Fatih'te icradan 4.2 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi,İstanbul ilinin, Fatih ilçesinde bulunan binayı satışa çıkardı. Söz konusu binanın toplam satış bedeli 4 milyon 265 bin 835 TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2015/582 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Evhattin Mahallesi, 1288 ada, 25 parsel, 455,79 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tamamı.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Evhattin Mahallesi, 1288 ada, 25 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, adres olarak Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, Hacı Evhaddin Caddesi üzerinde, 65 dış kapı no.lu bina, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; 455,79 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen bina bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kal+ çatı kattan oluşmaktadır. Binanın çatı katı tam kat halinde inşa edilmiştir. Binada kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis edilmemiştir. Binada faaliyette bulunan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı yetkililerine göre ilgili belediyeden vakfın 49 yıllığına binayı kiraladığı ve Yaşlılar Huzurevi olarak kullanıldığı beyan edilmiştir. Binanın üzerinde bulunduğu parselin cadde tarafının etrafı duvarı ile çevrilmiştir. Binanın dış cephesi mantolama sistemli, sıvalı ve boyalıdır. Binanın ön ve arka cephede pvc imalat giriş kapıları mevcuttur. Binanın ön cephedeki pvc imalat giriş kapısına bahçeden mermer kaplı merpenlerden çıkılarak bina önündeki verandadan geçilerek ulaşılmakta, arka cephedeki pvc imalat giriş kapısına mermer kaplı merpenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Binanın bodrum katı ve zemin katının her birinin takriben inşaat alanı 306 m2,dir. 1. normal kattan itibaren binanın üç cephesinde çıkmalardan bulunmaktadır. 1. ,2. ,3. ve çatı katın (tam kat olarak inşa edilen) her birinin takriben inşaat alanı 390 m2'dir. Binanın takriben toplam inşaat alanı 2.172 m2'dir. Katlar arasındaki bağlantı mermer kaplı merpenler ile sağlanmakta ve binada asansör bulunmaktadır. Binanın bodrum katında mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kazan dairesi, atölye, 2 adet kiler ve depo hacimleri mevcuttur. Bodrum kattaki hacimlerin yer döşemesi bir kısmının seramik, bir kısmının mozaik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı olup sadece mutfak hacminin duvarlarıda seramik kaplıdır. İç kapılar ahşap ve bu katta bahçeye açılan kapı demir doğramadır. Zemin katta müdür odası, sekreter odası, santra! odası, giriş holü, kütüphane, svc'ler yemekhane ve servis hacimleri bulunmaktadır. Bu hacimlerin yer döşemesi bir kısmında mermer kaplı, bir kısmında seramik kaplı ve bir kısmında ise laminant parke kaplı olup duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Wc'lerin yer döşemesi ve duvarları fayans kaplıdır. 1. normal katta misafir odaları bulunmaktadır. Bu katta hol, 13 adet oda, balkonlar, banyolar ve wc'ler bulunmakta, bu hacimlerin yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. 2. normal kat ve 3. normal kat Yaşlı Huzurevi olarak kullanılmaktadır. 2. ve 3. normal katın herbirinde hol, 11 adet oda ve balkon hacimleri bulunmaktadır. Her bir odada banyo-wc'de mevcuttur. Bu katlardaki hacimlerin yer döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, sadece banyo-wc'lerin duvarları seramik kaplıdır. Çatı katında (tam kat halinde) 11 adet oda, balkon, banyo-vvc'ler ve hol hacimleri bulunmakta, hacimlerin tamamının yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Banyo-vvc'lerin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır. Bu kat yeni inşa edildiği için hacimlerin dış kapıları takılı değidir. Bu kat halihazırda faaliyete bulunmamaktadır. Binadaki pencereler pvc imalat, iç kapılar ahşap doğrama olup çatı katındaki iç kapılar panel kapıdır. Binada elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Binanın ısıtma sistemi merkezi doğalgazdır. Binanın yaşı takriben 19 yıldır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaatır. Taşınmazın yakınında Atılgan Sitesi, Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri Yedikule İlkokulu ve Ortaokulu, Hacı Evhaddin Cami bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde yer aldığı Evhaddin Caddesi, bölgenin en önemli arteri Yedikule Caddesini dik kesmektedir. Taşınmaz bu caddeye yürüme mesafededir. Taşınmazın çevresinde eski binalar, yeni yapılmış siteler ve apartmanlar yer almaktadır. Taşınmaza yürüme mesafe uzaklıkta Yedikule Hisarı ve tarihi surlar mevcuttur. Alt ve üstyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş olup taşınmaz, İstanbul'un eski bir yerleşim bölgesinde yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarih ve 86170071.310- Ref: 830812-3947- Ref:833974- Gd:2799 sayılı yazısına göre; Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1288 ada, 25 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenilenme Alanlan, İstanbul II Numaralı Yenilenme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, Dünya Kültür Mirası Bölgesinde, Sosyal Kültürel Tesis Alanında kalmakla olduğu, Hmaks:3 kat irtifa almakta olduğu, Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı, bildirilmekledir.

Kıymeti :4.265.835,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/03/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
2.SatişGünü : 31/03/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ MEZATSALONU -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar satis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şanıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul l0.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olan lan Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, (haleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar vb kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2015/582 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.