Osmanlı ekonomik zihniyeti nedir?

Halil İnalcık, Osmanlı iktisadi zihniyetinin Ortadoğu’daki devlet ve toplum anlayışıyla yakından bağlantılı olduğunu belirtir. Devletin asıl amacı yönetenlerin gücünü pekiştirmek

ve genişletmekti. Bunu sağlamanın yolu da zengin gelir kaynaklarına sahip olmaktı. Zengin gelir kaynakları da, üretici sınıfı refaha kavuşturan şartların sağlanmasıyla oluşabilirdi. Bu yüzden devletin asli görevi bu şartları oluşturmak ve ayakta tutmaktı. Osmanlı idarecileri ticarî merkezler ve yollar geliştirmeye, halkı tarım sahalarını genişletmeye ve ticaret hacmini artırmaya teşvik etmekteydiler.

Nitekim Osmanlılar, izledikleri siyasetle Bursa, Edirne ve İstanbul’u, yani üç Osmanlı başkentini de önemli birer ticaret merkezi hâline getirmişlerdi. Devletin temel ekonomik işlevi buydu, ancak her zaman devletin malî ve siyasî çıkarları ön plandaydı.