THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım

“Aile çöküyor”

23 Eylül 2017 Cumartesi

Aile kralların bile giremediği bir kaledir.(Emerson)

Geçenhaftaki yazımızda aileyi tehdit eden önemli bir problemden söz etmiştik. Bu konuda Av. Ali Cahit Polat’ın hazırladığı yazıyı sunuyoruz:

“Kralların bile giremediği kale olan ailenin içine yeni devrim yasaları ile birlikte polis/jandarma, avukatlar, hâkim ve savcıların girmesi sonucunu doğurmuştur. Kadını şiddetten koruma gerekçesiyle çıkarılan yasaların uygulama sonuçları, bugün pek çok olumsuzluk ile karşımıza çıkmaktadır. Yılda 120,000- 130.000 aralığında baba/erkek/eş evden uzaklaştırılmakta, yani sürgün edilmektedir.

Ceza yasalarımız ve özellikle “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” genel ahlak ve aile düzeninden önce birey ve kadının cinsel özgürlüğünü düzenleyerek teminat altına almaktadır.

Yasada yer alan “Bu kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz” hükmü pozitif ayrımcılık uygulama kapsamında, 2010 yılında yapılan referandumla kabul edilen Anayasanın 10. maddesine dayandırılmaktadır.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulama sonuçları;

1. (madde-2, f-b) “Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti”.

 (Madde-2 fıkra-d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” tanımları karşısında öncelikle aile/müşterek konutta kadın ve çocukların beyan ve talepleri ile erkeğe/babaya uzaklaştırma kararları verilmekte, diğer alanlarda ise karşılıklı tedbir kararları verilmektedir.

2. Söz konusu kararların verilmesinde, hâkim ve acele hallerde kolluk görevlileri ile mülki amir yetkili kılınmıştır.

3. Fiziki ve cinsel suçlara psikolojik ve ekonomik suç tanımları eklenmiştir. Suçlarda ve cezalarda kanunilik ilkesine aykırı olan, genel ceza hükümlerinde bulunmayan psikolojik ve ekonomik suç düzenlemesi uygulamada başvuruları artırmakta ve tanımı/unsurları belirlenmediğinden talepler kabul edilmek zorunda kalınmaktadır.

4. Konut kadına tahsis edilmekte ve tedbir nafakasına hükmedilmektedir.

5. Erkeği/babayı 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma kararı verilmekte, kararın ihlali halinde zorlama hapsine mahkûm edilmektedir. Talebin tekrarı ve/veya olayın oluş şekli göz önüne alınarak süre uzatılmaktadır.

6. Kanundaki “...şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz”  hükmü karşısında yapılan başvurular delil ve belge aranmaksızın kabul edilmektedir. 

7. Kadının, çocukların, ihbar edenlerin şahsi başvuruları veya Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi üzerine uzaklaştırma ve diğer tedbir kararları verilmektedir. Tedbir kararlarına itiraz yolu bulunmakla beraber itirazın kabul edildiğine dair bugüne kadar herhangi bir karara ulaşılamamıştır.

Aile Mahkemeleri “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına şiddetin önlenmesine Dair Kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir. Bu kanun kapsamında korunan kişilerin şiddete maruz kaldığının kendilerinin, ihbar eden kişilerin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde hâkimin resen olayın niteliğini göz önüne alarak yasada öngörülen veya uygun göreceği benzer başka tedbirlere karar verebileceği, koruyucu tedbir kararı verebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmayacağı hükme bağlanmış olup, dosya kapsamına göre 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun 5/1-... Bentlerindeki tedbirlere... ay süreli olarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştirgerekçeleri ile karar vermektedirler. 6284 sayılı yasa kapsamında verilen kararlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine gönderilmektedir. Kararların nicelik ve niteliklerinin (tarafların bilgileri hariç olmak üzere) açıklanması üzerine konunun ulaştığı boyut ile mahsurlarını tartışma imkânı ortaya çıkacaktır.

Hukukçuların ortak görüşü genel ceza hükümlerinin uygulanması, suç ve cezada kanunilik ilkesine sadık kalınması ile özel yasalarla suç ve ceza ihdasından kaçınılmasıdır. 5237 sayılı ceza mevzuatımızda; Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet Suçları, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Genel Ahlaka Karşı Suçlar ve Aile düzenine karşı suçlar ve ceza hükümleri düzenlenmiştir. Genel ceza yasaların doğru, adil ve etkin uygulanması açıkladığımız mahsurları ortadan kaldırarak kadına, çocuğa yönelik şiddeti ve istismarı önlemeye yeterlidir.

6284 sayılı yasanın uygulanma sonuçları ailenin huzur ve sükûnunu bozacak, ailenin dağılmasına ve tahribine yol açacak boyutlara ulaşmıştır. Edinilmiş mallara katılma yasal rejimi, tedbir, iştirak ve süresiz yoksulluk nafaka kararları ile bu kararların ihlali halinde 3 aya kadar tazyik hapsi cezaları, maddi ve manevi tazminat kararları, aile konutu şerhi ve 6284 sayılı yasadan yararlanarak eşi/babayı evden uzaklaştırma ve diğer tedbir yaptırımlarının kolayca uygulanabilirliği karşısında kadınların boşanma talep ve sayısını artırmaktadır. 

Boşanma ile ailenin dağılması sonucunda da en çok çocuklar etkilenmekte; çocuklar anne/baba disiplini, eğitimi ve gözetiminden uzaklaşarak sağlıklarını kaybetmekte, eğitim ve gelişimleri gerilemektedir. Ailenin tahribi ile boşanmalar ahlaki yozlaşmayı doğurmaktadır. Yasal uygulama sonuçlarını gören gençler evlilikten kaçınmaktadır. Evlenme yaşı yükselmekte ve boşanmanın cazibesi karşısında boşanma oranları artmaktadır. Genel ceza yasalarına dönülerek, 6284 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması ve/veya temel ceza hükümlerine uyumlu hale getirilmesi bu aşamada mahsurları bir nebze ortadan kaldıracaktır.

Bu uygulama devam ettiği müddetçe, her erkek/baba 6284 sayılı yasayı tadacaktır.”

 

YORUM YAZ