THY- Euroleague

Astımlı, aman grip olmaktan sakınsın

Astım hastalığı ile ilgili önemli sorular ve cevapları...

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:09
Astımlı, aman grip olmaktan sakınsın

YENİ AKİT

As­tım na­sıl bir has­ta­lık­tır? Ne­den olur?

As­tım, dış or­tam­da bu­lu­nan çe­şit­li aler­ji ya­pan mad­de­ler, si­ga­ra du­ma­nı, duy­gu­sal et­ki­ler, eg­zer­siz­ler, so­ğuk al­ma­lar­da ha­va­yol­la­rı­mı­zın ya­ni bronş­la­rın da­ral­ma­sı ile ken­di­si­ni gös­te­ren ve atak­lar ha­lin­de sey­re­den kro­nik bir ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı­dır.

Na­sıl bel­li eder ken­di­ni?

Ne­fes dar­lı­ğı, gö­ğüs­te sı­kı­şık­lık his­si, hı­şıl­tı­lı so­lu­num, ök­sü­rük, zor çı­ka­rı­lan çok ko­yu, sert ve ya­pış­kan bal­gam gi­bi ya­kın­ma­lar olur. Has­ta­la­rın bir­ço­ğun­da as­tım­la bir­lik­te nez­le, si­nü­zit, göz aler­ji­si, eg­za­ma gi­bi has­ta­lık­lar da olur. Çok de­fa ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de ve sa­ba­ha kar­şı or­ta­ya çı­kar. Aler­jen, so­ğuk ha­va, kir­li ha­va, si­ga­ra du­ma­nı kar­şı­laş­ma­lar te­tik­ler.

Sü­rek­li­li­ği var mı­dır? 

Te­da­vi gör­me­miş ya da dü­zen­siz te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da evet..

Zen­gin ül­ke has­ta­lı­ğı de­ni­li­yor..

Yok ca­nım. Her ül­ke­de de­ği­şik oran­lar­da gö­rü­le­bi­len bir has­ta­lık­tır as­tım.

Ge­ne­tik mi­dir?

Evet.. Hava kir­li­li­ği, as­tım has­ta­la­rı­nı en çok ra­hat­sız eden fak­tör­ler­den bi­ri­dir, has­ta­lar dış or­tam kir­li­li­ği­nin çok ol­du­ğu za­man­lar­da dı­şa­rı çık­ma­ma­lı ge­rek­li ise mas­ke kul­lan­ma­lı­dır. Ev içi ha­va kir­li­li­ği, dış or­tam kir­li­li­ği ka­dar önem­li­dir. Ev ha­va­sın­da bu­lu­nan tah­riş edi­ci mad­de­ler as­tım­lı has­ta­la­rı nor­mal ki­şi­ler­den da­ha faz­la ra­hat­sız eder ve has­ta­lık be­lir­ti­le­ri­ni baş­la­tır ya da art­tı­ra­bi­lir. Bun­lar si­ga­ra, gaz oca­ğı ve gaz­lı ısı­tı­cı­lar, odun so­ba­sı ve şö­mi­ne­dir. Ev­ler­de te­miz­lik mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nı­lan de­ter­jan­lar, ça­ma­şır su­yu, koz­me­tik mal­ze­me­ler­den par­füm ve de­odo­rant gi­bi ürün­ler; ge­rek aler­ji, ge­rekse tah­riş me­ka­niz­ma­la­rı ile so­lu­num yol­la­rı­nı uya­ra­bi­lir. As­tım­lı has­ta­lar has­ta­lık­la­rı­nı uya­ran ya da art­tı­ran bu uya­ran­lar­dan uzak dur­ma­lı­dır­lar. Stres ve duy­gu­sal bo­zuk­luk­lar as­tım te­da­vi­si­ni zor­laş­tı­rır, kriz­le­re yol aça­bi­lir. Hu­zur­suz­luk ve si­nir­len­me ile as­tım atak­la­rı or­taya çıkabilir. Ev to­zu akar­la­rı ya­ni mayt­lar as­tı­mı te­tik­le­yen­le­rin ba­şın­da ge­lir. Bu du­ru­mun be­bek­lik dö­ne­min­de ev­de yo­ğun ola­rak ev to­zu akar­la­rı­na ma­ruz kal­ma­nın so­nu­cu ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. 

Si­ga­ra de­miş­ti­niz..

Evet.. Si­ga­ra du­ma­nı­na ma­ruz kal­ma son de­re­ce önem­li­dir. Ör­ne­ğin ge­be­lik dö­ne­min­de si­ga­ra içen an­ne­le­rin, ço­cuk­la­rın­da as­tım ve di­ğer so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­nın da­ha sık gö­rül­dü­ğü sap­tan­mış­tır. 

Na­sıl te­da­vi olu­nur?

As­tım; has­ta­lık çok iler­le­yip ge­ri dö­nü­şüm­süz saf­ha­ya gir­me­di­ği sü­re­ce ko­lay­lık­la kont­rol al­tı­na alı­nıp te­da­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık­tır. Dü­zen­li te­da­vi gö­ren has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğun­da, as­tım ha­ya­tı olum­suz yön­de et­ki­le­mez. An­cak ek­sik ya da dü­zen­siz te­da­vi ve­ya bi­linç­siz ilaç kul­la­nı­mı, has­ta­lı­ğın gi­de­rek iler­le­me­si­ne se­bep olur.

Astımlı anne adayı ne yapmalı?

Astımlı bir hamilenin tedavisi hamile olmayanlardan çok farklı değildir. Aynı tür ilaçlar kullanılır. Astım tedavisinde kullanılan ilaçların gebelik ve bebek üzerinde zararlı etkileri gösterilmemiştir ve güvenli olarak kabul edilirler.

Asıl korkulması gereken kontrol edilemeyen astımın sebep olduğu bebekteki zararlı etkilerdir.

Astım tedavisinde maksat en iyi solunum fonksiyonuna ulaşarak ataksız bir dönem sağlamaktır.
Hedef mümkün olan en az sayıdaki ilacın kullanılması, en uygun solunum fonksiyonunun sağlanması, havayolu iritanlarından (tahriş ediciler) kaçınılması, astımı alevlendiren üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve reflünün tedavi edilmesidir.

Gebelerde astım tedavisinin amacı hipoksi yani oksijen azlığına sebep olan atakların önlenmesi ve ideal solunum fonksiyonunun sağlanarak bu hipoksinin bebeğin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesidir.

KAFANIZA GÖRE DAVRANMAYIN

Öte yandan hastalığın ve gebeliğin solunum sisteminde sebep olduğu değişimler sık aralıklarla yapılacak olan solunum fonksiyon testleri ile değerlendirilmeli, hastaya göre tedavi dozu ve şeması belirlenmelidir. Doktorunuza haber vermeden sakın ilaç dozlarını değiştirmeyiniz.

Astım ataklarını tetikleyen ev tozu, küf, mantar, evcil hayvanlar, sigara dumanı, kirli hava, kokular, yiyecek katkı maddeleri gibi alerjenlerden kaçınırsanız ilaç ihtiyacını da en alt düzeye indirecektir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 08 Kasım 2017 Çarşamba 14:09

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018