Ağaç AŞ

Ötüken Neşriyat’tan Kitaplar

18 Aralık 2017 Pazartesi

Bu haftaki eserlerimiz Ötüken Neşriyattan çıkan kitaplardan birkaçı.

Orta Asya’nın bütün bir coğrafyasından başlayıp Anadolu ve Balkanlar’da devam eden tarihimizin; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültür havzasına dair dünden bugüne, bugünden yarına yolculuğunu anlatan ve tarihe bilgi/belge bırakan eserler.

Kitaplardan ilki İsmail Gaspıralı’ya ait. Kırım denilince akla ilk gelen isimlerden birisidir İsmail Gaspıralı.

Gaspıralı, tarihten ve coğrafyasından silinmek istenen bir milleti; konferansları, yazıları ve seyahatleriyle ayakta tutan ve halen sürmekte olan özgürlük mücadelesinin ilk meşalesini yakan isimdir.

Gaspıralı, sadece Kırım’da değil, bütün Türk dünyasındaki bağımsız ve özgürlüğün öncelikle eğitimden geçtiğinin mücadelesini vermiştir.

Eğitimin fert ve cemiyet hayatındaki müspet ve vazgeçilmez fonksiyonunu ifade eden ve bu hususta ömrünü feda eden Gaspıralı’nın görüşleri, bugüne de ışık tutacak mahiyettedir.

İkinci eser, Bayram Durbilmez’in yazdığı, “Türk Dünyası Kültürü” ismini taşımakta.

Türk Dünyası Kültürü öylesine geniş bir sahada mevcuttur ki, henüz yüzde 50’si keşfedilebilmiştir. Eser bu konuda önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Değişik lehçe, şive ve ağızları olsa da ortak bir dil (Türkçe), uygulandığı yörelere ve ülkelere göre çeşitlense de ortak değerlerle örülü; töre, gelenek ve göreneklerin pek çoğu, “din ve ahlak” merkezlidir.

Yine bu çerçevede sosyal hayatı içine alan folklorik çeşitlilik başta olmak üzere, üretim ve tüketim biçimleri, sanat ve edebiyat, tarih şuuru ve birlikte yaşama kültürü gibi değerler, Türk Dünyası arasındaki birliği sağlayan temel direklerdendir.

Bayram Durbilmez’in Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ortak kültürü konusunda yaptığı akademik araştırmalardan/incelemelerden bir kısmına yer verilen kitapta halk bilimi çalışmalarından önemli örnekler sunulmuş.

Üçüncü eser “İstanbul Gümrüğü” ismini taşımakta.

Saim Çağrı Kocakaplan’ın kaleme aldığı kitap, belgeler ışığında 1750-1800 yılları arasındaki “İstanbul Gümrüğünü” anlatmakta.

Eser; XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi, İstanbul Gümrük Teşkilâtı, Gümrük Kayıtlarında İstanbul’un Ticareti, İstanbul Gümrüklerinin Hasılatları ile Gümrükte Yaşanan Problemler başlıklarını taşıyan beş bölümden meydana gelmekte.

Dördüncü eserin ismi “Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları”.

Mustafa Yıldız’ın yazdığı kitabın ana teması, erken dönem Türk-İslâm medeniyet atlasını düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Âzam Ebû Hanife, Fârâbî, İmam Mâturîdî, Hoca Ahmed Yesevî, Yusuf Has Hâcib, Kaşgarlı Mahmud gibi her biri farklı bir açıdan yönetim ilkelerini belirleyen düşünürler ile Dedem Korkut Kitabı’nda dile getirildiği biçimiyle, siyasî ilişkilerin tahlil çalışmasıdır.

Eser, Türk-İslâm medeniyetinin kuruluş aşamasında nasıl bir siyaset anlayışı ve dünya görüşü ile hareket edildiğini ortaya koyarken, aynı zamanda geçmişimizle farklı bir açıdan diyalog kurma imkânı da sunmaktadır.

Eserler hakkında: Ötüken Yayınları 

0212-251 03 50

 

YORUM YAZ