Türkmenler'in Osmanlı'ya bakış açışı nasıldı?

Safevi Devleti’nin kurulduğu XV. yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılın başlarında bazı aşiretler, İran’a giderken, bu aşiretlerin bir kısmı Anadolu’da kalmıştı. Yoğun Safevi siyasetinin etkisiyle bazı Türkmenler, Osmanlı yönetimine karşı bir tavır takındılar. Ancak bu durum Anadolu’daki Türkmenler’in tamamının arasında değil, Orta ve Güney Anadolu’daki bazı aşiretler için söz konusuydu.

Nitekim devletin aldığı tedbirler sonucunda XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu bölgelerdeki aşiretler de devlet yönetimine boyun eğdi. Türkmenler’in devlete bakışlarında marazi bir durum yoktu. Çoğu iddiaların aksine, devlete karşı çoğu zaman uzlaşmacı ve itaatkâr bir yol izlediler. Devlete itaatin önemli bir göstergesi kabul edilen vergi verme ve hukuk kurallarına uyma konularında Türkmenler’in uyumlu bir çizgide oldukları tespit edilmektedir.

Toplumlar daha ziyade güven ortamının bozulduğu durumlarda devlet ile anlaşmazlığa düşerler. Böyle bir durum sözkonusu olmadığı zamanlarda aşiretlerin devletle çatışmaları için bir sebep yoktu. Aşiretler, iktisadî hayatlarının güvence altına alınması için zaman zaman vergi vermeyeceklerini ve dağılacaklarını söyleyerek devlet yönetimini tehdit etmişler ve devlet de vergi kaybına uğramamak için gerekli düzenlemeleri yapmıştı.