca ekilidir, killi tınlı toprak yapısında olup, besin
maddelerince zengindir, hafif meyilli ve sili tarım yapmaya müsaittir.

Yüzölçümü : 1.800,00 M2

İmar Durumu : Taşınmaz Köy Yerleşik Alam Dışmdadır,Yola cephe durumu yok, İmar
planı yok, İnşaat izni yoktıır.

Kıymetı' : 8.493,19 TL

KDV Oram : 

Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü : 01/11/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.

2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : BOYABAT ADLİYE YEMEKHANE SALONU,ADALET SARAYI
BOYABAT

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanmyirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar  adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşirıcigünden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplarnınıve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si orarunda pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazundır. Satış peşin para iledir, ahcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslirn
masraflarıalıcıya aittir. Tellãliye resmi, taşınmazın aynmdan doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizirıden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalrnaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen ahcıya bir ömeği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartrıarneyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.21/07/2016