Cem Sultan’ın şairlik yönü nedir?

Cem Sultan'ın ağabeyi II. Bayezid ile olan mücadelesi ve vatanından uzakta geçirdiği acıklı hayatı kadar, şairliği de dikkat çekmektedir. Şair hüviyetine sahip olarak doğmuş olan Cem, başına gelen olaylar dolayısıyla kendisini daha fazla şiire vererek hem içini dökmüş, hem de oyalanmıştır. Cem’in, Selman-ı Saveci’den çevirerek babasına ithaf ettiği Cemşid ü Hurşid (Âyât-ı Uşşâk) adlı bir mesnevisi vardır. Ayrıca Fâl-ı Reyhân-ı Cem Sultan adlı 48 beyitlik bir mesnevisi daha bulunmaktadır.

Cem Sultan’ın Farsça şiirlerine bakıldığında Osmanlı hanedanı içerisinde bu dili en iyi bilenlerden birisi olduğu görülür. Türkçe şiirlerinde Bursalı Ahmed Paşa’dan etkilenmiştir. Çeşitli hususları (aşk, tabiat vs.) işlediği şiirleri çok kuvvetli manzumeler olmamakla birlikte Avrupa’da geçen ızdıraplı günlerinde müessir şiirler yazmıştır. Cem Sultan’ın biri Farsça diğeri ise Türkçe olmak üzere iki divânı vardır. Cem bazı şiirlerinde ağabeyine acı sitemlerde bulunmaktadır. Bir şiirinde II. Bayezid’e şöyle seslenmektedir:

Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handân

Ben kül döşenem külhan-ı mihnetde sebep ne?

Cem gibi bir şair olan II. Bâyezid ise ona şu şekilde cevap vermiştir:

Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet

Takdire rızâ virmiyesün böyle sebep ne?

Haceü’l-Haremeynüm diyüben da’vi kılırsun

Bu saltanat-ı dünyeviyeye bunca sebep ne?