Sıkı Yönetim nedir

Sıkı Yönetim, olağanüstü halin ilanını gerektiren sebeplerden daha vahim sebeplerle ilan olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasına veya anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkan tanıyan ve kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.

Sıkı Yönetim ilanı işlemi, olağanüstü hal ilanı işlemi gibi, hukuki biçim olarak bir "Bakanlar Kurulu kararı" şeklinde ortaya çıkar. O nedenle, sıkıyönetim ilanı kararı da tüm Bakanlar Kurulu kararlarının tabi olduğu usule tabidir. Bakanlar Kurulu kararları bir kolektif işlemdir. Sıkı Yönetim ilan kararı, Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve istisnasız bütün bakanların iradelerini aynı anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Dolayısıyla olağanüstü hal ilan kararında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün bakanların imzaları olmalıdır.

Sıkıyönetim ilan kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 127'nci maddesine göre, sıkıyönetim ilan kararı Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Görüşme sırasında siyasî parti grupları siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekillerinin imzası ile sıkıyönetim süresinin kısaltılması veya uzatılması hakkında önerge verebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.

Sıkı Yönetim gerektiren sebepler ise şu şekildedir;

a) Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

b) Savaş hali veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi

c) Ayaklanma olması

d) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olması

e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması