Sanayi Devrimi'nin başlamasındaki önemli etkenler nelerdir?

- Nüfus artışı ve şehirlere göç

Avrupa’nın nüfusu 16. yüzyıldan itibaren yükselmeye başladı. Artan nüfus tüketici talebinin artmasını, ticaret ve ekonominin canlanmasına sağladı. Kırsal kesimlerde artan nüfusun bir bölümü kentlere göç etti. Böylece sanayi üretiminde çalışmaya hazır bol iş gücü oluştu. Tüm bunlar Sanayi İnkılabı'na zemin hazırladı.

- Sömürgecilikten gelen sermaye birikimi

Coğrafi Keşifler ve sonrasında başlayan sömürgecilik sayesinde Avrupa’da 16. yüzyılın başından itibaren büyük bir zenginleşme yaşandı. Sömürge topraklarından gelen zenginliklerin oluşturduğu refah ortamı, tüketim talebi ve sermaye birikimi Sanayi Devrimi'nin doğmasında önemli bir rol oynadı.

- Bilimsel ve teknik gelişmeler

18. yüzyılda Avrupa’da bilim ve teknik alanında büyük bir gelişme yaşandı. Bu yüzden bu döneme Aydınlanma Çağı denilmiştir. Buhar makinesi icadı, tekstil makinelerinin geliştirilmesi gibi teknik gelişmeler sayesinde üretim yapısı değişti.

- Kapitalizmin ortaya çıkması

Avrupa’da 15. yüzyıldan itibaren kapitalizm gelişmeye başladı. Önceleri en önemli zenginlik kaynağı toprakken, yavaş yavaş sermaye, ticaret ve girişimcilik ön plana çıkmıştır. Bankacılık ve sigortacılığın gelişmesi büyük sanayi yatırımlarının doğmasını sağlamıştır. Şirketler hukukunun gelişmesiyle çok ortaklı büyük şirketler ortaya çıkmıştır.

Ayrıca ticaret hukukunun gelişmesi ve özellikle patent olgusunun ortaya çıkması önemlidir. Patent sayesinde yeni icatların mali olarak korunmaya alınması ve böylece büyük miktarlarda parasal gelir elde edilmesiyle teknik gelişmeler hızlandı.

- Hukuki gelişmeler

17. ve 18. yüzyılda özellikle İngiltere’de bireysel hak ve özgürlükler açısından önemli gelişmeler yaşandı. Özel mülkiyet kanunları güvence altına alındı. Bu durum sanayi ve ticari faaliyetler açısından güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturdu.

- Sanayi İnkılabı'nın başlaması

James Watt’ın 1763’de buhar makinesini bulması Sanayi Devrimi'ni tetikleyen olayların başında gelir. Buhar makinesi önce kömür madenlerinde ve tekstil atölyelerinde kullanılmaya başladı. Daha sonra buharlı tren ve gemi ortaya çıktı. Bir başka önemli teknik gelişme kaliteli ve büyük miktarlarda çelik üretimini sağlayan üretim süreçlerinin geliştirilmesidir.

Çelik üretiminin gelişmesiyle makineleşme arttı. Tekstil makinelerinin geliştirilmesiyle kitlesel üretim ve fabrikalar ortaya çıkmaya başladı. İngiltere’de ortaya çıkan sanayileşme önce Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya, daha sonra Avrupa’nın diğer bölgeleri ve Japonya gibi ülkelere yayıldı.