Tanzimat ne zaman başladı?

Tanzimat’ın ilanından (3 Kasım 1839) önce Tanzimat kelimesi kullanılmaya başlanmıştı. Tanzimat-ı Hayriye tabiri ilanından bir yıl önce devletin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’de görülür. Gelibolu ve Edirne gibi yerler, yeni düzenlemelerin yapılması için pilot bölge olarak tespit edilmişti. Ancak liberal-muhafazakâr çekişmesi yüzünden yapılması düşünülen yeni düzenlemeler gerçekleştirilemedi. Akif Paşa, sultana olumsuz telkinlerde bulunarak Reşid Paşa’nın yapacaklarına engel oldu. II. Mahmud, tereddüt içerisine girdi ve Reşid Paşa Hariciye Nazırlığı üzerinde kalmak kaydıyla Londra elçisi olarak başkentten uzaklaştırıldı.

Ali Akyıldız’a göre; yapılan köklü reformlar sebebiyle Tanzimat gerçek anlamda II. Mahmud döneminde başlamış, ancak Sultan Mahmud’un imparatorluğun klasik yapısını tamamen değiştiren reformlarının Tanzimat’ın gölgesinde kalması yüzünden bu durum anlaşılamamıştır. Akyıldız, Tanzimat döneminde yapılanların II. Mahmud’un reformlarının ayrıntıları olduğunu ve Tanzimat Dönemi’nin başlangıcının II. Mahmud dönemi olduğu görüşündedir.