Yıl 1923... “Ne reddederseniz, hepsi cebimde”

23 Ocak 2016 Cumartesi

akit
19.05.2001
HASAN ABİ’NİN VEFATINA
İTHAFEN...

Ya­rın­la­ra emin adım­lar­la iler­le­ye­bil­mek için “bu­gün”ü iyi bil­mek ve iyi de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir.

Bu­gün ne­ler olup-bit­ti­ği­ni kav­ra­ya­bil­mek için de “dün”ü çok iyi tah­lil et­mek ge­re­kir.

Dün, bu­gü­nün; bu­gün de ya­rı­nın “tar­la”sı­dır!

Bu­gün ne eker­sen, ya­rın da onu bi­çer­sin!

Tıp­kı;

Dün eki­len­le­rin, bu­gün bi­çil­me­si gi­bi.

Pe­ki; dün ne ek­tik ki, bu­gün “kriz” bi­çi­yo­ruz?

Ma­lum, IMF ha­bi­re da­ya­tı­yor:

• 2001’de ek­si 3, 2002’de yüz­de 5 bü­yü­me.

• Ka­mu ban­ka­la­rı­nı hi­za­ya sok!

• TÜP­RAŞ’ta­ki özel sek­tör pa­yı­nı yüz­de 51’e çı­kar!

• Fon­da­ki ban­ka­la­rı ka­pat!

• Har­ca­ma­la­rı yüz­de 8 azalt!

• Me­mu­ra, ilk al­tı ay için enf­las­yon ka­dar zam ver!

• Ta­rım­da des­tek­le­me fi­ya­tı­nı ka­de­me­li ola­rak kal­dır!

• Ta­rım ürü­nü­ne, enf­las­yon ora­nın­da fi­yat ver!

Bun­la­rın ha­ri­cin­de;

Şe­ker­pan­ca­rı ve “tü­tün” üre­ti­ci­si yo­ğun bir bas­kı al­tı­na alı­nı­yor!

Şe­ker­pan­ca­rı ve tü­tün ekim alan­la­rı da­ral­tıl­dı­ğı gi­bi, alı­na­cak ürün mik­ta­rı da “ko­ta”ya bağ­la­nı­yor!

Bu ne de­mek?

Şe­ker” ve “tü­tün” pi­ya­sa­sı­nın “dün­ya te­kel­le­ri”nin eli­ne geç­me­si de­mek!

Ya­ni;

“ABD stok­la­rının eri­til­me­si için, “Türk çift­çi­si”nin fe­da edil­me­si de­mek!

Zi­ra;

Bir­kaç yıl son­ra, şe­ker­pan­ca­rı eken de kal­ma­ya­cak, tü­tün di­ken de!

AY­NEN İHL Gİ­Bİ!

As­lı­na ba­kar­sa­nız;

İmam Ha­tip Li­se­le­ri”ne oy­na­nan oyu­nun, ku­ru­lan tu­za­ğın ay­nı­sı “çift­çi” ve “köy­lü”ye ku­ru­lu­yor!

“Sis­tem” ay­nı iş­li­yor!..

“Ana­do­lu ev­lâ­dı gi­bi, “Ana­do­lu”nun biz­zat ken­di­si de yok edi­li­yor!

Ne ol­du İHL’de?..

Ön­ce “or­ta” kı­sım­la­rı ka­pa­tıl­dı... Ya­ni, bir ne­vi “ko­ta” ge­ti­ril­di öğ­ren­ci­le­re!

Son­ra, “üni­ver­si­te­ye gi­riş yol­la­rı zor­laş­tı­rıl­dı!.. Nor­mal li­se­le­rin pu­an­la­rı “sı­fır on­da beş ile çar­pı­lır­ken, İHL me­zu­nu­nun pu­anı “sı­fır on­da iki” ile çar­pıl­dı!

Bu; İHL me­zu­nu­nun, nor­mal li­se me­zu­nun­dan “2.5 kat” da­ha per­for­mans gös­ter­me­si­ni is­te­me­si de­mek­ti ki, bu da her ba­ba­yi­ği­din har­cı de­ğil!

Bak­tı­lar ki;

Yi­ne “ter­cih”var İHL’le­re; bu de­fa da “iş alan­la­rı da­ral­tıl­dı!

“Po­lis ola­maz­sın!”

“Su­bay” ve­ya “ast­su­bay” za­ten ola­mı­yor­du!..

Bir sü­re son­ra “me­mur” ol­ma­sı da ya­sak­la­na­cak!

Ama, öte yan­da di­yor­lar ki;

İHL’ler açık... İs­te­yen gi­de­bi­lir!”

Nah açık!..

Sen kalk; bir in­sa­nın ko­lu­nu-ba­ca­ğı­nı bu­da, on­dan son­ra da “yü­rü” de!

Hiç ola­cak şey mi?

Bu ne­ye ben­zi­yor bi­li­yor mu­su­nuz?

“Ca­mi­ler açık” de­yip de, ca­mi­ye gi­den­le­ri “fiş­le­me”ye!

PO­TAN­Sİ­YEL KÖ­LE­LER!

Şim­di ay­nı oyun çift­çi ve köy­lü­ye oy­na­nı­yor!..

Kal­kıp, “Türk ta­rı­mı kat­le­di­li­yor” de­se­niz, he­men şu sa­vun­ma­yı ya­par­lar:

“Ha­yır kat­let­mi­yo­ruz, dü­ze­ne so­ku­yo­ruz!”

Han­gi dü­zen?

“Di­kim alan­la­rı da­ral­tı­lan, “ih­ra­cat” alan­la­rı kı­sıt­la­nan köy­lü ne ya­pa­cak?..

Ya­pa­ca­ğı şu:

Bir sü­re son­ra, “lâ­net ol­sun” de­yip vaz­ge­çe­cek ekip/dik­mek­ten!

Son­ra?..

Son­ra­sı ma­lum;

Gel­sin it­ha­lat­lar, gel­sin ba­ğım­lı­lık­lar!

Evi­rip-çe­vir­me­ye ge­rek yok... Lâ­fı bo­dos­la­ma­sı­na söy­le­mek ge­re­kir!..

Olan ve­ya ola­cak olan şu­dur:

Bu ül­ke­nin in­san­la­rı, adım adım “ABD’nin kö­le­le­ri” ol­ma­ya doğ­ru sü­rük­len­mek­te­dir!

Bu ül­ke­nin fert­le­ri, ge­le­ce­ğin Tür­ki­ye’sin­de po­tan­si­yel bi­rer “Kun­ta-Kin­te” ve­ya po­tan­si­yel bi­rer “Kö­le Isa­ura” ola­cak­lar­dır!

Cep­le­rin­de TL de­ğil, “do­lar” bu­lu­na­cak, ama kim­lik­le­ri­nin gö­rün­me­yen ye­rin­de “üc­ret­li kö­le” ya­za­cak­tır!

Ha­sı­lı ke­lâm;

He­pi­miz ABD’ye ça­lı­şa­ca­ğız!..

On­lar üre­te­cek, biz “it­hal” ede­ce­ğiz!..

Ta­biî;

Bir son­ra­ki aşa­ma­da; ken­di top­rak­la­rı­mız­da “ABD’li pat­ron­lar”ın üc­ret­li iş­çi­le­ri ola­ca­ğı­mız ger­çe­ği de unu­tul­ma­ma­lı!

78 YIL ÖN­CE­Kİ PLAN

So­ra­cak­sı­nız;

“Bu ni­ye böy­le?”

 So­ru­nun ce­va­bı “dün”de!

Bu­gün ya­şa­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız “eko­no­mik kriz”le­rin se­be­bi dün­de!

Tüm bu kriz­ler, tüm bu sı­kın­tı­lar dün­de ko­ta­rıl­dı!

Dün ya­zı­lan “se­nar­yo”lar, bu­gün “sah­ne”ye ko­nu­lu­yor, hep­si bu!

Bi­li­yo­rum, şa­şır­dı­nız.

O hal­de, kü­çük bir “ta­ri­hî anek­dot” ak­ta­ra­yım si­ze.

Mus­ta­fa Müf­tü­oğ­lu ağa­bey, “ta­rih yap­rak­la­rı ara­sın­da do­la­şır­ken, İs­met İnö­nü/Ha­tı­ra­lar” ad­lı ki­ta­bın 89 ve 90. say­fa­sın­da il­ginç bir bil­gi­ye rast­la­mış.

An­ka­ra/1987 ba­sım ta­rih­li ki­ta­bın 2. cil­din­de;

1923’te­ki Lo­zan Kon­fe­ran­sı’nın de­vam et­ti­ği gün­ler­de, İn­gil­te­re Tem­sil­ci­si Lord Cur­zon, bir ge­ce, ya­nın­da Ame­ri­kan de­le­ge­si Mr. Cha­ild bu­lun­du­ğu hal­de, Türk He­ye­ti Baş­ka­nıİs­met İnö­nü’ye di­yor ki;

“Kon­fe­rans­ta bir ne­ti­ce­ye va­ra­ca­ğız, ama mem­nun ay­rıl­ma­ya­ca­ğız.

Hiç­bir iş­te bi­zi mem­nun et­mi­yor­su­nuz.

Hiç­bir de­di­ği­mi­zi ma’kul ol­du­ğu­na, hak­lı ol­du­ğu­na bak­mak­sı­zın red­de­di­yor­su­nuz!

En ni­ha­yet şu ka­na­ate var­dık ki; ne red­de­der­se­niz hep­si­ni ce­bi­mi­ze atı­yo­ruz.

Mem­le­ke­ti­niz ha­rap­tır, imar et­me­ye­cek mi­si­niz?

Bu­nun için pa­ra­ya ih­ti­ya­cı­nız ola­cak­tır.

Pa­ra­yı ne­re­den bu­la­cak­sı­nız?

Pa­ra; bu­gün, dün­ya­da, bir ben­de var, bir de bu ya­nım­da­kin­de. (Ame­ri­kan de­le­ge­si)

Unut­ma­yın; ne red­de­der­se­niz, hep­si ce­bim­de­dir!

Ha­rap bir mem­le­ke­ti na­sıl kur­ta­ra­cak­sı­nız?

İh­ti­yaç se­be­biy­le ya­rın pa­ra is­te­mek için kar­şı­mı­za ge­lip diz çök­tü­ğü­nüz za­man, bu­gün red­det­tik­le­ri­ni­zi bi­rer bi­rer ce­bi­miz­den çı­kar­tıp si­ze gös­te­re­ce­ğiz.”

“EL”İMİ­Zİ VE­RİN­CE

Mus­ta­fa Müf­tü­oğ­lu ağa­be­yin, bu “anek­dot”un al­tın­da düş­tü­ğü not, ga­li­ba “bu­gün ya­şa­dık­la­rı­mız”ın en çar­pı­cı ce­va­bı ol­sa ge­rek.

Di­yor ki Mus­ta­fa Ağa­bey:

“Bu­gün is­te­nen ta­viz­le­rin ta­ma­mı, aca­ba o gün ce­be atı­lan­lar mı­dır?”

Ga­li­ba öy­le...

Ga­li­ba­sı faz­la, ay­nen öy­le!..

Dün is­te­dik­le­ri ta­viz­le­ri ko­par­ta­ma­yan­lar, bu­gün sö­ke sö­ke ve mis­liy­le alı­yor­lar!

Al­lah;

Ya­rın­la­rı­mı­zı ko­ru­sun!..

Ne var ki;

Bu­gün “el”ini kap­tır­mış bir Tür­ki­ye’nin, ya­rın “kol”unu, hat­ta “göv­de”si­ni kur­tar­ma­sı bi­raz zor gö­rü­nü­yor!

He­le he­le;

Bu “it­hal ka­fa­lılar­la çok zor!..

Tür­ki­ye’nin;

“Yer­li” dü­şü­nen­le­re fır­sat ver­mek­ten baş­ka ça­re­si yok!

Ben böy­le gö­rü­yo­rum.

Ya siz?..

------------------------------------------

“İşkence”dir Bu!  -  17 Mayıs 2001 - akit

Bir insanın kendi kendine “işkence” etmesini aklım-havsalam almıyor.

Ama, oluyormuş... İnsan, kendi kendine “işkence” de edebiliyormuş... Bunu, Ecevit’te gördüm!

Önceki gün, TV ekranlarında, hem de 3 defa “sel”  yerine “deprem” deyince, hele hele; Vali’nin önüne uzattığı “sel” yazılı kâğıdı göremeyip, “Rahşan’ın uyarısı”nı duyabilmek için “tin tin adımlar”la  yürüyerek kulağını ona yaklaştırması yok mu, işte o anda acıdım kendisine!

Yapmayın bay Ecevit; kendi kendinize bu kadar “işkence” etmeyin!.. Hadi topluma saygınız yok, bari kendinize “saygı” gösterin!

Anlayın artık, “uzaktan kumanda” ile olmuyor bu iş!

Çekilin köşenize!..

YORUM YAZ

 • tahataha2 yıl önce
  Çocukken yazmış ben...Şu an öyle iyi anlıyorum o dönemleri vay Bee diyor insan ne günler ne çileler yaşamış bu millet ecevitemi yanacaksın inönü zamanını yoksa imamhatipleremi bende imamhatip liyim ve katsayı yüzünden kahrettim okumadım. Neyseki o günler geçti
 • SemerkantSemerkant2 yıl önce
  Evet dimdik durdu. ...
 • Zafer AKINZafer AKIN2 yıl önce
  ALLAH rahmet eylesin rahmani olarak yaşayip ölen insan
 • aliali2 yıl önce
  Ulan [email protected] sen ecevit kuyruguna girmemissin ekmek kapın kapanmamış borunu kapatirlar o zaman görürsün ....
 • horolomhorolom2 yıl önce
  Yorum yaptığın yazı 2001 Türkiyesini anlatıyor, 2001 de yazılmış sên ön yargı ile ne dediğinin farkında değilsin. Asıl mazlum sensin gözün görmüyor kalbin mühürlü..
 • ÇarşambalıÇarşambalı2 yıl önce
  Seksen yıl az ondört yıl çok kafasız aksel sence seksen yıllık tahribat ondört yılda düzelirmi bence düzelmez. Sabır arselcim Sabır.biz seksen yıl bekledik birazda siz bekleyin.bu kadar tahribatın yanında birde pkk belası büyüttünüz.afferinsize.
 • Hersey ortadaHersey ortada2 yıl önce
  Bazi insanlarin gozu gormez kulagi duymuyosa bu iktidarin mi suçu? Arkadaslarlar 14 yilda yapilarlar turkiyeyi elli yil geriden alip yeterince hatta fazlasiyla ileri tasiyan Akp beyinleridir inkar edenlerin vatan bayrak sevgisinden şuphe ederim
 • Mustafa sahinMustafa sahin2 yıl önce
  Hala bazıları ironi yapıyor yukarıda ki yazıyı objektif okumaya çalışın lütfen ;onyargilarimizdan kurtulalim artık, bence güzel bir yazı olmus
 • muammer albayrakmuammer albayrak2 yıl önce
  14 yıldır iktidardayız hala mazlumuz elhamdulillah zalim olmaktan Allaha sıgınırız.
 • alpalp2 yıl önce
  O dönem iktidarda Ecevit var.mazlumun edebiyatı bile çekilmiyor demi...sussunlar ezilsinler ve duacı olsunlar...makbul mazlum modeli...İşallah mazlumun nefesi de neferi de tükenmez...Hasan Karakaya dan Allah razı olsun.ağzına saglik
Daha fazla yorum göster