III. Selim nasıl öldürüldü?

29 Mayıs 1807’de III. Selim’in tahttan indirildi ve yerine IV. Mustafa getirildi. Asiler III. Selim taraftarlarını her yerde takip ederek öldürdüler. O sırada cephede Ruslar’la savaşan orduya bu haberler ulaşınca, yeniçeriler burada bulunan Nizam-ı Cedid taraftarlarını katletmeye kalktılar. Ancak Rusçuk Ayanı Mustafa Paşa’nın tedbirleriyle ayaklanma etkisiz hale getirildi.

Nizam-ı Cedid taraftarları Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına sığındılar. IV. Mustafa devlet işlerini düzenleyememişti. Buhranın iyice büyümesi üzerine Rusçuk’ta Alemdar Mustafa Paşa’nın yanında bulunan Ramiz, Behic, Refik, Galib ve Tahsin efendiler gibi Nizam-ı Cedid taraftarı aydınlar III. Selim’in tekrar tahta çıkarılması için teşebbüse geçtiler.

Bu sırada Ruslarla ateşkes yapılmıştı. Orduyla İstanbul’a gelen Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı ve Şeyhülislam Ataullah Efendi taraftarlarını cezalandırdı. 28 Temmuz 1808’de askerleriyle birlikte İstanbul’a girerek, sadrazamdan mührü aldı ve saraya doğru hareket etti. III. Selim’in tekrar tahta çıkarılması için Şeyhülislâm Arabzâde Arif Efendi’yi, IV. Mustafa’ya gönderdi.

Bu durum üzerine öfkelenen IV. Mustafa, III. Selim ile kendi kardeşi Mahmud’un öldürülmesini emretti. Alemdar Mustafa Paşa sarayın kapılarını kırdırırken, III. Selim’in hapsedildiği Harem’e gelen IV. Mustafa’nın adamları eski padişahı katlettiler. Alemdar, Şehzade Mahmud’u ise yaralı olarak zor kurtarabildi. III. Selim’i öldürenler daha sonra birer birer yakalanarak öldürüldü.