Sanayi Devrimi'nin sonuçları nelerdir?

Sanayi Devrimi sadece üretim ve ekonomik yapıyı değil, insan hayatının tüm alanlarını derinden etkileyen sonuçlar doğurdu.

- Şehirlerde nüfus artışı

Fabrikaların ortaya çıkmasıyla şehirlerdeki iş imkanları arttı. Bu durum kırsal kesimlerden kentlere göçü hızlandırdı.

- İşçi sınıfının ortaya çıkışı ve sosyalizm

Sanayi sektörünün büyümesiyle işçi nüfusu arttı. İlk dönemlerde çok yoğun bir emek sömürüsü vardı. İşçilerin çalışma ve yaşam şartları çok kötüydü. Küçük yaşlardaki çocuklar işçi olarak çalıştırılıyorlardı. Bu durum işçi mücadelesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu gelişme giderek sosyalizm ve komünizm akımlarının doğmasına yol açmıştır.

- Sömürgeciliğin yayılması

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim için ham madde ve üretilen mallar için pazar ihtiyacı arttı. Sömürge toprakları sanayileşen ülkeler için hem ham madde kaynağı, hem de pazar haline geldiler. Ayrıca Batı ülkeleriyle dünyanın geri kalanı arasındaki gelişmişlik ve teknoloji farkı iyice açıldı.

Batının askeri ve ekonomik üstünlüğü perçinlendi. Tren ve buharlı gemilerle ulaşımın kolaylaşması sömürge topraklarının askeri ve siyasi kontrolünü kolaylaştırdı. Tüm bu sebepler sömürgeciliğin yayılmasına sebep oldu. Bu durum I. Dünya Savaşı'na zemin hazırladı.

- Çevre sorunları

Sanayileşmeyle birlikte fosil yakıtların tüketimi çevre kirliğini arttırdı. Ormanlar, tarımsal araziler ve benzeri doğal kaynakların yok olması hızlandı.

- Genel refahın ve yaşam düzeyinin artması

Sanayi Devrimi'nin işçi sınıfı ve sömürge halkları üzerinde olumsuz etkilerinin yanı sıra, uzun vadede tüm insanlar için olumlu etkileri de olmuştur. Sağlık alanındaki gelişmeler sonucunda veba, humma, sıtma gibi önceki dönemlerde milyonlarca insanın ölümüne sebep olan hastalıklar ortadan kalktı. Ortalama insan ömrü uzadı. İşçi sınıfı mücadeleleri sonucunda sosyal ve ekonomik haklar ortaya çıktı. Geniş halk kesimlerinin genel refah seviyesi önceki dönemlere göre iyileşti.

- Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanması

Sanayi Devrimi ile birlikte bilimsel ve teknik gelişmelerin ekonomik kalkınma ve zenginleşmedeki rolü arttı. Bu durum devletlerin ve şirketlerin bilimsel araştırmalara çok daha fazla yatırım yapmalarını sağladı. Böylece bilimsel ve teknik gelişmeler hızlandı. 19. yüzyılda bilimsel icatlar adeta patlama yaptı.