Üniversitelerde ‘Teknoloji Transfer Ofisi'nde hangi faaliyetler yürütülecek?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:51
Üniversitelerde ‘Teknoloji Transfer Ofisi'nde hangi faaliyetler yürütülecek?

Üniversitelerde, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili kamu ve özel sektör iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak amacıyla kurulacak Teknoloji Transfer Ofisleriyle (TTO) ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, üniversitelerde Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili kamu ve özel sektör iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla Teknoloji Transfer Ofisi kurulacak.

TTO'lar, öğretim elemanları tarafından, yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve yapılan buluşları ticarileştirmek amacıyla yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde veya yükseköğretim kurumunun ortağı olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tesis edilecek.

Ofislerin kurulmasıyla ilgili başvuru, ilgili yükseköğretim kurumu senatosu tarafından alınan kararla YÖK'e iletilecek. Talepler, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca karara bağlanacak. Faaliyet izni verilmesi halinde ilgili yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından TTO kurulacak.

TTO'nun kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek.

Öğretim elemanları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen yurtiçinde ve dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izniyle TTO'da yürütebilecek.

Ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarının izniyle sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilecek. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulacak.

TTO Yönetim Kurulu, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve üniversite senatosunun seçeceği TTO faaliyetleri ile ilişkili deneyimi olan en az altı öğretim üyesinden oluşacak. Üyeler üç yıllığına seçilecek, süresi tamamlanan üye yeniden seçilebilecek. İki dönemden fazla üyelik yapılamayacak.

TTO Yönetim Kurulu Başkanı, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı olacak.

OFİSLERDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversite Ar-Ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı verecek, üniversitenin Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışacak, üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapacak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenleyecek. Ofislerde proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izleme konularında destek sağlanacak.

Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektörle iş birliği yapacak TTO'lar, üniversite içinde ve dışında teknoloji transferiyle ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri verecek.

Ofisler, üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek adına üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli ve fırsatları ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik türü çalışmalar yapacak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık edecek.

TTO'lar, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak ve uygulamaya aktaracak, üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri verecek ve bu kapsamda destek olacak.

Uluslararası üniversitelerin teknoloji transfer ofisleriyle iş birliği içerisinde çalışacak ofislerde, üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

TTO İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

TTO'ların faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek üzere YÖK tarafından TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Komisyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en az daire başkanı düzeyinde bir ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından seçilen dört öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşacak.

Yükseköğretim Kurulu, komisyon üyelerini, her biri farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile teknoloji transfer süreçleri ve uygulamaları konusunda deneyimli, yurtiçindeki veya dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl görev yapmış öğretim üyeleri arasından seçecek.

Ofislerin faaliyet raporunu değerlendirecek ve izleme ziyaret yapacak komisyon, yıllık değerlendirmesini YÖK'e rapor olarak sunacak.

YÖK, TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun önerisiyle TTO'nun faaliyet iznini kaldırabilecek. Bu durumda, ilgili yükseköğretim kurumu, TTO'nun tasfiyesi için gerekli işlemleri başlatacak.