Siyaset fıkhı

11 Ocak 2019 Cuma

Hep söylüyorum; biz Hakk’ın ve halkın gören gözü, işiten kulağı olacağız.. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, safımız belli, işi ehline vereceğiz. Bir topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek.

“Muamelat” fıkıhta en önemli konu başlıklarından biridir ve birkaç başlık altında ele alınır. Aile hukuku / “el-ahvâlü’ş-şahsiyye” başlığı altında Kur’an’da nikâh, talâk, iddet, nafaka, mehir, nesep, miras gibi konular ele alınır. Medenî hukuk başlığı altında alım-satım, kira, kefâlet, ortaklık, borçlanma, borcu ödeme gibi fertler arasındaki mâli ilişkileri düzenleyen ve hak sahibinin hakkını koruyan hükümler, ele alınır. Ceza hukukunda mükellefin başkalarına, ya da devlete karşı işlediği suçlar ve bunlara uygulanacak müeyyidelerle ilgilidir. Amaç, can, mal, ırz ve hakları korumak, suçlu ile mağdur ve toplum arasındaki ilişkileri düzenlemek ve güveni sağlamaktır. Usûl hukukunda kaza, dava, isbat yolları gibi konular ele alınır.

Kamu hukuku: Hukuk düzeni, Devlet nizâmı’nı ve bu nizâmın işleyiş tarzını belirleyen, yönetenle yönetilenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler olup, «el-Ahkâmü’s-Sultaniyye” adıyla incelenmiştir. Kamu hukuku bu başlık altında incelenir. Devletler umumi ve hususî hukuku ise İslâmi bir yönetimin barış ve savaş zamanlarında diğer devletlerle olan münasebetlerini, Müslüman ve zimmet ehli vatandaşların haklarını düzenler. İktisat ve maliye hukuku İslami bir yönetimin gelir kaynakları ile harcama yerlerini gösterir. Bu hükümler, fertle devlet arasındaki mâli ilişkileri düzenler. Gelenekte Müslümanlar tarafından yönetilen bir ülkede “mal” tanımı 4-5 kısma ayrılır.  Tabii ki bugün mal da, mal ve emeğin karşılığı olan “para” da şekil ve anlam itibarı ile çok değişti. Artık sanal mülkiyet, entelektüel mülkiyet gibi “mülk” tanımları var. Sanal para var. Bu konuda yeni içtihadlar kaçınılmaz.

Gelenekte, genel ve özel devlet malları, gânimet, öşür, gümrük, haraç, katı ve sıvı madenler, tabii kaynaklar olarak; Toplum malları, Zekât, sadakalar, adak ve borçlanma senetleri; Aile malları: nafakalar, miras ve vasiyetler; Fert malları, ticaret, kira ve şirket gelirleri ile diğer meşrû gelirler, ayrıca Vakıf malları, mâli cezalar; keffâretler, diyet ve fidyeler şeklinde özetlenir. Bugün bunlara patent hakkı, telif hakkı, prim gibi itibari değerler, antika değeri gibi değerler de eklendi.

d) İslâmî amelî hükümler, helâl ve haram olarak dinî bir vasıfla nitelenir. Beşerî hukukta, böyle bir değerlendirme sözkonusu değildir. İslâm’da muâmelelerin hükümleri, dünyevî ve uhrevi diye ikiye ayrıldığı için, dünyevî olan fiil veya tasarrufun dış görünüşüne dayanır.

Hamdi Döndüren fıkhi anlamda, mahkeme kararlarını, kazâı hüküm itibarı şu şekilde değerlendirir: “Hâkim, gücünün yettiği şekilde hüküm verir. Onun hükmü bâtılı hak, hakkı bâtıl kılmaz. Yani gerçekte haramı helâl, helâli haram yapmaz. Diğer yandan kaza, fetvanın aksine bağlayıcıdır. Uhrevî hüküm ise, bir şeyin gerçeğine dayanır. Bununla kişi ve Allah arasında amel edilir. Buna “Diyân-ı (Diyanetle ilgili) hüküm” denir. Hükmün bu yönü, fetva ile ilgilidir. Fetva, sorulan dinî bir meselenin şer›î hükmünü bağlayıcı olmamak üzere haber vermek demektir. Hükümler arasında böyle bir ayrımın yapılması şu hadise dayanır: “Ben, ancak bir beşerim. Siz bana muhakeme ile başvuruyorsunuz. Taraflardan birisi davada delillerini diğerinden daha iyi açıklayabilir. Ben de dinlediğim ifadelere göre, onun lehine hüküm verebilirim. Kime bir Müslümanın hakkını verirsem, bu, (onun elinde) ateşten bir parçadır; onu alsın veya terk etsin” (Kütübi Sitte, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’de yer almaktadır). Bu ayırımın faydası şudur: Boşama, yemin, borç, ibrâ, ikrâh vb. konularda hâkimin görevi müftününkinden farklıdır. Hâkim, olayların dış görünüşüne göre hüküm verir. Eğer bu iki yön çatışırsa, iç görünüşe göre fetva verir. Meselâ: Bir kimse, borçlusuna bildirmeksizin, onu borçtan ibrâ etse, sonra da mahkemeye başvurup, alacağını talep etse, hâkim, borcun ödenmesine hüküm verir. Fetvaya göre ise, ibrâ ettiği için artık bu alacağını talep edemez (ez-Zühaylî, a.g.e., I, 2 1 -22) .” Bakın bazan siyasi akılla, sivil akıl da birbiri ile örtüşmeyebilir. Zinada hukuki delil için dört şahid gerekir. Ama olaya şahid olan üç kişi kendileri açısından farklı bir sonuç vardır. Bizim bu konularda daha çook okumaya ihtiyacımız var. Cahil cesareti ile çözüm kolay gibi gözükse de işin aslı öyle değil! Laf ile aleme nizam vermek kolay.

Fıkhın, bugünkü “devletler umumi hukuku”na tekabül eden bölümüne ilişkin bizim fıkhımızın en önemli kaynaklardan biri de vahiyden sonra yine Peygamberimizin Siret ve Sünneti, Siyer gelir. ‘Siyer’ denir. Burada fıkhetmeden önce “Usul-i Fıkıh” konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Usul-ü fıkıh aynı zamanda bir  fıkıh metodolojisi ve fıkıh nazariyesidir ve bu ilim delillerin “İstinbat / gerçeği araştırırken hakikate ulaşmak için her yolu denemek” usulünü ele alır. 

Şimdi bugün ehliyet ve liyakat bakımından durumumuza bakalım. Siyasilere ve bürokratlarınıza bakalım.. Tamam diplomaları, yüksek lisansları, doktoraları var, ama bunların önemli bir kısmı bırakın Kur’an-ı Kerim’in manasını bir kere okumasını, “Akaid” ve “Kelam” kelimesinin anlamını bile bilmez. Kur’an-ı Kerim’in bunların günlük hayatlarındaki etkisi / karşılığı Çalıkuşu romanının etkisi kadar bile değildir. Ben bunların “Başarı ve kariyer” dedikleri şeyden korkarım. “O kadar yanlışı nasıl ezberleyip tekrarladılar ki” diye düşünürüm. Bu sistemden / çarktan yakasını kurtaranları, sistemin “imalat hatası” olarak, “istisna” olarak görürüm.

Kuşkusuz bu hükümlerden müteşabih ayetlerin tefsirine dayalı içtihadi konular zaman içinde yeniden yorumlanmasını gerektirebilir. Zamanın değişmesi ile hükmün yenilenmesine “tecdid” diyoruz. Ya da ortaya çıkan yanlışların düzeltilmesi de bir ıslah hareketi olarak değerlendirilebilir. İnsanların ıslahı gibi, sistemlerin de ıslahı gerekebilir. Burada aslolan dünden bugüne benzer endişeleri taşımak, kaynakları sabit tutarken bugünün inşası ve geleceğin planlanmasında geçmişin bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmaktır. Bu anlamda “kökü mazide olan bir ati” anlayışı ile ihya ve inşa hareketi daha kolay bir şekilde hedefine ulaşması için esbaba tevessül etmiş olacağız.

Sonuçta biz bu dünyada imtihan oluyoruz. Siyaset de bir imtihan vesilesidir ve bunun bir fıkhının olması gerekir. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözün hesabının sorulacağı bir gün var. Bu anlamda bizim siyasetimizin bir fıkhı olması gerekir. Tabii, siyasetin bir fıkhı olacaksa, bu parti teşkilatından milletvekillerine, yerel yönetiminden bürokratına kadar siyasetin bütün şubelerini kapsar.

Aynı durum, herhangi bir meslek ve iş için de geçerlidir. Ayet “Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin” der. Bizim STK’larımız, işadamlarımız, gazetecimiz, doktorumuz, mühendisimiz için de aynı şey geçerli değil mi? Kim ne yapıyorsa, yaptığı işin fıkhını bilmek zorunda. Değilse yaptığı o işin hesabını Allah’a veremez.

Fıkhetmek konusunun laik olduğunu iddia eden bir ülkede siyasi, hukuki, ahlaki bir karşılığı olabilir mi? EVET.. ABD’de Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin eden Müslüman vekili, nasıl İncil’e el basıp yemin eden Evengalik’i bağlıyorsa, Tevrat’a el basıp yemin eden bir Yahudi’yi bağlıyorsa o Müslüman vekili de bağlar. O Müslüman hanım, aynı şekilde yönetiminde yer aldığı Hristiyan toplumun şeriatını bilmesi gerekir. Onun için İncil’i ve Tevrat’ı da okuması gerekir. Türkiye’de milletvekili olan bir Hristiyan ya da ateistin Kur’an-ı Kerim’i bilmesi gerektiği gibi. Hay Allah, ben ne diyorum ki, Müslüman olduğunu söyleyen birilerinin bile bir defa olsun okumadığı bir kitabı ötekiler niye okusun ki! Selâm ve dua ile. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • MalkoçMalkoç6 ay önce
  JEOPOLİTİKKADERDİR KURALINA DİKKAT...SEVSEKDE SEVMESEKDE KOMŞULARIMIZLABİRLİKTEYAŞAMAK ZORUNDAYIZ....MUHABBET TELLALININ TORUNUTRUMPLA İSMİNİZİN ANILMASI BİLE ZULDÜR ,BIRAKIN ORTAKLIĞI...
 • R2D2R2D26 ay önce
  Faydalıdır, ekonomiktir uyuşturucudur ve bağımlılık yapar hepsine eyvallahdaharbiden devletin memuru bunu kontrol altından tutabilirmi . Bence No. . . Etmez ki müthiş bir rant kaynağı varken elinin altında. . .
 • bozerenbozeren6 ay önce
  Poşet işgüzarlığı hükümete pahalıya patlayacak, bu bir.. Esrarı masum gösteren bu yazıyı size yakıştıramadım, bu da iki.
 • Ali ayvaliAli ayvali6 ay önce
  Bir de belediyeden maaş alan akp kadın kolları başkanını haber yapsanız...milletin parası zehir zıkkım olsun o kadına...katiliyormusunuz
 • Mustafa ozkilicMustafa ozkilic6 ay önce
  Yureginize kalbinize ve dilinize zaglik ustat
 • ebuzerebuzer6 ay önce
  Şimdi eleştirdiğiniz kişilere bi zaman destek veriyordunuz ..kaşık ve koltuk kavgası sarmış şimdi. .size içine düştüğünüz bu aciz ikiyüzlü tutarlı durum yeter .
 • CengizCengiz6 ay önce
  Abdulkadir ve ilbeyhan/ çok güzel ozetlemissiniz. Tebrik ediyorum. Atı alan üsküdar geçmiş bunlar hala ilk cag masalı anlatıp bizi uyduruyorlar, görevleri bu galiba. Tuzlari kuru nede olmasa, otlaniyorlardirda mutlaka
 • YaziyorumYaziyorum6 ay önce
  Yazari ulkeyi yonetenleri islamla suclamaya hz omerden ornek vererek suclayanlar Allahin hesap soracagini hatirlatanlar onlar sizin kadar dusunmuyormu akil edemiyormu.bugun kocsnin karisina,karinin kocasina sozunun gecmedigi ,zamanda hukumetin ne yapacagini sizlermi ogreteceksiniz.imkan bu karsa ne yapabilir sizin elinizden ancak bu gelir aslinda sizleri ihbar etmek gerekir.
 • YaziyorumYaziyorum6 ay önce
  Bence kavakci ismi turkiyedeki inanlarin temsilcisi gibi tanidik o bizler icin hakarete ugradi meclis binasina alinmadi bizleri bir o anladi badkasi anlamadi simdi onun adinda meryem kizimizi kimsenin ne kafasi yuregi ,almadi madem halk temsilcisini meclise gondermis,se hala neyin sorgulamasini yapiyor bu sorgulamaya kendini yetkili biluyorsa buyurun mecliste karari siz verin burdan sizi duyan olmaz.
 • MarıamMarıam6 ay önce
  Hocam, saygısızlık olsun diye söylemiyorum, sizler neyin kafasını yaşıyorsunuz, yahu bikerede bişeye ıkına sıkına değil, ağzınızı doldura doldura yanlış deyin ya, noolur,,, hiçmi yanlış bişey yapılmıyor,,,pagan olduk ya, paraya, iktidara, güce,gösterilen sopalara tapıyoruz,,, hiçmi sahabeden, evliyadan bi ders almıyorsumuz,,,Hz ömer ben eğrilirsem ne yaparsınız dediği sahabeden nasıl bir cevap aldı, bizden daha iyi bilmezmisiniz, yarın öbürgün ahırette imkanlarınızı toplum menfaatine kullanmadınız dendiğinde ne cevap vereceksiniz, onlar bizlerdendi mi diye kurtaracaksınız...
 • MustafaMustafa6 ay önce
  Niye okusun ki anlamaz! Kur'an'dan. Allah cc anlamayacağı kitaptan kimi mesul tutulabilir ki. Yüzyıllardır sen okuma anlamazsın biz seyri sülük olduk biz anladık bizi dinle diye büyüdü atası da babası da kendi deşimdi bu nesil nasıl okusun kitabını Kur'an'ı.
 • Ali baba,dan, APTULKADIR,reAli baba,dan, APTULKADIR,re6 ay önce
  APTULKADIR istesekde istemesekte, bizSaddam, huseyin, baser esadgibi kürdlerin hak,hukukunu iade etmeyince, amerikalilar devreye girip, kürdlerin hak hukukunu savunmuslardir, gönul isterdiki biz TÜRKLER kardes dedigimiz KÜRDLERE hak hukukunu, hatta bagimsizliklarini savunsaydik, nasil filistinlilerin bagimsizligini savundugumuz gibi, iste o zaman amerikanin orta doguda Isi gücü kalmazdi, gerci REIS yavas, yavas fedarel bir türkiyeye yol veriyor amerikalilarla beraber,
 • Kunta KürdeKunta Kürde6 ay önce
  Başkan Erdoğan kendisine baş danışman atamış , kendisi atamış , ne diyelim ( Meşur ) Merve Kavakçı nın ilk eşinden olan kızı ! Bu arada sayın Kavakçı da 3 kez evlenmiş! Kızcağız da tam saraya laik ! Ne diyelim alan memnunnnnn veren memnunnnnn !
 • Ali babaAli baba6 ay önce
  Urfada kura cekimiyle is basvurusu fotboll sahasinda yapildi, ALLAH VAR,ise alinacak1000 kisi9 aylik is, yanlis okumadiniz, Dokuz aylikis, ,',,basvuru,44. Bin kisi basvurmus temizlik isine, cogu üniverste mezunu, vah, vah, ulkemin haline,VAHKI, VAH, gerci REIS yarin, bunlara bir, müslümannutuku ceker, vatan, millet,Sakarya, mehmetcik, peygamber ocagi gibi laflar eder,birde sehitlik ünvani der, bu issizleri sürer suriyeye,vah, vah, bu REIS ikinci bir HUMEYNI, VERSIYONU, sanki humeyninin ruhu hortladi,
 • İskenderİskender6 ay önce
  DİLİPAK'IN "AND İÇERİM"İNANCINA SAHİP BİR TOPLUMA TEVHİD DİNİNE İNANAN TOPLUMLARIN YEMİNİNİ ÖRNEK GÖSTERMESİ,SAĞIR OLAN KİŞİYE BİR ŞEYLER ANLATMAYA ÇALIŞAN KİŞİNİN HALİNE BENZER
 • FerhatFerhat6 ay önce
  Malesef ülkemizde yargi ve hukuk sistemi gayri milli degerler ile insaa edilmis. Tanzimat döneminden baslayan ihanet projeleri cumhuriyetin kurulusunda devam etmis ve günümüz Türkiyesinde de AB yasalarina uyum paketi cercevesinde tam gaz devam etmekte. Tanzimat döneminde ilk gayri milli projeler siyonist güclerin osmanliya vermis olduklari yüksek faizli kredilerin karsiliginda hukuk ve egitim sistemlerimizde reformlar yaptirmislar. Tanzimat dönemindeki devrisme osmanli padisahlarida bugün oldugu gibi siyonistlerden aldiklari yüksek faizli krediler ile alt yapiya yatirim yapmislar. Tren yolu insasi gibi ve saire. Yani ihanet projesi sadece inkilap ve cumhuriyet dönemi ile kisitlamak yanlis olur., zira Siyonist ihanet projelerinin ilk taslari tanzimat döneminde devrisme osmanli padisahlari tarafindan siyonistler ile girdikleri isbirligi ile baslamistir. Tabi bu devrismeler bunu cumhuriyetin kurulusundan bugüne kadar devam ettirmistir. Dünyadaki Merkez bankalarinin cogu bu yüzdende siyonist güclerin kismen kontrolündedir. Bankalari kontrolü altinda tutan siyonist ve ateist ailelerden birtanrside Rotschild ailesidir. Bunlar cogu ülkemizdeki sapkin dernekleri ve kurumlari finanze eden ailelerdir. Ve cogu ülkeleri yöneten siyasi iktidarlari maddi ve siyasi destekleyip onlari iktidara getirip kontrol altinda tutan ve isbirlikci devrisme iktidarlara kendi cikarlari dogrultusunda yön verip reformlar yaptiran siyonist cetelerde bunlardir. Bizim ülkemizdeki hukuk sistemimizinde bu yüzde adalet ile yakindan uzaktan hic bir alakisi yoktur, zira aile hukukunu, ticaret hukuku ve ceza hukuku tamamen ateist ve masonik siyonist gücker tarafindan sekillenmektedir. Bu yüzdendir ki insanlarimiz ve dünya insanlari iyi ve kötüyü, haram ve helali bir birinden ayiramaz ve neyin dogru ve neyin yanlis oldugunu secemez konumdalar. Bunlarin belirledigi adalet kavraminda faiz helal, zina mesru ve hepsi temel hak ve hürriyet olarak adaletli sayilmakta. Önce memleket isbirlikci devrismelerden kurtulmaliki o zaman kendi milli ve manevi degerleri dogrultusunda tekrar bir düzen kurabilmeli.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 6 ay önce
  ya ben bu şeyi anlayamadım , bu RUH SAĞLIĞIYASASIne diyecek .....28 no lu sıkıyönetim bildirisi gibi ,ikinci bir emre kadar, KAFAYIYEMEK ,TIRLATMAK , YASANINyayımlandığı tarih itibariyle YASAKLANMIŞTIR mı diyecek ....İKİNCİ BİRYASAYAKADAR.....Bakırköyde bahçede gezen vatandaşa yoldan geçen biri sormuş ,İÇERDEKAÇ KİŞİSİNİZdemiş ....O daBİZİ BIRAKINDA,SİZ DIŞARDAKAÇ KİŞİSİNİZdemiş....Rahmetli Cem Karacanın BENİ SİZ DELİRTTİNİZdiye bir şarkısı vardı....ZAP diye ZAP ZAP , RAP diye RAP RAP derken , yakında hepimiz FESLİ DELİ KADİR'izdiyeyollara düşebiliriz...zaten bazı ülkeler bizi FESLİ zannediyor ama biz bir zamandır galibaHUNİLİYİZ arkadaşlar.... YASA Ne EDE ...
 • Mustafa EROĞLUMustafa EROĞLU6 ay önce
  Çok güzel ve geniş, anlaşılması kolaybir açıklama olmuş Allah razı olun anlamak istemeyenlere de akıl firaset versin
 • AlperAlper6 ay önce
  Hakkın gören gözü neden faizcileri,rantcıları,Kuranın ilkelerini hiçe vb.sayanları göremedi?Bu kadar borçlanılırken,borç alan verenin mahkumu olur diye neden uyarmadı?Artık din dili ile siyaset bırakılmalı,İslamcılık adına ,İslama çok zarar verildi,bundan sonra insanların çoğunluğu,din dili ile konuşan siyasetciye itibar etmez,etmemeli,dini hayata geçirene sözüm yok.
 • Timur Timur 6 ay önce
  Merve Kavakcinin iki kizidami RTE ye danisman? Birde Ravza Kavakcinin kizi varmis Evra diye oda danismanmis?Kavakcilar Türkiyenin Kennedy lerimi?
 • AbdülkadirAbdülkadir6 ay önce
  Sayın Dilipak Dalton Bolton Türkiyeyi köşeye sıkıştırmak için iş çeviriyor.Bir de Pompei denilen herif de aynısını yapmaya çalışıyor. Irakta bizi zor duruma sokmaya çalışıyor. Abd-pentagonda suriyeden çıkmıyor. Bu da yalan sadece Iraka geçip oradan iranı ablukaya alacaklar gibi görünüyor.Türkiyenin tez zamanda karşı hamleler yapması lazım. Bu iki adam bizi köşeye sıkıştırmak için elinden gelenleri yapmaya çalışıyorlar. Bir de Ruslarla aramızı bozmak içinde Ruslarla Türkiyeyi suriye de karşı karşıya getirecek planlar yapmışlar. Abd illa da tıpkı ingiliz ve fransızların yaptığı gibi bir uydu kürt devleti kurmak için plan üzerine plan yapıp duruyor. Türkiyenin stratejistleri daha yeni ama abd-pentagonun ne gibi hamleler yapacağını önceden kestirmek elzem bir durum.Bu arada suudilerle bae aşağılıkları bize durmadan dolar operasyonu yapıp duruyorlar. Doların böyle yüksek kalmasının temel sebebi bu iki arap ülkesinin önde gelenleridir.Maalesef Türkiye kendisiyle dost olan arapları hariç tutup diğer araplarla sadece çıkar ilişkisi kurmalıdır.Yoksa bu hain arapların islamla uzaktan yakından ilişkisi yok her an hainlik peşindeler.prens selman aşağılığı parayı bastırıp aklanma peşinde. Yani onu aklayacaklar abd ingiliz ve diğer batı ülkeleri onlar akladılar mı.ak u pak olacak aşağılık katil esfeles safilin selman ve babası.Her ikisi de aşağılık onların Türkiye bunlara dikkat etmelidir.
 • TeyfikTeyfik6 ay önce
  Tamamda abi hukumetimiz vede muhalefet hic birinin aile ve gençlik ile ilgili bir hedefi yok.hepsi insanların acıları uzerinden siyaset yapiyor hiç biri yerli degil yersiz.aile yok oluyor basta hukumet acımasızca feminist yasaları uyguluyor...internette avukatların sayfaları şoyle en hızlı boşanma evden uzaklaştırma itina ile yapılir yazıyor.adam sanki avukat degil tellal yuva yıkma tellalı hatta bazıları kitap yazmış evliligi bitiren haller diye vay ve insanların acısı üzerinden 5 10 bin lira kazanacagım diyeyapmadikları sey yok.ama hepsi hükumetin vebali cıkıyor bakan ve musavirler utanmadan diyorki boşanmaların yolunu biz actık diye övünüyor.bakalım akp bunun ahiret vebalini nasil taşıyacak.
 • Yorumcu ErhanaYorumcu Erhana6 ay önce
  Yorumcu Erhan saraydan mı yazıyorsun şöyle etrafına bak bakalım ne göreceksin Merve Kavakçı gibi niceleri saray torpillisi dön etrafına ne göreceksin Mc Kinsey denilen yahudi lobisi şirkette AK Partililer çalışıyor akrabaları oralarda Tüyap fuarcılık gibi FETO cu tuskona para yağdıranların fuarlarını bizim savunma sanayi yine oralarda bakan yardımcılarına bak çoğu abisi ablası akrabası FETO cu olmaktan içerde yatanlar ceza alanlar bakan yardımcısı Tarım Bakanı abisi FETO cu Turizm Bakanı kendi firması ETS tur bu firmaya rezervasyon yapanlar FETO dan sorguya alınıyor büyükelçimiz hollandada kardeşi ceza evinde FETO dan sana isim mi sayalım tek tek Cumhurbaşkanı sözcüsüydü İbrahim Kalın bu kim CIA eski rapörteri hepsi ABD okullarından mezun neden acaba düşündün mü Merve Kavakçılarda ABD de diğerlerin hepsinin çocuğu damadı ABD okullarından mezun FETO denilen zınbırtıda ABD de hepsi faaliyet alanı ABD ama sözde hepsi ABD düşmanı bu ne yaman çelişki anlatsana 1 numara FETO cu olarak bildiklerimiz hepsi dışarda eski bakanlar Bülent Arınç misal daha yazalım mı saray soytarılığı yapacağına doğruları söyleyin adam olun.
 • Hayırlı olsunHayırlı olsun6 ay önce
  Hocam milli ve yerli bilgisayar işletim sistemi kurma, veri bankası saklama, teknolojik savaşa hazır olma gibi önerileriniz sonunda cumhurbaşkanlığı tarafından ciddiye alındı ve Miriam Hanım A.B.D. kontenjanından başdanışman olarak cumhurbaşkanlığı Saray'ına alındı. Yakın zamanda dediklerinizin hepsi başarıyla gerçekleştirilecek demektir. Uyarılarınız işe yaradı ve dava partisi yeniden atılıma geçti. Mükemmel, mükemmel.
 • CEMAL CEMAL 6 ay önce
  İslam da sosyal adaletin omurgası bu ayettir. Ne hikmetse hiç bir ilahayetcibundan söz etmez. Acaba işlerine mi gelmez.Al-Baqara/219Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. (219) Elmali Hamdi NazırSana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; "O ikisinde büyük günah ve insanlara bazı yararlar vardır. Fakat onların günahı yararından büyüktür." Ve sana Allah yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki; "Af (yani ihtiyaçlarınızdan fazlasını veya helal ve güzel olan şeyleri verin!)" Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz: (219) Süleyman AteşSana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz. (219) Y. Nur, Öztürk
 • TÜYAP -FETÖ SORUŞTURMASITÜYAP -FETÖ SORUŞTURMASI6 ay önce
  Abdurrahman Abi,CHP finansörü tüyap hakkında tuskona yardım ve terör bs soruşturması var iken ve en büyük ğlke sorunu beka problemi iken yaklaşan Savunma Sanayi fuarımızın yine Tüyapta yapılacak olmasına kaç puan verirsin?Bu samimiyetsizlik değil mi?
 • hakan küçükbaşhakan küçükbaş6 ay önce
  Abdurrahman bey, Deniz çakır olayının devletin en tepesinin gündemine gelmesine ne diyeceğinizi çok merak ediyorum. içkili bir mekana giren başörtülüler ve ufak bir tartışmanın üzerinden geçen 10 gün sonra olay olması ve hukuka taşınması. Türkiye'deki saçmalığın bence en bariz örneği. Ülkemizin envai çeşit sorunu varken, vatandaş işsizlik ve zamlar altında kıvranırken dolar saçma sapan fırıldak gibi oynarken devletin en tepesinden bir bar olayının mikrofondan dile getirilmesi ne kadar da anlamlı değil mi?Durun, biz bu işi çözdük, siz de kavga etmeyeceksiniz, ikiniz de aynı yerde oturacaksınız, birbirinize uyacaksınız demek ne kadar zor? 3 oy için değer mi? Bu ahlaki mi?bir yazınızda şu olayların ahlakiliğini dini açıdan değerlendirseniz memnun oluruz.
 • erhanerhan6 ay önce
  Dilipak,herkes seni bu gün de AKP ye göndermeler yapasın da ,kendileri de, Sözcü nün dediklerini burada tekrarlasınlar diye takip ediyorlar .Sen ise bu günkalkıp. tüm siyasileri kapsayan "siyaset fıkıh ından "bahsediyorsun . Bu onların umrunda değil.onlar yine vuracakları yere vurma peşindeler.Çünkü artık senin köşeni, AKP ye vurma platformu olarak kullanıyorlar. Peki buna alıştıran ,yol açan kim?....
 • orhanorhan6 ay önce
  Doğu Türkistan da kadınlara tecavüz ediliyor lütfen en önemli mesele bu
 • samisami6 ay önce
  liyakat bizim devletimizde tavan yapmistir avrupa yi bile kiskandiracak düzeyde hemde. Abd li türkiyeyle hic ilgisi olmayan bir ergeni kendine danisman yapip ona akil tasiyacak bir yöneticimiz baskanimiz var, burda tek yapilacak sey dizlerimize vurup vahhh vahhh diye nidalar atmaktir. tuz koktu
 • Hacı Seyit ÖzkanHacı Seyit Özkan6 ay önce
  Kadın hakları diye erkeklere zulmeden kanundan, anne babasına isterse bakmayan birinin boşandığı (velev ki boşanmayı kendisi istesin) kadına nafaka ödemesinden, maaşı olduğu için kadınların evlenmeyip erkeklerin evlenememesinden de bahsetseniz. Birileri belki sizi dinler.
 • OkuyucuOkuyucu6 ay önce
  Muhterem Abdurrahman Dilipak Hocam,ben sizin makalelerinizin yıllardır takipçisiyim.Yazdıklarınızın altına her zaman yorum atmasam da yıllardır dikkatle okurum.Bundan yıllar önce bir manken adı aklıma gelmiyor şimdi. Bir seçim sonrası benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir olur mu? demişti. Siz de bir manken kızımız böyle söylemiş diyerek onun bu sözünü köşenize taşıdınız. O zaman okudum size hak verdim.Yıllar sonra içim yanarak soruyorum.Bu Mariam Kavakçı hanımla dağdaki çobanın oyu bir olur mu?
 • serkanserkan6 ay önce
  hep temenni,hep olsaylabulsa.yahu ahlaktan,özden ,gerçek imandan uzak birtopluma dünaynın en iyi sisitemibile kar etmez.Yolunu bulur onu da bozar
 • Ali baba,Dan, ILBEY HAN,aAli baba,Dan, ILBEY HAN,a6 ay önce
  Ilbey han,KAC gündür,kafayi taktin miryama, kizcagiz , 29,yasinda Amerika vatandasi, ,,, INCIL,le,,,el basip, amerikanin cikarlarini koruyacagina yemin edip AMIN demistir, gerci bir ayagini hafiften kaldirmistir, ha REIS, amerikali sari sacli ENISTE getirmesin, danisman diye, himayesine alipcariyelerle doldurdu sarayini, ECDAD,i GIBI, hani yerli ve milli böyle olunmuyormuydu,
 • İlbeyhanİlbeyhan6 ay önce
  Bu MARİAM KAVAKÇI. hanımınyeni yenipaylaşımlarını gördükçe şaşkınlıktan şaşakalıyorum, daaadaönümüzdekigünlerde şahit olacağımızpaylaşımlarını heyecanla bekliyor olacağım..... tek kelime ile,Mariam hanımı TEK geçerim....Daha ötesi yok sanki ,KENDİNİ AŞMIŞ bumesturehanım kızımız.....TABULARI YIKMIŞ , Nirvanaya ulaşmış....SINIR TANIMIYOR....Bence kilosunda ŞAMPİYON....Baş kısmı sıkma ,yani SIKMABAŞgeri kalan kısmı AÇMA.... Tam bizi anlatıyor ve temsil ediyor....içimizden biri ....Sıkma başlı, mesture BARBİE BEBEK.... Hem dini , hemde dünyeviDURUŞUYLA işte ÇAĞDAŞMESTURE , mümin ve mücahid ,ŞIK ,ZEVK EHLİ , AMERİKA EĞİTİMLİbir BAYAN ....hemde KAVAKÇIZADELERDEN ....zaten yakında KHK çıkarsa şaşmayın...KAVAKÇIZADELERDENve fatma betül sayan KAYAZADELERDENdoğanlar, doğum ilmühaberi ellerine değmedenSGK güvencesine kavuşturulup , Devlette ne olduğu önemli değil,bir kadroya yerleştirileceklerdir diye....özelliklededanışılacaklardan olmak üzere....şAKA BİRYANA , SÖZÜN BİTTİĞİ YER....MÜSLÜMANLIĞIN , AHLAKIN , LİYAKATIN ,İNSANLIĞIN bittiği yer....Kadızadeleri ,Damat Rüstem Paşayı , Nurettin Topçuyu ,Sabri Ülgener hocayıözelliklede Hz.Aliyi ,NESİMİYİ ,Mehmet Akifi bir daha okuyun kardeşler....Tek kelimeyle İFLASIN İLANI....artık doktorlar serbest etti ,dilediğini yesin içsin dedi ....
 • MustafaMustafa6 ay önce
  Hepsi iyi güzelde, ben İslam dini huku sistemine göre yargılanmak ve hüküm verilmesini istiyorum, ben müslümanım, bana uymayan laik sistem kanunları ile mahkeme olmaya mecburmuyum, zulüm değilmi bu? Ne zaman uygulanır Allah c.c. bilir ancak kimse kıyısından geçmiyor İslam kanunlarının, numune olarak tek 1 tane bile islam kanunu yok malesef. Nasıl bir dikta rejimi kurmuşlar 90yıl önce.
 • ŞaşkınŞaşkın6 ay önce
  Ehil be liyakat kavramları sanıyorum son Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakçı ile gerçek anlamını buldu. Hanımefendinin sosyal medya paylaşımları, hangi konularda ehil olduğu konusunda bir hayli ipucu veriyor. Belli ki sayın Cumhurbaşkanı'nın danışması gereken daha çook konu var!..
 • OmerOmer6 ay önce
  Hocam siz uzun uzun yazıp nasihat ediyorsunuz. Delilleriyle doğruyu gösteriyorsunuz. Ancak bu münafık gürüh anlamaz. Onlar huzura erdi. Artık steyşın renoları yok arka camında "huzur islamda"yazan, lüks cipleri var ultra lüks ve güvenlikli rezidans dairelerininotoparklarında. Lut kavmi sadece homoseksuellikten batmadı.......BATACAĞIZ....
 • Bilal B.Bilal B.6 ay önce
  BAYİLİRSİNİZ zaten ''zamanin değişmesi ile hükmün yenilenmesi'' gibi konulara! Aslinda ne zaman değişiyor ne de hükümler. Ama ABD estirdiği tatlı rüzgara dayanamayip kapilip hele bir de lüx konfora alıştiniz mi oh mis gelsin zaman degişti haydi hukumleride değiştirelim gibi konulara. SAHİ Akit tv ye ne oldu kaç gündür kapali? ..
 • hedeyipgeçmehedeyipgeçme6 ay önce
  saraybugün başkanımızın hizmet ettiği yerdir liyakatsiz kişilere ona buna iş verme kurumu değildir hepimiz biliyoruz ki liyakatsiz yetersiz kişilere iş veriliyor bunu kabul etmemizi beklemek günaha ortak olmamızı istemek değilde nedir hocam, bunca işsiz insan varken devletimizin milletimizin hakkını birilerine dağıtmak nedir hocam oy verirken bunlar olsun diye vermedik ben şahsım adına hakkımı helal etmiyorum, herkim olursa olsun hangi görüşten olursa olsun işin ehli ise bileği bükülmüyorsa kusura bakma sen bizdensin ama bu işin ehli değilsin denmeli idi. bu yol yol değil kusura bakmasın kimse. bizden sizden diyerek bu milleti düşman etmekten başka bişey değildir, zulümdür.
 • hasan canhasan can6 ay önce
  Yeni Mi Öğrendin?Sayın Dilipak bazı şeyleri yeni öğrenmiş gibi yazılar yazıyor. İlginç
 • Kocasolak Kocasolak 6 ay önce
  İktidarımızın o tarakta bezi yok hocam, ver oy u, gerisine karışma. Anlayış bu. Ha alternatif partiler bin beter, onların islama düşmanlığı var üstelik. Durum bu. Müslümanlar YENİ bir İslam partisi kurmak zorunluluğu ( vacip ) var. Adam gibi bir proğram ile popülist söylemi olmayan HAK ve HUKUK çerçevesinde millet huzuruna çıkacak. İktidar olunursa M. Vekili maaşı askari ücretin üç katını geçemeyecek diye proğrama yazmalıyız. Böyle bir parti kurmadığımızsürece hepimiz SORUMLUYUZ. Biz neticeden sorumlu değiliz, iktidar oluruz olmayız am, VEBALDEN kurtulmamızın TEK yolu bu. Beş vakit namazı kılmayan, içki, kumar, sigara, MÜSRİF olanlar üye olamasın. Müslüman ŞAHİDDİR, sorumludur.
 • Hakkıkul Hakkıkul 6 ay önce
  Şimdibilmek ayrı, yapmakayri, bu kadargüzel şeyleryazansndilipakâ desek kihocam,ne güzelanlatıyorsunehlidiyorsun, liyakatdiyorsun,,,,, uzmanlığımotorkonuşmarahatsızlıklarıile ilgiliolan , hadi bi kardeşimizin de diyelim, aslınıbilmiyoruzçünkü....cb sarayınadanışmanolarakatanmasınınhikmetine ola ki, vallahibırakınbu konuda yazmayı, yıllık izineçıkaranında dilipakhocam,,,, yanibu kardeşimizsağlık bakanlığına, aile bakanlığınauzmanatansaanlarizda, bunlarıanlayamiyoruzzzz
 • Hakkıkul Hakkıkul 6 ay önce
  Arkadaşlarburasıâ ne çok bilgilidedirtecekdinitermonojilerimiziyaristiracagimizbir yerdeğil, anlayacakolanlarasöylüyorum, sayındilipakikisayfayazar, bundaniki kelime verilen iki kelimelik mesajıanlamıyorsanız, boşverin,,,abdurrahhmanbey öğretmendeğilsizleriâ ne çok bilgilerivardiyetakdir de etmeyecek, buradamemleketmeseleleritartisilsin, ne anlatıyorbu günsayınyazaranlayananiz oldumu, hiç zannetmiyorum, kuranıokumanızlazımanlayabilmeniziçin, tüm medenikanunlarınesasen kuranda anlatıldığının anlatılmayacalisildigini görürdünüz, kuranhayatın kaynağıdır, ondahayatadairbulamayacağınızhicbir şeyyoktur, bugünkümedenitoplum idareleri, siyasi, adalet , toplumsağlığıvicdan hürriyethiçbiridünyaya toplumlarınahuzurve mutlulukvermemektedir . Bununnedenleridinimizinvecibeleriniyerinegetirmemekten ve kuranı ile yaşamamımızdankaynaklıdır, haramıhelâlihakkıadaleti icselestirememisdindar birimedenihangi diplomaya ve unvana sahipolursa olsun, yapacaklarıişlerinkendilerindenbaşkatoplumahiç birfaydasıolmayacaktır, ,,, anlayana
 • imamarüzgarimamarüzgar6 ay önce
  Bugün henuz daha ateş harlı değildir lakin ilerleyen günlerde ateş dahada çok harlanacağı kesindir.Bir iradenin nasıl olurda pazarlık derdi ile yol almaya ve başarıya ulaşmaya çalışılır ki.Şunu anlıyoruz meclis yeterlilik sayısı ve khk ların geçmesi.Uzun zamandır tek başına iktidar olan bu siyasi parti neden yeni anayası çıkartmadı neden bu durumun üzerinde ağırlıkla önem verilmedi. Şimdi gelinen noktaya bakınca acaba ne düşünüyorlar geç kalınıp kalınmadığı hakkında.Şimdi ilerlemek istedikleri yolun ne kadar çetin ve zor şartlar altında olduklarını yeni mi anlıyorlar demek gerekmez mi.Hem dik dur diyeceksin Eğrilme sonrada safhını belliet deyip şimdi işin içinde bulunduğun durum bu kada çıkmazlar oluştursunbu mantığın doğru olan ile yanlış olanı ne peki.Bir gün Aslan ormanda bir av yakalar ve herkesi sınava tabi tutar.En son kurda sorar bak bu av senin naparsın diye arslan ya hani.İşte bugün kü siyaset arenası da buna dönmüşlüğün içinde yolalmaya çalışıyor ama artık yol gül ve dikenden ibaret değil telörgülü bir sınır alanına dönmüş vaziyettedir. Birtarafdan ittifak anlaşmaları üzerinde kesin sonuçlananamışlık. Diğer taraf tan hala devletim kurumları içinde derin endişe verici durumlar Kimi FETÖ kimi rakip siyasetin adamları ve buna karşı devleti basiretsiz göstermek için yetki ve görevlerin halka yansıtılmasında izlenen sinsi yollar.VE hala buna duyarsızlıkla bakan bir hükümet asıl zaman şimdidir.Harekete geçmek Devletin Tüm kurumlarında DEVLETİN VARLIĞINI VE GÜCÜNÜ MİLLETİNE GÖSTERMESİ DENETLEYEN ŞİKAYET BAŞVURULARINA GEREK KALMADAN DEVLET İŞİNİ YAPIYORU OLUŞTURMAK.BU OLMAZ İSE GİDEREK DEVLETİ BASİRETSİZ GÖSTERMEK İSTEME ARZULARI ARTANLAR OLACAK VE HALKA BUNU ÇOK GÜZEL İŞLEYECEKLER.NE DİR Kİ ŞURADA 2.5 AY GİBİ SÜRE VAR.ASIL CESARET VE LİYAKATI ŞİMDİ EFELER YİĞİTLER GİBİ GÖSTERMELİDİR DEVLET. BAKINIZ OSMANLI TARİHİNE KAZAN KALDIRMAK İSTEYEN TEK BİRDEN NERLERE KADAR NE KAFALAR UÇURULMUŞTUR.İHMAL ETME YPOKSA O İHMALERİNİN CEZASINI ÇOK AĞIR ÖDERSİN DERLER YA İŞ İŞTE ŞİMDİ TAM BU NOKTAYA ULAŞMAK ÜZERE.BUNU YAZIYORUM BU DA DEĞERVERMEMDEN KAYNAKLANAN OLDUĞU İÇİNDİR.ANLAYA ÇOK HAZİNEDİR BU SÖYLEDİKLERİM ANLAMAYAN İÇİN YERİ GELDİĞİNDE KADERİNE MAHKUMLUK OLACAKTIR.BİR AN EVEL DEVLETİN TÜM KURUMLARI DENETLEMMELİ DİDİK ÇAYCISINDAN TUTUN DA HEPSİNE KADAR.PARANIN SATIN ALAMIYACAĞI ŞEY YOKTUR.
 • Osman Osman 6 ay önce
  Lafı uzatmaya gerek yok, ehliyet ve liyakat ın gözetilmediği yandaşlığın esas alındığıve toplumun geldiği bu nokta tesadüfen gelinen yer değildir, birileri bizi bu duruma getirdiler. Kurtuluş yine bizlerin eliyle olacaksa öncelik siyasi partiler yasasını çıkartıp lider sultasına son vermekle olacaktır. Bunu yazıp dile getirirseniz doğru yolu gösteren okurunuz
 • CevdettCevdett6 ay önce
  16 Yıldır destek verdiğim REİS, bürokrat atamalarıyla ilgili ''tekkeye mürid aramıyoruz'' dediğinde işin renginin değiştiğini gördüm. Emanet, ehliyet, liyâkat yerine bugün SADÂKAT aranıyorsa deniz bitmiştir. Siyaset ve bürokrasi ilmihâli geçerli bugün. İslam ilmihâlinin laik devlette yeri yok.
 • ÖzkanÖzkan6 ay önce
  Kur'an salt din kitabımı,yoksa anayasa kitabımı?Din zannıyla bakınca arapça okuyup amin deyip geçiliyor! Hocalar arapça okunuşu öğretiyor,okuyan ama okuduğunu anlamayan insanlar oluşturuluyor! Acaba insanların anlaması istenmiyor mu? Anlayan insanı kandırmak zordur ya...!
 • samisami6 ay önce
  Sayenizde Akp zihniyeti memlekette adalet mi bıraktı hukuk mu kaldı...gak diyeni içeri tıkıyor,guk diyeni hain fetöcü zillet içerisinde olmak ile suçluyorlar.
 • sedatsedat6 ay önce
  sayın yazar diyorsunuz ki_Hep söylüyorum; biz Hakk’ın ve halkın gören gözü, işiten kulağı olacağız.. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, safımız belli, işi ehline vereceğiz. Bir topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek._madem öyle muhafazakarlık adı altında milletten para toplayarak kurulan batan yada batırılan Yimpaş kombassan vb holdinglere de bir el atsanız yaşanan ve yaşatılan haksızlıklara bir baksaniz diyorum
 • ayşe gülayşe gül6 ay önce
  her şey de faize batmış ülkemin insanları nasıl felah bulacak ki? dini güzel şekilde yaşamasını umduğumuz çiftçi köylü faize bulaşmış kazançlarıyla nasıl verimli ürün alacak ?ya sel alıyor ürünü yahut başka bir şeyler. devlet bankası bile düşük de olsa faizli destek veriyor. olmuyor olmayacak. faize bulaşmış hiç bir şey kalmadığı günler yaşanıyor, millet faizi artık normal bir şey gibi görmeye başladı.işte bu harama bulaşmış kazançlardan da bozulan nesiller meydana geliyor.
 • engineerengineer6 ay önce
  mörfinin fıkhı geçerli olan ve tamamiyle ifsadolmuş bir insanlık alemi için yegane değerpara gibi görünüyor
 • H.sH.s6 ay önce
  müteşâbih” denir.(1) Kurân-ı Kerim muhkem ayetlere “ümmü’l-kitap” (Kitab’ın anası-temeli), bunların dışında kalan bir kısım ayetlere ise “müteşâbih” ayetler adını vermiştir. Bu hususu açıklayan ayet-i kerime mealen şöyledir: “Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. İşte kalblerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun te’viline yeltenmek için müteşâbih ayetlere yapışıp, onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler (derinleşenler-râsih âlimler), ‘O’na inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır’ derler. Bu inceliği ancak akl-ı selim sahipleri düşünüp anlar.”(2) ali imran süresi 3/7
 • CEMAL CEMAL 6 ay önce
  İnanmadığı kitaba elinibasıp yemin etse ne olacak. Bunlar şekilsel gösterişe dayalı işler. Müslüman M.Vekilide kurana el basmış yemin etmiş. Sonrası. Acaba içind ene yazdığından haberi var mı. Yazılanları kabul ediyor mu? Trumpta incile el bastı sizce incile inanıyor mu? Hayırkesinlikle hiç bir dine inanmıyorBizdekilerde namus ve şerefleriüzerine yemine ediyorlar Anayasaya bağlı kalacaklarına dair . Kürsüden iner inmez tam tersini yapmıyorlar mı çoğu? Namus ve şereften daha öte ne olabilir bir insan için.
 • Ahmet ÖzAhmet Öz6 ay önce
  Usul- Fıkıh konularında yetkinliği ile tanınan hocaların hocası Muhterem Hayrettin Karaman hocamız gibi yetişmiş ilim heyeti olmalı.Eğer,yetkin hocalar yetiştiremezseniz,gazete ve boyalı medyada boy gösteren anayasaya aykırı nice kararları,usul-i fıkıh konusunda da görmemiz mukadder olacaktır.Kadı hikayeleri ile komedi yapılan bir ülkede usul-i fıkhı ikameye çalışmak,güzel ve isabetli bir çalışma olsa da,nihai hedefin sağlıklı olamayacağı aşikardır.İmam hatiplerin kaçında bugün Hayrettin Karaman ayarında ilim adamı yetişebildi?Çok zor.Usul-i fıkıh dersini iyice anlayabilmek çok zor ve zahmetli.Kaldı ki Hırıstiyan toplumun şeriatını bilmek,İncil'i,Tevrat'ı okumak bir imam hatiplinin yapması gereken ama bir türlü başaramadığı işlerdir.Kur'an tilavetinde bile teganniye kaymadan,Müzakka Gürbüz edasıyla Kur'an okumak,hafızları bile tedirgin edebilir.Zira harflerin kaşını gözünü yara yara Kur'an'ı ezberlemiştir ve o meşhur çok kıymetli Müzakka Gürbüz hocamızdan on üzerinden üç almışlardır.Abdurrahman Bey;Önce bizim,imam hatip,ilahiyat camiasının eksiklerini,gediklerini adam akıllı tamamlaması gerekir.Daha Kur'an'ı okumakta bile zorlanırken,İncil ve Tevrat'ı okumaya kalkışmak güzel bir hayal olmaktan öteye gidemez.Hafızların,''Kad eflaha men tezekkaa,yaktın beni Müzakkaa'' deyişleri vardır ki,hala hafızalardadır.Siyaset fıkhı,disiplinli ve verimli çalışma gerektirir.Keşke siyaset fıkhı hayata geçirilse.Saygılarımla.
 • rabinrabin6 ay önce
  sayın dilipak geçen akit tv de bir sunucu imar affı ile ilgili para konusunda bazı bankaların düşük faiz verdiğini buralardan yararlanın diye insanlara tavsiyede bulunuyor. size yakışmıyor. hesabını veremezsiniz. faiz Allah a savaş açmaktır. samimim olunuz
 • mvlütmvlüt6 ay önce
  bizim siyasilerin çoğunun derdi "adalet" etmek olmağıdığı için "fıkıh" onlar için birşey ifade etmez....ismini bile bilmezler....onların derdi "malı götürme" dir...
 • Siyaset FıkhıSiyaset Fıkhı6 ay önce
  Hah, tamam işte, bir bu eksikti.., devam usta sağdan, şimdi sol yap, devam devam..
 • GerçekGerçek6 ay önce
  Son cümle tam özet olmuş laf yerini bulmaz sebebi dediğiniz gibi Kuranı Kerimi 1 kez dahi okumayan insanımız gidip nasıl şeyh ten dinliyorsa aynı şekilde muamele görmek istiyor ama Kuranı Kerimi okuyup kendisi anlamak istemiyor kendisi fikir yürütmek yerine başkasının aklını kullanıp kolaycılığı tercih ettiği için Allah hesap sorar tabi mahşerde ben sana kitap gönderdim niye şeyhe inandın benim huzuruma geldin inanmasaydın diyecek tabi burada toplum olarak bizlerde Liderin her dediğine inanıp arkasından koşarsak tabi ki hesap günü yüzümüz olmayacak ama Kutsal Kiytap Kuranı Kerimi 1 kez türkçe kendi dilimizde okuyup anlasak işte ozaman zaten yanlışa yanlış doğruya doğru demeyi bilecez ve bize ozaman ne Şeyh ne Lider lazım olacak aklımızı kullanmak için bize sadece Kuranı Kerim yetecek sünnetleri biliyoruz herkes şakır şakır sünnet anlatıyor ama Kuranı Kerimde geçen bir ayetten habersiziz ki tamamını bilmek bizim görevimiz namazdan önce bilmemiz gereken Kuranı Kerimdir kendi dinini bilmeyen insan namaz kılsa ne olacak işte vay o namaz kılanların haline ayeti gibi boşuna spor yapmış oruç tutmuş oluruz allah hesaba çekince ben bunları yaptım desekte yediğimiz kul hakkı sebebi ile onların sevapları varsa hakkını yediğine verilecek sen yine çıplak kalacaksın ilimsiz insan olmamak için Kuranı Kerimi herkes kendi dilinde Türkçe okumalı anlamalı sürekli okuyup Allah ne demek istedi müşade etmeli sorgulamalı başkasında ayet hadis dinlemekle olmaz onlar kendi çıkarları için işine gelen hadisi bugün söyler yarın başka bir hadis söyler sürekli fakirlik güzeldir diyen hocalar gibi bizi kendine köle yapma peşinde olan nice imam görünümlü zındıklar var ki bu hadisi şerifte geçiyor ahir zamanda öyle imamlar olacak ki dini çok iyi bilecek ama istediği gibi söyleyecek okuduğu boğazından geçmeyecek yani dini çok iyi bilmekte iman etmiş olunmuyor birçok yahudi islam dinini bizden çok çok iyi biliyor defalarca kuranı kerim okumuş düşünmüş adam bize bizim dinimizi anlatıyor ama cevap veremiyoruz neden hocama sorayım diyoruz çünkü okumamışız yazık gerçekten halimize yazık Namazdan oruçtan önce o kutsal kitabını okuyup anlamadıysan ve allaha karşı imanını allahın kendi ayetleri ile idrak etmeden allahın sözünü önemsemiyorsan allah seni önemser mi sen kuranı arapça okuyup geçiyorsun birşey anlamadan hepimiz arapça okuyoruz ama manasını anlamını araştırmıyoruz allah bunu kabul eder mi okuduğunu anlamayan idrak etmeyen iliklerine kadar onun manasını lafzını sözünü kavrayamayan insana müslüman denir mi yahu hepsi 1 kitap bunun ne olur okusak sanki bize ciltlerce kitap mı geldi çokmu vaktimizi alır bakın yazık ediyorsunuz kendinize Kuranı Kerimi lütfen okuyun kendiniz allahı dinleyin allahtan dinleyin rabbinizin size gönderdiği mücizeyi görmezden gelmeyin bakın araştırın bu kutsal kitabı arapça okuyup anlamadan kapatmakla olmuyor bu kitabı ingilizler kendi dilinde ingilizce okuyor alman almanca okuyor fransız fransızca okuyup anlıyor ve bize kuran hakkında ki sordukları soruları çoğumuz bilmiyoruz yazıktır yahu ayet süre numarasına kadar biliyor şurada şöyle diyor deyince nutkunuz tutulur vallahi sizi ne liderleriniz kurtarabilir ne şeyhleriniz ne hocalarınız ne çok güvendiğiniz imamlarınız hepsi kendini kurtarmaya baksın liderlere tapmayın şeyhlerinize tapmayın bakın bugün herkes yalan söylüyor söylemeyeni yok bir çok tarikat daha çıktı cemaatler çoğaldı şimdi vehhabilik anlatmaya başladılar kimisi selefi oldu bana kuran yeter diyor sünnet lazım değil diyor diğerleri sünnetsiz olmaz diyor ama hocasının sözlerini hadis gibi açıklıyor sözde hocası son müçtehit ama hepsi hocasının son müçtehit olduğunu iddaa ediyor kimisi mehdi ilan ediyor arkadaşlar lütfen Kuranı Kerimi Türkçe okumaya başlayın size çok faydası olacak çok hikmeti olacak Allahtan ilim isteyene allah veriir ama zenginliği istediğine verir sizde ozaman allahın ilmini allahtan isteyin herkese veriyor başkasından ilim dinlemeyin kendiniz öğrenin kendi dininizi anlamdığınız yerde istişare etmek için farklı kişileri dinleyin artık din ile insan kandırmayı bıraksınlar yoksa islamız diyerek imansız gitmeye doğru gidiyoruz yazık sizede bizeden gelecek nesile de yazık.

Günün Özeti