Türkler Anadolu'ya ilk olarak ne zaman geldiler?

Türkler'in Anadolu'ya ilk gelişi IV. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirildi. Hunlar bir taraftan Balkanlar üzerinden Trakya'ya doğru yürürken, diğer taraftan Kafkas Dağları'nı aşıp Anadolu'ya girdi. Kusık ve Basık isimli iki komutan idaresindeki Hun akıncıları Erzurum üzerinden Malatya'ya ulaştılar.

Daha sonra Urfa ve Antakya'yı kuşattılarsa da alamadılar. Kudüs'e kadar inen Hunlar, burada fazla kalmadılar ve 396 yılında yeniden Kafkaslara döndüler. İki yıl sonra tekrar Anadolu içlerinde girmişlerse de, bu bölgede yerleşmeye yönelik bir teşebbüsleri olmadı.

Türkler'in Anadolu'ya ikinci gelişi Sabarlarla oldu. İdil, Don ve Kuban ırmakları arasındaki bölgede bir devlet kurmuş olan Sabar Türkleri VI. yüzyılda Kafkasların güneyine kadar olan toprakları ele geçirdiler. Daha sonra Kayseri, Konya ve Ankara bölgelerine büyük akınlar düzenlediler.

Selçuklular, 1018'de Çağrı Bey'in önderliğinde 3000 kişilik bir kuvvetle Doğu Anadolu'ya sefer yapmışlardı. Bu kuvvetler Azerbaycan'da karşılaştığı Türkmenleri de yanına alıp birlikte Van Gölü civarını ele geçirdi. Çağrı Bey, bu başarılı seferin ardından Buhara'ya döndü.

Hanedan mensuplarında Anadolu'da kendilerine karşı koyabilecek bir güce rastlamadığını bildirdi. Fakat Selçuklular, Gazneliler'i mağlup ederek Maveraünnehr bölgesine hakim olduklarından, kendileri Anadolu'ya gitmediler. Bunun yerine sel halinde ülkelerine gelen Türkmenler'i Anadolu'ya gönderdiler.